Welkom !

De Huurdersvereniging Rijnstede bestaat uit huurders van woningen van De Woningstichting uit heel Wageningen en werkt nauw samen met de bewonerscommissies die per wijk of complex georganiseerd zijn. De vereniging is opge-richt  in december 1994 en is een onafhankelijke vereniging onder de naam Rijnstede vanaf begin 2001.

The Tenants' Union Rijnstede looks after the general interest of the residents of "De Woningstichting" in Wageningen. For information in English, please ask the union’s members. You will find addresses and telephone numbers at "contactpersonen".
For individual issues and complaints please contact the "bewonerscommissies".


Laatst gewijzigd: 17 juni 2005


Huurdersvereniging
Rijnstede
voor huurders van De Woningstichting te Wageningen


index

contactpersonen

doel

werkwijze

resultaten

werkplanning

achtergrond-
informatie


links


Actueel


7 april 2005
Opheffing Huurdersvereniging Rijnstede ...
Ondanks een grote stijging in het ledental blijkt het helaas niet mogelijk om het aantal bestuursleden op peil te houden. Het ziet er daarom naar uit dat onze vereniging binnenkort wordt opgeheven. De Algemeen Ledenvergadering heeft op 6 april 2005 helaas moeten besluiten de procedure voor opheffing in gang te zetten.

meer info23 maart 2005

Maak bezwaar tegen hogere WOZ

Minister Dekker van volkshuisvesting wil de huren van woningen gaan koppelen aan de onroerende zaakbelasting (WOZ-waarde). Sommige huurders zullen daardoor met veel hogere woonlasten worden geconfronteerd. Huurdersvereniging Rijnstede steunt de actie van de Nederlandse Woonbond om de WOZ-beschikking nauwkeurig te bekijken en zo nodig bezwaar ertegen aan te tekenen.

meer info17 februari 2005

Huren in Wageningen onder druk

Wageningen wacht gespannen de bezuinigingsvoorstellen van minister Dekker van Volkshuisvesting af. De Woningstichting wil niet uitsluiten dat in de verdere toekomst een deel van de woningen sterk in huur omhoog gaat. Zo kan de huurstijging van de overige woningen worden beperkt. Maar de huidige huurders hebben de garantie dat dit alleen voor nieuwe huurders zal gelden. Dit bleek tijdens het overleg dat Huurdersvereniging Rijnstede op 10 februari voerde met de gemeente Wageningen en De Woningstichting.

meer info7 februari 2005

Geen reden voor huurverhoging in 2005!

Huurdersvereniging Rijnstede zet zich reeds jarenlang in voor een inflatievolgend huurverhogingpercentage. Veel van de huurders van De Woningstichting hebben een laag inkomen. Uitkeringsgerechtigden maar ook modale inkomens gaan er dit jaar nauwelijks op vooruit en in sommige gevallen zelfs achteruit. We hebben er dan ook in een brief aan De Woningstichting op aangedrongen om de huren dit jaar te bevriezen, of in ieder geval met niet meer dan het inflatiepercentage te laten stijgen.
Daar komt bij dat de Meerjarenraming 2006-2010 laat zien dat De Woningstichting de komende jaren vrijwel geen investeringen in nieuwbouw zal plegen. Wat dat betreft ziet Huurdersvereniging Rijnstede dan ook geen reden voor huurverhoging.

meer info5 november 2004

Houd huren betaalbaar!

De minister van VROM heeft per 1 juli 2004 huursubsidieontvangers al € 12 per maand gekort op de huursubsidie, in 2005 wordt dat € 14,28, oplopend tot € 18 in 2007. De Nederlandse Woonbond heeft de landelijke politiek gevraagd om de bezuiniging op de huursubsidie ongedaan te maken en de huurverhogingen sterk te matigen.
Daarnaast wil het kabinet dat de verhuurders vanaf 2006 jaarlijks 250 miljoen euro meebetalen aan de huursubsidie. De verhuurders zullen dit ongetwijfeld op de huurders willen verhalen. Dat houdt in dat huurders zonder huursubsidie (middeninkomens) nog een extra huurverhoging zullen krijgen om de huursubsidie van de lagere inkomens te betalen.
Huurdersvereniging Rijnstede is lid van de Nederlandse Woonbond en steunt de acties.

meer info


Huurharmonisatie

Huurharmonisatie betekent dat de lage huur van woningen in een keer wordt opgetrokken naar het gemiddelde wanneer de woning door nieuwe huurders wordt betrokken. HV Rijnstede heeft geadviseerd om het huidige huurharmonisatiebeleid te handhaven, zolang DWS nog geen visie heeft over hoeveel goedkope huurwoningen er in de toekomst bij verdere bezuinigingen en mogelijk zelfs afschaffing van de huursubsidie nodig zullen zijn. DWS heeft dit advies niet opgevolgd, en besloten om de huur van goedkope woningen extra op te trekken wanneer er nieuwe huurders in komen.

meer info


Nieuwe huurvoorwaarden en huurcontracten

DWS heeft nieuwe huurvoorwaarden opgesteld voor nieuwe huurders. HV Rijnstede heeft hierover een uitgebreid advies opgesteld, voor een deel om de helderheid te vergroten, voor een deel om de positie van nieuwe huurders te verbeteren. DWS heeft hiervan een flink deel overgenomen.

meer info


Woningontruimingen voortaan zorgvuldig

Bewoners hebben met ons contact opgenomen omdat ze zich zorgen maakten over woningontruimingen. Daarop hebben we contact opgenomen met De Woningstichting. DWS heeft aangegeven hoe de procedure voor huurincasso en het beleid voor ontruimingen in elkaar zitten. HV Rijnstede heeft zich ervan laten overtuigen dat DWS tegenwoordig een zorgvuldig beleid volgt.
DWS heeft een ander deurwaardersbureau in de hand genomen. Wettelijk mag bij ontruimingen de inventaris op straat worden gezet. DWS heeft echter opslag geregeld op de gemeentewerf voor een bepaalde periode.

Geschillenadviescommissie

Deze commissie adviseert het bestuur van DWS over de afhandeling van geschillen met huurders.
HV Rijnstede heeft een voorstel gedaan tot verandering van de tekst van het reglement van de commissie. Het doel daarvan is te komen tot een grotere be-kendheid bij de huurders, meer duidelijkheid over de onpartijdigheid van de commissie en het voorkomen van onbeperkte herbenoeming van de commissieleden. DWS heeft in overleg met de commissie een flink aantal voorstellen overgenomen en op andere punten een compromis gevonden.


Renovatie Irenebuurt en Kolkakkerweg

De sloopplannen voor de flats aan de Kolkakkerweg zijn in goed overleg tussen De Woningstichting en de twee bewonerscommissies tot stand gekomen.
In de Irenebuurt verzet een deel van de bewoners zich tegen de sloop van een deel van de huizen. Zij gaan niet akkoord met het onderhandelingsresultaat van de bewonerscommissie.
De Huurdersvereniging heeft ervoor gezorgd dat de bewonerscommissies die met De Woningstichting hebben onderhandeld professionele ondersteuning kregen van een adviseur van de Nederlandse Woonbond.
De Huurdersvereniging heeft niet zelf onderhandeld omdat we ons alleen bezig houden met zaken die alle bewoners van woningen van De Woningstichting aangaan. Daarom neemt de HV over deze zaak ook geen standpunt in.


Verkoop huurwoningen twijfelachtig

Huurdersvereniging Rijnstede heeft in een brief aan DWS aangegeven geen advies te kunnen geven op het verkoopprogramma van DWS. De Woningstich-ting heeft nog geen visie ontwikkeld op hoe om te gaan de steeds verdergaande bezuinigingen op de huursubsidie. Daarom kon Huurdersvereniging Rijnstede niet beoordelen of er na verkoop voldoende huurbetaalbare woningen over zouden blijven voor mensen met lage inkomens.

meer info


Opgeheven !

Wegens een tekort aan actieve bestuursleden hebben we helaas moeten besluiten om Huurdersvereniging Rijnstede op te heffen.

You need Java to see this applet.