1. จุดมุ่งหมายของเศรษฐกิจภาครัฐบาล
  1. จัดสรรทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพ
  2. การจ้างงานและการกระจายรายได้ให้เป็นธรรม
  3. การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพื่อยกระดับมาตรฐานการครองชีพ
  4. เสถียรภาพของระดับราคาไม่ให้เกิดภาวะเงินเฟ้อ หรือเงินฝึดมากเกินไป
 2. ความแตกต่างระหว่างเศรษฐกิจภาครัฐบาลกับภาคเอกชน
 3. ความแตกต่าง

  ภาคเอกชน

  ภาครัฐบาล

  วัตถุประสงค์

  ประโยชน์ส่วนตน, แสวงหากำไรสูงสุด

  ประโยชน์ของสาธารณชน

  การวางแผนงาน

  รายได้กำหนดรายจ่าย

  รายจ่ายกำหนดรายได้

  การตัดสินใจ

  ขั้นตอนน้อยกว่าจึงรวดเร็วกว่า

  ขั้นตอนมากจึงช้ากว่า

  ระยะเวลาของโครงการ

  มักให้ผลตอบแทนในระยะสั้น

  มักให้ผลตอบแทนในระยะยาว

 4. รายรับของรัฐบาล ( Public Receipt )
  1. รายรับของรัฐบาล = รายได้ของรัฐบาล + เงินกู้ ( หนี้สาธารณะ )
  2. รายได้ของรัฐบาล ได้แก่
 1. รายได้จากภาษีอากร ( 88 % ของรายได้ทั้งหมด )
 2. รายได้จากรัฐพาณิชย์ ( 6 % ของรายได้ทั้งหมด )
 3. รายได้จากการขายสิ่งของและบริการ ( 2 % ของรายได้ทั้งหมด )
 4. รายได้อื่นๆ เช่น ค่าปรับ ค่าสัมปทานบัตร ( 4 % ของรายได้ทั้งหมด )
  1. ประเภทภาษีอากร
 1. ภาษีทางตรง : ภาษีที่เก็บจากผู้ที่มีรายได้โดยตรง ได้แก่ ภาษีรายได้บุคคลธรรมดา ภาษีรายได้นิติบุคคล
 2. ภาษีทางอ้อม : ภาษีที่ผู้เสียภาษีผลักภาระให้แก่ผู้อื่นต่อได้ ได้แก่ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต ภาษีศุลกากร
 1. งบประมาณแผ่นดิน
  1. งบประมาณแผ่นดิน เป็นแผนการแสดงรายได้และรายจ่ายของรัฐบาล
  2. ลักษณะของงบประมาณแผ่นดิน
 1. เป็นรายได้ - รายจ่ายที่เกิดจากการประมาณ ดังนั้นจึงอาจแตกต่างจากรายได้และรายจ่ายจริงที่เกิดขึ้น
 2. ต้องทำในรูปกฎหมายพระราชบัญญัติ ( โดยขออนุมัติจากรัฐสภาก่อน )
 3. เริ่มต้น 1 ตุลาคม และสิ้นสุด 30 กันยายน ของปีถัดไป เช่น งบประมาณแผ่นดินปี 2537
 4. แบ่งงบประมาณได้ 3 ลักษณะคือ
 5. งบประมาณสมดุล คือ รายได้และรายจ่ายของรัฐบาลเท่ากัน

  งบประมาณขาดดุล คือ รายได้ของรัฐบาลน้อยกว่ารายจ่ายของรัฐบาล

  งบประมาณเกินดุล คือ รายได้ของรัฐบาลมากกว่ารายจ่ายของรัฐบาล

 6. เมื่องบประมาณขาดดุลและรัฐบาลก่อหนี้สาธารณะ อาจทำให้การลงทุนของเอกชนลดลง เนื่องจากรัฐบาลจะเสนออัตราดอกเบี้ยสูงเพื่อแข่งขันกับเอกชน
 7. โดยปกติ รายรับและรายจ่ายของรัฐบาลในบัญชีงบประมาณแผ่นดินจะเท่ากัน
 1. นโยบายการกระจ่ายรายได้ให้เป็นธรรม
  1. มาตรการทางการคลัง
 1. ด้ายรายได้จากการเก็บภาษี เก็บภาษีโดย เฉพาะภาษีมรดกและภาษีกำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์
 2. ด้านรายจ่าย จัดสวัสดิการให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย
  1. มาตรการอื่นๆ
 1. การกระจายถือครองทรัพย์สิน เช่น ปฎิรูปที่ดิน
 2. การส่งเสริมอุตสาหกรรมในภูมิภาคและอุตสาหกรรมขนาดย่อย
 3. ยกระดับรายได้ของเกษตรกรและคนยากจนทั่วๆ ไป
 4. ควบคุมราคาสินค้าที่จำเป็น