HÖPPÖI HÖLÖPÖLÖ

Panu Höglund

Höppöi hölöpölö tarkoittaa "meidän kielemme" ja se on tarkoitettu keinotekoiseksi kieleksi suomalaisten tarpeisiin. Sen äänneoppi ei salli suomeen kuulumattomia äänteitä; toisaalta se ei myöskään jätä yhtään suomen äännettä käyttämättä.

Katsotaanpa ensiksi kielen nimeä höppöi hölöpölö. Höppöi on genetiivimuoto persoonapronominista höppö , "me", joka on monikko sanasta "hopo", minä. Persoonapronominen monikot muodostetaan aina tällä samalla tavalla:
hopo "minä", gen. hopoi, "minun"; höppö "me", gen. höppöi "meidän"
koko "sinä", gen. kokoi, "sinun"; kökkö "te", gen. kökköi "teidän"
hata "hän", gen. hatai "hänen"; hättä "he", gen. hättäi "heidän".

Hölöpölö sitä vastoin ei ole monikkomuoto, vaan säännöllinen verbaalisubstantiivi verbille hölökö = puhua:
hölökö = puhua
hölöö = puhun, puhut, puhuu...
hölöte = puhui
hölökömpölö = on puhunut
hölötempölö = oli puhunut
hölöpölö = kieli, puhuminen.

Vastaavasti verbi hulako = tanssia:
hopo hulaa = minä tanssin
hopo hulate = minä tanssin (imperfekti)
hopo hulakompula = minä olen tanssinut
hopo hulatempula = minä olin tanssinut
hulapula = tanssi

Substantiivienkin genetiivi muodostetaan lisäämällä loppuvokaaliin -i (höppöi hölöpölön fonotaksi ei salli loppukonsonantteja): hölöpölöi, hulapulai. Sitä vastoin niiden monikollistaminen tapahtuu toisin kuin pronominien, nimittäin lisäämällä loppuun monikonpääte -ka/-kä: hölöpölökä "kielet", hulapulaka "tanssit". Monikko voidaan ilmaista myös toistamalla sana: hopo hölöö hölöpölö hölöpölö "minä puhun monta kieltä"

Lisää verbejä:
papuko "syödä": papuu, papute, papukompapu, paputempapu, papukapu "syöminen, ateria". Huomaa, että kolmen p:n välttämiseksi verbaalisubstantiivin reduplikaatio-osa alkakin tässä k:lla.
läpykö "uida": läpyy, läpyte, läpykömpäpy, läpytempäpy, läpykäpy "uinti".
kieltäkö "suostua".
muistako "unohtaa": muistaa, muistate, muistakompuista, muistatempuista, muistapuista "unohdus".
vituko "naida, mennä naimisiin": vituu, vitute, vitukompitu, vitutempitu, vitupitu "avioliitto". Huomaa, että tämä verbi ei tarkoita "naida, olla sukupuoliyhteydessä"; se on höppöi hölöpölöksi
öklökö: öklöö, öklöte, öklökömpöklö, öklötempöklö, öklöpöklö "sukupuoliyhdyntä".
Valheko tarkoittaa "rakastaa": valhee, valhete, valhekompalhe, valhetempalhe, valhepalhe "rakkaus".
Tosiko tarkoittaa tietenkin "vihata": tosii, tosite, tosikomposi, tositemposi, tosiposi "viha".
Kärsikö = "elää": kärsii, kärsite, kärsikömpärsi, kärsitempärsi, kärsipärsi "elämä"
Toivoko = "kuolla": toivoo, toivote, toivokompoivo, toivotempoivo, toivopoivo "kuoleminen"
Tyhmäkö = "tietää": tyhmää, tyhmäte, tyhmäkömpyhmä, tyhmätempyhmä, tyhmäpyhmä "tieto"
Harhako = "sotia": harhaa, harhate, harhakomparha, harhatemparha, harhaparha "sota"
Joutoko = "tehdä": joutoo, joutote, joutokompouto, joutotempouto, joutopouto "työ"
Yrjökö = "haluta": yrjöö, yrjöte, yrjökömpyrjö, yrjötempyrjö, yrjöpyrjö "halu"
Saapuko = "mennä, lähteä"
Veiväkö = "toivoa": veivää, veiväte, veiväkömpeivä, veivätempeivä, veiväpeivä "toivo"; mitäveiväpeivä = "epätoivo".
Väljäkö = "tiivistyä, kiristyä, ahdistua". Tästä adjektiivi väljä = "kireä, tiivis, ahdas". Väljä pantaluunaka "kireät housut".
Rosmoko = "koota, kerätä yhteen": rosmoo, rosmote, rosmokomposmo, rosmotemposmo, rosmoposmo "kokous, kokoaminen, akkumulaatio"; kapitallai rosmoposmo "pääoman kokoaminen, akkumulaatio", natsijuunai rosmoposmoi parttija "kansakunnan kokoamisen puolue", ts. Kokoomus; rosmoposmomolo "kokoomuslainen" (puhekielessä tämä lyhenee haplologian vaikutuksesta muotoon rosmoposmolo).
Asuko matkustaa.
Tuopako tupakoida; tuopa = tupakka; tuopakuopa tupakointi
Paskako = "urheilla, voimistella": paskaa, paskate, paskakompaska, paskatempaska, paskataska "urheilu". Huomaa taas, että p:n ja k:n toiston välttämiseksi reduplikaatiossa käytetään t:tä.

Kaikki substantiivit eivät tietenkään ole reduplikatiivisia. Sitä paitsi kielessä on toki adjektiivejakin. Edellisestä luettelosta saamme kantasanat, substantiiveja tai adjektiiveja: hölö "sana", hula "levoton, liikehtivä, touhukas, typerästi intoileva", papu "ruoka", läpy "kala", vitu "vaimo", öklö "rivo, himottava, seksikäs, siveetön", valhe "rakas, hellä", tosi "vastenmielinen", kärsi "elävä", toivo "kuollut, käyttökelvoton, hyödytön, pilallinen", tyhmä "viisas", harha "sotaisa, rohkea, isänmaallinen", jouto "tapa, menetelmä", paska "voimakas, väkevä". Sanaa jouto käytetään myös adverbien muodostamiseen adjektiiveista: hula jouto "levottomasti", öklö jouto "rivosti, seksikkäästi, siveettömästi", valhe jouto "hellästi", tosi jouto "vastenmielisesti", toivo jouto "kuolleesti, hyödyttömästi, ei kenenkään hyödyksi, harakoille", tyhmä jouto "viisaasti", harha jouto "rohkeasti", paska jouto "voimakkaasti".

Lisää tärkeitä adjektiiveja: väyry "rehellinen", pieru "hyväntuoksuinen". Adjektiivista muodostetaan abstrakteja substantiiveja lisäämällä -kla/ä, konkreettisia lisäämällä -ro/ö: öklöklä "seksikkyys, siveettömyys, rivous", öklörö "seksi, sukupuolielämä, siveetön elämä", valhekla "hellyys", valhero "hellyydenosoitus, hyväily", tosikla "inhottavuus", tosiro "inhon tunne, kuvotus", kärsiklä "elävyys, eloisuus", kärsirö "ele", hulakla "tyhjänpäiväinen into", hularo "muoti", toivokla "mädäntyminen, mädännäisyys, korruptio", toivoro "paise, tulehdus, tulehduspesäke, märkivä haava", tyhmäklä "viisaus", tyhmärö "(konkreettinen) tieto (jostain asiasta)", paskakla "voimakkuus, atleettisuus", paskaro "ponnistus, fysikaalinen voima", väyryklä rehellisyys, väyryrö avuliaisuuden tai rehellisyyden osoitus, palveluksen tekeminen, pierukla "hyvä tuoksu", pieruro "parfyymi, hajuvesi".

Eräitä vastakohtapareja:
tyhmä viisas - nero tyhmä
väyry rehellinen - sossu epärehellinen, moraaliton. Tästä verbi sossuko "syyllistyä rikokseen" ja sossupossu "rikos"; huom. myös väyrypäyry = "hyve"; vastaavaa verbiä *väyrykö ei kuitenkaan ole olemassa (sen sijasta esim. kärsikö väyry jouto "elää rehellisesti, hyveellisesti"). Paavo Väyrynen kärsii väyry jouto. Hata sossuu mitä. (Mitä = "ei".) "Paavo Väyrynen elää rehellisesti. Hän ei tee rikoksia."
öklö "rivo, siveetön, seksikäs" - hyvä "siveä, neitseellinen". Tästä hyvärö "neitsyt".

Ja ennen kuin jatkamme, opimme sen tärkeän lauseen, eli Hopo valhee koko, hopoi vitu! "Rakastan sinua, vaimoni!"

Joka kieli tarvitsee tietenkin partikkelinsa ja konjunktionsa. Tärkeimmät konjunktiot ovat:
kui että. Höppö tyhmää, kui Sanna vituu Pertti. "Tiedämme, että Sanna menee naimisiin Pertin kanssa."
sit kun. Sit hata läpyy, hata paskaa. "Kun hän ui, hän urheilee."
sui jos. Sui koko yrjöö öklöpöklö, hopo kieltää. "Jos haluat seksiä, olen suostuvainen."
höh koska, siksi että. Höh hata läpyy, hata paska. "Koska hän ui, hän [on] vahva." Höh hata hulaa, hata nero. "Koska hän tanssii, hän on tyhmä."
eikä ja. Eka etaappa me asupasu pai muistapuista eikä rympsö "Viimeinen etappi matkalla unohdukseen ja katuojaan".

Lukusanat:
nolla = kaiki
yksi = tona (tonajouto "vain", tonaro "kerta")
kaksi = moni (moniro = "tupla, pari"; monitonaro "kaksinkertainen"; monitonaronero rympsömölö "tuplatyperä spurgu")
kolme = pari
neljä = sata
viisi = kypä
kuusi = kaka
seitsemän = pera
kahdeksan = tompera
yhdeksän = mömperä
kymmenen = parpera
yksitoista = parpera tona
kaksikymmentä = moni parpera
sata = pumpara
tuhat = tunkara
kymmenen tuhatta = partunkara
sata tuhatta = pumpartunkara
miljoona = milijuuna
miljardi = milijarti
biljoona = pilijuuna

Järjestysluvut muodostetaan kuten genetiivi: tonai "ensimmäinen", kypäi "viides", pari parpera mömperäi "kolmaskymmenesyhdeksäs", milijuuna mömperä pumpartunkara kaka partunkara kypä tunkara pera pumpara pari parpera monii "miljoonasyhdeksässadaskuudeskymmenesviidestuhannesseitsemässadaskolmaskymmeneskahdes". Huomaa tässä yhteydessä adjektiivi eka "viimeinen".

Sekalaisia substantiiveja: veike "liha".

Prepositioita:
me = paikkaprepositio. Höppö menee me Mulkuroisto. "Me asumme Suomessa." Höppöi mene "täällä", kökköi mene "siellä", hättäi mene "tuolla".
pai = suuntaprepositio. Höppö asuu pai Mulkuroisto. "Me matkustamme Suomeen."

Kysymykset muodostetaan interrogatiivielementillä täh: Täh hata? Kuka? Täh hättä? Ketkä? Täh hatai? Kenen? Täh hättäi? Keiden? Täh sit? Milloin? Täh höh? Miksi? Tährö? Mitä? Täh mene? Missä? Menekö = asua, sijaita, oleskella, mene = paikka.

Täh hata hata? Kuka hän on? Täh hata koko? Kuka sinä olet? Täh hättä kökkö? Keitä te olette? Tährö kökkö hölöö? Mitä te puhutte? Höppö hölöö höppöi hölöpölö. Me puhumme kieltämme (= höppöi hölöpölöä).Mitä ei ole kysymyssana, vaan kieltosana: Hopo hölöö toistolai hölöpölö. Hopo hölöö mitä varassui hölöpölö. "Minä puhun saksaa. Minä en puhu ranskaa." Kyllä/ei -kysymykset muodostetaan pelkällä kysymyspartikkelilla täh: Koko täh hölöö esipajai hölöpölö? "Puhutko espanjaa?".

Tekijännimet muodostetaan suffiksilla -molo/-mölö: sossumolo rikollinen, muklamolo tullimies (verbistä muklako "tullata"; mukla "tulli"), läpymölö uimari, hulamolo tanssija, levoton tai hössöttävä henkilö, hölömölö puhuja, puheenpitäjä, lörppäsuu, paskamolo urheilija, valhemolo rakastaja, öklömölö sukupuoliatleetti, siveetön henkilö, tyhmämölö tietäjä, tiedemies, harhamolo sotilas, joutomolo työläinen, väyrymölö rehellinen, hyveellinen henkilö.

Kansainväliset lainasanat ovat sallittuja höppöi hölöpölössä. Höppöi hölöpölö on ylipäätään hyvin kansainvälinen kieli ja avoin lainavaikutteille. Ne tulee kuitenkin mukauttaa kieleen mahdollisimman tarkkaan sen oikean fonotaksin mukaisesti: pijolookija, vilusoovija, vilimi, pantaluunaka "housut", etaappa "etappi", Sovijettakai unijuuna "Neuvostoliitto", matemaatikka, viisikka, keemija, pornoraavija, repsulikka "tasavalta", temoraatija "demokratia", temoraatijamolo "demokraatti", Juuvessai temoraatijai parttija "Yhdysvaltain demokraattinen puolue", Juuvessai repsulikkai parttija "Yhdysvaltain republikaanipuolue", Mulkuroistoi sosijallatemoraatijai parttija "Suomen sosialidemokraattinen puolue", Mulkuroistoi senttärä "Suomen keskusta" (senttärämölö "keskustalainen"), repsulikkamolo "republikaani", Erijäi repsulikkai aremaija "Irlannin tasavaltalaisarmeija, IRA". Huomaa, että poliittisten aatteiden ja niiden kannattajien nimet päättyvät aina -nismo, -nista: kapitallanista kapitalisti, sosijallanismo sosialismi, Sovijettakai sosijallanismoi repsulikkakai unijuunai kommuunanismoi parttija (polseviikkaka) "Sosialististen neuvostotasavaltojen liiton kommunistinen puolue (bolsevikit)". Pornoraavijai vilimikäi öklömölö Henry Saari "pornoelokuvien sukupuoliyhtyilijä Henry Saari". Huomaa, että pitkien vokaalien sijainti määrittyy pikemminkin kreikan kuin ruotsin painon mukaan. Johtopäätettä -molo voidaan käyttää myös näiden sanojen yhteydessä: viisikkamolo fyysikko, vilusoovijamolo filosofi, matemaatikkamolo matemaatikko, poliitikkamolo poliitikko. Pane merkille puolalainen lainasana rympsö "katuoja" [< rynsztok], siitä rympsömölö "katuojan renttu, pummi, spurgu".

Maiden nimet muodostetaan niiden omaperäisistä nimistä, lukuunottamatta Suomen nimeä, joka on höppöi hölöpölöksi Mulkuroisto. Maan asukkaan nimi muodostetaan tietenkin suffiksilla -molo

Ruotsi = Värije, värijemölö
Norja = Norije, norijemolo
Tanska = Tämäjä, tämäjämölö
Islanti = Isilä, isilämölö
Irlanti = Erijä, erijämölö
Englanti = Inkilä, inkilämölö
Saksa = Toistola, toistolamolo
Ranska = Varassu, varassumolo
Belgia = Pelsike, pelsikemolo
Flanderi = Lantara, lantaramolo
Vallonia = Valluuna, valluunamolo
Espanja = Esipaja, esipajamolo
Katalonia = Kataluuna, kataluunamolo
Baskimaa = Öyskälä, öyskälämölö
Portugali = Purtokeesu, purtokeesumolo
Italia = Talijannu, talijannumolo
Kreikka = Ellaata. ellaatamolo
Venäjä = Hussika, hussikamolo
Puola = Polska, polskamolo
Tsekki = Sesko, seskomolo
Slovakia = Lovesko, loveskomolo
Unkari = Orsaaka, orsaakamolo
Itävalta = Haitara, haitaramolo
Hollanti = Nääläntä, nääläntämölö
Yhdysvallat = Juuvessa, juuvessamolo
Kanada = Kannaata, kannaatamolo
Quebec = Kyöpekki, kyöpekkimölö

Alkoholijuomien nimiä:
Olut = virtsa, (puhekielessä:) luiru, ruilu
Viini = läysy
Viina = limpa
Konjakki = konijakka (huom. kansainvälinen lainasana)
Pontikka = sossumolokoi limpa ("rikollisten viina")
Samppanja = varassui virtsa ("ranskalainen olut")

Huumeslangia
marijuana = marijunnu
hasis = hasijunnu
amfetamiini = ämpytymiinä
heroiini = hörötymiinä
kokaiini = koukoliina

Muuta
aamu = öhty. Seuraavana aamuna = öhty pai höppö ("aamu meitä kohti", vrt. iirin an bhliain seo chugainn = ensi vuosi ["tämä vuosi meitä kohti"])
höppö täh saapuu pai hopoi mene kui höppö öklöö "mennäänkö meille naimaan"