บทภาวนาของพระเยซูเจ้าทุกวัน

     ข้าแต่พระเป็นเจ้าพระเยซูคริสตเจ้าสมควรที่ลูกจะนมัสการพระองค์พระผู้ไถ่ซึ่งถวายชีวิตบนไม้กางเขน เพื่อช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากบาปและความตาย

     1. โอ้พระเยซูแห่งนาซาแรธที่ต้องตรึงบนไม้กางเขน โปรดได้รักษาความคิด สมาธิในการทำงาน ให้ลูกมีความเชื่อตามพระหรรษทานด้วยเทอญ.

     2. โอ้พระเยซูแห่งนาซาแรธที่ต้องตรึงบนไม้กางเขน โปรดช่วยป้องกันลูกให้พ้นจากความชั่วร้าย การผจญล่อลวงของเหล่าปีศาจและคนชั่วด้วยเทอญ

     3. โอ้พระเยซูแห่งนาซาแรธที่ต้องตรึงบนไม้กางเขน โปรดป้องกันลูกให้พ้นความทุกข์อุฉกรรจ์ต่างๆให้ลูกสามารถนำเพื่อนพ้องให้พ้นความชั่วทั้งมวลด้วยเทอญ

     4. โอ้พระเยซูแห่งนาซาแรธที่ต้องตรึงบนไม้กางเขน โปรดช่วยเป็นกำลังใจให้ลูกเข้มแข็งและช่วยเหลือลูกจากการต่อสู้กับภัยและอุปสรรคต่างๆในการดำเนินชีวิตด้วยเทอญ

     5. โอ้พระเยซูแห่งนาซาแรธที่ต้องตรึงบนไม้กางเขน ขอพระองค์โปรดช่วยพิทักษ์รักษาลูกให้รอดพ้นจากทุกข์โศกโรคภัยทั้งสิ้นเสมอไปด้วยเทอญ

     6. โอ้พระเยซูแห่งนาซาแรธที่ต้องตรึงบนไม้กางเขน ขอพระองค์ได้ทรงพระกรุณาแก่ลูกตามที่ลูกได้วอนขอ ณ บัดนี้และเสมอไปด้วยเทอญ

     ข้าแต่พระจิตเจ้า พระผู้ประทานพระหรรษทานให้ลูกได้มองเห็น และแสดงให้ลูกได้พบหนทางที่จะบรรลุถึงความปรารถนาของลูก และลืมความผิดบกพร่องต่างๆและผู้เป็นแบบอย่างชีวิตใหม่แก่ลูก ในบทภาวนาสั้นๆนี้ ลูกขอขอบพระคุณพระองค์ สำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่ลูกได้รับ และลูกขอยํ้าอีกทีว่าลูกไม่ต้องการที่จะแยกจากพระองค์ ลูกต้องการเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์และความรักของลูกก็เพื่อพระองค์เท่านั้น อาแมน

หมายเหตุ

     บทภาวนานี้ได้พบในคูหาของพระเยซูคริสตเจ้าในปี ค.ศ. 803 เป็นบทภาวนาศักดิ์สิทธิ์สำหรับป้องกันภยันตรายต่างๆผู้ใดภาวนาบทสวดนี้ทุกๆวัน หรือได้ฟังเขาสวดและรักษาบทสวดนี้ไว้กับตัว ผู้นั้นจะไม่ตายปัจจุบัน จะไม่จมนํ้าตาย ยาพิษจะไม่มีฤทธิ์ทำร้ายเขาได้ หากจะคลอกบุตร ได้สวดบทภาวนานี้ ก็คลอดบุตรได้ง่ายและพ้นอันตรายจากฟ้าผ่า พ้นจากทุกข์ ความวิตกกังวลใจ ปัญหาต่างๆ พ้นจากอุบัติเหตุ ถ้าท่านได้สวดบทภาวนานี้ทุกวัน ก็จะได้รับพระหรรษทาน รู้ตัวก่อนตาย 3 วัน ถ้าเชื่อโดยมั่นคงก็จะเป็นจริง ตามที่ท่านวอนขอ

(ท่านนักบุญเอวัง เยลิส เป็นผู้เขียน)