ห้องเรียนครูแมว

cat2.gif (11671 bytes)

b_red_anim.gif (321 bytes)b_red_anim.gif (321 bytes)b_red_anim.gif (321 bytes)การศึกษาในระดับปฐมวัย เป็นการศึกษาที่มีความสำคัญอย่างสูงต่อพัฒนาการของเด็ก ทั้งทางด้านร่างกาย, จิตใจ, อารมณ์, สังคม และสติปัญญา ซึ่งเมื่อเด็กๆ เติบโตขึ้นไป สิ่งเหล่านี้ ก็จะถูกปลูกฝังให้พวกเขา รักการเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ดังนั้น การบริหารและจัดการการเรียนการสอน เพื่อให้เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของเด็ก จึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อการเรียนรู้ในระดับปฐมวัยเป็นอย่างยิ่ง

 

b_red_anim.gif (321 bytes)b_red_anim.gif (321 bytes)b_red_anim.gif (321 bytes)" ห้องเรียนครูแมว " เป็นห้องเรียนหนึ่งในระดับอนุบาล สังกัด สปช. มีนักเรียน 35 คน มีการพัฒนาและนำรูปแบบการเรียนรู้ แบบเด็กเป็นศูนย์กลางมาใช้อย่างต่อเนื่อง ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของห้องเรียน ดังนั้น การเรียนของเด็กๆ จะผ่านมาจากการเล่นของพวกเขา เด็กๆ จะมีอิสระในความคิดต่อการเรียนของตนเอง เป็นการปลูกฝังความคิดสร้างสรรค์ให้แก่เด็กๆ

 

b_red_anim.gif (321 bytes)b_red_anim.gif (321 bytes)b_red_anim.gif (321 bytes)" ครูแมว " เป็นครูประจำชั้นอนุบาล ที่พยายามคิดค้นและพัฒนา รูปแบบการสอนของตนเองเพื่อนำมาใช้ในห้องเรียน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เด็กๆ โดยทดลองนำการสอนรูปแบบต่างๆ มาใช้และหาวิธีการเรียนการสอนที่เหมาะสม ต่อพัฒนาการของเด็กตามวัยที่สมควร ครูแมวจึงได้จัดเก็บและรวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับวิธีการสอน, องค์ประกอบการเรียนรู้ และผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ของห้องเรียนตนเอง ตลอดระยะเวลาที่ทำการสอนมา 10 ปี และต้องการเผยแพร่ข้อมูลเหล่านี้ เพื่อประโยชน์ทางด้านพัฒนาการศึกษาระดับปฐมวัย อีกทั้งต้องการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น, ข้อเสนอแนะ, คำแนะนำ และข้อมูลใดๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเพื่อการพัฒนา

cauthai.gif (1722 bytes)

การสอน

ข้อมูลเกี่ยวกับการวางแผนการสอน, แผนการสอน

การเรียน

ข้อมูลเกียวกับรูปแบบของการเรียนรู้ของเด็ก

ผลงานเด็ก

แสดงผลงานที่เด็กๆ ทำและสร้างสรรค์เอง

โครงงาน

โครงการต่างๆ ที่ทำในช่วงปีการศึกษา

วิชาการ

วิทยานิพนธ์ การศึกษาสภาพและปัญหาการสอนภาษาแบบธรรมชาติในโรงเรียนอนุบาลกรุงเทพมหานคร

ข่าวปฐมวัย

ข่าวสารใหม่ที่เกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ, ข้อมูลทางวิชาการต่างๆ

ครูแมว

ประวัติส่วนตัวและการทำงานของครูแมว

cat2.gif (11671 bytes)

GOTO TOPGoto Top