translate to english

ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอผักไห่
112/4 หมู่ที่ 4 ตำบลผักไห่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13120
nfeph@cscoms.com
" ตรงเป้า เฝ้ามอง ลองทำ นำไปพัฒนา "
 
 

เลือกห้อง
ประวัติ วิสัยทัศน์-พันธกิจ บุคลากร
บทบาทหน้าที่/หลักสูตร/กิจกรรม
การศึกษาพื้นฐาน สายสามัญ
การพัฒนาทักษะอาชีพ และจัดกลุ่มสนใจ
ศูนย์การเรียนชุมชน
วัฒนธรรม-แหล่งท่องเที่ยว
ข่าว-ประชาสัมพันธ์
อื่น ๆ
เสนอแนะ ให้ข้อคิดเห็น ส่งคำถาม

โฮมเพจแนะนำ
กรมการศึกษานอกโรงเรียน
ศนจ.พระนครศรีอยุธยา
ศนจ.อุบลราชธานี
ศบอ.พระนครศรีอยุธยา
ศบอ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา

ศบอ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว
อำเภอผักไห่
สำนักงานศึกษาธิการอำเภอผักไห่
หสม.เฉลิมฯท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา

Sorry, your browser doesn't support Java(tm).