ทวีปยุโรป


Link Homepage I ศูนย์การเรียนสังคม I ห้องสมุดDIGITAL I

ลักษณะทั่วไป
ภูมิภาค
ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะทางเศรษฐกิจ
ลักษณะทางสังคม
ความสัมพันธ์ระหว่างทวีปยุโรปกับประเทศไทย

ลักษณะทางเศรษฐกิจ

ลักษณะเศรษฐกิจของทวีปยุโรป
ประเทศในทวีปยุโรป มีความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจสูงมาก มีอาชีพที่สำคัญดังนี้
1. เกษตรกรรม และการเลี้ยงสัตว์ ส่วนใหญ่จะปลูกพืชอาหาร เช่น ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ ข้าวโพด มันฝรั่ง องุ่น พืชตระกูลส้ม
แหล่งเพาะปลูกสำคัญอยู่ในเขตที่ราบใหญ่ มีการประมงในเขตทะเลเหนือ แบ่งออกตามลักษณะเขตอากาศ คือ
  1.1 เขตภูมิอากาศภาคพื้นสมุทรชายฝั่งตะวันตก ได้แก่ประเทศสหราชอาณาจักร เบลเยียม เนเธอร์แลนด์ เดนมาร์ก สวีเดน มีการเกษตรแบบผสม คือ การเพาะปลูกควบคู่กับการเลี้ยงสัตว์ เช่น ปลูกข้าวสาลี ข้าวโอ๊ต ข้าวบาร์เลย์ และ เลี้ยงโคนม
  1.2 เขตภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน ได้แก่ประเทศสเปน โปรตุเกส อิตาลี กรีซ มีการปลูกพืชตระกูลส้ม องุ่น มะกอก มะนาว ข้าวสาลี ข้าวโพด สัตว์เลี้ยง คือ แพะ แกะ วัวเนื้อ
  1.3 เขตภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้ากึ่งทะเลทราย เป็นเขตแห้งแล้ง มีการเลี้ยง โคเนื้อ แพะ แกะ และ ม้า ในเขตทุ่งหญ้าสเตปป์ เขตนี้มีการปลูกข้าวสาลี มากที่สุด
  1.4 เขตภูมิอากาศแบบทุนดรา มีอากาศหนาวเย็นมาก บริเวณตอนเหนือของประเทศ นอร์เวย์ ฟินแลนด์ ไอซ์แลนด์ เลี้ยงกวางเรนเดียร์ เร่ร่อนย้ายที่ตามฤดูกาล
  การทำป่าไม้
ไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ คือป่าไม้สน เป็นไม้เนื้ออ่อน มีประโยชน์ในการทำอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ แหล่งใหญ่อยู่ในประเทศนอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์ ตอนเหนือของรัสเซีย รัฐบาลของประเทศต่างๆในทวีปยุโรป ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ป่า และปลูกป่าทดแทน
การประมง
แหล่งประมงที่สำคัญอยู่ในเขตทะเลเหนือ เป็นเขตน้ำตื้นชายฝั่งทวีป มีกระแสน้ำอุ่นแอตแลนติกเหนือ ไหลผ่าน ทำให้น้ำไม่เป็นน้ำแข็งในฤดูหนาว มีแหล่งปลาชุกชุม ชื่อ ดอกเกอร์แบงก์ (Dogger Bank)
2. การทำเหมืองแร่ ทวีปยุโรปมีความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมมากกว่าทวีปอื่นๆ เพราะมีแหล่งแร่เหล็กและถ่านหินที่อุดมสมบูรณ์
แหล่งแร่ถ่านหิน มีแหล่งสำคัญคือ
  ภาคกลางและภาคเหนือของประเทศอังกฤษ
  ภาคเหนือของประเทศฝรั่งเศส
  ภาคกลางของเบลเยียม
  ลุ่มแม่น้ำรูห์ ในประเทศเยอรมนี
  แคว้นไซลีเซีย ภาคใต้ของโปแลนด์
  ประเทศอื่นๆ เช่น สาธารณรัฐเช็ก สาธารณรัฐสโลวัก สาธารณรัฐยูเครน และสหพันธรัฐรัสเซีย
แหล่งแร่เหล็ก มีแหล่งสำคัญคือ
  ภาคเหนือและภาคกลางของสวีเดน
  แคว้นลอเรนซ์ของฝรั่งเศส
  คริวอยร็อก ในสาธารณรัฐยูเครน

แหล่งน้ำมันปิโตรเลียม มีอยู่ 2 แหล่ง คือ
  ในทะเลเหนือ ประเทศอังกฤษและนอร์เวย์เป็นผู้ผลิตที่สำคัญ
  ในประเทศโรมาเนีย ชายฝั่งทะเลดำและสาธารณรัฐยูเครนเป็นผู้ผลิต ที่สำคัญ

3. อุตสาหกรรม สามารถผลิตสินค้าด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง แหล่งอุตสาหกรรมจะอยู่บริเวณเมืองใหญ่ทุกประเทศ และแหล่งที่มีแร่ธาตุหรือปัจจัยอื่นๆ ได้แก่
  3.1 ประเทศอังกฤษ ศูนย์กลางอุตสาหกรรมอยู่ในแหล่งถ่านหินคือ ภาคเหนือ และ ภาคกลาง เช่น เมืองเบอร์มิงแฮม แมนเชสเตอร์ เชฟฟิลด์ ผลิตเหล็ก และเหล็กกล้า เครื่องจักร ยานพาหนะ เมืองกลาสโกว์ มีชื่อเสียงในการต่อเรือ
  3.2 ประเทศฝรั่งเศส มณฑลอัลซาส ลอเรนซ์ เป็นแหล่งถ่านหินผลิตเหล็กและเหล็กกล้า เมืองลีออง มีอุตสาหกรรมทอผ้า กรุงปารีส ผลิตน้ำหอม ออกแบบเครื่องแต่งกาย ผลิตรถยนต์
  3.3 ประเทศเยอรมนี บริเวณลุ่มแม่น้ำไรน์ และแม่น้ำรูห์ ผลิตเหล็ก และเหล็กกล้า เครื่องจักร ยานพาหนะ บริเวณเมืองหลวงและเมืองท่า เป็นเขตอุตสาหกรรม ต่อเรือ เครื่องใช้ไฟฟ้า แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
  3.4 ประเทศอิตาลี บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำโป ผลิตเหล็ก เหล็กกล้า ต่อเรือ เครื่องจักร ยานพาหนะ

4. พาณิชยกรรม มีการรวมกลุ่มตั้งเป็นองค์กรทางเศรษฐกิจ ระหว่าง ประเทศขึ้นมาหลายองค์กร ได้แก่ อีซี (EC - European Community) เอฟตา (EFTA - European Free Trade Assosiation)

  4.1 สินค้าเข้า คืออาหาร วัตถุดิบสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม และน้ำมันเชื้อเพลิง
  4.2 สินค้าออก คือวัตถุสำเร็จรูปที่ผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรม

5. การคมนาคมขนส่ง มีระบบการคมนาคมขนส่งที่มีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว มีความปลอดภัยสูง

  5.1 การคมนาคมทางบก ประเทศที่มีทางรถยนต์หนาแน่นที่สุด คือ เบลเยียม ประเทศฝรั่งเศสได้ปรับปรุงความเร็วของรถไฟจนเป็นหนึ่งในจำนวนรถไฟที่ วิ่งเร็วที่สุดในโลก
  5.2 การคมนาคมทางน้ำ มีคลองขุดที่สำคัญในเยอรมนี คือ คลองคีล (Kiel) เชื่อมระหว่างทะเลเหนือ กับทะเลบอลติก
  5.3 การคมนาคมทางอากาศ มีเส้นทางการบินระหว่างเมืองใหญ่ อย่างทั่วถึง และมีเส้นทางการบินติดต่อกับทุกทวีป ทั่วโลก

 
ลักษณะทางสังคม

ลักษณะทางสังคม ของทวีปยุโรป
ชาวยุโรป เป็นชาวผิวขาว ที่มีเอกลักษณ์ต่างไปจากประชากรในทวีปอื่นๆ คือ

  1. เป็นสังคมที่มีความก้าวหน้าทางวิทยาการด้านต่างๆ โดยเฉพาะทางด้าน วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
  2. เป็นสังคมที่มีความเจริญก้าวหน้าทางวัตถุมาก
  3. เป็นสังคมเมืองมากกว่าสังคมชนบท
  4. เป็นสังคมที่ชอบความเป็นอิสระเสรี รักความเป็นประชาธิปไตย มีระเบียบ วินัย และขยันขันแข็งในการทำงาน
  5. เป็นสังคมที่ประกอบด้วยครอบครัวขนาดเล็ก มีสมาชิกในครอบครัวน้อย

ลักษณะทางวัฒนธรรม
ปัจจัยที่ส่งเสริมอารยธรรมของทวีปยุโรป ทำให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่าง มั่นคง กลายเป็นทวีปที่เป็นศูนย์กลางแห่งอารยธรรมยุคใหม่ของโลก ได้แก่

  1. ปัจจัยสภาพทางภูมิศาสตร์ ยุโรปตั้งอยู่ระหว่างกลางทวีปต่างๆ มี ลักษณะอากาศอบอุ่น มีขนาดพื้นที่พอเหมาะ ไม่ใหญ่เกินไป ไม่เล็กเกินไป สภาพภูมิประเทศไม่มีอุปสรรคขัดขวาง
  2. ปัจจัยความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ เช่นเหล็กและถ่านหิน ทำให้ประเทศต่างๆเป็นประเทศอุตสาหกรรม
  3. ปัจจัยความเชื่อทางศาสนา คำสอนในศาสนาคริสต์หลายประการ มีส่วนทำให้ยุโรปเจริญก้าวหน้า เช่น คำสอนให้ขยันหมั่นเพียร ความมัธยัสถ์ เป็นต้น

ประชากร
ทวีปยุโรปจำแนกประชากรได้เป็น 3 กลุ่มดังนี้

  1. กลุ่มนอร์ดิก ได้แก่ ประชากรที่อาศัยอยู่ทางตอนเหนือของทวีป บริเวณ รอบทะเลเหนือ ลักษณะเด่นคือมีรูปร่างสูงใหญ่ ผิวขาวเกลี้ยง ผมสีทอง ตาสีฟ้า กระโหลกศีรษะยาว
  2. กลุ่มเมดิเตอร์เรเนียน ได้แก่ ประชากรของประเทศต่างๆทางภาคใต้ ของทวีปยุโรป อิตาลี กรีซ สเปน โปรตุเกส ลักษณะเด่นคือ รูปร่างเล็ก ผิวคล้ำเกลี้ยง ผมดำ ตาสีฟ้า กระโหลกศีรษะกลม
  3. กลุ่มแอลไพน์ ได้แก่ ประชากรในเขตยุโรปตะวันออก และยุโรปกลาง ลักษณะเด่นคือมีรูปร่างล่ำเตี้ย ผมสีน้ำตาล กระโหลกศีรษะกลม

ภาษา
ภาษาที่ใช้ในทวีปยุโรป เป็นตระกูลภาษาอินโดยูโรเปียน แบ่งเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ

  1. กลุ่มภาษาเยอร์มานิก ได้แก่ภาษาของประชากรในกลุ่มประเทศ สแกนดิเนเวีย ออสเตรีย เยอรมนี ไอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร บางส่วนของสวิตเซอร์แลนด์ เบลเยียม
  2. กลุ่มภาษาโรแมนส์ หรือ กลุ่มภาษาละติน ได้แก่ประเทศอิตาลี สเปน ฝรั่งเศส โปรตุเกส และโรมาเนีย
  3. กลุ่มภาษาสลาวิก ได้แก่กลุ่มที่อาศัยอยู่ทางภาคกลาง และตะวันออกของ ทวีปยุโรป รวมทั้งคาบสมุทรบอลข่าน
  ในทวีปยุโรปมีหลายประเทศที่ใช้ภาษาพูดมากกว่า 1 ภาษา คือ ประเทศเบลเยี่ยม ใช้ภาษาเฟลมมิช วัลลุน และฝรั่งเศส ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ใช้ภาษาเยอรมัน ฝรั่งเศส อิตาเลียน

ศาสนา
ชาวยุโรป นับถือศาสนาคริสต์นิกายต่างๆ ดังนี้
  1. นิกายโรมันคาทอลิก เป็นศาสนาของผู้ใช้ภาษาละติน ได้แก่เบลเยียม ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส อิตาลี ออสเตรีย สาธารณรัฐเชก สาธารณรัฐสโลวัก โปแลนด์
  2. นิกายกรีกออโธดอกซ์ ได้แก่ประเทศที่อยู่ในกลุ่มคาบสมุทรบอลข่าน เช่น กรีซ เป็นต้น
  3. นิกายโปรเตสแตนต์ ได้แก่กลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย ฟินแลนด์ เอสโทเนีย แลตเวีย เนเธอร์แลนด์ และสหราชอาณาจักร

 
ความสัมพันธ์ระหว่างทวีปยุโรปกับประเทศไทย

ความสัมพันธ์ระหว่างทวีปยุโรปกับประเทศไทย
ทวีปยุโรปมีความสัมพันธ์กับประเทศไทย ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เป็น ราชธานี ชาวอังกฤษ ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ เข้ามามีความสัมพันธ์ทางการค้า การเมือง บางส่วนเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย ในปัจจุบันประเทศไทยยังมีการติดต่อค้าขาย แลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรม การศึกษา กีฬากับประเทศต่างๆ ในทวีปยุโรป นอกจากนี้ยังมีส่วนร่วมในการเข้าเป็นสมาชิกขององค์กรต่างๆ พอจะสรุปได้ดังนี้
 • ความสัมพันธ์ทางการฑูต มีสถานฑูตไทยตั้งอยู่ในทวีปยุโรปหลายประเทศ
 • พระราชวงศ์ของประเทศต่างๆ ได้เสด็จเยือนประเทศไทย และพระราชวงศ์ไทยหลายพระองค์ได้เสด็จไปศึกษาในประเทศอังกฤษ
 • ความสัมพันธ์ทางการค้า ประเทศไทยติดต่อค้าขายกับกลุ่มประชาคมยุโรป สินค้าสำคัญที่ไทยสั่งซื้อจากยุโรป คือ เครื่องจักรกล รถยนต์ เวชภัณฑ์ อาวุธ อุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์ เยื่อกระดาษ สินค้าออกที่สำคัญคือ ข้าว ยางพารา สิ่งทอ อัญมณี สินแร่ ไม้แกะสลัก อาหารกระป๋อง เครื่องหนัง
 • ความสัมพันธ์ด้านอื่นๆ เช่น ทางด้านศิลป วัฒนธรรม การศึกษา กีฬาและการท่องเที่ยว เป็นต้น


Link Homepage I ศูนย์การเรียนสังคม I ห้องสมุดDIGITAL I

ข้อมูลจาก ใบความรู้ ในแผนการสอนที่เน้นกระบวนการ วิชาสังคมศึกษา ส 305 โลกของเรา
เขียนโดย นางศรีสุรางค์ วีระพันธุ์
1