[ Map of Thailand ]
dp dmbc kk mp
สำนักงาน
ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง

ประวัติ , ผังการจัด

ทำไม? จึงเข้มงวดเรื่องทำบัตรผ่าน
การขอบัตรผ่านเข้า-ออก เขต ทอ.
การขับขี่ยานพาหนะในเขต ทอ.
กำหนดการปิด-เปิด ช่องทาง ทอ.
การขอใบอนุญาตประเภทบุคคล
การใช้ยานพาหนะในเขต บก.ทอ.
กฎ ระเบียบ แบบธรรมเนียมทหาร
ส.ค.ส. 2541 พระราชทานสู่ชาวไทย
กองทัพอากาศของท่าน
Royal Thai Air Force Day
งบประมาณ กองทัพไทย ปี 41
นโยบาย ทอ. ปีงบประมาณ 41
ข่าวสารในกิจการของทหารไทย
มาร์ชสี่เหล่า และเพลงปลุกใจ
การตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ สห.
โครงการ สขว.ทอ.

โทรศัพท์ฉุกเฉิน ทอ.
แจ้งเหตุด่วน, เหตุร้าย 191
เพลิงไหม้ 192
รถพยาบาลฉุกเฉิน 194
อากาศยานอุบัติเหตุ 196
พัน.สห.ทอ. 2-2197 - 9
ศูนย์รวมข่าวดับเพลิง 2-2126,7
ศูนย์รับแจ้งเหตุ ทอ.ทุ่งสีกัน 3-0065
สถานีดับเพลิงย่อยทุ่งสีกัน 2-2129, 3-0083
ศูนย์โทรศัพท์กลาง ทอ. 523-6151, 523-6161


Supreme Command Headqurters
,
Royal Thai Armed Forces"


กรมช่างโยธาทหารอากาศ

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

โรงพยาบาลจันทรุเบกษา

กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง


โครงการรณรงค์ การรักษาความสะอาด

สวนเช้านับยอด...ทางขึ้น สน.ผบ.ดม.

โครงการรณรงค์ การรักษาความสะอาด

เป็นแผนงาน "กิจกรรม สขว.ทอ.๔๑" โดยมีสำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง เป็นเจ้าของ
โครงการ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กรปภ.สน.ผบ.ดม. และ กรม สห.ทอ.สน.ผบ.ดม. ซึ่งลักษณะโครงการ เป็นโครงการต่อเนื่อง โดยมี ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่ ๑๕ มี.ค.๔๑ ถึง ๓๐ ก.ย.๔๑ และกำหนดเป็นห้วงระยะเวลาดำเนินการ ๒ เดือน ต่อ ๑ สัปดาห์

๑. หลักการและเหตุผล

ด้วยในปี ค.ศ.๑๙๙๘ - ๑๙๙๙ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้กำหนดให้เป็นปีแห่งการท่องเที่ยว
ที่เรียกว่า "AMAZING THAILAND " เพื่อให้บังเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม สร้างความประทับใจให้แก่ประชาชนทั่วไป และชาวต่างประเทศที่ได้เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย เป็นการตอบสนองและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของประเทศด้วย อีกทั้งเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึก ตลอดจนกระตุ้นให้ ข้าราชการ ทอ. และครอบครัว มีนิสัยรักความสะอาด สร้างความเป็นระเบียบ รวมทั้งให้ความร่วมมือช่วยกันสร้างประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม ตลอดจนสร้างความมีวินัย ความสามัคคี ความมีน้ำใจ และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อเสริมสร้างนิสัยรักความสะอาด ความเป็นระเบียบ และความมีวินัยให้กับ ข้าราชการ ลูกจ้าง นักเรียนทหาร ทหารกองประจำการ และครอบครัว ทอ.
๒.๒ เพื่อให้อาคารสถานที่ของทางราชการ เส้นทางคมนาคม ที่ใช้ในการสัญจร สถานที่ชุมชนที่ใช้ประโยชน์เป็นส่วนรวม พื้นที่ส่วนกลางของ ทอ. ตลอดจนสถานที่บ้านพักอาศัย มีความสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย
๒.๓ เพื่อกระตุ้นให้ข้าราชการ เกิดความรักและภาคภูมิใจในสถาบันกองทัพอากาศ ที่ทุกคนมีส่วนร่วม และเป็นส่วนหนึ่งที่จะพัฒนากองทัพอากาศ ให้มีเกียรติและศักดิ์ศรี ปรากฏเป็นภาพลักษณ์ ประจักษ์ต่อส่วนราชการอื่น ๆ และประชาชนทั่วไป
๒.๔ เพื่อให้ข้าราชการ มีความเสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการเคารพปฏิบัติตามกฏหมายบ้านเมือง
๒.๕ กระตุ้นให้ข้าราชการ และครอบครัว มีความสำนึกในหน้าที่ ที่ต้องรับผิดชอบ ต่อตนเอง รวมทั้งครอบครัว และประเทศชาติบ้านเมือง
๒.๖ กระตุ้นให้ข้าราชการ และครอบครัว มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และรู้จักการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ก่อให้เกิดสุขภาพจิตที่ดี และมีอนามัย แข็งแรงสมบูรณ์

๓. เป้าหมาย ปฏิบัติต่อกลุ่มเป้าหมายที่เป็น บริเวณพื้นที่สถานที่ราชการ บ้านพักอาศัย และอาคารสถานที่บริการต่าง ๆ แหล่งชุมชน แหล่งพักผ่อนสาธารณะ ถนนที่ใช้ในการสัญจร ตลอดจนบริเวณพื้นที่ของส่วนราชการอื่น ๆ ที่อยู่ในเขตรับผิด-ชอบของ ทอ. โดยมุ่งเน้นในเรื่องการรักษาความสะอาด การทิ้งขยะ วัสดุ ตลอดจนสิ่งของเหลือใช้ต่าง ๆ

๔. แนวทางการปฏิบัติ

๔.๑ พิจารณาตัวบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่
๔.๒ นำเสนอขออนุมัติโครงการและงบประมาณ
๔.๓ แต่งตั้ง คณอก.รณรงค์การรักษาความสะอาด
๔.๔ หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องที่ต้องดำเนินการตามโครงการดังกล่าว ได้แก่ ส่วนราชการต่าง ๆของ ทอ. ในบริเวณที่ตั้งฐานทัพอากาศดอนเมือง , ข้าราชการ ทอ. ตลอดจนหน่วยราชการอื่น ๆ และโรงเรียนต่าง ๆ ที่อยู่ในพื้นที่ ทอ. โดยต้องให้ความร่วมมือในการดำเนินการ และให้การสนับสนุนในด้านการประชาสัมพันธ์ การอบรมชี้แนะ ทำความเข้าใจต่อข้าราชการ ลูกจ้าง และครอบครัว ทอ. ตามระยะเวลาที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการตรวจสอบยอดแถวข้าราชการก่อนปฏิบัติงานทุกวันราชการ และการฝึกอบรมประจำสัปดาห์ พร้อมทั้งพิจารณาจัดให้มีกิจกรรมรักษาความสะอาด โดยใช้หลักการ ๕ ส. สัปดาห์ละ ๑-๒ วัน ตามความเหมาะสม
๔.๕ หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการประชาสัมพันธ์ ดำเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับโครงการรณรงค์รักษาความสะอาด ในบริเวณฐานทัพอากาศดอนเมือง โดยทางด้าน สื่อมวลชน และเอกสารสิ่งพิมพ์ทั้งภายใน ทอ. และภายนอก ทอ. เพื่อให้หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัท เอกชน รวมทั้งประชาชนทั่วไป ได้รับทราบในกิจกรรมที่ ทอ. ได้จัดดำเนินการ
๔.๖ จัดตั้ง คณก. โครงการรักษาความสะอาด ของ ทอ. ปี ๔๑ เพื่อวางแผน อำนวยการ กำกับดูแล ควบคุมการปฏิบัติ ติดตามผลและประเมินค่า โครงการดังกล่าวให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ที่กำหนด
๔.๗ การรณรงค์รักษาความสะอาดในพื้นที่ส่วนกลางและพื้นที่อื่น ๆที่ไม่มีหน่วยราชการ ทอ. รับผิดชอบ ให้ดำเนินการดังนี้.-
  ๔.๗.๑ อย.บยอ. จัดทหารกองประจำการจำนวน ๑๐๐ คน พร้อมอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ในการทำความสะอาด สนับสนุนเมื่อได้รับการร้องขอ
  ๔.๗.๒ กรม สห.ทอ.สน.ผบ.ดม. ประสานข้าราชการ ทอ.ที่หารายได้เสริมจากการขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง ในบริเวณ ทอ. โดยใช้เวลานอกเวลาราชการ จำนวน ๘๐๐ คน สนับสนุน เมื่อได้รับการร้องขอ
  ๔.๗.๓ นขต.ทอ. ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสนับสนุนงานทางด้านธุรการ ตามขีดความ-สามารถ เมื่อได้รับการร้องขอ

  ๕. ผู้รับผิดชอบ คณะอนุกรรมการส่งเสริมขวัญ และวินัยกำลังพล สน.ผบ.ดม. ที่ได้รับการแต่งตั้ง

  ๖. ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่ ๑๕ มี.ค.๔๑ ถึง ๓๐ ก.ย.๔๑

  ครั้งที่ ๑ ๒๗ ก.ค. - ๒ ส.ค.๔๑
  ครั้งที่ ๒ ๒๔ - ๓๐ ส.ค.๔๑
  ครั้งที่ ๓ ๒๑ - ๒๗ ก.ย.๔๑

  ๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  ๗.๑ ปลูกจิตสำนึกในการรักษาความสะอาด และสิ่งแวดล้อม
  ๗.๒ บริเวณสถานที่ราชการ และบ้านพักอาศัย สะอาด สวยงาม
  ๗.๓ เกิดภาพลักษณ์ที่สวยงาม ทำให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาของหน่วยราชการอื่น ๆ , รัฐวิสาหกิจ , บริษัทเอกชน และประชาชนทั่วไป
  ๗.๔ สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ให้มีความรับผิดชอบในส่วนรวม


  สวนหย่อมใต้บันได..ครับผม

  เหตุด่วน, เหตุร้าย แง ศูนย์ควบคุมและสั่งการ พัน.สห.ทอ. โทร. 534-2117 - 9 ทอ. 2-2197 - 9
  แจ้งเบาะแสแหล่งอบายมุข, ยาเสพติดให้โทษ, แหล่งการพนัน ผบ.พัน.สห.ทอ. โทร. 534-2113 โทรสาร. 523-7596
  E-mail:dmbc4@ksc.th.com


.
.