[ Map of Thailand ]
dp dmbc kk mp
สำนักงาน
ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง

ประวัติ , ผังการจัด

ทำไม? จึงเข้มงวดเรื่องทำบัตรผ่าน
การขอบัตรผ่านเข้า-ออก เขต ทอ.
การขับขี่ยานพาหนะในเขต ทอ.
กำหนดการปิด-เปิด ช่องทาง ทอ.
การขอใบอนุญาตประเภทบุคคล
การใช้ยานพาหนะในเขต บก.ทอ.
กฎ ระเบียบ แบบธรรมเนียมทหาร
ส.ค.ส. 2541 พระราชทานสู่ชาวไทย
กองทัพอากาศของท่าน
Royal Thai Air Force Day
งบประมาณ กองทัพไทย ปี 41
นโยบาย ทอ. ปีงบประมาณ 41
ข่าวสารในกิจการของทหารไทย
มาร์ชสี่เหล่า และเพลงปลุกใจ
โครงการ สขว.ทอ.

โทรศัพท์ฉุกเฉิน ทอ.
แจ้งเหตุด่วน, เหตุร้าย 191
เพลิงไหม้ 192
รถพยาบาลฉุกเฉิน 194
อากาศยานอุบัติเหตุ 196
พัน.สห.ทอ. 2-2197 - 9
ศูนย์รวมข่าวดับเพลิง 2-2126,7
ศูนย์รับแจ้งเหตุ ทอ.ทุ่งสีกัน 3-0065
สถานีดับเพลิงย่อยทุ่งสีกัน 2-2129, 3-0083
ศูนย์โทรศัพท์กลาง ทอ. 523-6151, 523-6161


Supreme Command Headqurters
,
Royal Thai Armed Forces"


กรมช่างโยธาทหารอากาศ

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

โรงพยาบาลจันทรุเบกษา

กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง


การตรวจเยี่ยมสายวิทยาการเหล่าสารวัตรทหารอากาศ
กองบิน 21 กองพลบินที่ 2 จังหวัดอุบลราชธานี

กองบิน ๒๑ กองพลบินที่ ๒ ตั้งอยู่ที่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เป็นหน่วยขึ้นตรงของ กองพลบินที่ ๒
กองบัญชาการยุทธทางอากาศ ได้รับการสถาปนาเมื่อ ๑ ตุลาคม ๒๕๒๐ มีเครื่องบินแบบ บ.ข.๑๘ ข/ค
(F-5 E/F) เป็นเครื่องบินรบบรรจุประจำการอยู่เพื่อปฏิบัติภารกิจในการเตรียมการและปฏิบัติการใช้กำลัง
ทางอากาศตามที่กองทัพอากาศกำหนด สำหรับท่านที่ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองบิน ๒๑ ฯ สามารถเรียกดูได้จาก "http://www.reocities.com/Pentagon/3175/"


บ.ข.๑๘ ข. (F-5 E) เครื่องบินขับไล่ไอพ่นทุกกาลอากาศที่นั่งเดี่ยว ความเร็วเหนือเสียง

การตรวจเยี่ยมสายวิทยาการเหล่าสารวัตรทหารอากาศ กองบิน ๒๑ กองพลบินที่ ๒ บยอ.


ผบ.บน.21, รอง ผบ.บน.21 และ เสธ.บน.21ฯ ให้การต้อนรับคณะตรวจเยี่ยม ฯ โดยมี
น.อ.วรวิทย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา รอง ผบ.ดม (2) เป็นหัวหน้าคณะ เมื่อวันที่ 13 ก.ค.41


น.อ.ธงชัย แฉล้มเขตร ผบ.บน.21 กล่าวต้อนรับคณะตรวจเยี่ยม ฯ ของ
น.อ.วรวิทย์ ฯ ณ ห้องประชุม บน.21


หน้าช่องทางกองบิน 21


ตรวจเยี่ยมภายในเรือนจำ บน.21


ตรวจเยี่ยมช่องทางด้านทิศตะวันตกของ บน.21


รูป สห.ทอ.ภายใน บน.21 รณรงค์ให้ปฏิบัติตามกฎจราจร

ชมรูปภาพสถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ ของจังหวัดอุบลราชธานีที่สวยงาม

จังหวัดอุบลราชธานี เป็นจังหวัดใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ เป็นระยะ
ทาง 629 กิโลเมตร สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบอันอุดมสมบูรณ์ มีแม่น้ำมูลไหลผ่านตอนกลาง
ของพื้นที่ด้านทิศตะวันออกเป็นที่ราบสูงและภูเขา มีหน้าผาหินทรายบริเวณชายฝั่งแม่น้ำโขงอันเป็น
เส้นกั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยและลาว
อุบลราชธานี เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุดในประเทศไทย ประมาณ 15,517 ตารางกิโลเมตร
คำขวัญประจำจังหวัดอุบลราชธานี "เมืองแห่งสุนทรีย์ รับสุรีย์แรกอรุณ ถิ่นนักบุญแหล่งบัวบานงานเทศกาลเทียนพรรษา แหล่งอารยาก่อนประวัติศาสตร์สนามบินนานาชาติ ประตูค้ากับอินโดจีน"
อาณาเขต
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ติดต่อกับจังหวัดอำนาจเจริญและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ติดต่อกับกัมพูชาประชาธิปไตย ตามแนวเทือกเขาบรรทัด
จดแม่น้ำโขง และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
จดจังหวัดยโสธร และจังหวัดศรีสะเกษ
การปกครอง
จังหวัดอุบลราชธานี แบ่งการปกครองออกเป็น 18 อำเภอ กับ 3 กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมือง, อำเภอวารินชำราบ, อำเภอเดชอุดม, อำเภอบุณฑริก, อำเภอนาจะหลวย, อำเภอน้ำยืน, อำเภอพิบูลมังสาหาร, อำเภอโขงเจียม, อำเภอศรีเมืองใหม่, อำเภอตระการพืชผล, อำเภอเขมราฐ, อำเภอม่วงสามสิบ, อำเภอเขื่องใน, อำเภอกุดข้าวปุ้น, อำเภอโพธิ์ไทร, อำเภอตาลสุม, อำเภอสำโรง, อำเภอสิรินธร, กิ่งอำเภอดอนมดแดง, กิ่งอำเภอทุ่งศรีอุดม, กิ่งอำเภอนาเยีย
การเดินทางสู่จังหวัด
การคมนาคมของจังหวัดอุบลราชธานี สะดวกสบายทั้งทางรถยนต์ รถไฟ และทางอากาศ ทางรถยนต์
ทางรถยนต์
ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) ไปสระบุรี เลี้ยวเข้าทางหลวงหมายเลข 2 (มิตรภาพ) ต่อด้วย ทางหลวงหมายเลข 4 (สายโชคชัย-เดชอุดม) ไปจนถึงอุบลราชธานี หรือใช้เส้นทางกรุงเทพฯ-นครราชสีมา แล้ว ต่อด้วยทางหลวงหมายเลข 226 ผ่านบุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ ถึงอุบลราชธานี
ทางรถโดยสารประจำทาง มีทั้งรถธรรมดา และปรับอากาศ ออกจากสถานีขนส่งสายตะวันออกเฉียงเหนือทุกวัน สอบถามราย ละเอียดได้ที่ โทร. 2725761, 2720299 (รถธรรมดา) และโทร. 2725242 (รถปรับอากาศ) และมีรถปรับอากาศของเอกชนที่วิ่งระหว่างกรุงเทพฯ-อุบลราชธานีอยู่หลายบริษัท
ทางรถไฟ มีรถด่วน และรถเร็ว กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี ทุกวัน และยังมีรถธรรมดาจากนครราชสีมา-อุบลราชธานี และสุรินทร์-อุบลราชธานี อีกด้วย รายละเอียดสอบถามได้ที่หน่วยบริการเดินทาง โทร. 2237010 และ 2237020

ทางเครื่องบิน
บริษัทการบินไทย จำกัด มีเครื่องบินรับส่งผู้โดยสารและพัสดุภัณฑ์ระหว่างกรุงเทพฯ-อุบลราชธานี ทุกวัน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัทการบินไทย จำกัด ถ.หลานหลวง กรุงเทพฯ โทร. 2800070 2800080 หรือที่ อุบลราชธานี โทร. 244450-1

Memories of Thailand
UBON
USAF Tour Oct 70-Oct 71

ภาพในอดีตของทหารอเมริกันในไทย ใน "http://razeinnovations.com/thailand/index.htm"


Main Street -- Ubon Royal Thai Air Force Base


The Main Intersection -- The Pagoda
A good place to hook-up before going downtown


The Hooch

This was typical living quarters for many. It seems like they all look alike.
Do you suppose the same contractor got the bid for all of Southeast Asia?


The BX
Talk about cheap. You could buy anything tax and duty free.
Many a stereo systems, cameras and watches where purchased here.


The Airman's Club
Two of the most used establishments on base. Beer was 20 cents & drinks were a quarter.

เหตุด่วน, เหตุร้าย แง ศูนย์ควบคุมและสั่งการ พัน.สห.ทอ. โทร. 534-2117 - 9 ทอ. 2-2197 - 9
แจ้งเบาะแสแหล่งอบายมุข, ยาเสพติดให้โทษ, แหล่งการพนัน ผบ.พัน.สห.ทอ. โทร. 534-2113 โทรสาร. 523-7596
E-mail:sonortaf@ksc.th.com

.
.