[ Map of Thailand ]
dp dmbc kk mp
สำนักงาน
ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง

ประวัติ , ผังการจัด

ทำไม? จึงเข้มงวดเรื่องทำบัตรผ่าน
การขอบัตรผ่านเข้า-ออก เขต ทอ.
การขับขี่ยานพาหนะในเขต ทอ.
กำหนดการปิด-เปิด ช่องทาง ทอ.
การขอใบอนุญาตประเภทบุคคล
การใช้ยานพาหนะในเขต บก.ทอ.
กฎ ระเบียบ แบบธรรมเนียมทหาร
ส.ค.ส. 2541 พระราชทานสู่ชาวไทย
กองทัพอากาศของท่าน
Royal Thai Air Force Day
งบประมาณ กองทัพไทย ปี 41
นโยบาย ทอ. ปีงบประมาณ 41
ข่าวสารในกิจการของทหารไทย
มาร์ชสี่เหล่า และเพลงปลุกใจ
โครงการ สขว.ทอ.

โทรศัพท์ฉุกเฉิน ทอ.
แจ้งเหตุด่วน, เหตุร้าย 191
เพลิงไหม้ 192
รถพยาบาลฉุกเฉิน 194
อากาศยานอุบัติเหตุ 196
พัน.สห.ทอ. 2-2197 - 9
ศูนย์รวมข่าวดับเพลิง 2-2126,7
ศูนย์รับแจ้งเหตุ ทอ.ทุ่งสีกัน 3-0065
สถานีดับเพลิงย่อยทุ่งสีกัน 2-2129, 3-0083
ศูนย์โทรศัพท์กลาง ทอ. 523-6151, 523-6161


Supreme Command Headqurters
,
Royal Thai Armed Forces"

กรมธนารักษ์


การตรวจเยี่ยมสายวิทยาการเหล่าสารวัตรทหารอากาศ
กองบิน 23 กองพลบินที่ 2 จังหวัดอุดรธานี, 16-17 ก.ค.41

กองบิน 23 กองพลบินที่ 2 บยอ. ตั้งอยู่ที่ อ.เมือง จ.อุดรธานี


น.อ.อนันตศักดิ์ อะดุงเดชจรูญ รอง ผบ.ฝปก.บน.23 กล่าวต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมสายวิทยาการเหล่า สห.
โดยมี น.อ.วรวิทย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา รอง ผบ.ดม. เป็น หน.คณะ ฯ เมื่อวันที่ 16 ก.ค.41


น.อ.วรวิทย์ ฯ ตรวจเยี่ยม ร้อย.ทสห.บน.23 ฯ และให้นโยบายในการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการ


คำขวัญที่ติดไว้หน้าโรงทหาร ร้อย.ทสห.บน.23 ฯ


รถสามล้อรับจ้าง (สกายแลป) ในตัวเมืองอุดร


ประตูด้านหน้า บน.23 และช่องทาง ร้อย.ทสห.บน.23 ฯ


จังหวัดอุดรธานี ตั้งอยู่บนที่ราบสูงภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เป็นดินแดนที่มี
อารยธรรมเก่าแก่แห่งหนึ่งในโลก มีเนื้อที่ 11,730 ตารางกิโลเมตร
ลักษณะภูมิประเทศ
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง พื้นที่เอียงลาดลงสู่แม่น้ำโขงทางด้านทิศตะวันตก มีภูเขาและป่าติดต่อกัน เป็นแนวยาวตามเขตแดนของจังหวัดตั้งแต่อำเภอน้ำโสมลงมาทางทิศใต ้และตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ทางด้านจังหวัดกาฬสินธุ์และสกลนคร มีภูเขาเล็ก ๆ กระจัดกระจายอยู่เป็นจำนวนมาก พื้นที่ส่วนใหญ่เป็น ดินปนทราย และดินลูกรัง ชั้นล่างเป็นดินดาน มีเทือกเขาที่สำคัญ คือ เทือกเขาภูพาน แม่น้ำสายสำคัญ คือ แม่น้ำสงคราม
คำขวัญประจำจังหวัดอุดรธานี "น้ำตกจากสันภูพาน อุทยานแห่งธรรมะ อารยธรรมห้าพันปี ธานีผ้าหมี่-ขิต แดนเนรมิตหนองประจักษ์ เลิศลักษณ์กล้วยไม้หอม อุดรซันไฌน์"
อาณาเขต
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

จดจังหวัดหนองคาย
จดจังหวัดขอนแก่น และกาฬสินธุ์
จดจังหวัดสกลนคร
จดจังหวัดหนองบัวลำภู และจังหวัดเลย
การปกครอง
จังหวัดอุดรธานี แบ่งการปกครองออกเป็น 16 อำเภอ 2 กิ่งอำเภอคือ อำเภอเมืองอุดรธานี อำเภอหนองวัวซอ อำเภอหนองหาน อำเภอบ้านผือ อำเภอบ้านดุง อำเภอกุมภวาปี อำเภอโนนสะอาด อำเภอเพ็ญ อำเภอน้ำโสม อำเภอกุดจับ อำเภอศรีธาตุ อำเภอวังสามหมอ อำเภอทุ่งฝน อำเภอสร้างคอม อำเภอไชยวาน อำเภอหนองแสง กิ่งอำเภอนายูง กิ่งอำเภอพิบูลย์รักษ์
การเดินทางสู่จังหวัดอุดรธานี
ทางรถยนต์
จากกรุงเทพฯ ไปตามทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ถึงสระบุรี บริเวณกิโลเมตรที่ 107 แยกเข้าทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ผ่านนครราชสีมา ขอนแก่น ถึงอุดรธานี รวมระยะทาง 564 กิโลเมตร
ทางรถโดยสารประจำทาง มีบริการรถโดยสารทั้งรถธรรมดา และรถปรับอากาศ วิ่งระหว่าง กรุงเทพฯ-อุดรธานี ทุกวัน รถออกจาก สถานีขนส่งสายตะวันออกเฉียงเหนือ (ตลาดหมอชิต) สอบถามรายละเอียดได้ที่ บริษัท ขนส่ง จำกัด โทร. 2720299-300
ทางรถไฟ การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดบริการวิ่งรถไฟวิ่งระหว่างกรุงเทพฯ - อุดรธานี ทุกวัน รายละเอียด สอบถามได้ที่ โทร. 2237010, 2237020
ทางเครื่องบิน
บริษัทการบินไทย จำกัด จัดบริการเครื่องบิน กรุงเทพฯ-อุดรธานี ทุกวัน รายละเอียดสอบถามได้ ที่ โทร. 2800070, 2800080

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจรอบกองบิน 23


หนองประจักษ์ศิลปาคม
หนองประจักษ์ศิลปาคม อยู่ในเขตเทศบาลเมืองอุดรธานี หนองประจักษ์เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่
มีมาตั้งแต่ก่อนตั้ง เมืองอุดรธานีเดิมเรียกว่า "หนองนาเกลือ"ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของตัวเมือง ต่อมาได้
เปลี่ยนชื่อเป็น"หนองประจักษ์" เพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่ พล.ต.พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์
ศิลปาคม ผู้ทรงก่อตั้งเมืองอุดรธานี ต่อมาในปี พ.ศ. 2530 เทศบาลเมืองอุดรธานี ได้ทำการปรับปรุง
หนองประจักษ์ขึ้นใหม่ เพื่อถวายเป็นราชสักการะแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เนื่องใน
วโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ โดยบริเวณตัวเกาะกลางน้ำได้จัดทำสวนหย่อมปลูกไม้ดอก
ไม้ประดับหลายชนิดและทำสะพานเชื่อมระหว่างเกาะมีน้ำพุ หอนาฬิกา และสวนเด็กเล่น แต่ละวันจะมี
ประชาชนเข้าไปพักผ่อนและออกกำลังกายกันเป็นจำนวนมาก ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จะมี
พระตำหนักหนองประจักษ์ ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน

สวนกล้วยไม้หอมอุดรซันไฌน์ ตั้งอยูที่ซอยกมลวัฒนา ถนนรอบอุดร-หนองสำโรง จากตัวเมือง ใช้เส้นทางหมายเลข 2 (อุดรธานี-หนองคาย) ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร เป็นสวนกล้วยไม้ที่ผลิตกล้วยไม้ กลิ่นหอมพันธุ์ไทย ชื่อพันธุ์ "Udon Sunshine" ซึ่งนำไปสกัดน้ำหอมชื่ออุดรซันไฌน์

วัดโพธิสมภรณ์ ตั้งอยู่ที่ตำบลหมากแข้ง เป็นวัดที่สร้างในสมัยรัตนโกสินทร์ ปลายรัชกาลที่ 5
โดยมหาอำมาตย์ตรีพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร (โพธิ เนติโพธิ) สมุหเทศาภิบาล มณฑลอุดร ได้ชักชวน
ราษฎรในหมู่บ้านหมากแข้งสร้างวัด ซึ่งชาวบ้านนิยมเรียกว่า "วัดใหม่" ต่อมา พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ได้ทรงประทานนามว่า
"วัดโพธิสมภรณ์" ให้เป็นอนุสรณ์แก่พระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร ผู้สร้างวัดนี้

วัดมัชฌิมาวาส ตั้งอยู่ที่ตำบลหมากแข้ง เดิมเคยเป็นวัดร้างมาก่อน ชาวบ้านนิยมเรียกว่า วัดเดิมหรือ
วัดเก่า ในวิหารเล็ก ๆ ภายในวัดมีพระพุทธรูปหินสีขาวปางนาคปรกประดิษฐานอยู่ ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า
"หลวงพ่อนาค" เป็นที่เคารพสักการะของชาวอุดรธานีมาก ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 กรมหลวงประจักษ์
ศิลปาคม ได้โปรดให้สร้างวัดขึ้นที่วัดล้างโนนหมากแข้ง และให้ชื่อว่า "วัดมัชฌิมาวาส"

หมู่บ้านถ่อน เป็นหมู่บ้านที่มีการทอผ้าขิตและผ้าฝ้ายยกดอก ลวดลายสวยงาม อยู่ในเขตอำเภอเมือง
ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 16 กิโลเมตร ตามเส้นทางสายอุดรธานี-หนองคาย (ทางหลวงหมายเลข 2) จะมี
ทางแยกขวามือเป็นทางลูกรังเข้าไปอีก 2 กิโลเมตร

หมู่บ้านนาข่า อยู่ในเขตอำเภอเมือง ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 16 กิโลเมตร ตามเส้นทางสาย
อุดรธานี-หนองคาย (ทางหลวงหมายเลข 2) เป็นหมู่บ้านที่มีการทอผ้าขิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผ้าขิต
ในราคาย่อมเยา

วัดบ้านตาด ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านตาด เดินทางออกจากตัวเมือง ไปตามทางหลวงหมายเลข 2
อุดร-ขอนแก่น ถึงบริเวณสี่แยกบ้านคงเค็ง แล้วแยกขวาเข้าไปอีกประมาณ 9 กิโลเมตร ก็จะถึงบริเวณวัด
ที่อยู่เลยจากชุมชนบ้านตาดไม่ไกลเท่าใดนัก
สภาพโดยทั่วไปของวัดนี้มีลักษณะเป็นพื้นที่ป่าบนโคกเนินที่ล้อมรอบด้วยกำแพงคอนกรีต มีพื้นที่
ทั้งหมดราว 163 ไร่ ล้อมรอบด้วยกำแพงคอนกรีตหมด มีประตูเข้า-ออกเป็นประตูใหญ่อยู่บริเวณด้านหน้า
ของวัด การจะเข้าไปในวัดจะต้องขออนุญาตท่านเจ้าอาวาสเสียก่อน กำแพงล้อมรอบบริเวณวัด นอกจากจะมี
วัตถุประสงค์ที่จะให้แสดงเขตแน่นอนของวัดแล้วยังป้องกันอันตรายให้กับสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่า ของวัดอีกด้วย เพราะในบริเวณวัดมีสัตว์ป่าชุกชุมมากทั้งไก่ฟ้า ไก่ป่า นก กระรอก กระแต หมูป่า วัดบ้านตาด เป็นที่พำนักของพระอาจารย์มหาบัว ญาณสัมปันโน พระอาจารย์วิปัสสนาสายพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ท่าน เป็นพระที่มีปฏิปทา เป็นที่เคารพศรัทธาเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป ภายในวัดนี้เหมาะสำหรับ ผู้ที่ต้องการไปปฏิบัติธรรมเท่านั้น
เหตุด่วน, เหตุร้าย แง ศูนย์ควบคุมและสั่งการ พัน.สห.ทอ. โทร. 534-2117 - 9 ทอ. 2-2197 - 9
แจ้งเบาะแสแหล่งอบายมุข, ยาเสพติดให้โทษ, แหล่งการพนัน ผบ.พัน.สห.ทอ. โทร. 534-2113 โทรสาร. 523-7596
E-mail:sonortaf@ksc.th.com