..  
 
 
 
 
 
 
 

I        MAŠINSKI FAKULTET SARAJEVO

            Vilsonovo šetalište 9, Sarajevo
            Tel. 656-562
            Fax. 653-055, 617-205


 
II        DEKANAT 

           Dekan, 
           tel. 641-273 

           Prodekan za nastavu, 
           tel. 656-562, 653-294 

           Prodekan za naučno istraživački rad, 
           tel. 653-184

  
  
Prof. dr Edhem seferović, dipl. ing. 
 

Prof. dr Stjepan Marić, dipl. fiz. 
 

Prof. dr Alija Lekić, dipl. ing.

 

 
 
 
III       SEKRETARIJAT

           Sekretar,                       Nermina Avdić, dipl. pravnik
           tel. 653-157

           Šef studentske službe,   Maida Mekić
           tel. 653-173
 
 
 
 


 
IV       UPRAVNI ODBOR
 
             Predsjednik: 
     - Prof. dr Alija Lek, dipl. ing.
  Članovi: 

- Prof. dr Vilko Rajman, dipl. ing. 

- Prof. dr Malik Kulenović, dipl. ing. 

- Prof. dr Ivan Filipović, dipl.ing. 

- Muhamed Cico, dipl.ing. 

- Mehmed Hadžić, dipl.ing. 

- Kasim Omičević, dipl.ecc. 

- Safet Daut, dipl.ing. 

- Zijo Kafedžić, dipl.pravnik 

 
 
 
 
 


 V       NASTAVNICI I SARADNICI
 

 
  - Dr Omer Alić, dipl.ing. 
   

  - Dr Vlatko Doleček, dipl.ing 
   

  - Dr Mirko Ilić, dipl.ing. 
   

  - Dr Tode Stojičić, dipl.ing. 
   

  - Dr Ivan Filipović, dipl.ing. 
   
   
   

  - Dr Alija Lekić, dipl.ing. 

  - Dr Stjepan Marić, dipl. fiz. 

  - Dr Vilko Rajman, dipl.ing.. 
   
   

  - Dr Ramiz Zubčević, dipl.ing. 
   

  - Dr Emin Kulić, dipl.ing. 

  - Dr Murat Backović, dipl.ing. 
   

  - Dr Ismet Demirdžić, dipl.ing., 
                                     dipl.mat. 
   

  - Dr Omer Pašić, dipl.ing.

  - Konstrukcije proizvoda od drveta 
  - Površinska obrada drveta 

  - Kinematika 
  - Dinamika i oscilacije 

  - Hidrotermička obrada drveta 
  - Nauka o drvetu 

  - Metode ispitivanja motora i vozila 
  - Eksploatacija motornih vozila 

  - Motori SUS 
  - Oprema motora 
  - Projektovanje opreme motora i vozila 
  - Konstruisanje motora SUS 

  - Termodinamika 

  - Fizika 

  - Ploče od usitnjenog drveta 
  - Projektovanje tehnoloških 
     procesa u MTD i terotehnologiji 

  - Pilanska obrada drveta 
  - Mašine za obradu drveta 

  - Grijanje i ventilacija 

  - Lijepljenje drveta 
  - Finalna obrada drveta 

  - Mehanika fluida 
  - Matematika II 
   

  - Zavarivanje i termička obrada

 
 
   
  - Dr Edhem Seferović, dipl.ing. 
   
   

  - Dr Malik Kulenović, dipl.ing. 
   
   

  - Dr Fadil Ismailović, dipl.ing. 

  - Dr Petar Vretenar, dipl.fiz.

 
 
 
 
  - Proizvodna mjerna tehnika 
  - Mašine za obradu rezanjem 
  - Automatizacija i roboti 

  - Obrada rezanjem 
  - CIM 
  - Proizvodna i eksploataciona tehnika 

  - Nauka o materijalima 

  - Optoelektronika 
  - Tehnologija optike 
  - Tehnologija precizne mehanike 
  - Teorija optičkih elemenata 
  - Mjerenje u optici

 
 
 
 
 
 
   
  - Dr Željko Bilić, dipl.ing. 
   

  - Dr Aleksandar Knežević, dipl.ing. 

  - Dr Nedžad Repčić, dipl.ing. 
   
   
   

  - Dr Dunja Martinović, dipl.ing. 
   

  - Dr Suad Hasanbegović, dipl.ing. 
   

  - Dr Fikret Veljović, dipl.ing. 

  - Dr Redžep Jelačić, dipl.ing. 
   

  - Mr Vasilije Luković 

  - Dr Izet Smajević 

 
  - Hidraulične mašine i ventilatori 
  - Pumpe, kompresori i ventilatori 

  - Ekonomika energije i zaštita okoline 

  - Prenosnici i tribologija 
  - Mašinski elementi
  - Tehnička dokumentacija
  - Konstruisanje i metode CAD

  - Otpornost materijala 
  - Termodinamika 

  - Obrada deformacijom 
  - Deformacione mašine 

   - Ergonomija i zaštita na radu 

  - Mašine za obradu rezanjem 
  - Fleksibilni tehnološki sistemi 

  - Nauka o odbrani 

  - Ložišta i kotlovi 
  - Termonuklearna postrojenja

 

 
  - Fuad Fočo, spec. nac. geom., 
                                  dipl.ing. 

  - Mr Izet Horman, dipl.ing. 
   

  - Mr Šefko Šikalo, dipl.ing. 
   
   

  - Mr Avdo Voloder, dipl.ing. 
   

  - Mr Nikola Vukas, dipl.ing. 
   

  - Mr Berko Zečević, dipl.ing. 
   
   
   

  - Dr Rajfa Musemić, dipl.fiz. 
   

  - Mr Ejub Džaferović, dipl.ing. 
   

  - Nacrtna geometrija 
   

  - Nauka o drvetu 
  - Hidrotermička obrada drveta 

  - Toplotni i difuzioni aparati 
  - Toplotni aparati i cjevovodi 
  - Projektovanje opreme i postrojenja 

  - Kinematika 
  - Dinamika s oscilacijama 

  - Konstrukcija proizvida od drveta 
  - Površinska obrada drveta 

  - Konstrukcija projektila 
  - Pogon projektila 
  - Osnovi dinamike leta 
  - Sistem za automatsko upravljanje vatrom 

  - Fizika 
  - Matematika 

  - Tehnika Mjerenja 
  - Automatske regulacije 
  - Mehanička procesna tehnika

 
   
  - Hazim Bašić , dipl.ing. 
   

  - Neven Burzić, dipl.ing. 
   

  - Maida Čohodar, dipl.ing. 
   

  - Boran Pikula, dipl.ing. 

  - Nijaz Delalić, dipl.ing. 
   

  - Zijad Džemić, dipl.ing. 
   
   

  - Biljana Macanović, dipl.ing. 
   

  - Mr. Adil Muminović, dipl.ing. 
   

  - Almira Erkočević, dipl.ing.

  - Obrada deformacijom 
  - Mašine za obradu rezanjem 

  - Termodinaika 
  - Prenos toplote 

  - Analogno i digitalno upravljanje 
  - Automatizacija i roboti 

  - Motori i vozila 

  - Toplotni aparati 
  - Postrojenja hemijske industrije 

  - Mehanika fluida 
  - Hidraulične mašine i ventilatori 
  - Pumpe, kompresori i ventilatori 

  - Projektovanje fabrika 
  - Ekonomika i organizacija proizvodnje 

  - Mašinski elementi 
  - Prenosnici i tribologija 

  - Automatizacija, mjerenje i upravljanje

 


 

 
  - Zenaida Borić, profesor eng. jez. 

  - Dženita Adanalić, profesor njem. jez.

  - Engleski jezik 

  - Njemački jezik

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

 
  - Dr Nerkez Mešić, dipl.ing. 

  - Dr Šefko Međedović, dipl.soc. 

  - Ferida Spahić, dipl.ing. 

  - Dr Ejup Ganić, dipl.ing. 
   
   

  - Dr Orest Fabris, dipl.ing. 

  - Dr Safet Brdarević, dipl.ing. 

  - Dr Nikola Barbalić, dipl.ing.

  - Furniri i furnirske ploče 

  - Nauka o društvu 

  - Elektrotehnika 

  - Prenos toplote i mase 
  - Toplotni i difuzioni aparati 
  - Projektovanje opreme i postrojenja 

  - Hlađenje i klimatizacija 

  - Projektovanje organizacijskih sistema 

  - Energetsko procesna mjerenja 
  - Mehaničke operacije i uređaji

 
 
 
 

 

 
  - Dr Isak Karabegović, dipl.ing.  

  - Dr Asim Tenić, dipl.mat.

  - Statika 

  - Matematika

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  - Dr Zinaid Raljević, dipl.ing.  

  - Mr Gordana Išek, profesor fr. jez. 

  - Dr Ilijas Tanović, profesor r. jez. 

  - Dr Zulejha Riđanović, profesor e. j.  

  - Dr Erminka Zilić, profesor njem. j.  

  - Dr Anton Miloš, dipl.ing. 
   
   
   
  - Dr Nikola Borić, dipl.ing.  

  - Dr Dejan Milošević , dipl.fiz.  

  - Sivjakov Vladimir, dipl.ing.

  - Nacrtna geometrija 

  - Francuski jezik 

  - Ruski jezik 

  - Engleski jezik 

  - Njemački jezik 

  - Osnovi ekonomike i organizacije 
  - Projektovanje fabrika 
  - Operaciona istraživanja 

  - Automatske regulacije i upravljanje 

  - Laseri i infracrvena tehnika 

  - Konstrukcija optičkih instrumenata

 
 


 

 
  - Mr Halil Burić, dipl.ing.  

  - Mr Muhamed Čehajić, dipl.ing.  

  - Mr Izet Bjelonja, dipl.ing. 

  - Mr Mujo Hebibović , dipl.ing.  

  - Mr Sadin Zalihić, dipl.ing

   
  - Mr Muhamed Sarajlić, dipl.ing.

  - Otpornost materijala 

  - Plastičnost i deformacione mašine 

  - Statika 

  - Automatska regulacija i upravljanje 

  - Nauka o materijalima 
  - Zavarivanje i termička obrada 

  - Programiranje i rač. grafika

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
  - Alija Zuko, dipl. ing. 
   

  - Mirsad Čolić, dipl. ing.  

  - Sead Sirbubalo, dipl. ing. 

  - Milovan Gutović,dipl.ing. 

  - Irfan Turković, dipl. ing.  

  - Vojislav Ivanović, dipl.ing.  

  - Hazim Glavić, dipl. ing.

  - Tehničko crtanje 
  - Mašinski elementi 

  - Transportna sredstva 

  - Grijanje i ventilacija 

  - Grijanje i ventilacija 

  - Elektrotehnika 

  - Proizvodna mjerna tehnika 

  - Računari i računska tehnika

 
 
 
 
 
 
 


 

 
  - Ahmet H.Omerović, dipl.ing.  

  - Jusuf Čaršimamović, dipl.ing.  
   

  - Emira Pašić, dipl. ing.  

  - Zijo Pekić, dipl. ing.  

  - Edhem Hrnjević  

  - Faik Begić, dipl. ing. 

  - Šaban Jusić, dipl. ing. 

  - Predrag Knor, dipl.ing.

  - Mjerenje u naoružanju 

  - Održavanje i pouzdanost 
     sredstava za rad 

  - Tehnika hlađenja 

  - Dinamika vođenja projektila 

  - Projektovanje opreme i postrojenja 

  - Ložišta i kotlovi 

  - Tehnologija mašinogradnje 

  - Motorna vozila 
  - Projekovanje i pouzdanost 
     organizacijskih i inform. sistema 

 

 

 

 

  VI       Naučno-nastavne jedinice
 

  Odsjek Proizvodni (P)

  Odsjek Namjenska proizvodnja (N2)

  Odsjek Energetsko pocesni (E)

  Odsjek Motori i vozila (M)

  Odsjek Mehaničke tehnologije drveta (MTD)

 
- Katedra za matematiku i fiziku 
- Katedra za mehaniku 
- Katedra za mašinske konstrukcije 
- Katedra za proizvodnu tehniku 
- Katedra za organizaciju i informat. 
- Katedra za energetiku 
- Katedra za procesnu tehniku 
- Katedra za motore i vozila 
- Katedra namjenske proizvodnje 
- Katedra za primarnu preradu drveta 
- Katedra za finalnu preradu drveta
- šef, Prof. dr Stjepan Marić 
- šef, Prof. dr Vlatko Doleček 
- šef, doc. dr Nedžad Repčić  
- šef, Prof. dr Malik Kulenović 
- šef, doc. dr Anton Miloš 
- šef, Prof. dr Alija Lekić 
- šef, doc. dr Željko Bilić 
- šef, Prof. dr Ivan Filipović 
- šef, Prof. dr Petar Vretenar 
- šef, Prof. dr Omer Alić 
- šef, Prof. dr Vilko Rajman
 
 
 
 
 
 
 
 
 

This page hosted by  Get your own Free Homepage