ประวัติสโมสรโรตารี่
สโมสรโรตารี่สากลสโมสรโรตารี่หาดใหญ่
ในเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ.1905 พอล พี.แฮร์ริส
เจ้าของสำนักงานกฏหมายผู้มากด้วยประสบ
การณ์ในหลากหลายอาชีพ ได้ก่อตั้งสโมสรของ
นักธุรกิจต่างอาบีพขึ้นในชุมชนเล็กๆ แห่งหนึ่ง
ของเมืองชิคาโก้เป็นการพบปะกันระหว่างเขา
กับเพื่อนนักธุรกิจอีก 3 คน คือ ซิลเวสเตอร์ ชิล
พ่อค้าถ่านหิน วัสตาวัส โลว์ วิศกรเหมืองแร่ และ
ฮีแรม โวเรย์ ช่างตัดเสือบุรุษ

คำว่า "โรตารี่" มาจากความริเริ่มของ พอล
แฮร์ริส เนื่องจากสมาชิกได้มีการหมุนเวียน
(Rotate) สถานที่ประชุมไปตามที่ทำงาน
ของสมาชิก เพื่อให้สมาชิกแต่ละคนได้แนว
คิดและความรู้เกี่ยวหับอาชพในธุรกิจต่างๆ
ของสมาขิกคนอื่นๆ ด้วย

สโมสรแห่งที่สอง ก่อตั้งขึ้นในเมือง ซาน
ฟรานซิสโก ในปี ค.ศ.1908 และอีก 2 ปี
ต่อมาจำนวนสโมสรก็เพิ่มขึ้นเป็น 16 สโมสร
ทั่วสหรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ.1910 เริ่มมี
การจัดประชุมใหญ่ โรตารี่ครั้งแรก ณ
เมืองชิคาโก โดย พอล พี แฮร์ริส ได้รับเลือก
เป็นประธานสโมสรโรตารี่แห่งชาติ

ค.ศ.1911 โรตารี่ได้ขยายออกไปสู่ประเทศ
ใกล้เคียง คือ แคนาดา และเมื่อมีสโมสรโรตารี่
เกิดขึ้นในประเทศอังกฤษและไอร์เลนด์ใน
ค.ศ.1912 จังได้เปลี่ยนชื่อเป็น สมาคมสโมสร
สากล ต่อมาในปี ค.ศ.1922 จึงเรียกเป็น
"โรตารี่สากล" ( Rotary International )
"โรตารี่สากล" เป็นองค์กรภาคเอกชน บำเพ็ญ
ประโยชน์เพื่อสาธารณะที่เก่าแก่ที่สุดองค์กร
หนึ่งของโลก มีอายุนับจนถึงปัจจุบันกว่า 90 ปี
มีสมาชิก "โรแทเรียน" กว่า
1,200,000 (หนึ่งล้านสองแสน)
คน ใน 152 ประเทศทั่วโลก
สโมสรโรตารี่หาดใหญ่ ก่อตั้งขึ้นเป็นรูปสโมสร
ในวันที่ 16 ธันวาคม 2521 โดยมี
นยก.ธวัชชัย สมสมาน รองผู้ว่าราชการจังหวัด
สงขลา ในขณะนั้นเป็นนายกก่อตั้งและมีสโม-
สรโรตารี่ยะลาเป็นสโมสรพี่เลี้ยงต่อมาโรตารี่
สากลได้รับเข้าเป็นสมาชิก เมื่อวันที่ 22
มกราคม 2522 ซึ่งนับว่าเป็นการสถาปนาสโม
สรโรตารี่หาดใหญ่โดยสมบูรณ์

สโมสรโรตารี่หาดใหญ่ เป็นสโมสรลำดับที่
16273 ของสโมสรโรตารี่สากล และเป็นสโม
สรสังกัดภาค 3330 ได้ดำเนินการตามวัตถุป-
ระสงค์และแนวทางของโรตารี่สากลสืบมานับ
แต่วันแรกก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเมื่อนับถึงปี
พ.ศ.2524 รวมเวลาได้ 20 ปีพอดี

ตลอด 20 ปีที่ผ่านมา สโมสรโรตารี่หาด
ใหญ่เป็นแหล่งที่รวมของเหล่าสมาชิกซึ่งล้วน
แล้วแต่เป็นผู้ทรงเกียรติ มีฐานะเป็นเจ้าของ
กิจการและผู้บริหาธุรกิจทั่วหาดใหญ่โดยมีอา-
ชีวะที่หลากหลาย สโมสรได้สร้างเสริมไมตรี
จิตมิตรภาพระหว่างสมาชิก สนับสนุนส่งเสริม
มาตรฐานการดำเนิชีวิตตลอดจนการงานอาชีพ
และสร้างโอกาสที่จะได้อาสาสมัครประกอบคุณ
ความดีร่วมกันเพื่อรับใช้ชุมชนในสังคมทุก
ระดับ

สร้างผลงานสาธารณะประโยชน์ เช่น
- เรือนพักญาติผุ้ป่วย-อาคารเย็นศิระ วัดโคกนาว 2525-2526
- อาคารพยาบาล รร.โสตศึกษา อ.หาดใหญ่ 2526-2527
- สนามบาสเกตบอล รร.บ้านดอนวิทยา ต.คูเต่า 2531-2532
- หาทุนติดตั้งอุปกรณ์พัดลมและเบาะนอนของเด็กปรกเกิดที่
สถานแรกรับเด็กภาคใต้ 2533-2534
- อาคารพยาบาล รร.ท่าจีนอุดมวิทยา ค.น้ำน้อย 2537-2540
- อาคารเรียนอนุบาล รร.วัดพรุเตาะ ต.ทุ่งใหญ่ 2541-2542

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯรับสโมสรโร-
ตารี่ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ พระราชทานพระราชดำรัสไว้คราวหนึ่งว่า
"ชาวโรแทเรียน คือ ผู้มี
สัญญลักษณ์และเป็นตัวอย่างในการเสาะแสวงหาความก้าวหน้าและความมั่นคงแห่งมนุษยธรรม
โดยหน้าที่อันแสนหนักของท่านทุกๆ คน ซึ่งมีธุรกิจและวิชาชีพแตกต่างกัน หันมาร่วมมือประ-
สานกันโดยความพยายามอย่างยิ่งยวดที่จะหาวิถีทางและความมุ่งหมายอันพึงปฏิบัติ เพื่อแก้
ปัญหา ซึ่งมาเผชิญหน้าเราในยุควิกฤติการ์เช่นนี้"
1