ตัวอย่างการออกคำสั่งและการวิเคราะห์การ ติดพันของดาบ

ฝรั่งเศส - ไทย

1) En garde ! (อัง การด)

จดดาบ

2) Etes - vous pre^ts ? (แอตเตอะ - วู แปร)

พร้อมหรือยัง

3) Allez ! (อัลเล)

เอาละ

4) Halte ! (อัลต์)

หยุด

5) L‘ attaque part de droite , touche a’ gauche. (ลาตาก ปา เดอ ดรวต , ตูชา โกช)

ทางขวาเข้าทำ ถูกทางซ้าย

6) L‘ attaque part de gauche , touche a’ droite. (ลาตาก ปา เดอ โกช , ตูชา ดรวต )

ทางซ้ายเข้าทำ ถูกทางขวา

7) Attaque , contre-attaque. (อาตา , กอง-ตราตาก)

เข้าทำ เข้าทำโต้

8) Contre-attaque en bon temps , mais il n’est pas valable , pas de touche.

(กอง-ตราตาก กัง บอง ตัง , แม ซิล เน ปา วาลาบล์ , ปา เดอ ตูช)

เข้าทำโต้ได้จังหวะ แต่นอกเป้า ไม่ได้แต้ม

9) Attaque non valable. (อาตาก นอง วาลาบล์)

เข้าทำนอกเป้า

10) Attaque , par’ee , riposte. La riposte trop basse , pas valable.

(อาตาก , ปาเร , รีปอสต์. ลา รีปอสต์ โตร บาส , ปา วาลาบล์)

เข้าทำ รับ ตอบ การทำตอบต่ำไป ไม่ได้แต้ม

11) Attaque , riposte , contre-riposte. La contre-riposte au masque , pas valable.

(อาตาก , รีปอสต์ , กองเตรอะ-รีปอสต์. ลา กองเตรอะ-รีปอสต์ โต มาสต์ , ปา วาลาบล์)

เข้าทำ , ตอบ , ตอบโต้ การทำตอบโต้ไปถูกหน้ากาก ไม่ได้ แต้ม (เฉพาะฟอยล์)

12) Attaque directe en fle’che , touche a’ droite (ou a’ gauche)

(อาตาก ดีแรค ตัง แฟลช , ตูชา ดรวต (อู อา โกช))

เข้าทำตรงถลา ถูกทางขวา หรือ ทางซ้าย

13) Battement directe , arre^t. L‘ attaque est bonne , touche a’ gauche (ou a’ gauche)

(บาตเตอมัง ดีแรคต์ , อาแร. ลาตาก เก บอนน์ , ตูชาโกช (อู อา ดรวต))

เข้าทำตีใบดาบ ถูกสกัด การเข้าทำใช้ได้ ถูกทางซ้าย (หรือ ทางขวา)

14) Attaque courte , remise , pas de riposte. La remise on bon temps , touche a’ droite (ou a’ gauche)

(อาตาก กูรต , เรอมิซ , ปา เดอ รีปอสต์ ลา เรอมีซัง บอง ตัง , ตูชา ดรวต (อู อา โกช)

เข้าทำไม่ถึง ทำซ้อน ไม่ตอบ ทำซ้อนได้จังหวะ ถูกทางขวา (หรือ ทางซ้าย)

15) Attaque , redoublement de l ’ attaque , arre^t en bon temps , touche a’ gauche (ou a’ droite.)

(อาตาก , เรอดูเบลอมัง เดอ ลาตาก , อาแร ตัง บอง ตัง , ตูชา โกช (อู อา ครวต))

เข้าทำ ทำซ้ำ สกัดได้จังหวะ ถูกทางซ้าย (หรือทางขวา)

16) Attaque et reprise , parade insufissante au bras , pas de touche.

(อาตาก เก เรอปรีซ , ปาราแดงซือพิซซัง โต บรา , ปา เดอ ตูช)

เข้าทำและกลับเข้าทำ ปิดไม่พ้นถูกแขน ไม่ได้แต้ม (เฉพาะ ฟอยล์)

17) Sur la pre’paration , contre-attaque. (ซือร์ ลา เปรปาราซิออง กอง-ตราตาก)

ขณะเตรียมการ ถูกเข้าทำโต้

18) Sur la marche , arre^t. (ซือร์ ลา มารช, อาแล)

ขณะสืบเข้า ถูกสกัด

internet_02.gif (5680 bytes)