www.sp-dent.in.th
        เว็บไซต์   เพื่อการศึกษา   ความรู้เกี่ยวกับช่องปาก   E_learning   และ   Download Programe
      โครงสร้างฟัน      
      ฟันน้ำนม        
        ฟันแท้      
          ขากรรไกร          

โครงสร้างฟัน
( Teeth Structure )

       


เคลือบฟัน(Enamel)
ปกติ เป็นส่วนที่มีสีขาว อยู่นอกสุดของฟัน หรือ ส่วนที่เราเห็นเป็นซี่ฟันอยู่ มีความแข็งแรงสูง

เนื้อฟัน(Dentine)
เป็นส่วนที่อยู่ถัดจากเคลือบฟัน เข้าไป ลักษระมีสีเหลืองๆ ประกอบไปด้วยท่อเล็กๆ จำนวนมาก ภายในท่อเหล่านี้จะมีปลายเส้นประสาทอยู่ ดังนั้นเวลาฟันผุ หรือสึก ถึงชั้นนี้ ผู้ป่วย จึงเริ่มมีอาการเสียวฟัน

โพรงประสาทฟัน และ คลองรากฟัน(Pulp)
เป็นส่วนที่อยู่ของเส้นประสาท และ เส้นเลือดที่มา หล่อเลี้ยงตัวฟัน ในกรณีที่ฟันผุมาถึงชั้นนี้ จะไม่สามารถอุดฟันได้ ถ้าจะเก็บฟันไว้ จะกระทำโดยการรักษารากฟัน

เหงือก(Gingiva)
เป็นเนื้อเยื้อที่ปกคลุม ขากรรไกรใน ส่วนที่มีฟันอยู่

ร่องเหงือก(Gingival crevice)
เป็นร่องบริเวณคอฟัน ระหว่างตัวฟันกับ ขอบเหงือก ปกติจะมีขอบบาง และ มีความลึก ประมาณ 2 ม.ม. แต่ถ้ามีโรคเหงือกอักเสบ จะ ทำให้ร่องนี้ลึกขึ้น ทำให้เศษอาหารติด เกิดการอักเสบมากขึ้นได้

เคลือบรากฟัน(Cementum)
เป็นชั้นบางๆ คลุมรากฟัน คล้าย เคลือบฟัน แต่มีความแข็งแรงน้อยกว่า

กระดูกขากรรไกร(Jaws)
เป็นส่วนของกระดูกที่รองรับรากฟัน