Prehistoriala fantomi

La foresto di Andaine (orne, francia) extensesas sur cerkume dek e tri kilometri, de Westo ad Esto e sur ok kilometri ye larjeso. Ol es richa ye queski, fagi, birki e pini de omna staturi.

Olim esis danjeroza promenar en la foresto di Andaine. Nome, la lasta volfo mortigesis yel fino dil pasinta yarcento. Nunatempe, la "Roche-au-loup" (la roko dil volfo) esas nur vidajo qua posibligas bone regardar la bela vejetantaro cirkume. Tamen, en 1981, dum autunala vespero, Marc Pariset, studento evanta lore duadek e tri yari, en ita loko esis testo pri misterioza eventajo.

Ita vespero, Marc Pariset ne esis kapabla retroirar ad hemo ante la nokto ed il havis la sentimento "misduktesar" en ita imensa foresto. Cirkume il trovesis nur granda arbori di qui l'ombri augmentis la malaugura aspekto di ta loko. Nur febla lumeto en la cielo indikis a lu la direciono dil Ocidento; il sequis ol kun la espero trovor forestala voyo. Tamen il quietigesis dal asisto di sua hundo, Sultan, belega pastorala hundo, quankam ica bestio aboyis ofte. Subite Sultan levis sua muzelo ed ululis ye morto. La mastro esforcis vane kalmigar lu, ol esis folatra. Ol tiris tante forte sua kolo-rimeno ke fine lu ruptis ol e kuris aden la profundajo dil foresto dum aboyar lautege.

Marc kuris dop il, vokante. Pos du o tri minuti, il ne plus audis sua hundo. Quankam kostumale, il ne esis timema, la yunulo senteskis senmotiva angoro. Il avancis en l'obskureso.

Fore, sturmo divenis sempre plu probabla e malgre la sezono, esis varma. Bruisi de bestii, cervi, kapreoli od apri saltetigis Marc. L'uceli qui flugeskis en la nigreso pavorigis lu. Kun granda esforco di sua volo, il duris vokar sua hundo dum avancar, quaze blindo, en ta foresto quan il preferabus ne konocir.

Subite, l'ululado de ucelo reptanta tremetigis la studento. De ta instanto, il audis irgaspeca bruiseto simila a bruiseto facita da nevidebla turbo silencanta, qua marchas tra la bosko. Kun granda prudenteso, il eniris desdensa e plu klara loko ube il remarkis formikumo de diskret ombri advenante ed avanirante desordine. Ye ta instanto quale mirakle, Sultan venis inter la gambi di sua mastro ed ol montris ke ol deziris quietigesar. Marc tam pavoris kam sua hundo. Lia denti klakis pro angoro, kande il videskis la turbo de ombri, ordinigar su en eskorto qua defilis inter l'arbori til kande ol atingis vasta desdensa loko.

Tandem la sturmo explozis. Ye la lumo dil fulmini, Marc vidis klare, dum un sekundo, ke omn ita nekonacati, armizita per sen-forma bastonegi, e preske nuda, havis vizajachi di prehistoriala homi e li portis bestiala feli. Quik kande la pluvo cesis, un ek li acendis fairo e balde pose odoris ye grilita karno. Rauka krii e ne-artikulita grunachi audesis che ta asemblo di altra tempo.

Kaptita per paniko, Marc tiris sua hundo ed amba eniris la profundajo dil foresto. La homulo e la bestio celeskis dop l'arbori til auroro dum ke li guatis mem la minim forta bruiso.

Amte retroirar aden sua hemo, Marc Pariset qua ne esis ja quieta, volis verifikar ka dum la pasinta nokto, il sonjabis. Itere il venis, akompanata da Sultan, a la loko ube la stranja fenomeno eventabis. Arivinta yel bordo di la desdenda loko, la pastorala hundo grunis e refuzis irar plu fore. Lore la studento avaniris sola ed il deskovris la traci di recenta fairo. Odoro di rostita karno ankore esis perceptebla ed animala osti rodata kurta tempo antee kovris la sulo.

De tadie, Marc Pariset konvinkesas esir testo pri ceno dil prehistoriala vivo okazione di rupto dil spaco-tempo. Ecepte ke, il asistis ceremonio organizita da Angla sorcisti, adepti dil "Nov Ero" (New Age) movemento.

De la libro "Mystères en Normandie"
Tradukita da Jean MARTIGNON
Ek la revuo Progreso
Mayo-agosto 1997 #310 pagini 11-12
Uniono por la Linguo Internaciona Ido,
27, Ville du Bois,
6690 Vielsalm, Belgia

Ica pagino es donata de

Havez vua propra senpaga ttteyo