Evangelio segun Santa Markus

Chapitro Un

01 La komenco di l'evangelio di Iesu Kristo, la Filio di Deo.
02 Quale esas skribite dal profeto Isaias, 'Yen, me sendas mea kuriero avan tua facio, qua preparos tua voyo:
03 La voco di klamanto en la dezerto: Preparez la voyo dil Sinioro, rektigez lua voyeti'.
04 Ioanes venis, baptante en la dezerto, e predikante repento-bapto por pardono di peki.
05 Ed a lu ekiris la tota populo di Judea, ed omna Ierusalemani, e li baptesis da lu en la fluvio Iordano, konfesante sua peki.
06 Ioanes vestizesis per kamel-pilaro, kun ledra zono cirkum sua tayo, ed il manjis lokusti e mielo sovaja.
07 Il predikis, dicante, 'Pos me venos ulu plu potenta kam me, di qua me ne esas digna inklinar e desligar sandal-rimeno.
08 Me baptis vi per aquo ma il baptos vi per la Santa Spirito'.
09 Dum ita dii venis Iesu de Nazaret di Galilea, e baptesis da Ioanes en la Iordano.
10 Quik kande il ekiris del aquo, il vidis la cieli apertita, e la Spirito quale kolumbo decensante adsur lu;
11 E voco venis del cieli, 'Tu esas mea Filio amata, da tu me delektesas'.
12 Quik la Spirito ekpulsis lu aden la dezerto.
13 Ed il sejornis en la dezerto dum quaradek dii, tentata da Satano; il esis inter la bestii sovaja, e l'anjeli servis lu.
14 Pos ke Ioanes esis arestita, Iesu venis a Galilea, predikante l'evangelio di Deo,
15 e dicante, 'La tempo esas arivinta, e la Rejio di Deo esas pronta; repentez e kredez l'evangelio'.

16 Pasante apud la maro di Galilea, il vidis Simon ed Andreas, la frato di Simon, qui jetis reto aden la maro, nam li esas peskisti.
17 Iesu dicis a li, 'Sequez me, e me efektigos ke vi peskez por homi'. 18 E quik li livis lia reti e sequis lu.
19 Irante ad-avane, il vidis Iakobus, filio di Zebedeus, e Ioanes lua frato, qui esis en lia batelo, reparante la reti.
20 E quik il advokis li, e li lasis lia patro Zebedeus en la batelo kun la servanti engajita, e sequis lu.

21 Li iris a Kafarnaum, e quik ye sabato, il eniris la sinagogo e docis.
22 E li esis astonita pro lua docado, nam il docis kom ulu qua havas autoritato, ne kom la skribisti.
23 Quik en la sinagogo esis viro posedata da spirito despura. 24 Ed il kriis 'Pro quo tu traktas tale kun ni, Iesu de Nazaret? Ka tu venis destruktar ni? Me savas to qua tu esas, la Santo di Deo'.
25 Ma Iesu reprimandis lu, dicante, 'Tacez, ed ekvenez de lu. 26 La spirito despura, konvulsante lu ed ekkriante per voco lauta, ekvenis de lu.
27 E li esis omna astonita, e questionis inter su, dicante, 'Quo esas ico? Nova docado? Nam kun autoritato il imperas mem la spiriti despura, e li obedias lu'.
28 E lua famo quik iris omnube tra la tota cirkumajo di Galilea. 29 E quik, il livis la sinagogo, ed eniris la domo di Simon ed Andreas, kun Iakobus e Ioanes.
30 Or, la bomatro di Simon esis malada pro febro, e quik li informis il pri el.
31 Ed il venis, prenis lua manuo e levigis el, e la febro livis el, ed el servis li.
32 Vespere, ye la sun-kusho, li adportis a lu omni qui esis malada, o posedata da demoni.
33 La tota urbani kunvenis cirkum la pordo.
34 Ed il risanigis multi qui esis malada per diversa morbi, ed ekpulsis multa demoni; ed il ne permisis la demoni parolar, pro ke li konocis lu.

35 Nokte, longatempe ante la sun-levo, il levis su ed ekiris a loko desolata, ube il pregis.
36 Simon e sua kompani sequis lu,
37 e kande li trovabis lu, li dicis a lu, 'Omni serchas tu'.
38 Il dicis a li, 'Ni irez al vicina urbi, por ke me predikos anke ibe, nam pro to me ekvenis'.
39 Ed il iris tra la tota Galilea, predikante en lia sinagogi ed ekpulsante demoni.
40 Lepriko venis a lu, implorante lu sur sua genui, e dicis, 'Se tu volas, tu povas purigar me'.
41 Movita da l'emoco, il extensis sua manuo e tushis lu, dicante, 'Me ya volas; esez pura'.
42 E quik, la lepro lasis lu, ed il divenis pura.
43 Ed il forte imperis lu, dum ke il quik forsendis lu,
44 dicante, 'Sorgez ke tu dicos nulo ad irgu, ma irez, montrez tu a sacerdoto ed ofrez pro tua purado to quon Moses imperis, kom satisfaco al populo'.
45 Ma il ekiris e komencis naracar lo publike, e dispersar la novajo, por ke Iesu ne plus povis enirar urbo, ma restis en la ruro, e li venis a lu omnalatere.

Chapitro Du

Tradukita en Ido ek la Greka linguo da Kevin Ford
311-20 Graydon Hall Drive
Toronto, Ontario
M3A 2Z9,
Canada

Publikigita en la elektronala revuo Idol da
James Chandler chandler@maths.ex.ac.uk

Interreta adreso di la oficala TTTeyo: http://members.aol.com/idolinguo/index.html

Ica pagino es donata da

Havez vua propra senpaga ttteyo