Tradukuri da Tom Wood

La ludo di viv

La shak-plank es la mondo; la shak-peci es la fenomeni dil univers;

la reguli dil lud es quon ni nomas la legi di Natur. La luder opozat
es celita. Ni savas ke lua lud-mod es sempre honesta, just e pacienta.

Ma anke ni savas, a nia kusto, ke il nul-tempe ignoras eror o facas la minim indulgo por ne-savo.

Autor ne-konocata

Hike sequas unesma verso di poemo da Cosmo Monkhouse.

Irga anmo ad irga korpo

Tale ni mustas separar, mea korpo, vu e me
Qua pasabas tante multa plezanta yari kune.

Es trista laboro perdar vua kamaradeso
Qua adheris a me tante intime, irge-qua la vetero, De vintro a vintro, humida od arida;

Ma vu atingabas la limito di vua ligilo,
E me mustas irar sur mea voyo sole,
E livar vu sub petro.

Cosmo Monkhouse

Hike es tradukuro di kurta poemo da Christina Rossetti:

La vento

Qua vidas la vento?
Nek vu nek me
Ma kande la folii tremas
Ibe la vento iras.

Qua vidas la vento?
Nek me nek vu =

Ma kande l'arbori inklinas
Ibe la vento suflas.

Poemo da Tom Wood

Kelka kurt versi

Me flugis en lucida rev.
Duesma nask!
Esez felic sur ter
Ni hav esper.

Me stacas sur litor
Apud ne-konocata mar.
Altra mond advokas
Plu marveloz.
Me iras kande, kande?

Du koz me sav
Nulu pov negar
Omnu eror
Omnu mort.

Ma un koz plus
Ne esez trist
On pov lernar
Pov atingar.

da Tom WOOD

Interreta adreso di la oficala TTTeyo: http://members.aol.com/idolinguo/index.html

Ica pagino es donata da

Havez vua propra senpaga ttteyo