Kelka proverbi

 • La unesma pazo es la maxim desfacila.

 • Praktiko facas la maestro.

 • Lu qua nultempe facas eroro nultempe facas irgo.

 • Ne permisez pasinta falio preventar futura suceso.

 • Lu qua facas eroro e ne korektigas ol facabas altra eroro.

 • Fino bon omno bon.

 • Amo sempre trovas voyo.

 • Deo helpas ti qui helpas su.

 • Quante multa kapi tante multa opinioni.

 • Du kapi es plu bona kam un.

 • Morge nultempe venas.

 • Sana mento en sana korpo.

 • Plezuro es nia kompano ne nia guidero.

 • Pregez quale se omno dependis de Deo: laborez quale se omno dependis de vu ipsa.

 • On vinkas mala kustumo plu facile ca-die kam morge.

 • Irga-quo vu povas facar o sonjas povar facar komencez ol. Kurajo havas genio, povo, magio en ol. Goethe

 • La sola reala kulpo es ne chanjar onua kulpi.

 • Praktikez til ke ol es korekta lore praktikez til ke ol ne povas esar ne-korekta.

 • En la last analizo nia koncepto di morto es quo decidos nia respondi ad omna questioni quin vivo pozas a ni. Dag Hammarskjold

 • Ni es quon ni pensas, diveninta quon ni pensis.

 • Mortal e ne-mortal es me - ton dicez omna-die.

 • Pasita falio invitas vu a futura suceso.

 • Vu ne povas lernar de vua erori se vu nul-tempe facas irga.

 • Vivez por lernar: lernez por vivar.

  Tom Wood

  Interreta adreso di la oficala TTTeyo: http://members.aol.com/idolinguo/index.html

  Ica pagino es donata da

  Havez vua propra senpaga ttteyo