"Haiku" - simila versi

L'artiklo da Marion Kasper pri la Haiku - poezio Japoniana, instigis me anke probar foye ica formo. Men atraktis la tasko, expresar mea pensi tre kurte, quo es plu desfacila kam usar multa vorti por to. Kontraste a balado, qua naracas evento, lirikala poemo nur volas expresar sentimento o humoro pasanta, e l'autoro esperas, ke la lektanto sentas lo sama.

Kompreneble on atingas ica skopo plu facile, se on povas deskriptas sua sentimenti per suficanta multa vorti. Ma le "Haiku" esas tre kurta, nur tri linei (ke en la linguo Japona, la nombro di la silabi esas restriktita, ton on ne povas transportar ad altra lingui, me pensas. Vice to, me decidis uzar fixa ritmo. Rimo ne esas konocata en la Japona poezio, me anke ne uzis to.)

La "Haiku" kelke similesas a la Japona aquarel-pikturi. Ne granda pikturo facita per ole-farbi en forta kolori, ma aquarelo dolca e delikata, la farbi nur tushetita sur la fundo. Talmaniere en la "Haiku" la vorti nur povas aludar la situeso e la pensi e sentimenti dil autoro. Ol postulas la kunsento ed imaginado di la lektero.

Yen kelka versi "Haiku" - simila:

Lentege la nivo
omnon nun kovras.
La mondo dormeskas.

Departas amiko
tre fore vivanta.
Ka adio por sempre?

L'unesma verdajo,
apen remarkebla -
Maxime joyigas.

Alaud' super kampi
exultas flugante.
Mea kordio kunflugas.

Ka la tota mondo
men obliviadis?
Nul letro itere.

Vesper' somerala,
tenebro sur prato
Yen! Flugas lampiro.

An rivo me marchas
mea traci en sablo -
lin efacas la ondi.

Heidi NEUSSNER

Interreta adreso di la oficala TTTeyo: http://members.aol.com/idolinguo/index.html

Ica pagino es donata da

Havez vua propra senpaga ttteyo