No al Euro!
 
La danjero di la pekunio eurozona
 
Segun mea opiniono la homi di Europa devas sediciar kontre la nova Euro-pekunio. Pluse esos necesa ke Britania ne aceptos la nova pekunio vice sua propra, se nur por protestar kontre la perdo di demokratio en  altra landi.
 
Prego korektigez me se me eroras, ma semblas a me ke nun en mea lando, e simile en altra, la ekonomio, la financi e la pekunio es direktata da politikisti direte elektita per libera demokratial elekti.  La homo «en la strado» havas poka savo pri ekonomiko, e do ne savas ke povo pri la pekunio implikas povo pri la ekonomio generale.  Or la ekonomio es grava parto di irga societo, e havas grava rolo en la vivo di omnu. Do se on kredas ye demokratio, on favoras necese demokratial direkto dil ekonomio.
Nu la nova Euro-pekunio ne esos direktata samamaniere da direte elektita politikisti.  Ol esos direktata da la membri di la central banko, qui es burokrati neelektita.  La banko kunsidos private e la diskuti restos tote sekreta.

Demokratio ne es perfekta, ma ol es la maxim bona sistemo quan ni konocas. La homi di estala Europa luktis dum yardeki por sua demokratial yuri, qui nun en multa landi li ganabas.  Homi en multa landi ankore luktas, e mem mortas por demokratio.  Tamen ni en Europa ne aprecias to quon ni havas en nia demokratii, e ni es pronta perdar li lente e gradope a la burokrati qui ne plus volas konsultar ni ante facar decidi.  Ica procedo produktos nur lakrimi e ne povas duktar a forta, unionita Europa.
 
La politikisti en omna landi es kulpoza nam li celis la fakti de la homi quin li klamas servar.  Tamen en ca lando quale en altra, existas honesta politikisti di omna partisi qui es pronta defensar demokratio. En Britania ni havas burokrati, ma ni ne tolerus esar guvernata da li. Me ne povas komprenar pro quo la homi di Europa dezirus esar tale guvernata.
 

Ido logikale equivalas la "harda Ecu", nam Ido ne  remplasus nacionala lingui, same kam la "harda Ecu" ne remplasabus nacional pekunio-sistemi. Ido es ponto-linguo, e segun me esus plu saja adoptar ponto-pekunio vice remplasar omna nacional pekunii, til la tempo kande existos vera demokratial guvernamento*-sistemo en Europa, qua direktus la pekunio e la financal sistemo di la kontinento.  Me tote ne deziras Europa en qua nia nacional demokratii es remplasita per guverno da burokrati e financisti.  To ne es demokratio ed ol es pazo retro, ne adavane.

James Chandler.

Kar amiki

Sro Carnaghan certe expresas la sucii ed opiniono di tre multa britani pri la legi konstante ekfluanta ek Bruxelles qui vizas chanjar nia vivo-maniero en Britania. Fakte lo maxim skandaloza pri la afero di metral unesi es ke britani povas facar nulo kontre ca stilo di gunvernado, nam omna tala legi es impozata da la burokrataro en Bruxelles, qui ne povas esar deselektata per demokratial elekti, nam ne existas demokratial procedi ye la nivelo europana.

Pro to homi en ca lando nun sentas su tote senespera pri la situaciono en nia lando, quo divenas omnadie plu mala. On balde esforcos koaktar ni abandonar nia propra pekunio ed aceptar la 'euro', e se ta koakto sucesos, ni esos pos kelka yari guvernata de Berlin (nam Germania es la dominacanta povo en la UE). To quo exterlandani ne komprenas, es ke la sama oldi qui nun ne volas komprar sua frukti per metral unesi, es le sama qui travivis o mem luktis en la lasta mondomilito por defensar nia decanta, demoktratial socio. Nun to quo Hitler ne povis facar es posibla sen armi per gradal diminuto di nia demokratial su-guvernado.

Forsan sro Carnaghan nur sucias pri la vendisti e kompranti qui volas ankore uzar nia imperial unesi, ma probable anke il sentas la lenta desaparo di nia demokratio ed olua remplaso per ne-elektita burokrataro qua ne volas konsultar la homi pri la decidi qui chanjas lia vivo e socio.

James Chandler

Jean Martignon skribis:

>Me tote bone asentas kun la Angli qui
>kritikas la diktatoreso dil
>senresponsiva burokrati en Bruxelles.
>Tamen la Angli havos balde la posibleso
>lor la venonta elekto votar favore
>ad altra guvernerio.

Yes, ni ankore havas signifikant elekti, per qui ni darfas expresar nia deskontenteso pri la nuna situaciono. Tamen ne es facila en la nuna elekto-kampanio, decidar a qua partiso on devas donar sua voto por protestar efikoze.

La situaciono es plu komplexa kam dum la lasta yarcento, nam nun esas min multa difero inter la diversa partisi, ed esas plu multa partisi. La tradicional aranjo en britana politiko povas esar ilustrata tale:

Labour -------------- Liberal -------------- Conservative

Nun la 'pikturo' es tale:

Socialist Labour ---------- Liberal ----- Labour ----- Conservative

e pluse esas nun altra partisi: UK Independence, Green, Socialist Alliance, etc. Do la selekto olim esis plu simpla kam la hodiala.

Ek ica partisi, Labour e Liberal es pro-Euro (e pro futura superstato). Conservative, UKIP e segun mea memoro Socialist Labour es omna kontre-Euro. Do ti qui volas votar por partiso kontre-Euro havas interesanta selekto, aparte se li volas votar anke pri nacional aferi.

Kordiale, James Chandler

Euro-anunco

Hiere posdimeze [ica linei skribesis merkurdio, la 24esma februare 1999], Tony Blair facis anunco a la membri di la britana* parlamento, qua signalis l'intenco di lua guvernamento* abolisar la pundo ed adoptar la Euro pos la nexta* general elekto. La guvernamento spensos deki di milioni pundi por preparar la naciono por posibla chanjo.

Nuntempe majoritato di la britana publiko ne deziras chanjar al Euro (cirkume 57%), anke majoritato di la jurnalaro ne favoras ol. Tamen Blair semblas kredar ke il povos vinkar en plebicito (quo mustos eventar) pos tri o quar yari. Quale il konvinkos la publiko chanjar lia opinioni?

Per gradale preparar la naciono por posibla chanjo (per spensado di publika pekunio), e per kurajigar firmi ed organizuri preparar su, la guvernamento projetas persuadar la homi ke chanjo al Euro es neevitebla. Nur per duopla spenso di publika pekunio (nam ol anke esus uzata en plebicito), e per uzar guvernamental influo, Blair havos chanco chanjar l'opiniono publika suficante por certigar vinko por sua prefero.

Do, se la britana publiko ne havos reala selekto en plebicito, ube esos demokratio?

Esas interesanta, ke mem «The Guardian» jurnalo, qua favoras plusa europana uniono, es skeptika pri adopto dil Euro, pro ekonomikal motivi. «The Times» hodie propozis kin kondicioni qui devas esar satisfacata ante ke ni konsiderus abolisar la pundo. Numero quar es ke la Europana Central Banko divenez multe plu demokratial (nun ol es sekreta societo, la decidi e voti di quo restos tote celita).

Membri di la parlamento reaktis al anunco da Blair diversa-maniere. Ne omna membri di la «Labour»-partiso konkordis kun sua duktero, ma anke esas grupo en la «Conservative»-partiso qua ne sustenas la kontre-Euro posturo di William Hague. Segun me la maxim grava questiono venis de Tony Benn, socialisto kun qua me ne generale konkordas. Il dicis:

«Ka la prima ministro certigos, ke kande la guvernamento dissendos a la publiko sua informi pri la Euro [supozeble dum la general elekto o dum la plebicito], ol klarigos ke se la pundo esos abolisata, la homi perdos la yuro deselektar ti qui facas la ekonomial e financal decidi qui afektas lia vivo?»

Me povas dicar nulo plusa.

James Chandler

PS. : Segun raporti, la britana *guvernamento ja spensis duadek-e-non milion pundi di publika pekunio por preparar tri importanta publika faki por chanjo al Euro. Exemple, por ke social sekureso-pekunio povos esar pagata en Euro-i. Nu, ico es tre astonanta, nam ka ni adoptos la Euro o ne ankore dependas ye la rezultajo di plebicito (populara refervoto) qua ne eventos ante la nexta* nacional elekti, e qua es promisita da omna politikal partisi en Britania.

Pro quo spensar la pekunio nun, ante ke ni savas, ka ni bezonos chanjar nia sistemi o ne?

Pro ke Tony Blair e lua ministri ja decidis ke li volas adoptar l'Euro, e ke li koaktos la britana populo aceptar ta prefero. Quale tre bone remarkis sro Alan Clark, di la Conservative-partiso, la *guvernamento projetas krear «a bandwagon of inevitability» - kelke desfacila tradukar en Ido, ma to signifikas esence ke li volas kreskigar atmosfero en quo homi kredos ke l'Euro es neevitebla.

Lo maxim skandaloza, es ke aktori ed altra bone konocata homi qui suportas la Labour-partiso, aparas ye nia televizioni por akuzar ti qui ne favoras l'Euro esar nacionalisti e quaze *fashisti. Ni ne es nacionalisti o extremisti, ni es simple demokrati qui volas demokratial guvernsistemo en nia lando, e qui ne volas esar koaktata aceptar ulo quon ni ne favoras.

Me ne savas pro quo Tony Blair es, semblante, tante populara che britani, kande il es evidente tante dessincera homo. Lua ministri ne es plu bona, se me povas judikar per l'atitudo di sro George Robertson, qua jovdie vespere ye nacional televiziono refuzis respondar direte mem un question de la hostila audienco pri ca temo.

La konduto di ca *guvernamento pri l'Euro es vera skandalo, tote neyusta, nebritana, e kontredemokratial.

James Chandler.

Kar amiki

Me ne komprenas ke la franci, quala sro Martignon, ne ja sedicias en la stradi kontre la impozo dil euro e l'aboliso di lia pekunio e su-guverno financal. To es aparte astonanta, nam la franci havas tradiciono di sedicio e revoluciono, maxim recente en 1968 kande la studenti sediciis en Paris kontre la rejimo. Pro quo ni ne nun vidas tala ceni en la stradi di Paris kande la sendependeso di Francia es tante grave minacata?

Forsan la respondo es ke la franci ipsa es l'arkitekti dil UE, o plu precize ne l'ordinara franci ma la politikal klaso di Francia. La strukturo dil UE es fondata sur ta di la franca guvernerio: tre centraligita, burokratal e desreprezentiva. Se Francia esus demokratio, li darfabus votar en plebicito pri l'adopto dil euro e l'aboliso di la Franc. Ma la realeso tre trista es ke Francia ne es liberala, demokratial socio quale Britania, en qua la homi expektas esar konsultata e la politikisti obedias; ol es vicee burokratio, en qua omno es decidata da la politikal klaso e la burokrataro, e l'ordinara homo ne es konsultata.

Do, on konstruktas la nova Europa segun ca franca modelo, quo implikas ke future ni omna esos tale guvernata, sen konsulto e preske sen demokratio. Me nur esperas, ke ultempe ula grupo en ula lando kurajas protestar e sediciar kontre ica nova rejimacho. Sediciez!

James Chandler.


Vi esas ankore fortunoza en Britania por ke existez kampanio por konvinkar vi. En Francia, ni mem ne havas la yuro havar opiniono diferanta di olta dil guvernerio. En la Franca «media»-i, onu asertas ke la Franci esas tre favoroza ad Euro e la exterlandani kredas lo. Ma se onu questionas la homi, preske omni esas kontre la Euro.

Me ne konocas bone la situeso en nuna Britania, ma me ja konstatis ke ofte esas socialista o sinistra guvernisti qui ofte esas maxim bona helpanti di kapitalisti. Tamen, onu ne devus exajerar la rankoro kontre li, nome la vera guvernistaro ne esas la oficala, ma existas en obskureso di sekreta societi.

La vera guvernisti en nia socio esas la financisti. Li absolute ne sucias pri demokratio, nur pri la bona stando di lia aferi. La oficala guvernisti esas nur marioneti ed agas segun la imperi dil financisti e kapitalisti. Li anke ne sucias pri honesteso eyusteso, e li ne timas akuzar ed akuzigar lia adversi esar fashisti. En Franciani konocas tro bone ica kansono; regretinde la simpla homi esas tre stulta e kredas omno to quon la «media»-i asertas a li. Ni esas ya «demokrata» lando, li opinionas e kredas.

Ne plus existas espero, Britania adoptos la Euro same kam la metrala sistemo e la irado dil vehili dextramanue. Tamen esos bona latero, onu adoptos oficale en Europa la Angla (Usana) kom komuna linguo. Tale esos balde Europo se nulo neprevidita eventos.

En Britania regnas atmosfero di libereso  e demokratio qua ne existas en Francia. En Francia la povo ne toleras 'to quo ne esas politike justa. Sive onu esas ignorata, sive onu atakesas kom fashisto (mem se onu ne esas tale) se onu ne konsentas kun la guvernerio. La granda majoritato dil Franci esas kontre l'Euro, ni ne darfas expresar ni e la Franca (?) guvernerio kredigas exterlande per la «mass-media»-i ke la Franci esas favoroza ad olu, e la stranjera «mass-media»-i kredas lo! Anke altra exemplo depos la duesma mondomilito la guvernerio en 1945 rezolvis adoptar por Francia la Meza Europana Tempo qua esas olta di Germania e ne olta di Francia qua esas normale la Westala Europana Tempo t.e. olta di Britania. Dumvintre quankam me iras al laboreyo ne tre frue t.e. ye 8 kloki esas ankore obskura nokto, dum ke ye la vera sunala tempo esas 7 kloki. Depos 1945, la homi protestas, ma nulatempe li esis askoltata.
 

Onu deziras unika tempo en Europa, same kam unika pekunio, e la homi darfas nulao dicar, omnakaze onu ne askoltas li. Europana Uniono en qua lando tante nelibera quale Francia, onu povas mem  dicar fashista, esas inkluzita, ne povas esar Uniono de demokrata landi. Me envidias nia Britana amiki, qui havas plu libera lando, e qui darfas restar exter la Euro-zono.
 

En Europa  mult'  Europani esas kontre. Me havas mem labor-kolegi qui esas Judi e qui anke tote ne prizas Euro. Li asertas (e me perfekte konsentas kun li) ke Euro esas pekunio por financisti e ne por simpla laboristi. En 2002, dum sis monati ni havos du etaloni : la nacionala qua validos til  la 1ma julio e la Euro qua validos quik de la 1ma januaro 2002. Kande onu savas ke 1 Euro = 6,55957 franki, to signifikas ke dum sis monati ni havos severa kapo-dolori ed esas sama por omna landi dil Eurolando. Koncerne la vorto Eurolande en la Franca me perfekte konsentas, nam en la Franca segun la dicionario da Couturat et de Beaufront lande signifikas : erikeyo, busheyo, ube pasturas povra brutaro. Yes, yes to esas perfekte justa!!!
 

Pri la pluralo di Euro, en la Franca lo esas tote simple Euros. Ni mem ne havas problemi por la Euro-cent (t.e. la moneto-peci qui dividas la Euro) la  guvernerio Franca rekomendas a ni uzar la vortocentime (la centime esas la divido dil franko). Ma por la Germani quale dicar? Ka Euro-cent? Euro-pfennig? O tote simple pfennig ? Ed en Austria ka Euro-groschen? groschen? Me questionis German' amiki e li dicis a me ke li ne savas la respondo ad ita grava questiono.

 
Ido tamen ne similesas Euro, nam ol' esas propozita kom komuna linguo e ne  kom unika linguo. Se Ido aceptesos la patuazi* duros uzesar ed Ido uzesos nur por komunikado kun homi di altra provinci-landi, dum ke Euro esos unika pekunio e ne toleros altra pekunio apude. Cetere, se la politikisti esabus inteligenta, ante promocar Euro, li  promocabus Ido, ma la politikisti ne esas inteligenta...
 

Duminstante [5esma januare 1999] la Euro-pekunio ne cirkulas,  do esas nur ludo kalkular pekunio-quanto en Euro. Cetere, me opinionas ke  esas tre stranja ke ye la 15 landi dil Europana Uniono nur 11 partoprenas la Euro. Ica pekuniacho esas avan omno utila por la financisti e komercistachi, ma nule porla populi e la simpla homi. Me pavoras pri la probableso dil Euro-chomado, nam ni ne plus povos diminutar la valoro dil Europana pekunio, e tale ne povos konkurencar landi qui vendas ye chipa preci. Francia precipue esas en tre mala situeso, nam ol' esas la duesma maxima chera regiono dil Eurolando, pro ke la firmi e la laboristi mustas pagar tro alta imposti. Me ne povas pensar ke ito finos bone.

Jean Martignon


Hiere me queris informo che mea postokontoro e konstatis ke malgre la introdukto dil Euro, tam me kam la sendinto di pekunio pagez certena sumo por transpagar de un konto al altra. E me pensis ke l' Euro esis por faciligar internaciona pagado ed evitar la pekunioperdo pro diferanta valori!!! Nun me vere sentas trompesar! Me timas ke se on komendus un libro mediacante me, on devos pagar tanta sumo ke ne valoras la peno la deviaco per mea konto.

Hans Stuifbergen


Segun recenta raporto en jurnalo en Britania, la Komisitaro Europana dicis ke en la angla la pluralo di "Euro" esas sen chanjo, do «Euro», ma la Bank of England (Banko di Anglia, ma fakte la chefa banko di Britania) insistis pri "Euros", quale en la franca, e nun la Komisitaro aceptas to. Un argumento kontre la pluralo "Euros" esis ke ol esas (on dicas) sone simila a la greka vorto por urino.
 
Segun la raporto, la vorto «Euroland» venis de usana bankisti. En la franca Akademiani propozas «zone euro» [qua certe semblas a me esar multe plu bona].
 
Me kredas ke Ido (qua ne remplasas lingui nacionala) esas tote diferanta de nova pekunio qua remplasos monopole la pekunii di 11 landi e qua produktos granda disputi.
 
En Britania lastyare la guvernisto dil Banko di Anglia konsentis, dum interviuvo, ke chomeso en norda parti di Anglia esas «preco meritanta pago» («a price worth paying») por impedar inflaciono. Pose il regretis esir «kaptata» tale da la jurnalisto qua preske pozis vorti aden ilua boko per questionar kad il asentas a ta opiniono. Tamen on ne dubitas ke il vere pensas tale. La fakto esas ke la problemo ya existas dum yardeki en Britania, e supozeble anke en altra landi. (En Usa li havas la problemo ma homi multe plu felice ed ofte migras de un parto di la lando ad altra kam homi en Europa.) Dum multa yari Skoti plendis ke li ofte sufris stagneso ekonomiala pro ke en Anglia inflaciono minacis e do la Banko di Anglia altigis interesto, e li mustis sufrar malgre la situeso diferanta en Skotia, ube basa interesto esis bezonata. En la zono dil euro, qua esas plu vasta kam Britania, tala problemi esos anke plu granda e plu desfacile traktebla. Me kredas ke, vice produktar amikeso (quale Ido tendencas), la centraligita direkto di pekunio same por 11 (o plu multa) landi produktos disputegi e mem odio inter la membro-nacioni. Ni vidos.
 
Plu generala problemo dil U.E. esas ke demokrateso esas praktike plu febla e min vera kande organizuro esas tre granda, e la guvernisti esas multa niveli super ordinara personi. La potenteso dil individuo divenas plu mikra, e ta dil chefi divenas plu granda. La chefi ofte semblas developar (ma nature ne dicar) la opiniono ke li ne esas servanti dil publiko ma nia mastri.
 
Altra developo en ica situeso povas esar korupteso e fraudo, e ni vidas to grandskale en la U.E., kun evidenta deziro celar ol (tam multe kam posible) de la publiko. Nun mem la Parlamentani di U.E. (qui ipse recevas multa pagi, ofte, segun raporti, kom kompenso por spensi voyajala quin li ne havis) kritikas la Komisitaro.

La U.E. ya suportesas da idealisti, ma ol anke tre bone servas ti qui deziras multa potenteso e multa pekunio, qui deziras esar nia mastri, o qui deziras granda posiblesi por korupto e fraudo. Sempre esas homi tala. Tro ofte idealisti helpas li realigar lia deziri (kompreneble sen ta intenco). Yen leciono di historio, me kredas, videbla en multa landi dum multa yarcenti.
 
Robert Carnaghan.


Ica mesaji aparis en la idolingua forumo

Informi pri Ido en la Ido-pagino

ed en la oficala TTT-eyo


The Euro-sceptic Web Ring

This Euro-sceptic Web Ring site owned by Martin Lavallée.
[ Previous 5 Sites | Previous | Next | Next 5 Sites | Random Site | List Sites ]


EuroFAQ A Eurosceptic resource: The European Union FAQ.

Bréviaire contre l'Euro!: Lisez ces pages, même si vous êtes pour, au moins vous saurez pourquoi.

Contre l'Euro!: La monnaie unique dite "euro" est une erreur théorique, mal conçue, mal préparée, mal appliquée. Pour l'Europe, pour la France, il faut absolument bloquer le processus de mise en circulation.

Mouvement National Républicain: Campagnes contre l'euro

L'EURO, parlons-en!: Il est de bon ton dans le microcosme de la pensée unique de refuser de poser la question de la pertinence de l'instauration d'une monnaie unique européenne.