PREVIOUS CONTENTS

Irregular verbs

Uregelmæssige verber
Infinitive   Present    Past    Perfect     Translation

at bede     beder     bad     har bedt    to ask, to beg
at betyde    betyder    betød    har betydet   to mean
at bide     bider     bed     har bidt    to bite
at binde    binder    bandt    har bundet   to bind
at blive    bliver    blev    er blevet    to become, to remain
at bringe    bringer    bragte   har bragt    to bring
at bryde    bryder    brød    har brudt    to break
at burde    bør      burde    har burdet   ought to 
at byde     byder     bød     har budt    to offer
at bære     bærer     bar     har baret    to carry
at drikke    drikker    drak    har drukket   to drink
at drive    driver    drev    har drevet   to drive
at dø      dør      døde    er død/døet   to die 
at falde    falder    faldt    er faldet    to fall
at finde    finder    fandt    har fundet   to find
at flyde    flyder    flød    har flydt    to flow
at flyve    flyver    fløj    er/har fløjet  to fly
at forlade   forlader   forlod   har forladt   to leave
at fortryde   fortryder   fortrød   har fortrudt  to be sorry for 
at fryse    fryser    frøs    har frosset   to freeze
at følge    følger    fulgte   har fulgt    to follow
at få      får      fik     har fået    to get
at gide     gider     gad     har gidet    to feel like
at give     giver     gav     har givet    to give
at glide    glider    gled    er gledet    to slip
at gnide    gnider    gned    har gnedet   to rub
at gribe    griber    greb    har grebet   to grab, to seize
at græde    græder    græd    har grædt    to cry
at gælde    gælder    gjaldt   har gjaldt/gældt to apply
at gøre     gør      gjorde   har gjort    to do
at gå      går      gik     er/har gået   to go
at have     har      havde    har haft    to have
at hedde    hedder    hed     har heddet   to be called
at hive     hiver     hev     har hevet    to pull
at hjælpe    hjælper    hjalp    har hjulpet   to help
at holde    holder    holdt    har holdt    to hold
at hænge    hænger    hang    har hængt    to hang
at knibe    kniber    kneb    har knebet   to pinch
at komme    kommer    kom     er/har kommet  to come
at krybe    kryber    krøb    er krøbet    to crawl
at kunne    kan      kunne    har kunnet   can
at kvæle    kvæler    kvalte   har kvalt    to strangle
at lade     lader     lod     har ladet    to let
at le      ler      lo     har leet    to laugh
at lide     lider     led     har lidt    to suffer
at ligge    ligger    lå     har ligget   to lie
at lyde     lyder     lød     har lydt    to sound
at lyve     lyver     løj     har løjet    to lie (speak untruth)
at lægge    lægger    lagde    har lagt    to lay/put down
at løbe     løber     løb     er/har løbet  to run
at måtte    må      måtte    har måttet   may
at nyde     nyder     nød     har nydt    to enjoy
at nyse     nyser     nøs     har nyst    to sneeze
at ride     rider     red     er/har redet  to ride
at rive     river     rev     har revet    to scratch
at ryge     ryger     røg     har røget    to smoke
at række    raekker    rakte    har rakt    to pass
at se      ser      så     har set     to see
at sidde    sidder    sad     har siddet   to sit
at sige     siger     sagde    har sagt    to say
at skide    skider    sked    har skidt    to shit
at skride    skrider    skred    er skredet   to slip
at skrige    skriger    skreg    har skreget   to scream
at skrive    skriver    skrev    har skrevet   to write
at skulle    skal     skulle   har skullet   should
at skyde    skyder    skød    har skudt    to shoot
at skære    skærer    skar    har skaret   to cut
at slibe    sliber    sleb    har slebet   to sharpen
at slide    slider    sled    har slidt    to work hard
at slippe    slipper    slap    har sluppet   to let go
at slå     slår     slog    har slået    to hit
at smide    smider    smed    har smidt    to throw
at smøre    smører    smurte   har smurt    to smear
at snyde    snyder    snød    har snydt    to cheat
at sove     sover     sov     har sovet    to sleep
at springe   springer   sprang   har sprunget  to jump
at spørge    spørger    spurgte   har spurgt   to ask
at stige    stiger    steg    er steget    to rise
at stikke    stikker    stak    har stukket   to pick
at stinke    stinker    stank    har stinket   to stink
at stjæle    stjæler    stjal    har stjålet   to steal
at stryge    stryger    strøg    har strøget   to iron
at strække   strækker   strakte   har strakt   to stretch
at synge    synger    sang    har sunget   to sing
at synke    synker    sank    er/har sunket  to sink
at sælge    sælger    solgte   har solgt    to sell
at sætte    sætter    satte    har sat     to set/put down
at tage     tager     tog     har taget    to take
at tie     tier     tav     har tiet    to be quiet
at træde    træder    trådte   har trådt    to tread
at træffe    træffer    traf    har truffet   to come across
at trække    trækker    trak    har trukket   to draw
at turde    tør      turde    har turdet   to dare
at tvinge    tvinger    tvang    har tvunget   to compel
at tælle    tæller    talte    har talt    to count
at vide     ved      vidste   har vidst    to know
at ville    vil      ville    har villet   to want
at vinde    vinder    vandt    har vundet   to win
at vælge    vælger    valgte   har valgt    to choose
at være     er      var     har været    to be
at æde     æder     åd     har ædt     to feed on


PREVIOUS CONTENTS

  tsca's Danish Grammar; © 1999 Copyright by Tomasz G. Sienicki < tsca @ edb.dk >