If you see weird characters, you need to download the Umair I (URDU) FONT

îúÅÍí ñïÅÍí íí îÒ

(¨ÅÖ)ñ«Òé¾ 

Health facilities

1998

1990

1980

1971

òú«íóªÒ ûÚ

Hospitals

865

756

602

411

쫾Ҷ

Dispenseries

4,523

3466

3442

1875

òúÍÒð¾ÒË

BHUs

5,121

-

357

-

óúÃúû

Beds (1000)

92.42

72.99

47.41

30.97

(ÍÏô) Í«Ò

Doctors (1000)

80.62

51.88

26.66

14.11

(ÍÏô) ͵éË

Nurses (1000)

25.45

16.94

9.87

4.45

(ÍÏô) òúÒÍð

Population per Bed

1504

1539

1741

2018

üÊ¡Í«Ò ûå

Population per Doctor

1724

1984

3096

4430

üʡ͵éË ûå

Population per Nurse

5460

6073

8407

14035

üÊ¡ÑÍðûå


Litrature: