กว่าจะเป็นครูต้นแบบโดย นางยุวเรศ ทองสุภาพ
ตำแหน่ง อาจารย์ 1 ระดับ 4

 

สิ่งที่ต้องปฏิบัติ ก่อนที่จะเป็นครูต้นแบบ
1.ครูถือว่าผู้เรียนสำคัญที่สุด

ศึกษานักเรียนเป็นรายบุคลล
เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเลือกเนื้อหาสื่อ และวิธีการวัดและการประเมินผล
ให้นักเรียนปกิบัติการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการวัดประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อนและกลุ่ม
2 ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
ศึกษาหลักสูตร
จัดทำแผนการสอนทที่มีกิจกรรมหลากหลาย เหมาะกับธรรมชาติของวิชาสนองต่อความต้องการของผู้เรียน
จัดจัดกรรมเพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ ในการพัฒนาศักยภาพ
กิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมประชาธิปไตย
กิจกรรมการเรียนการสอน เน้นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
ใช้แหล่งเรียนรู้และปัญญาท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เลือกใช้และพัฒนาสื่อเทคโนโลยี ประกอบการเรียนการสอนได้อย่างแหมาะสม
วัดและประเมินนักเรียน ด้วยวิชาการที่หลากหลายต่อเนื่องและ
ครอบคลุมการพัฒนาทุกด้าน
จัดการเรียนการสอนที่ ได้ทุกเวลาทุกสถานที่
ใช้การบวนการวิจัยชั้นเรียน เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาส่อการสอน

2.ต้องพัฒนาตนเองและครูเครือข่าย
การพัฒนาตนเอง
ศึกษาเป้าหมาย ทิศทางการดำเนินงาน ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ
ศึกษายุทธศาสตร์การดำเนินงานตามจุดเน้นของกรมสามัญศึกษา
ศึกษาหลักสูตรขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544
ศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในวิชาที่รับผิดชอบ
การพัฒนาครูเครือข่าย
พัฒนาครูเครือข่ายอย่างเป็นระบบ
พัฒนาครูเรือข่ายโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรุ้แบบกัลยามิตรนิเทศ
เผยแผ่ประชาสัมพันธ์ ผลงานของตนเองและครูเครือข่าย เพื่อเป็นแนวทางแก่บุคลากรอื่นๆ

3.การพัฒนาเครือข่าย
มีคุณธรรม จริยธรรม
มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
มีจิตวิญญาณของความเป็นครู
มีจรรยาบรรณในวิชาชีพครู
จรรโลงจารีตประเพณีอันดีงาม อารักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา เพื่อนครู ผู้เรียน และชุมชน

4.การประสานงานกับชุมชน
รู้จักชุมชนที่เป็นที่ตั้งของโรงเรียนเป็นอย่างดี
เป็นผู้นำสมาชิกองค์กรภาครัฐและเอกชน
สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดี ระหว่างชุมชน ในโรงเรียน ในการร่วมกันจัดการและพัฒนาการศึกษา