Genealogie Nieuwkoop (Wijk), 1652-1811


GENEALOGIE (VAN) NIEUWKOOP UIT WIJK

Zie: Genealogisch tijdschrift voor midden- en west-noord-Brabant en de Bommelerwaard, 26e jaargang 2002, blz. 161-173; 27e jaargang 2003, blz. 50-59.

door Arie Jan Stasse

Inleiding

Het is verheugend dat er aandacht wordt besteed aan de familie Van Nieuwkoop in de vorm van een genealogie. Helaas voor mij had ik deze genealogie ook klaar voor publikatie, het wachten was nog om gegevens uit Strijen e.o. te complementeren. Desalniettemin wil ik de lezer mijn vondsten niet onthouden, omdat er ook veel nieuwe vondsten bij zitten. Ik heb de akten weggelaten die al gepubliceerd zijn. Hiervoor kan een verwijzing naar het artikel van Piet Sanders volstaan. De nummering van de generaties en van de kinderen heb ik grotendeels aangehouden om verwarring te voorkomen. Personen met de naam Nieuwkoop e.d. die vermeld werden als belenders heb ik meestal weggelaten. Deze genealogie is uitgewerkt tot omstreeks 1811. Takken in Den Haag e.o. en in de Hoekse Waard zijn niet verder uitgezocht.

De naam Nieuwkoop is mogelijk niet afgeleid van het Zuid-Hollandse Nieuwkoop maar Nieucoop in het Land van Heusden. In 1709 is er n.l. sprake van land gelegen in de Nieucoop onder de banne van Genderen (R Heusden 536, f. 61). Het kan natuurlijk ook zijn dat dit land genoemd is naar de eigenaar. Met dank aan drs. G.N. van Heeswijk voor enkele gegevens uit de Bommelerwaard.

Genealogie

I. Aert Cornelis (van) Nieuwcoop.

R Heusden 485, 2-3-1652:
Aert Cornelis van Nieuwcoop, vermeld als belender te Wijk.

IIa. Cornelis Aertse Nieucoop, schipper, won. Wijk, heemraad ald. 1675,1677, overl. na 16-10-1685; tr. (1) voor 30-4-1671 Hendricksken Dirks van Andel, dr. van Dirck Dircks en Grietgie Hendricx; tr. (2) voor 31-5-1675 Immeke Jans van Herlaer, overl. voor 18-8-1682. Zij tr. (1) Peeter Jansse van Hedickhuijsen.

Uit het eerste huwelijk:

1. Aart, volgt IIIa.

R Heusden 495, f. 47v, 11-5-1662:
Corn. Aertse van Nieuwcoop, Teunis Aertsen van Nieuwcoop en Symen Aertse Nieuwcoop allen won. Wijk verkopen een gezeet met timmering te Wijk aan Dirck Dircks van Andel, won. Wijk.

R Eethen 8, f. 52, 13-2-1669:
Mathijs Janss Naijen, Cornelis Aertss van Nieucoop en Adriaen Janss Poorter verkopen aan Jacob Boll, secretaris van Doeveren 2 morgen weiland gelegen op de Korte Brueckert van ouds genaamd Wolffs campken.

O.N.A. Den Haag 583, p. 260, 4-4-1675:
Cornelis Arijensz [= Aerts] van Nieuwcoop, schepen van Wijk.

R Heusden 514, f. 40-40v, 15-5-1682:
Cornelis Aertse van Nieucoop won. Wijk koopt o.a. 1 hont en een kwart land gelegen in de polder "den Corvert?" te Wijk, ten oosten Corn. Aertse van Nieucoop, ten noorden Hendrick Bernts Pullen.

R Heusden 517, 16-10-1685:
Cornelis Aertsen Nieucoop won. Wijk, koper.

IIb. Teunis Aertse Nieucoop, tr. Drunen 27-8-1662 Sijken Willems [de Poorter].

Kinderen:

1. Aert, volgt IIIb.
2. Cornelis, volgt IIIc.

Heusden R550, 12-10-167, lees: Heusden R550, f. 49v, 12-11-1667

R Heusden 506, f. 63v, 10-1-1675:
Het weeskind van Teunis Aertse Nieucoop vermeld als belender te Wijk 10-1-1675.
Aangezien hier maar sprake is van een weeskind (in de akte van 12-1-1672 onmondig) zitten we hier met een probleem. Er zouden op dat moment 2 onmondige weeskinderen moeten zijn. In de akte van 10-6-1689 wordt alleen Cornelis als zoon genoemd van Sijcke Willems. Mogelijk was Aert buitenechtelijk.

IIc. Sijmen Aertsen (van) Nieu(w)coop, geb. ca. 1625, heemraad van Wijk 1677, overl. tussen 10-3-1694 en 20-1-1695, tr. Stijnken Arienssen van Wijck, overl. voor 10-3-1694.

Kinderen:
1. Aert, volgt IIId.
2. Vijver, volgt IIIe.
3. Cornelis, volgt IIIf.
4. Arien, volgt IIIg.
5. Maijken.

R Heusden 494, f. 16v, 11-3-1661:
Familieleden Taphoorn verkopen 3 hont hopland te Wijk aan Sijmon Aertsen van Nieucoop, won. Wijk.

R Heusden 501, f. 53, 7-8-1668:
Hierin Simon Aerts van Nieuwkoop vermeld als mede-erfgenaam vanwege zijn schoonfamilie.

R Heusden 503, f. 94, 24-12-1670:
Jacob Jansse van Heuvel won. Wijk verkoopt land te Wijk aan Simon Aertse van Nieuwcoop won. Wijk.

R Heusden 513, f. 34v, 2-5-1681:
Sijmen Aertse Nieuwcoop, won. Wijk, koper, belender o.a. Aert Antonisse Nieucoop.

R Heusden 514, f. 38, 5-5-1682:
De erfgenamen van Marcelis Molepas verkopen aan Sijmen van Nieucoop won. Wijk land ald.

R Heusden 514, f. 79, 2-12-1682:
Simon van Nieucoop won. Wijk koper.

R Heusden 515, f. 515, 9-4-1683:
Aert Sijmonsse van Nieucoop heeft procuratie van Sijmon Aerts van Nieuwcoop won, Wijk.

R Heusden 525, f. 60, 14-1-1694:
Corn. Jan Woutersen enz. verkoopt 1 hont land in de banne van Wijk aan Sijmon Aertssen van Nieucoop, ten westen Sijmon Arts van Nieucoop, ten noorden Corn. Barents Pullen, ten oosten Corn. Sijmons Nieucoop.

ONA Den Haag 1069, p. 329v, 5-6-1705:
Aris Symenss Nieucoop, won. te Wijk als principaal en Cornelis Symenss en Aert Symenss als borgen en mede principalen zijn aan de boedel van wijlen Huberta van Guldenhoek in leven wed. Willem van Strijp f 33,- schuldig.

IIe. Bastiaen Aerts Nieuwcoop, vermeld als belender te Wijk 25-2-1686, lees: 25-2-1686 (R Heusden 519, f. 13).

IIf. Arien Aertsz Nieuwkoop. N.B. Patroniem en familienaam fictief!!!!!!

Kinderen:
1. Aert, volgt IIIh.
2. Jan, volgt IIIi.

IIIa. Aart Cornelisse Nieuwkoop, doet belijdenis te Wijk 30-3-1727, overl. na 20-6-1735.

R Woudrichem 524, 1721:
Autorisatie aan Hendrick van der Bos, als voogd over de kinderen uit de huwelijken van Wolfert van den Bos met Tannelie Wolffs en Marij van Beest, om uit de nagelaten boedel, aan Aart Cornelis Nieuwcoop, een perceel weiland te verkopen.

R Heusden 543, 7-7-1721:
Johannes Hend. Pullen, won. Wijk, verkoopt aan Aart Corn. Nieuwkoop won. Wijk. Comp. mede Leendert Janse Bax won. Wijk.

R Heusden 544, 28-1-1722:
De erfgenamen van Wolfert van den Bosch verkopen land onder Veen aan Aart Cornliesz Nieuwkoop won. Wijk.

R Heusden 546, 3-11-1725:
Aert Corn. Nieucoop won. Wijk verkoopt 1 1/2 hont land aan Gerrit Coolhaes, borgemeester van Wijk, ten zuiden Aert Sijmense Nieucoop.

R Heusden 552, 18-4-1731:
De ergenamen van Maria Eymerse Bouman, wed. Bastiaen Leenderse Bax verkopen aan Aert Cornelisse Nieuwkoop won. Wijk een dijkstal met 1 hont land te Wijk.

R Heusden 554, 20-6-1735:
Aert Cornelisse Nieukoop won. Wijk verkoopt een dijkstal met 1 hont boomgaard te Wijk aan Sweer en Joost Ariense de Kok, gebroeders won. Wijk.

IIIb. Aert Anthonis van Nieu(w)coop, geb. ca. 1661, overl. na 17-1-1716.

Kinderen (volgorde onbekend):
1. Sijken, volgt IVa.
2. Teunis, volgt IVb.
3. Arien.
4. Heijltje, volgt IVc.
5. Barbara, volgt IVd.

R Heusden 514, f. 26, 7-4-1682:
Aert Teunisse van Nieucoop won. Wijk verkoopt 1 hont en een kwart land zijnde een boomgaard te Wijk aan Tomas van der Hardt, won. Veen. Ten zuiden Tomas van der Hart, ten westen Dirck Joosten Bouman, ten noorden Hendrick Bernste Pullen en ten oosten Griettie Vijvers en de erfgenamen van Teunis Leendersse.

R Heusden 533, f. 13, 4-7-1705:
Francina Buijs, wed. Mathijs Smits in leven schout van Wijk, verkoopt 3 hont land aan Aert Theunissen Nieucoop, won. Wijk, ten oosten Hendrick Beerentsen Pullen, ten zuiden het weekskind van Vijver Symonssen Nieuwcoop.

idem, f. 13-13v, 4-7-1705:
Leendert Melisse Bacx, won. Wijk, verkoopt aan Aert Theunissen Nieuwcoop.

R Heusden 540, 17-1-1716:
Barent Hendrickse Pullen won. Veen verkoopt 7 hont weiland aan Aert Teunisse Nieuwkoop, won. Wijk.

IIIc. Cornelis Anthonis/Teuniss (van) Nieucoop, geb. ca. 1667, koopman, tr. N.N., overl. na 4-2-1750.

Kinderen (volgorde onbekend):
1. Teuntje, volgt IVe.
2. Teunis, volgt IVf.
3. Feijke, volgt IVg.
4. Bastiaen, geb. ca. 1714, volgt IVh.
5. Seijke, volgt IVi.

R Heusden 531, f. 12, 20-5-1701:
Erfgenamen Kop verkopen aan Corn. Theunisse Nieucoop, won. Wijk.

R Heusden 532, f. 10v, 27-7-1703:
Corn. Theunissen Nieuwcoop won. Wijk verkoopt 1 hont land zijnde een boomgaard aan Gillis Beverlo, predikant van Wijk.

idem, f. 12, 2-8-1703:
Corn. Theunissen van Nieuwcoop won. Wijk koopt land te Wijk, ten oosten Corn. Boumans.

R Drongelen 1, f. 180, 20-9-1708:
Cornelis Teunisse Nieuwkoop, won. Wijk.

R Heusden 538, ..-..1712:
erven Cornelis Teunisse Nieucoop, belenders.

R Drunen 639, 1716:
Cornelis Teunisse Nieuwcoop, koopman, contra Hendrick Meussen van Herp betreffende leverantie van hop.

ONA Utrecht U160a4, aktenr. 16, 3-2-1719:
Johannes Pullen en Cornelis Teuniss Nieuwkoop, wonende beiden te Wijk, verkopen aan Dirk van Stigt te Utrecht hop.

R Heusden 547, 30-4-1726:
Cornelis Teunisse Nieuwcoop vermeld als belender.

IIId. Aert Sijmense Nieucoop, overl. tussen 28-2-1708 (belender) en 15-5-1729, tr. Geertruij Jans van Rijswijk, ged. Genderen 25-12-1659, overl. tussen 26-8-1711 en 22-8-1715, dr. van Jan Ivensz van Rijswijk en Maijken Tijssen van Gammeren.

Kinderen (volgorde onbekend):
1. Maria, volgt IVj.
2. Vijverke, volgt IVk.
3. Otto.
4. Simon. Deze heb ik nergens aangetroffen.

R Heusden 520, f. 49v-50, 21-4-1688:
Uit de boedel van Maria Sonnevelt, wed. Adriaen de Poorter wordt verkocht land te Veen aan Aert Sijmensen Nieucoop, won. Wijk.

R Heusden 526, f. 58-58v, 12-2-1695:
Willem Poorter won. Wijk verkoopt ca. 1,5 hont hopland, ten westen Lambert Claes Bouman c.s., ten noorden Cornelis Aertse van Nieucoop, ten zuiden Aert Sijmonssen c.s. aan Aert Sijmonss van Nieuwcoop. Aert Sijmonss van Nieuwcoop verkoopt 14 hont "theulant" gelegen tot Wijk aan Willem Poorter.

R Heusden 528, f. 1v, 23-1-1698:
Wouter Janssen de Wael won. Wijk verkoopt een huis met een hont land te Wijk aan Aart Symensen Nieucoop.

R Heusden 531, f. 1v, 12-1-1701:
Hierin is sprake van de erven van Aert Sijmonsen Nieuwcoop als belenders.

ONA Heusden 4130, 14-3-1720:
Comp. Maijcke Tijssen van Gammeren, wed. en boedelhoudster van wijlen Jan Ivense van Rijswijck, won. tot Genderen ter eenre en Jan Bacx als in huwelijk hebbende Maria Aertse Nieucoop, won. tot Wijk en Peter Bleijenberg, won. ald. in huwelijk hebbende Vijverke Aertse Nieucoop, en van Otto Aertse van Nieucoop, alle kinderen van Aert Sijmontse Nieucoop, verwekt bij wijlen Geertruijt Janse van Rijswijck, haar moeder zaliger, kindskinderen van Jan IJvense van Rijswijck, hun grootvader zaliger ter andere zijde. Deze kleinkinderen krijgen uit de boedel ieder f 200,- (samen f 600,-) waarvan de helft wordt uitbetaald in mei 1720 en de andere helft 1-5-1721.

IIIe. Vijver Sijmense (van) Nieucoop, geb. ca. 1660, j.m. van Wijk, overl. tussen 18-6-1689 en 10-3-1694, tr. Veen 16-4-1688 Maeijken Ariens Mol(l)enpas, j.d. van Wijk. Zij tr. (2) voor 7-10-1702 Arien Aerts van Wijck.

Kind:
1. Maeijke Vijveren Nieuwkoop (van Wijk), volgt IVl.

R Wijk 196, 1675:
Verkoop door Aart Sijmense Nieucoop en Willem Mollenpas, als voogden over het kind van Rijnier (= Vijver) Nieucoop en Maeijken Mollenpas van vee en huisraad.

R Heusden 530, 7.10.1702, lees: R Heusden 531, f. 59v, 7-10-1702.

IIIf. Cornelis Sijmonse Ni(eu(w))coop, schepen van Wijk 1708, kerkmeester van Wijk 1718, overl. tussen 1718 en 5-6-1725, tr. Margareta van den Enden, overl. 1732/33. Zij tr. (1) Jacob Ariens Gro(o)te.

Uit dit huwelijk:
1. Cristina (Steijntje) Nieucoop.
2. Johanna, volgt IVm.

R Heusden 524, f. 43, 20-1-1693:
Anneke Claese van Benschop wed. Wouter van den Biesheuvel won. Wijk geassisteerd met Jacob van Benschop haar broer, verkoopt land te Wijk aan Cornelisse Sijmonse van Nieucoop, ten oosten Simon Aartse van Nieukoop, ten westen Cornelisse Teunisse van Nieucoop.

R Heusden 526, f 79, 24-5-1695:
Verkoop aan Cornelis Sijmonsz van Nieuwcoop, ten westen Corn. Corn. Nieuwcoop, ten zuiden Corn. Baerntse Pullen, ten noorden Corn. Nieucoop voornoemd.

R Heusden 532, f. 12, 2-8-1703:
Corn. Sijmonssen Nieucoop koopt land te Wijk, ten westen de wed. Jan Roelofsz.

R Heusden 551, 18-2-1730:
Grietje ... (niet verder ingevuld), wed. wijlen Cornelis Symense Nieukoop won. Wijk verkoopt 2 morgen weiland aan Frans van Helden won. Wijk.

R Wijk 484, jaar 1733:
Taxatie van de nagelaten goederen door de wed. van Cornelis Sijmense Nieukoop.

IIIg. Arien Sijmensz Nieuwkoop, won. Wijk, overl. tussen 28-10-1725 en 4-3-1733, tr. Strijen (aang. impost 9-2-)1696 Lijsbeth Arendsdr. Poelens, geb. ca. 1671 (op 27-1-1725 52 jaar (R Wijk 8)), won. in de Mookhoek onder Strijen.

Kinderen:
1. Simon, volgt IVn.
2. Stijntje, volgt IVo.
3. Vijver, geb. ca. 1707 (40 jaar op 9-12-1747 (R Wijk 8), mogelijk identiek met Vijverke Arie Zijmense Nieuwkoop die op 22-3-1730 belijdenis doet te Wijk.
4. Maria, volgt IVp.
5. Jacob, volgt IVq.
6. Helena, volgt IVr.
7. Cornelia, geb. Wijk, ged. Aalburg 28-4-1715, tweeling met:
8. Johanna, geb. Wijk, ged. Aalburg 28-4-1715, volgt IVs.

R Heusden 541, 25-4-1717:
Arien Symense Nieuwkoop, won. Wijk, verkoopt aan Cornelis Symense Nieuwkoop, won. Wijk.

R Heusden 544, 9-10-1723:
Arien Sijmense van Nieucoop won. Wijk verkoopt een huis met 3 hont land onder Wijk aan Frans van Helden.

R Heusden 545, 8-3-1724:
Arien Symense Nieuwkoop won. Wijk verkoopt 2 1/2 mergen wei- en teulland aan Cornelis Sijmense Nieuwkoop won. Wijk.

R Wijk 8, 4-7-1733:
Lijsbeth Arendsdr. Poelen erft als weduwe van Arien Sijmense Nieuwkoop van Aert Cornelisse Nieuwkoop, ongehuwd. Indien zij komt te overlijden gaat de erfenis naar haar zoon Vijver Aerts Nieuwkoop, won. te Wijk en naar de 4 kinderen van Meeuwis van Rijswijk, verwekt bij Teuntje Bastiaansdr. Bax. IIIi. Jan Ariense Nieuwkoop, j.m. won. tot Wijk, doet belijdenis te Veen 4-4-1714, otr./tr. ald. 9-12-1712/januari 1713 Willemke Biesheuvel, ged. Veen 15-2-1688, dr. van Aert Ariensz Biesheuvel en Maria Cornelisdr van Rijswijk. Zij was wed. van Willem de Graaf.

Kinderen:
1. Aart, geb. Nederhemert ca. 1714, volgt IVt.

IVa. Sijke Aerts Nieuwkoop, j.d. van Wijk, lidmaat te Veen met att. van Gorinchem 23-12-1706, overl. voor 21-6-1766, att. te Veen om te tr. te Gorinchem 9-11-1806, tr. ald. 10-11 Jan Willemsz van Veen, j.m. van Gorinchem, overl. tussen 1744 (R Veen 182) en 1760 (R Veen 96).

Kinderen ged. Veen:
1. Willem, ged. 21-9-1707.
2. Johanna, ged. 23-6-1709.
3. Willem, ged. 29-3-1711.
4. Eeltje, ged. 10-3-1715.
5. Sijmen, ged. 9-5-1717.
6. Elida, ged. 27-8-1719.
7. Aart, ged. 13-7-1721.
8. Geertruij, ged. 24-12-1724.
9. Johannes, ged. 22-12-1726.

IVb. Teunis Aartsze Nieuwkoop, diaken van Wijk 1734-1737, schepen ald. 1739-1741, tr. Judik Jacobsze van Rijswijk, dr. van Jacob Jansen van Rijswijck en Godertje Goijerts Pullen.

Kinderen:
1. Goijertje, ged. Veen 29-3-1722, ouders won. Wijk.
2. Heijltje, ged. Wijk 5-8-1725.
3. (J)anneke, ged. Wijk 1-2-1728, volgt Va.
4. Elida, ged. Wijk 12-8-1731, volgt Vb.
5. Aart, ged. Wijk 25-10-1733.
6. Aart Nieuwkoop, ged. Wijk 5-6-1735, volgt Vc.

R Heusden 813, 1730:
Uitkoop door Teunis Aartsse Nieuwkoop, echtgenoot van Judick Jacobse van Rijswijck, van de overige erfgenamen van Jacob Jansse van Rijswijck en Goijertje Pullen, inzake de rechten op het restant van de nalatenschap.

R Heusden 558, f. 37, 14-10-1741:
Theunis Aertse Nieukoop won. Wijk verkoopt een huis met 3 1/2 hond boomgaard op de Gansakker onder de banne van Wijk, ten oosten de straat, ten westen Johannes Kessel, ten noorden Laurens van Drunen, ten behoeve van Jan van Vechel, won. Wijk.

IVc. Heijltje Aertszen Nieukoop, lidmaat te Veen met att. van Wijk 1718, overl. Veen (impost aang. f 3,- door Teunis Koolhaas 14-10-)1783, tr. voor 1734 (R Veen 174) Jan van Heel, overl. 1757/63 (R Veen 221).

IVd. Barbara Aertsen Nieuwcoop, tr. Drunen 24-3-1720 Govert Hijmense Rose, j.m. Beiden overl. na 20-1-1757.

Kinderen:
1. (H)eiltje, geb. ca. 1721.
2. Heijmen, ged. Wijk 4-10-1722.

IVe. Teuntje Nieuwkoop, j.d. won. te Wijk, overl. na 24-2-1754 (doopget. te Andel), otr. Wijk 9-1-1728 Joost Ariense de Kok, j.m. won. Wijk, zn. van Adriaen de Kock en N.N. Beiden overl. voor 1778 (R Wijk 242 en 648).

Kinderen ged. Wijk:
1. Grietje, ged. 23-10-1729.
2. Franzina, ged. 2-12-1731.
3. Arie, ged. 1-1-1734.
4. Jenneke, ged. 29-7-1736.
5. Cornelis, ged. 29-1-1741.
6. Jan, ged. 25-10-1744.

IVf. Teunis Cornelisse Nieukoop, j.m. van Wijk, doet belijdenis ald. 28-2-1734, diaken 1736-1737, 1745, otr./tr. Wijk 30-9/8-11-1739 Cornelia Janze van Veen, j.d. van Wijk, ged. Veen 7-4-1715, dr. van Jan Peeterse van Veen en Johanna Cornelisse Nieucoop.

Kinderen, ged. Wijk:
1. Jenneken, ged. 2-10-1740, volgt Vd.
2. Johanna, ged. 4-10-1742.
3. Franzina, ged. 18-7-1745.
4. Franzina, ged. 28-8-1748.
5. Jan, ged. 21-2-1751.
6. Margrita, ged. 15-3-1753.

R Heusden 558, f. 77v, 21-4-1742:
Teunis Cornelisse Nieukoop, won. Wijk, verkoopt een huis met dijkstal binnen Wijk, ten oosten Bastiaen Pullen, ten zuiden Barent van Rijswijk, ten westen: Dingeman Verhagen, ten noorden Santsloot, ten behoeve van Jenneke van Hedikhuijsen, mede te Wijk won.

IVg. Feijke Cornelisse Nieuwkoop, doet belijdenis te Wijk 30-3-1727, overl. tussen 1786 (R Wijk 796) en 1801 (R Wijk 734 en 832), tr. voor 1746 (R Heusden 495) Huijbert Bastiaanse Pulle(n), beleend te Wijk 11-7-1753, overl. 1784/85, zn. van Bastiaen Huijberts Pullen en Sijken Hendricks Pullen.
Beiden testeren 9-11-1784.

IVh. Bastiaan Nieuwkoop, geb. ca. 1714, ouderling van Aalburg, overl. Aalburg 13-11-1808 (94 1/2 jaar oud, aang. door zoon Cornelis nalatende 22 kinderen of verdere descendenten, met 4 kinderen uit een huwelijk), tr. Antonia van Santen, ged. Aalburg 15-6-1717, overl. ald. (aang. impost f 30,- 14-10-)1783, dr. van Cilius van Santen en Neeltjen Teunesen.

Kinderen:
1. Cilius, ged. Aalburg sept. 1741, jong overl.
2. Jenneken, ged. Aalburg juni 1743, jong overl.
3. Neeltje, ged. Aalburg september 1745, volgt Ve.
4. Cornelis, ged. Aalburg augustus 1747, volgt Vf.
5. Jenneken, ged. Aalburg 22-10-1751, jong overl.
6. Cilius, ged. Aalburg 19-3-1753, volgt Vg.
7. Huibert, ged. Wijk 8-8-1756, van Aalburg, jong overl.
8. Jenneken, ged. Aalburg 6-11-1757, volgt Vh.
9. Adam Nieuwkoop, overl. Aalburg (aang. impost f3,- 2-5-)1773.

R Aalburg 344, 1797:
Akte van scheiding tussen Bastiaan van Nieuwkoop, wedr. van Anthonija van Santen, en zijn kinderen.

IVi. Seijke Cornelisse Nieuwkoop, j.d. van Wijk, begr. Oudheusden 17-1-1791 (klasse van f 6,-), otr./tr. ald. 13-6/28-7-1744 Adam Jacobsz de Reus, ged. Aalburg 16-5-1717, overl. voor 17-1-1791, zn. van Jacob Bastiaansz de Reus en Cecilia van Santen. Beiden testeren 1767 (R Aalburg 294).

Kinderen (volgorde onzeker):
1. Jacob, ged. Aalburg 13-8-1746.
2. Jenneke, ged. Aalburg 23-5-1749.
3. Ciliclia.
4. Cornelis.
5. Francis.

IVj. Maria Aerts Nieuwkoop, tr. voor 14-3-1720 Jan Aertsz Bacx, geb. ca. 1672 (R Wijk 8, 8-7-1742). Beiden overl. na 7-12-1751 (R Heusden 564).

Kind:
1. Aert.

IVk. Vijverke Aerts Nieuwkoop, tr. voor 14-3-1720 Pieter Blijenberg.

Kinderen:
1. Jan.
2. Arien, geb. Wijk, ged. Aalburg 28-3-1723, ouders won. Wijk.
3. Huibert, ged. Wijk 25-8-1726.
4. Simon, ged. Wijk 17-10-1728.
5. Gijsbert, ged. Wijk 20-4-1732.
6. Aart, ged. 25-4-1734.
7. Gijsbert, ged. Wijk 1736.
8. Gijsbert, ged. Wijk 6-1-1740.
9. Cornelis.

IVl. Maeijke Vijveren Nieuwkoop, overl. voor 28-1-1751, tr. Cornelis Teunis Vos, won. Nederhemert, overl. 1750/51, zn. van Teunis Jans Vos en Cornelia Wouters Vinck.

Kinderen, allen geb. Nederhemert:
1. Teunis, geb. 2-3, ged. Aalburg 6-3-1712.
2. Vijver, ged. Nederhemert 3-9-1713.
3. Wouter, ged. Aalburg 27-10-1715.
4. Arien, ged. Aalburg 25-8-1722.
5. Peter, geb. Nederhemert 27-11-1722 (sic).
6. Maria, ged. Aalburg 1-1-1724.
7. Johanna, ged. Aalburg 2-2-1727.
8. Aartje, ged. Aalburg 28-9-1729.
9. Jan, ged. Wijk 27-7-1732.

IVm. Johanna Cornelisse Nieuwkoop, j.d. won. Wijk, overl. tussen 21-12-1724 en 7-4-1726 (R Wijk 662), tr. Drunen 21-5-1714 Jan Peterse van Veen, ged. Veen 12-1-1681, overl. Veen tussen 7-4-1726 en 22-7-1733 (R Veen 81), zn. van Pieter Sijmens van Veen en Cornelia Stevens. Hij otr./tr. (2) Babylonienbroek 12-4/5-5-1726 Heijltje van Weerthuijsen.

Kinderen:
1. Cornelia, ged. Veen 7-4-1715, ouders won. Wijk.
2. Petrus, ged. Wijk 25-10-1722.
3. Johannes, ged. Veen 21(24?)-12-1724.

IVn. Simon Ariens Nieuwkoop, j.m. geb. 's-Gravendeel en won. onder Nieuw-Beijerland, otr./tr. ald. 5/28-10-1725 (sponsori Arie Simonsz Nieuwcoop en Pieter Meuwisz van Saarloos, de vaders) Cornelia Pieters Saarloos, j.d. geb. Piershil, won. onder Nieuw-Beijerland, dr. van Pieter Meeuwisse Saarloos/Charlois en Magdalena Cornelisse Vermaas.

Kinderen:
1. Magdaleentje, ged. Zuid-Beijerland 17-11-1726.
2. Lijsbeth, ged. Zuid-Beijerland 20-6-1728.
3. Arie Nieuwkoop, ged. Nieuw-Beijerland 8-7-1732, won. Fijnaart, overl. ald. 27-6-1786, otr./tr. Fijnaart 10/27-8-1764 Maria Eveger, j.d. geb. Lage Zwaluwe, won. Fijnaart.
4. Stijntje, ged. Nieuw-Beijerland 6-4-1733.
5. Pieter, ged. Nieuw-Beijerland 14-8-1735.
6. Pieter, ged. Nieuw-Beijerland 29-6-1738.
Deze tak niet verder uitgewerkt.

IVo. Stijntje Nieuwkoop, mogelijk identiek met: Christina Nieukoop, doet belijdenis te Heusden 1-6-1724, begr. Heusden 4-10-1770, tr. Heusden (Waalse Kerk) 24-4-1726 Cornelis de Hoog, mr. bakker, overl./begr. Heusden 2/4-7-1766.

Kinderen ged. Heusden:
1. Agnees, ged. 14-2-1727.
2. Elisabeth, ged. 8-2-1729.
3. Arnoldus, ged. 12-2-1732.
4. Adriana, ged. 1-5-1735.

IVp. Maria Nieuwkoop, j.d. won. Wijk, otr./tr. Wijk 17-4/20-5-1737 Wouter Jorisse van Wijk, j.m. won. Wijk, diaken ald. 1765-1766, ouderling 1773-1774, zn. van Joris Cornelisse van Wijk en Aartje Bax. Beiden overl. na 1779.

Kinderen, ged. Wijk:
1. Jenneke, ged. 5-3-1738.
2. Lijsbeth, ged. 2-12-1739.
3. Joris, ged. 9-9-1742.
4. Adriana, ged. 30-8-1744.
5. Jacob, ged. 12-9-1745.
6. Arie, ged. 24-11-1748.
7. Jan, ged. 21-4-1751 (in de avonddienst).

IVq. Jacob Nieuwkoop, geb. Wijk, overl. Klundert (impost aang. 30-11-)1775; tr. (1) Klundert 8-6-1738 Cornelia Endepoel; tr. (2) Klundert 3-12-1756 Neeltje Munters, woonden in de polder Bloemendaal bij Klundert.

IVr. (He)lena Ariens Nieuwkoop, geb. Wijk, won. Klundert, overl. ald. 9-10-1770; otr./tr. (1) Klundert/ Standaardbuiten 3/25-7-1745 Arie Saarloos, ged. Standaardbuiten 29-11-1722, zn. van Hermannus Saarloos en Soetje Gijsbertse Schilperoord; otr./tr. (2) Klundert/Standdaardbuiten 12-8/10-9-1752 Cornelis van Rossem/Rossum, j.m. geb. Vlaardingen, won. ; otr. (3) Klundert 5-11-1762, att. naar Standdaardbuiten 26-11 Joost Polak, won. Bloemendaal, overl. voor 9-10-1770, wedr. van Clasina Vaartjes en Cornelia Munters.

IVs. Johanna Nieuwkoop, vermoedelijk identiek met: Johanna Nieuwkoop, j.d. van Wijk, otr./tr. ald. 15-4-/9-5-1751 Gijsbert Smits, j.m. van Wijk.

IVt. Aart Nieukoop, geb. Nederhemert ca. 1714, j.m., overl./begr. Nederhemert 30-11/8-12-1789, tr. Nederhemert 6-11-1743 (sic) Maria Vos, ged. Nederhemert 10-12-1709. overl./begr. (als Meerike Niekoop) Amsterdam/Nederhemert 15/28-11-1770, dr. van Willem Jacobse Vos en Bertje Quick(kers).

Kinderen:
1. Jan Nieuwkoop, ged. Nederhemert 30-11-1735, won. 's-Gravenzande, overl. Den Haag (aang. impost 6-1-)1740 (oud 40 jaar, "iele koorsten"), otr./tr. Den Haag 14-10/Nieuwe Kerk 4-11-1766 Petronella Coolhaas, ged. Bladel 30-1-1733, dr. van Gerrit Coolhaes en Anna Polders.
2. Elizabeth (Bet) Nieuwkoop, geb. Nederhemert sept. 1738, volgt Vi.
3. Willem Nieuwkoop, ged. Nederhemert nov. 1741, schepen, kerkenraadslid ald. 1770, overl./begr. Nederhemert 4/10-10-1789.
4. Jacobus, geb. Nederhemert ca. 1744, volgt Vj.
5. Aert, ged. Nederhemert aug. 1748, won. Rijswijk, mr. metselaar, otr./tr. Den Haag/Kloosterkerk 2/16-1-1780 Anna Catharina Rosa, j.d. van en won. alh. beiden testeren 26-9-1780 (ONA Den Haag 3951, p. 289).

Va. (J)anneken Nieuwkoop, ged. Wijk 1-2-1728, overl. na 8-6-1802 (R Veen 296), otr./tr. 21-4/18-5-1755 Teunis Jansz van Rijswijk, j.m. van Rijswijk, overl. 1775/86 (R Wijk 393 en 413), zn. van Jan Jansz van Rijswijck en Neeltje Teunisse de Ruijter.

Kinderen ged. Wijk:
1. Arie, ged. 22-2-1756.
2. Teunis, ged. 28-5-1758.
3. Jan, ged. ca. 1762.
4. Johannes, ged. 20-5-1764.
5. Judik, ged. 17-5-1767.
6. Arie, ged. 26-5-1771.

Vb. Elida Nieuwkoop, ged. Wijk 12-8-1731, doet belijdenis ald. 5-4-1753, overl. voor 1803 (R Wijk 447), otr./tr. Wijk 21-5/15-6-1760 Lodewijk van Dijk, ged. Wijk 17-10-1728, overl. na 1803, zn. van Pieter van Dijk en Jenneke van Wijk.

Kinderen ged. Wijk:
1. Pieter, ged. 26-2-1761.
2. Judik, ged. 26-2-1761.
3. Pieter, ged. 24-4-1763.
4. Teunis, ged. 16-11-1766.
5. Jan, ged. 12-1-1769.
6. Judik, ged. 20-10-1771.
7. Pieter, ged. 25-2-1773.

Vc. Aart Teunisz Nieuwkoop, otr./tr. Wijk 29-1/13-2-1774 Cilia van Bergijk, ged. Baardwijk 18-8-1743, overl./begr. Aalburg 15/22-9-1808 (aang. door zoon Jacob, nalatende 5 kinderen), dr. van Jan van Bergeijk en Franske de Reus.

Kinderen, ged. Wijk:
1. Teunis Nieuwkoop, ged. 16-10-1774, bouwman, overl. Veen 5-7-1847, tr. (1) Veen (impost aang. 8-4-)1803 Gerardina du Bouf, ged. Veen 1-6-1780, overl. Veen 12-11-1813, dr. van Cornelis de Boef en Willemina Sonnevelt; tr. (2) Veen 31-3-1829 Antonia van de Steenhoven, geb./ged. Wijk 4/8-1-1797, dr. van Frans van de Steenhoven en Johanna Adriana van Doveren. volgt Vk.
2. Jan Nieuwkoop, ged. 31-3-1776, overl. Wijk 21-11-1831, tr. Johanna de Jong, overl. voor 21-11-1831.
3. Jacob Nieuwkoop, ged. 22-3-1778, overl. Wijk 19-2-1870; tr. (1) Wijk 22-4-1814 Alida van Helden, ged. Veen 22-3-1789, overl. Wijk 22-5-1817, dr. van Bastiaan van Helden en Christina Emmerentia van Ballegooijen; tr. (2) Wijk en Aalburg 15-3-1820 Maria van Drunen, geb./ged. Wijk 19/22-3-1795, dr. van Corstiaan van Drunen en Petronella van Dijk.
4. Franscina, ged. 20-8-1780.
5. Arie, ged. 24-10-1782, get. Janneke van Rijswijk.
6. Francina, ged. 10-2-1786, get. Judic van Rijswijk.
7. Francina Nieuwkoop, ged. 10-2-1788, tr. Wijk en Aalburg 15-5-1811 Dirk Wouterse Bouman, ged. Wijk 27-1-1765, bouwman, overl. Wijk en Aalburg 1-12-1837, zn. van Wouter Bouman en Maijke Pullen.

R Wijk 738, 1809:
Deling en kaveling tussen de erfgenamen van Aart Nieuwkoop en Silia van Bergijk van de nagelaten boedel.

Vd. Jenneke Teunisse Nieuwkoop, ged. Wijk 2-10-1740, overl. ald. 5-7-1815, otr./tr. Wijk 21-4/5-5-1768 Bastiaan Teunis Vos, ged. Wijk 13-8-1741, landbouwer, diaken ald. 1774, overl. Wijk 1-12-1819, zn van Teunis Cornelis Vos en Johanna Bastiaense Pullen.

Kinderen ged. Wijk:
1. Teunis, ged. 5-3-1769.
2. Cornelis, ged. 6-10-1771.
3. Teunis Cornelis, ged. 9-5-1773.
4. Johanna, ged. 1-12-1776.
5. Cornelia, ged. 11-11-1779, get. Cornelia Nieuwkoop.
6. Cornelis, ged. 24-10-1782.

Ve. Neeltje Nieuwkoop, ged. Aalburg sept. 1745, overl. Wijk 20-9-1834, tr. Aalburg (impost aang., voor de bruid f 6,-, 6-4-)1774 Sweer Johannese Bouman, ged. Wijk 18-9-1740, overl./begr. Wijk (op een zegel van 6 stuivers, nalatende 5 kinderen) 20/26-4-1806, zn. van Johannes Sweeren Bouwman en Marie Arienze van Wijk.

Kinderen, ged. Wijk:
1. Maijken, ged. 2-4-1775.
2. Antonia, ged. 29-9-1776.
3. Johanna, ged. 22-3-1778, get. Elisabeth van Bergijk.
4. Johannes, ged. 9-1-1780, get. Aartje Vos.
5. Jenneke, ged. 17-12-1780, get. Jenneke Nieuwcoop.
6. Vijverke, ged. 23-3-1783, get. Aartje Bouman.
7. Johannes, ged. 19-11-1786, get. de vader zelf.
8. Tonia, geb./ged. 28-6/31-7-1791, get. de vader zelf.

Vf. Cornelis Nieuwkoop, ged. Aalburg aug. 1747, doet belijdenis ald. 1774, overl. Aalburg 21-11-1810 (oud 63 jaar, aang. door zoon Hendrik), otr./tr. Genderen 17-9/9-10-1774 Adriana van Wijk, ged. Genderen 11-2-1753, lidmaat te Aalburg met att. van Genderem 20-6-1776, overl. Aalburg (impost aang. f 15,-, 6-6-)1793, dr. van Gijsbert Antonisse van Wijk en Aletta Vos.

Kinderen:
1. Bastiaan Nieuwkoop, geb./ged. Genderen 1/8-1-1775, predikant van Berkenwoude 26-7-1807, Rijnsaterwoude 11-1-1824, Bleskensgraaf en Hofwegen 17-8-1828, overl. 17-3-1847, tr. Catharina Struys, geb. ca. 1779, overl. Berkenwoude 9-5-1813, dr. van Johannes Struijs en Catharina Dangelen.
2. Gijsbert Nieuwkoop, ged. Aalburg 28-4-1776, overl. Wijk en Aalburg 8-10-1858, otr./tr. Wijk (schepenen) 13-9/4-10-1800 Anneke (Anna, Eintje) van Bergijk, j.d. geb. en won. Wijk, waarsch. dr. van Jacob Maartensz van Bergijk en Gijsbertje van Veen.
3. Antonia Nieuwkoop, ged. Heesbeen 20-7-1777, won. Aalburg, otr./tr. Aalburg (schepenen) 15-10/1-11-1808 Marinus Vos, geb./ged. Nederhemert 13-2/21-3-1773, zn. van Jan Cornelis Vos en Sijke Vos.
4. Henderik, ged. Heesbeen 17-1-1719.
5. Henderik Nieuwkoop, ged. Heesbeen 2-1-1780, overl. na 28-11-1810.
6. Adam Nieuwkoop, ged. Heesbeen 4-11-1781, bouwman, overl. Aalburg 30-3-1852, tr. ald. 13-5-1812 Maike (Maria) van Wijk, geb./ged. Wijk 20/23-1-1793, overl. Aalburg 9-8-1842, dr. van Gijsbert Ariensz van Wijk en Anneke Kok.
7. Antonie Nieuwkoop, ged. Heesbeen 27-7-1783, won. Aalburg, bouwman, overl. Wijk en Aalburg 12-12-1859; otr./tr. (1) Aalburg (schepenen) 13-3/2-4-1802 Angeniet Francijna van Bergeijk, j.d. geb. in den Elshout en won. Aalburg, ged. Baardwijk-Elshout 19-12-1784, overl. Aalburg 30-1-1817, dr. van Evert van Bergeijk en Jenneke de Reus; tr. (2) Wijk en Aalburg 13-6-1821 Huibertje de Waal, ged. Wijk 1-6-1789, overl. Wijk en Aalburg 5-4-1860, dr. van Adriaan de Waal en Maria Verkuil.
8. Cornelis, ged. Heesbeen 21-11-1784.
9. Alettinus, ged. Heesbeen 23-1-1786.
10. Cornelis, ged. Aalburg 1-7-1787, overl. ald. (impost aang. f 15,- 10-7-)1787.
11. Alettinus, ged. Aalburg 12-10-1788, overl. ald. (impost aang. f 15,- 14-1-)1789.
12. Cornelis, ged. Aalburg 22-11-1789, overl. ald. (impost aang. f 15,- 16-3-)1790.
13. Aletta Nieuwkoop, ged. Aalburg 3-11-1790, tr. Wijk en Aalburg 17-3-1813 Willem Vos, geb./ged. Nederhemert 20/27-4-1788, zn. van Daniel Vos en Cornelia Vos.
14. Jenneke, ged. Aalburg 4-12-1791, overl. ald. (impost aang. f 15,- 23-3-)1792.
15. Jenneke, ged. Aalburg 23-5-1793.

R Aalburg 323, 1793:
Cornelis Nieuwkoop en Adriana van Wijk testeren.

Vg. Cilius/Sisilius Nieuwkoop, geb. Aalburg 19-7-1753, arbeider, doet belijdenis ald. 23-3-1780, met att. naar Eethen, tr. Aalburg/Eehten (impost aang. f 30,- 8/9-2-)1786 Zijke/Sia de Wit, ged. Drongelen 20-3-1768, bouwvrouw, overl. Eethen 10-8-1845, dr. van Arie de Wit en Maria Verkuijl.

Kinderen, ged. Eethen:
1. Bastiaan, ged. 3-2-1788.
2. Adriaan Nieuwkoop, ged. 4-9-1789, landbouwer, overl. ongehuwd Eethen 25-2-1874.
3. Bastiaan Nieuwkoop, ged. 3-9-1793, bouwman, tr. Drongelen 14-2-1822 Adriana Konings, geb./ged. Drongelen 4/7-7-1799, dr. van Cornelis Konings en Judik van Kooten.
4. Marinus Nieuwkoop, geb./ged. 24/27-3-1796, get. Maayke de Wit, bouwman, overl. ongehuwd Eethen 27-2-1879.
5. Antoni, geb./ged. 11/16-9-1797, overl. Eethen 21-12-1819.
6. Maria, geb./ged. 26-7/2-8-1801, get. Maaike de Wit.
7. Adam, geb./ged. 13/19-6-1808.
8. Maria, geb./ged. 22/28-10-1810, get. de vader.

Vh. Jenneke Bastiaanse Nieuwkoop, ged. Aalburg 6-11-1757, bouwvrouw, doet belijdenis ald. Pasen 1770, overl. Wijk 24-9-1835, tr. Aalburg (aang. impost f 30,- 25-4-)1783 Huibert Vos, ged. Wijk 12-9-1745, bouwman, overl. Wijk 16-12-1830, zn. van Teunis Cornelis Vos en Johanna Bastiaense Pullen.

Kinderen:
1. Johanna, ged. Aalburg 16-5-1784.
2. Antonia, ged. Wijk 7-5-1786.
3. Sijke, ged. Wijk 16-12-1787.
4. Bastiaan, ged. Wijk 4-10-1789.
5. Teunis, geb./ged. Wijk 10/16-10-1791.

Vi. Elizabeth (Bet) Nieuwkoop, geb. Nederhemert sept. 1738, won. ald., overl. Amsterdam 12-1-1815, otr./tr. Den Haag/ Nederhemert 21-8/11-9-1763 Lambert Doedeijns, ged. Veen 12-2-1736, overl. Amsterdam 31-10-1826, zn. van Sijmen Lammertsze Doudijns en Johanna Janze van Veen.

Kinderen:
1. Johanna, ged. Heusden 14-3-1764.
2. Maria, ged. Heusden 31-8-1766.
3. Siemon, ged. Amsterdam 11-10-1768.
4. Arnoldis, ged. Amsterdam 4-11-1770.
5. Jan, ged. Amsterdam 30-3-1774.

Vj. Jacobus Nieuwkoop, geb. Nederhemert ca. 1744, overl. 's-Gravenzande 25-10-1829, otr./tr. Woudrichem 27-6/19-7-1772 Huijbertje de Joode, ged. Woudrichem 30-10-1740, overl. Nederhemert 5-12-1819, dr. van Huijbert de Jode en Agatha van Waalen. Zij otr./tr. (1) Woudrichem 6/22-8-1762 Willem Baks.

Kinderen:
1. Aart Nieuwkoop, ged. Woudrichem 23-5-1773, get. Aart Nieuwkoop (vader: Aart), landbouwer te Nederhemert, overl. ald. 10-2-1859, tr. (1) Nederhemert 6-12-1801 Cornelia Baijens, ged. Heesbeen 1-3-1778, overl. Nederhemert 27-3-1830, dr. van Jan Baijens en Sijke van den Heuvel; tr. (2) Nederhemert 5-9-1835 Matthia van Dockum, geb. Driel 25-9-1801, overl. 14-11-1869, dr. van Jan van Dockum en Dirkje van Genderen.
2. Huijbertje Nieuwkoop, ged. Woudrichem 29-1-1775, won. Den Haag, otr. ald. 28-4-1811, tr. 's-Gravenzande Johannes van den Acker, geb. Den Haag, won. 's-Gravenzande, wedr. Maria Vis.
3. Maria Nieuwkoop, geb./ged. Nederhemert 11/14-9-1777, get. Elizabeth Vos, arbeidster, overl. ongehuwd Nederhemert 22-4-1849.
4. Jan Nieuwkoop, geb./ged. Nederhemert 18/21-1-1781, arbeider, overl. Nederhemert 7-4-1818, otr./tr. (1) Heusden (schepenen) 19-3/4-4-1802 Teuntje Baijens, geb. Oud-Heusden ca. 1783, overl./begr. Nederhemert 2/6-9-1808 (nalatende man en 1 kind en wonende aan de linker Maasoever); tr. (2) Nederhemert 16-12-1812 Teuntje Bax, ged. Wijk 6-1-1783, overl. Wijk en Aalburg 16-8-1828, dr. van Cornelis Adriaensz Bax en Metje Clodewijk.

Niet te plaatsen:

Heijltje Nieuwcoop, tr. (1) Corstiaan van Batenburg(ch), ged. Doeveren 14-4-1721, zn. van Arien van Batenburgh en Lijsken van Gammeren; tr. (2) Dirk Branderhorst.

Uit het eerste huwelijk:
1. Arien, ged. Doeveren 19-11-1752.

R Doeveren 33, 1783:
Openbare verkoop van timmermansgereedschap door Heijltje Nieuwcoop, weduwe van Corstiaan van Batenburg te Doeveren.

R Doeveren, 39, 1805:
Openbare verkoop van de onroerende goederen nagelaten door Heiltje Nieuwkoop, huisvrouw van Dirk Branderhorst, weduwe van Corstiaan van Batenburg, door de erven.

Sijmen Aartze Nieuwkoop, j.m. geb. Wijk, otr./tr. Vught 26-5/9-6-1720 Helena Berkemeijer, geb. Nijmegen, j.d. won. Vught.

R Heusden 543, 11-6-1720:
Simon Aartse Nieuwkoop won. Wijk verkoopt aan Jan Aartse Bacx won. Wijk.

Cornelia Nieuwkoop, begr. Fijnaart 26-10-1808.

Simon Nieuwkoop, j.m. geb. Prinseland, laatst gewoond hebbende in de Fijnaart en thans won. onder Willemstad, tr. Willemstad (vlg. trouwboek Fijnaart) 29-9-1795 Cornelia Groenewegen, j.d. geb. in de Fijnaart en won. onder de Willemstad, verm. ged. Fijnaart 5-11-1769 als dr. van Nicolaas Groenewegen en Teuntje Smits.

Johanna Nieuwkoop, overl. Fijnaart 6-7-1819.

Aert Aertse Nieuwkoop

R Heusden 544, 25-2-1722:
Aert Aertsse Nieuwkoop koper.

Arien Aertse Nieucoop: mogelijk zoon van IIIh. Aert Ariens Nieucoop.

R Heusden 540, 21-3-1715:
Arien Aertse Nieucoop.

R Heusden 542, 8-2-1719:
Leendert Janse Bacx won. Wijk verkoopt een half huis met werf te Wijk aan Arien Aartse Nieuwkoop, mede won. Wijk, ten oosten de wed. Bastiaen Back, ten westen Leendert Melisse Bacx, ten zuiden de wed. Jan Blijenbergh.

R Heusden 543, 19-6-1720:
Aaltie van Dinteren, wed. Leendert Melisse Bacx verkoopt land te Wijk aan Arien Aartsen Nieuwkoop, ten westen de wed. Bastiaen Leendertse Bacx c.s., ten noorden Teunis Aartse Nieuwkoop.

R Heusden 552, 18-4-1731:
De ergenamen van Maria Eymerse Bouman, wed. Bastiaen Leenderse Bax verkopen 2 1/4 hont land zijnde bouwland en boomgaard gelegen te Wijk aan het Meulenend aan Arien Aertse Nieukoop, won. Wijk, ten oosten Pieter Blyenberg, ten zuiden en noorden Ariaen Aertse Nieukoop.

R Heusden 557, 9-6-1740:
Ariaen Aertse Nieucoop won. Wijk verkoopt een huis met dijkstal en ca. 1 hont land aan Aert Duijsers won. Aalburg, ten westen Laurens Bergeijk c.s.

Vijver Ariense Nieucoop (= Vijver Aertse Nieuwkoop IIIg.3?)

R Heusden 550, 4-1-1730:
Frans van Helden verkoopt aan Vijver Ariensz Nieucoop.


Page created and copyright by Arie Jan Stasse

Back to my homepage

(statistics of this page)


This page hosted by GeoCities Get your own Free Home Page