Seigokan Lineage Chart 
Chojun Miyagi_____________________
      |              |            |
      |              |            |
      |              |            |
Jitsuei Yogi    Meitoku Yagi  Takeo Maruta
      |              |            |
      |              |            |
      |______________|____________|
      |
      |
      |__________
      |          |
      |          |
      |          |
Gogen Yamaguchi  |
      |          |
      |          |
      |_______Seigo Tada
              (Seigokan)
               | 
               |
               |__Seigo Tada II(*)                                
               |    (Japan)
               |
               |__Sekizen Kono
               |    (Japan)
               |
               |__Takeo Okada
               |    (Japan)
               |
               |__Toshio Sakata
               |    (Japan)
               |
               |__Toshiaki Ota
               |    (Japan)
               |
               |__Zenji Kusuda
               |    (Japan)
               |
               |__Hiroshi Ichida
               |    (Japan)
               |
               |__Kiyotaka Takasaki
               |    (Japan)
               |
               |__Mitsuo Ikeno
               |    (Japan)
               |
               |__Kazunobu Miki
               |    (Japan)
               |
               |__Ryuji Okumura
               |    (Japan)
               |
               |__Tessei Akiyoshi
               |    (Japan 
               |
               |__Genshu Nomura
               |  (Genshukan)
               |        |
               |        |__Haruo Okamura
               |        |
               |        |
               |        |__Kazumi Nishikawa
               |        |
               |        |
               |        |__Dave Fiegle
               |        |
               |        |
               |        |__Jim Stolarczyk
               |
               |
               |__Motoo Yamakura
               |      (GKK)
               |
               |__Shoji Yuki____
               |  (Hong Kong)   |__Khin Hla
               |                |   (Hong Kong)
               |                |
               |__Yukiaki Yoki__|
               |  (Hong Kong )  |
               |                |   
               |________________|__Dickie Chow
               |                |   (Director-Canada)
               |                |
               |________________|__Bill Mok
               |                |   (Director-Hong Kong)
               |                |     |
               |                |     |
               |                |     |__Chi-Moon Li 
               |                |     |  (Hong Kong)  
               |                |     |
               |                |     |__Kenny Yu_____Yiu-Po Lee
               |                |       (Hong Kong)    (Canada)
               |                |     
               |                | 
               |________________|__José Martins Achiam
               |                |       (Macao)
               |                |          |
               |                |          | 
               |                |          |__Alberto Carlos Paes D´Assumpção( Acaio )
               |                |          |                 |
               |                |          |                 |
               |                |          |__Luis Pedruco___|
               |                |          |                 |
               |                |          |                 |__Leonardo Carion( Brazil )
               |                |          |                 |      |
               |                |          |                 |      |__José Luis
               |                |          |                 |      |
               |                |          |                 |      |__Paulo Roberto
               |                |          |                 |      |
               |                |          |                 |      |__Joetsu Narita
               |                |          |                 |      |
               |                |          |                 |      |__Alex Vieira
               |                |          |                 |      |
               |                |          |                 |      |__Eduardo Velasco
               |                |          |                 |      |
               |                |          |                 |      |__Leonardo Cruz
               |                |          |                 |      |
               |                |          |                 |      |__Rogério Cruz
               |                |          |                 |      |
               |                |          |                 |      |__João C. Campos
               |                |          |                 |      |
               |                |          |                 |      |__Carlos H. Silva
               |                |          |                 |      |
               |                |          |                 |      |__Cleiver Silva
               |                |          |                 |
               |                |          |                 |__Marcos Collaço( USA-California )
               |                |          |                 |      |
               |                |          |                 |      |__Shaun Greely
               |                |          |                 |      |
               |                |          |                 |      |__Frank Hinckley
               |                |          |                 |      |
               |                |          |                 |      |__Craig Hartford
               |                |          |                 |      |
               |                |          |                 |      |__José Collaço
               |                |          |                 |      |
               |                |          |                 |      |__Leon D´Aquino
               |                |          |                 |      |
               |                |          |                 |      |__David Kalman
               |                |          |                 |      |
               |                |          |                 |      |__Pete Popin
               |                |          |                 |      |
               |                |          |                 |      |__Cathy D´Aquino
               |                |          |                 |      
               |                |          |                 |__Roberto Takeshi Fukuchi( Brazil )
               |                |          |                 |  ( Director-South America )
               |                |          |                 |      |
               |                |          |                 |      |__José Antonio Moncada
               |                |          |                 |      |
               |                |          |                 |      |__M.L.Hisuru Nakiri
               |                |          |                 |      |
               |                |          |                 |      |__Jorge Fukuji Sasano
               |                |          |                 |      |
               |                |          |                 |      |__Carlos Renato S. da Silva
               |                |          |                 |      |
               |                |          |                 |      |__Armando Silva Meirelles
               |                |          |                 |      |
               |                |          |                 |      |__Jorge Muniz de Carvalho
               |                |          |                 |      |
               |                |          |                 |      |__Derley L. Pedroso
               |                |          |                 |      |
               |                |          |                 |      |__Andréa de Aquino C. Martins
               |                |          |                 |      |
               |                |          |                 |      |__Pedro Silva de Oliveira
               |                |          |                 |      |
               |                |          |                 |      |__Ivanildo Fernandes dos Santos
               |                |          |                 |      |
               |                |          |                 |      |__Aleksandre Abdalla Santos
               |                |          |                 |      |
               |                |          |                 |      |__Lauro Ribeiro da Silva
               |                |          |                 |      |
               |                |          |                 |      |__Robson Avelino de Lima
               |                |          |                 |      |
               |                |          |                 |      |__Denilson de Carvalho
               |                |          |                 |      |
               |                |          |                 |      |__Fábio Massaharu Nakano
               |                |          |                 |      |
               |                |          |                 |      |__Viviane Resende Pedruco
               |                |          |                 |      |
               |                |          |                 |      |__Jadir Batista Jardim
               |                |          |                 |      |                                                       
               |                |          |                 |      |__Orlando Santos Carvalho
               |                |          |                 |      |
               |                |          |                 |      |__Hugo Lopes Vaz
               |                |          |                 |      |
               |                |          |                 |      |__Márcio Araújo Santos
               |                |          |                 |      |
               |                |          |                 |      |__Hanry Luis da Silva
               |                |          |                 |      |
               |                |          |                 |      |__Aline Isabel da Silva
               |                |          |                 |      |
               |                |          |                 |      |__Alessandro S. Ikawa
               |                |          |                 |      |
               |                |          |                 |      |__Alberto da Silva Costa Jr.
               |                |          |                 |      |
               |                |          |                 |      |__Barbara da Silva Crespo
               |                |          |                 |                  
               |                |          |                 |
               |                |          |                 |
               |                |          |                 |__Francisco da Conceicao
               |                |          |                 |  (USA-California)
               |                |          |                 |        |
               |                |          |                 |        |__Fausto Carlos
               |                |          |                 |      
               |                |          |                 |__Américo Mendonça
               |                |          |                 |
               |                |          |                 |__Armando Silvestre______
               |                |          |                 |                         |
               |                |          |                 |__Jacinto da Graça Novo__|
               |                |          |                 |                         |
               |                |          |                 |__Mário da Graça Novo____|
               |                |          |                 |      ___________________|
               |                |          |                 |      |
               |                |          |                 |      |__Albano Paz
               |                |          |                 |      |
               |                |          |                 |      |__Carl B. Muhs
               |                |          |                 |      |
               |                |          |                 |      |__Gilberto Scheiffer
               |                |          |                 |      |
               |                |          |                 |      |__Robert R. Fulton
               |                |          |                 |      |
               |                |          |                 |      |__Lúcio Ferraz
               |                |          |                 |      |
               |                |          |                 |      |__Daniela Dias
               |                |          |                 |      |
               |                |          |                 |      |__Cesar Carvalho
               |                |          |                 | 
               |                |          |                 |
               |                |          |                 |__Marcos Furtado
               |                |          |                 |
               |                |          |                 |__Mario Carion 
               |                |___Arnaldo de Sousa
               |                |       (Macao)
               |                |                
               |                |___George Tsui
               |                         |
               |                         |__Brian Baxter
               |                               |
               |                               |__Roger Halstead
               |                                 ( Grant Wood Elementary School )
               |__Alan Oxley    
                 (Australia)

( * )Mrs Michiko Okamoto( Master Seigo Tada´s wife ) succeeded as President of SAJKA,
     Mrs Seigo Tada II.