AN T-ALLTAN DUBH

Gaelic Song Collection


By First Letter:New Songs (01/11/04): "Fonn Air Mo Mhiri Laghaich"; "Sln Iomradh Dha M'Ghoistidh"; "'S Truagh A Rgh, A Nighean Donn


(30/07/04): "Ma Thid Mise Tuilleadh A Ledhas Nan Cruinneag; "Moch An-Diugh A Rinn Mi Gluasad"; "Siudaibh 'Illean, Gabhaibh 'M Port"; "An Tillear, An Gille Laghach"; "Tha Mi 'Dol A Dhanamh Banais"

(12/07/04): "A Ghaoil An Saoil Am Faigh Mi Thu?"; "Cit' Na Dh'Fhg Thu 'N Fhichead Gini?"; "Chaidh Am Bta Mach An Rudha"; "Gura Muladach Tha Mi"; "Nighean g A' Chta Dhuibh"

(19/06/04): "Latha Dha'n Fhinn Am Beinn Ionghnaidh"; "'S Daor A Cheannaich Mi 'N t-Iasgach"; "Tha Seachdaran Air An Adhar"; "Sheatadh Cailleach"; "Bodachan A' Ghraidh"


Other Gaelic Song Links: