ประวัติเมืองน่าน

     น่านดินแดนแห่งล้านนาตะวันออกซึ่งมีความเก่าแก่รุ่นเดียวกับกรุงสุโขทัย มีเจ้าผู้ครองนครสืบต่อกันมารวมทั้งสิ้น 64 พระองค์ น่านมีชื่อเดิมว่า "นันทบุรี" หรือ "วรนคร" สร้างขึ้นโดยพระยาภูคาในราวพุทธศตวรรษที่ 18 บริเวณที่ราบทางตอนใต้ในเขตตำบลศิลาเพชรหรืออำเภอปัวในปัจจุบัน ต่อมาในสมัยพระยาการเมืองได้รับพระบรมสารรีริธาตุจำนวน 7 องค์มาจากกรุงสุโขทัย ทรงเลือกดอยภูเพียงแช่แห้งเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ พร้อมกับย้ายเมืองมาสร้างใหม่ที่บริเวณเชิงดอย และในราวปี พ.ศ.1911 แม่น้ำน่านได้เปลี่ยนทิศทางไหลจึงได้ย้ายเมืองอีกครั้งมาตั้งที่บ้านห้วยไค้ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำน่าน ซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองน่านปัจจุบัน
       น่านมีพื้นที่ 11,472,076 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 7 ล้านไร่เศษ แบ่งการปกครองเป็น 14 อำเภอ และ 1 กิ่งอำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอเชียงกลาง อำเภอแม่จริม อำเภอนาน้อย อำเภอปัว อำเภอเวียงสา อำเภอท่าวังผา อำเภอทุ่งช้าง อำเภอบ้านหลวง อำเภอนาหมื่น อำเภอสันติสุข อำเภอบ่อเกลือ อำเภอสองแคว อำเภอเฉลิมพระเกียรติ และกิ่งอำเภอภูเพียง มีจำนวนประชากร 514,688
อาณาเขตทิศเหนือและทิศตะวันออกจดสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทิศใต้จดจังหวัดอุตรดิตถ์ ทิศตะวันตกจดจังหวัดแพร่ พะเยา และเชียงราย


     การเดินทาง
รถยนต์ จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 32 มาจนถึงจังหวัดนครสวรรค์ จากนั้นใช้เส้นทาง 117 มาจนถึงจังหวัดพิษณุโลกและใช้เส้นทางหมายเลข 11 โดยจะผ่านจังหวัดอุตรดิตถ์ และอำเภอเด่นชัย (จังหวัดแพร่) จากเด่นชัยใช้ทางหลวงหมายเลข 101 ผ่านจังหวัดแพร่ไปจนถึงตัวจังหวัดน่าน รวมระยะทางประมาณ 668 กิโลเมตร
     รถโดยสาร
สถานีขนส่งสายเหนือ ถนนกำแพงเพชร 2 (หมอชิต 2) มีรถโดยสารประจำทางทั้งรถโดยสารธรรมดา และรถโดยสารปรับอากาศไปจังหวัดน่านทุกวัน ติดต่อ บริษัท ขนส่ง จำกัด โทร. 537-8055 และมีบริษัทเอกชนหลายแห่งที่บริการเดินรถไปจังหวัดน่าน ติดต่อ แพร่ทัวร์ โทร. 245-2369, 245-1697 และ 936-3720 สมบัติทัวร์ โทร. 936-2495-6 และ (054) 710122 เชิดชัยทัวร์ โทร.(054) 710362
    รถไฟ
จากสถานีรถไฟกรุงเทพฯ(หัวลำโพง) ไปลงที่อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ แล้วจึงต่อรถโดยสารประจำทางมาที่จังหวัดน่าน 142 กิโลเมตร รายละเอียดติดต่อหน่วยบริการเดินทาง การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 223-7010, 223-7020
     เครื่องบิน
บริษัท การบินไทย จำกัด มีเที่ยวบินไป-กลับ ระหว่างกรุงเทพฯ-น่าน สอบถามที่โทร. 280-0060, 628-2000 หรือ 1566 และที่จังหวัดน่าน โทร. (054) 710377

    ท่าอากาศยานจังหวัดน่าน ในปี พ.ศ. 2512 ประมาณเดือนพฤศจิกายน บริษัทเดินอากาศไทยจำกัด ได้เริ่มเปิดทำการบินขึ้น-ลง ที่ท่าอากาศยานน่าน ปัจจุบัน บริษัทการบินไทย จำกัด ได้ทำการบินในเส้นทางต่างๆ ไปยังจังหวัดน่าน แต่เดิมใช้เครื่องโบอิ้ง 737-400 ทำการบิน แต่เนื่องจากผู้โดยสารได้ลดลง ประกอบกับเส้นทางดังกล่าวจะต้องบินไปลงที่ท่าอากาศยานแพร่ ซึ่งทางวิ่งไม่สามารถรองรับเครื่องบินโบอิ้ง 737-400 ได้ ดังนั้น บริษัทการบินไทย จำกัดจึงได้ใช้เครื่องบิน ATR 72 ขนาด 64 ที่นั่ง มาให้บริการแทน ท่าอากาศยานจังหวัดน่าน เครื่องบินของบริษัทการบินไทย จำกัด และของบริษัทการบินลาว ขณะรอรับผู้โดยสาร ที่ท่าอากาศยานน่าน ท่าอากาศยานจังหวัดน่าน สิ่งอำนวยความสะดวกที่ทางท่าอากาศยานน่านจัดทำไว้ในบริเวณห้องผู้โดยสารขาเข้าก็คือ ข้อมูลแสดง รายชื่อโรงแรม เกสท์เฮ้าส์ ร้านอาหาร และสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ท่าอากาศยานจังหวัดน่าน เส้นทางการบิน เชื่อมระหว่างท่าอากาศยานน่าน ไปยัง หลวงพระบาง และเวียดนาม เที่ยวบินแรก ระหว่างหลวงพระบาง มายังท่าอากาศยานน่าน ได้เปิดแล้ว ตั้งแต่วันที่ 9 ก.พ. 2544 ผู้โดยสารจากประเทศไทยจะเดินทางไปยังหลวงพระบางได้อีกทางหนึ่ง และผู้โดยสารจากหลวงพระบาง สามารถเดินทางมาที่น่าน และตรงเข้ากรุงเทพฯได้โดยสะดวก


      ระยะทางจากตัวเมืองไปยังอำเภอและกิ่งอำเภอต่างๆ
   อำเภอเชียงกลาง 76 กิโลเมตร    อำเภอท่าวังผา 43 กิโลเมตร
   อำเภอทุ่งช้าง 86 กิโลเมตร         อำเภอนาน้อย 60 กิโลเมตร
   อำเภอนาหมื่น 80 กิโลเมตร       อำเภอบ่อเกลือ 133 กิโลเมตร
   อำเภอบ้านหลวง 45 กิโลเมตร    อำเภอปัว 60 กิโลเมตร
   อำเภอแม่จริม 38 กิโลเมตร        อำเภอเวียงสา 25 กิโลเมตร
   อำเภอสองแคว 75 กิโลเมตร      อำเภอสันติสุข 32 กิโลเมตร


ปิ๊กไปหน้าแรก ประวัติเมืองน่าน งานประเพณี งานตานก๋วยสลาก ตำนานเรือแแข่ง
ทุ่งช้าง ปัว ท่าวังผา บ่อเกลือ เมืองน่าน แม่จริม นาน้อย นาหมื่น เวียงสา บ้านหลวง