คำนำ
      หนังสือการถ่ายภาพพื้นฐานเล่มนี้ ผู้เขียน ได้รวบรวมเรียบเรียงขึ้นจากประสบการณ์ ที่ทำการสอนนักศึกษาในสถาบันราชภัฏเป็นเวลากว่าสิบปี ค้นคว้าจากตำราหลายเล่ม  โดยเฉพาะหนังสือที่ผลิตโดยบริษัทโกดัก รวมทั้งประสบการณ์ที่ได้รับ  จากการไปศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น  ภายในเล่มกล่าวถึงประวัติการถ่ายภาพ ประโยชน์ทางการศึกษาของภาพถ่าย  ชนิดของกล้องถ่ายภาพ  วิธีการใช้กล้องขั้นพื้นฐาน อุปกรณ์และเทคนิคการถ่ายภาพ  รวมทั้งการปฏิบัติงานในห้องมืด จากขั้นที่ไม่มีความรู้เลย  จนสามารถถ่ายภาพและล้างฟิล์มขาวดำได้ ดังนั้นหนังสือเล่มนี้  จึงเหมาะกับผู้ที่สนใจด้านการถ่ายภาพ  และต้องการเพิ่มพูนความรู้ทางด้านนี้ ขอขอบคุณอาจารย์โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาทุกท่าน  ที่แนะนำผู้เขียนตลอดมา และขอบพระคุณอาจารย์ในสถาบันราชภัฏเลย  ที่ให้กำลังใจอยู่เบื้องหลัง รวมถึงผู้เขียนหนังสือในบรรณานุกรมท้ายเล่ม  ผู้เขียนเชื่อว่าหนังสือเล่มนี้  ให้ความรู้แก่ผู้อ่านตามสมควร  
       เนื่องจากมีการปรับปรุง จากตำราที่เขียนเป็นเล่ม  มาเป็นเอกสารที่สามารถนำขึ้นอินเตอร์เน็ตได้ (PDF File)จึงแบ่งเป็นไฟล์  ไฟล์ละบท  ท่านสามารถคลิกเข้าไปได้จากสารบาญ
       ผู้เขียนได้สร้าง homepage เป็นของตนเอง เขียนเกี่ยวกับการเขียนแผ่นใสด้วย Microsoft PowerPoint  รู้เรื่องเมืองเลย  รวมทั้งภาพสวย ๆ ในเมืองเลยเชิญได้ที่นี่ http://www.reocities.com/amnuai1

ผศ.อำนวย อรรจนาทร


สารบาญ
บทที่
 
หน้า
1
ประวัติการถ่ายภาพโดยสังเขป
1
2
ประโยชน์ทางการศึกษาของภาพถ่าย
10
3
ส่วนประกอบและระบบการทำงานของกล้องถ่ายภาพ
16
4
ชนิดของกล้องถ่ายภาพ
31
5
เลนส์ถ่ายภาพ
38
6
หลักการถ่ายภาพ
51
7
ฟิล์ม
64
8
อุปกรณ์ถ่ายภาพที่ควรรู้จัก
74
9
การจัดองค์ประกอบภาพ
85
10
เทคนิคการถ่ายภาพแบบต่าง ๆ
93
11
การล้างฟิล์มและการอัดขยายภาพขาวดำ
102
120
122
คลิกหัวข้อที่ต้องการอ่าน