<BGSOUND SRC="http://www.reocities.com/bandasantantnin/tal-maggur.mp3">
KKKKK                                          kkkkmm


Il-Hadd 4 t'Ottubru,tigi ccellebrata il-Festa ta'      San Frangisk t'Assissi gewwa l-Knisja                    taghna,mmexxija mill-istess Frangiskani               Konventwali, fi Triq l-Imsida, Birkirkara.          
Ghall-din l-okkazzjoni,Ghaqda Armar tas-Socjeta Muzikali Sant' Antnin, jiehdu hsieb izejnu fuq il-Pont,quddiem il-Knisja, b'sett ta' 4 Bandalori mill-Isbah.
Nistednuk taddenti
ghall-Funzjonijiet
Religjuzi fil-Knisja
w l-Atmosfera Esterna.
ATTIVITAJIET F'OTTUBRU 2009
SERVIZZI GHAS-SAJF 2009
- IL-HADD 28 TA' GUNJU 2009 (PM)
AKKUMPANJAMENT,F'NHAR IL-FESTA TA' SAN NIKOLA, FIS-SIGGIEWI
- IT-TLIETA 7 TA' LULJU 2009 (PM)
MARC BRIJUZ GHALL-FESTA MADONNA TAL-KARMNU, FGURA
- L-ERBGHA  22 TA' LULJU 2009 (PM)
MARC BRIJUZ, FESTA M.OMMNA ADDOLORATA, S.PAWL IL-BAHAR
- IL-GIMGHA  24 TA' LULJU 2009 (PM)
MARC BRIJUZ TA' L-AHHAR JUM TAT-TRIDU, S.GUZEPP HAZ-ZEBBUG
- IL-HADD 13 T'AWWISSU 2009 (PM)
MARC TRADIZZJONALI F'JUM IL-FESTA TA' S.ELENA IMP.AWG, B'KARA
SERVIZZI GHAS-SAJF 2009
                                                                                          
                                                                                            
W
email:
stanthonybc@onvol.net
Djarju
Servizzi
Progetti
Surmast
Kumitat
Zghazagh
C.D.'s
Festi
Nar
Kazin Banda Sant'Antnin,Triq il-Qasab,Birkirkara Tel:27447489
News
LINKS LINKS LINKS LINKS LINKS
IL-GIMGHA
L-KBIRA

IL-KAZIN GDID FI STAT AVVANZAT
L-AHHAR ZVILUPPI :
IL-BIBIEN GODDA, L-APERTURI
BLOKKOK B'ZEWG ARBLI,
PJAZZA PAVIMENTATA W
L-IRHAM FUQ IZ-ZUNTIER UNIKU,
L-INVJAR FUQ IL-FACCATI, W
IL-"FINISHING" FUQ GEWWA
RITRATT MILL-
MUZIKO-LETTERARJA SUCCESS,FIL-FESTA 2009,
MTELLA' MIS-SOCJETA TAGHNA FIL-KNISJA S.FRANGISK
IT-TLIETA 26 TA' MEJJU 2009
DIREZZJONI MRO.A.MIZZI

BBQ GRANDJUZ
BBQ GRANDJUZ
ORGANIZZAT MILL-KUMITAT CENTRALI
IL-GIMGHA 25 TA' SETTEMBRU '09

AKTAR DETTALJI MILL-KAZIN
ATTIVITAJIET F'OTTUBRU 2009
FESTA SAN FRANGISK T'ASSISI
FESTA SAN FRANGISK T'ASSISI