แผนการสอนวิชา ช 014 การปลูกไม้ดอกประดับ โดย อาจารย์ขรรชัย   เบ็ญจสิงห์  โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน  อำเภอวิหารแดง  จังหวัดสระบุรี

  - คำอธิบายรายวิชา
  - ตารางวิเคราะห์คำอธิบายรายวิชา
- ตารางวิเคราะห์คำอธิยายรายวิชา
เป็นจุดประสงค์การเรียนรู้
- ตารางวิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้
    
   เป็นจุดประสงค์นำทาง - ตารางวิเคราะห์แผนการประเมินผล - แผนการสอนพิเศษ -แผนการสอนที่ 1
- แผนการสอนที่ 2
- แผนการสอนที่ 3
- แผนการสอนที่ 4
- แผนการสอนที่ 5
- แผนการสอนที่ 6
- แผนการสอนที่ 7
- แผนการสอนที่ 8
- แผนการสอนที่ 9
- แผนการสอนที่ 10
- แผนการสอนที่ 11
Click Here to get Free Counter
          2 / 12 / 45
ให้กำลังใจผมสักนิดนะครับ

 


การจัดทำแผนการสอนวิชา
การปลูกไม้ดอกประดับ ช 014

                     แผนการสอนรายวิชา การปลูกไม้ดอกประดับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทาง

ในการจัดการ เรียนการสอน แก่ครูผู้สอนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นพุทธศักราช2524
(ฉบับปรับปรุง 2533) ซึ่งจะทำให้ครูผู้สอนมีความมั่นใจมากขึ้น   โดยได้จัดทำรวมทั้งหมด
11 แผนและในแต่ละแผนยังได้มีการแบ่งเป็น คาบ ย่อย ๆ อีกด้วยเพื่อให้เหมาะสมกับเวลาที่
กำหนดไว้จะได้ทำให้ผู้เรียนเกิด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามจุดประสงค์ของหลักสูตรต่อไป   
                     สำหรับแผนการสอนฉบับนี้หลังจากที่ได้จัดทำแล้วได้นำไปทดลองใช้สอนนักเรียน
ในชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2   ของโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน อำเภอวิหารแดง  จังหวัดสระบุรี
เมื่อสรุปแล้วปราฎว่าได้ผลดีนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นกว่าเดิม   และนอกจากนี้
แล้วยังได้นำไปเผยแพร่ให้แก่โรงเรียนอื่นอีกหลายแห่งในจังหวัดสระบุรี จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดร้อยเอ็ด และในกรุงเทพฯ ซึ่งครูผู้สอนที่ได้ใช้แผนการสอนนี้หลายท่านได้ส่งข้อแนะนำ
มาให้และก็ได้นำมาปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิมตามคำแนะนำของหลาย ๆ ท่านแล้ว     ซึ่งข้าพเจ้า
ขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้
                    หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการสอนนี้คงเป็นประโยชน์แก่ครูผู้สอนวิชาเกษตรและใน
วิชาอื่น บ้างไม่มากก็น้อย สำหรับท่านผู้ที่ได้ชมและได้อ่านแล้วขอความกรุณาท่านได้ให้ข้อคิด
เห็นแก่ผู้จัดทำด้วยเพื่อจะได้ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไปจะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง                                                                         ผู้จัดทำ

                                                            นายขรรชัย    เบ็ญจสิงห์
                                                               27   มิถุนายน  2544


         

ขอขอบคุณ webmaster สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน www.bed.go.th  เว็บไซต์ครูมนตรี www.krumontree.com   www.thaigoodview.com
ที่กรุณาเชื่อมโยงและแนะนำเว็บไซต์ ช 014 นี้ครับ

เนื้อหาและข้อมูลทุกส่วนของเว็บไชต์นี้ท่านสามารถ copy ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตใด ๆ ทั้งสิ้นครับ
                 ขอแนะนำเว็บไซต์เพื่อการศึกษา www.think.com
Khanchai Benjasingha Prateabwittayatan School Wihandang Saraburi 18150
e - mail : chai.kha@chaiyo.com

******** ด่วน ! อาจารย์จากบุรีรัมย์ที่ขอรายละเอียดเพิ่มติดต่อผมด้วยครับ ********
Icq # 70279708
Tel - 036365824
       - 0861222174