แผนการสอนที่ 8
 
                                 เรื่อง การปฏิบัติดูแลรักษาในเรือนเพาะชำ
                                          ในแปลงปลูก และในภาชนะปลูก
  จำนวน   8   คาบ
                                 วิชา  ช 014 การปลูกไม้ดอกประดับ   ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
                                                  1. สาระสำคัญ
                                                                   การปฏิบัติดูแลไม้ดอกประดับควรมีความรู้เรื่องการให้น้ำ ให้ปุ๋ย ได้เหมาะสมกับเวลาการเลือกภาชนะปลูกที่ถูกต้อง
                                                                   เหมาะสมจะช่วยให้การปลูกไม้ดอกประดับได้ผลสมความต้องการ

                                                  2. จุดประสงค์
                                                                   2.1 จุดประสงค์ปลายทาง
                                                                                    ปฏิบัติดูแลรักษาไม้ดอกประดับในเรือนเพาะชำได้
                                                                   2.2 จุดประสงค์นำทาง
                                                                                   1) บอกคุณสมบัติที่เหมาะสมของเรือนเพาะชำได้
                                                                                   2) บอกวิธีการให้น้ำต้นไม้ในเรือนเพาะชำได้
                                                                                   3) บอกวิธีการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในเรือนเพาะชำได้

                                                  3. เนื้อหา
                                                                   3.1 ลักษณะทั่วไปของเรือนเพาะชำ
                                                                                   - แสงสว่าง
                                                                                   - อุณหภูมิ
                                                                                   - การระบายอากาศ
                                                                                   - ความชื้น
                                                                   3.2 การให้น้ำ
                                                                   3.3 การใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืช

                                                  4. กิจกรรมการเรียนการสอน
                                                       ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน
                                                       คาบที่ 1 - 2 การปฏิบัติดูแลรักษาไม้ดอกประดับในเรือนเพาะชำ
                                                                   1) นำนักเรียนไปที่เรือนเพาะชำเพื่อดูต้นไม้ที่นักเรียนได้ทำการเพาะไว้
                                                                   2) ซักถามนักเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติดูแลรักษา
                                                                                   - ภาชนะที่นักเรียนใช้ปลูกนั้นนักเรียนคิดว่าเหมาะสมหรือไม่เพราะอะไร ?
                                                                                   - นักเรียนมีวิธีการให้น้ำอย่างไร ?
                                                                                   - นักเรียนมีการปฏิบัติดูแลรักษาอย่างอื่น ๆ อะไรบ้าง ?
                                                                   3) ให้นักเรียนบอกปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งการแก้ปัญหาที่นักเรียนได้ปฏิบัติผ่านมาแล้ว
                                                                   4) แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนจดลงในสมุด
                                                                   5) นักเรียนทำแบบประเมินผลก่อนเรียนชุดที่ 8
                                                      ขั้นกิจกรรมการเรียนการสอน
                                                                   6) นักเรียนทำใบกิจกรรมที่ 14 เรื่อง การปฏิบัติดูแลรักษาต้นไม้ที่ปลูกตามสภาพ
                                                                        จริง ตามที่ได้ปฏิบัติมาแล้ว และส่งตัวแทนมานำเสนอ
                                                                   7) ครูให้คำชมเชยนักเรียนในกรณีที่ปฏิบัติได้ถูกต้อง และให้คำแนะนำเพิ่มเติมเพื่อ
                                                                       ความถูกต้องสมบูรณ์
                                                                   8) นักเรียนซักถามข้อสงสัยและจดบันทึกสรุปความรู้ที่ถูกต้องไว้
                                                                   9) นักเรียนทำแบบฝึกหัดที่ 8 เรื่อง การปฏิบัติดูแลรักษาในเรือนเพาะชำ เสร็จแล้ว
                                                                        ครูเฉลยให้นักเรียนตรวจกันเอง
                                                                 10) นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ 8 เรื่อง การปฏิบัติดูแลรักษาในเรือนเพาะชำ
                                                      ขั้นสรุป
                                                                11) นักเรียนทุกกลุ่มร่วมกันสรุป การปฏิบัติดูแลรักษาในเรือนเพาะชำ โดยครูช่วย
                                                                      ให้คำแนะนำเพิ่มเติม นักเรียนจดบันทึกสรุปข้อมูลที่ถูกต้องไว้

                                                  5. สื่อการเรียนการสอน
                                                                   1) แผ่นโปร่งใสจุดประสงค์การเรียนรู้
                                                                   2) แบบประเมินผลก่อนเรียนชุดที่ 8
                                                                   3) เรือนเพาะชำของโรงเรียน
                                                                   4) ใบกิจกรรมที่ 14 เรื่อง การปฏิบัติดูแลรักษาต้นไม้ที่ปลูก ประกอบกิจกรรมข้อ 6
                                                                   5) แบบฝึกหัดที่ 8 เรื่อง การปฏิบัติดูแลรักษาต้นไม้ในเรือนเพาะชำ

                                                  6. การวัดผลและประเมินผล
                                                                   1) สังเกตพฤติกรรมการร่วมมือในการทำงานกลุ่ม
                                                                   2) ตรวจผลการปฏิบัติงานตามใบกิจกรรมที่ 14

                                                  7. กิจกรรมเสนอแนะ
                                                                   ให้นักเรียนกลับไปทดลองทำเรือนเพาะชำเล็ก ๆ ที่บ้านโดยใช้วัสดุที่มีในท้องถิ่นหรือใช้
                                                                   ใต้ร่มไม้ใหญ่ ๆ ก็ได้ และปลูกต้นไม้เพื่อศึกษาการเจริญเติบโตของพันธุ์ไม้นั้น ๆ


ลงชื่อ.......................................ผู้สอน
( นายขรรชัย เบ็ญจสิงห์ )
วันที่..........เดือน............................พ.ศ...................