แผนการสอนที่ 2
 
                        เรื่อง ประเภทของไม้ดอกประดับ   จำนวน  4  คาบ
                        วิชา  ช 014 การปลูกไม้ดอกประดับ   ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

  
                                                   1.สาระสำคัญ
                                                                   การจำแนกประเภทของไม้ดอกประดับ สามารถจำแนกได้หลายประเภทตาม ความเหมาะสม
                                                                   เพราะแต่ละประเภทมีพันธุ์ และชนิดของพันธุ์ไม้ที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความมุ่งหมายของผู้ใช้

                                                   2. จุดประสงค์
                                                                   2.1 จุดประสงค์ปลายทาง
                                                                                    จำแนกประเภทของไม้ดอกประดับได้
                                                                   2.2 จุดประสงค์นำทาง
                                                                                    2.2.1 บอกประเภทของไม้ดอกประดับได้
                                                                                    2.2.2 อธิบายความแตกต่างของไม้ดอกประดับแต่ละประเภทได้
                                                                                    2.2.3 จำแนกชนิดของไม้ดอกประดับได้

                                                   3. เนื้อหา
                                                                   3.1 การจำแนกประเภทของไม้ดอกประดับ
                                                                                    การจำแนกประเภทของไม้ดอกประดับมีความสำคัญและจำเป็น เพราะจะได้
                                                                   นำไปพิจารณาในการใช้ประโยชน์ให้ถูกต้องตามประเภท และชนิดของพันธุ์ไม้การจำแนก
                                                                   ประเภทของไม้ดอกประดับสามารถจำแนกได้หลายประเภท ดังนี้
                                                                                    3.1.1 จำแนกตามลักษณะเนื้อไม้
                                                                                                    1) ไม้เนื้ออ่อน
                                                                                                    2) ไม้เนื้อแข็ง
                                                                                    3.1.2 จำแนกตามอายุ
                                                                                                    1) ไม้ดอกฤดูเดียว
                                                                                                    2) ไม้ดอกสองฤดู
                                                                                                    3) ไม้ดอกหลายฤดู
                                                                                    3.1.3 จำแนกตามลักษณะการเจริญเติบโต
                                                                                                    1) ไม้ล้มลุก
                                                                                                    2) ไม้พุ่ม
                                                                                                    3) ไม้เถาเลื้อย
                                                                                                    4) ไม้ต้น
                                                                                    3.1.4 จำแนกตามช่วงความยาวของแสง
                                                                                                    1) ไม้ดอกวันสั้น
                                                                                                    2) ไม้ดอกวันยาว
                                                                                                    3) ไม้ดอกวันกลาง
                                                                                    3.1.5 จำแนกตามประโยชน์ใช้สอย
                                                                                                    1) ไม้ตัดดอก
                                                                                                    2) ไม้ดอกกระถาง
                                                                                                    3) ไม้ดอกประดับแปลง
                                                                                                    4) ไม้ดอกที่ปลูกตามสวนหิน
                                                                                                    5) ไม้ดอกที่ปลูกตามขอบแปลง
                                                                                                    6) ไม้ดอกที่ปลูกในที่ร่มรำไร
                                                                                                    7) ไม้ดอกคลุมดิน
                                                                   3.2 ชนิดของไม้ดอกประดับ

                                                     4. กิจกรรมการเรียนการสอน
                                                       ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน
                                                       คาบที่ 1 - 2
                                                                   1) นำพันธุ์ไม้ดอกประดับทั้งของจริง และภาพ ให้นักเรียนดูและให้นักเรียนบอก
                                                                    ข้อแตกต่างตามที่เข้าใจ
                                                                   2) แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบโดยให้นักเรียนดูจากในกระดาน
                                                                   3) นักเรียนทำแบบประเมินผลก่อนเรียนชุดที่ 2 เรื่อง ประเภทของไม้ดอกประดับ
                                                                        จำนวน 10 ข้อ ให้เวลา 10 นาที
                                                       ขั้นกิจกรรมการเรียนการสอน
                                                                   4) แจกใบกิจกรรมที่ 2 ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม โดยให้ช่วยกันจำแนกประเภทของ
                                                                       ไม้ดอกประดับตามที่นักเรียนเข้าใจ
                                                                   5) แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานำเสนอผลงาน และตอบข้อซักถามของเพื่อน
                                                                       กลุ่มอื่นโดยให้เก็บใบกิจกรรมที่ 2 ไว้ก่อน
                                                                   6) เสริมกำลังใจให้นักเรียนโดยให้คำติชมการออกมานำเสนอผลงาน
                                                                   7) แจกใบงานที่ 1 และใบแนะนำการปฏิบัติงาน เรื่อง การจำแนกประเภทของ
                                                                      ไม้ดอกประดับ
                                                                   8) ฉายสไลด์ เรื่อง ประเภทของไม้ดอกประดับให้ดูพร้อมอธิบายประกอบ
                                                                   9) นำภาพไม้ดอกประดับให้นักเรียนดูเพิ่มเติมและให้นักเรียนซักถามข้อสงสัย
                                                                 10) นักเรียนร่วมกันอภิปรายภายในกลุ่ม จากนั้นปฏิบัติงานตามใบงานที่ 1 และ
                                                                       ทำการเปรียบเทียบการจำแนกไม้ดอกประดับกับใบกิจกรรมที่ 2 เมื่อเสร็จ
                                                                       แล้วส่งตัวแทนออกมานำเสนอผลงาน ( ตัวแทนต้องไม่ซ้ำกับคนเดิม )
                                                                 11) ครูให้คำติชมและแนะนำเพิ่มเติมเพื่อความถูกต้อง
                                                                 12) นักเรียนศึกษาและจดบันทึกใบความรู้ที่ 2 เรื่อง ประเภทของไม้ดอกประดับ
                                                                 13) มอบหมายงานให้นักเรียนแต่ละกลุ่มจัดทำสมุดภาพไม้ดอกประดับ โดยให้
                                                                      แยกประเภทตามที่ได้ศึกษาในใบความรู้ ตามที่นักเรียนสามารถหาได้ และส่ง
                                                                      ตัวแทนออกมานำเสนอในการเรียนครั้งต่อไป

                                                   5. สื่อการเรียนการสอน
                                                                   1) ภาพไม้ดอกประดับชนิดต่าง ๆ เช่น ดอกรักเร่ ดอกตะแบก ดอกแคแสด
                                                                       ดอกเบญจมาศ ดอกสร้อยไก่ ดอกผีเสื้อ เป็นต้น
                                                                   2) ไม้ดอกประดับที่เป็นของจริง เช่น ดอกพุดซ้อน ดอกเข็มแดง ดอกเฟื่องฟ้า
                                                                        ดอกดาวเรือง ดอกชบา ดอกบานบุรี เป็นต้น
                                                                   3) ใบกิจกรรมที่ 2 ประกอบกิจกรรมข้อ 4
                                                                   4) ใบงานที่ 1 ประกอบกิจกรรมข้อ 7
                                                                   5) สไลด์ เรื่อง ประเภทของไม้ดอกประดับ
                                                                   6) ใบความรู้เรื่อง ประเภทของไม้ดอกประดับ

                                                   6. การวัดผลและประเมินผล
                                                                   1) สังเกตพฤติกรรมการร่วมกันทำงานเป็นกลุ่ม
                                                                   2) ตรวจใบงานที่ 1 และใบกิจกรรมที่ 2                                                                                                      ลงชื่อ.......................................ผู้สอน
                                                                                                              ( นายขรรชัย   เบ็ญจสิงห์ )
                                                                                          วันที่..........เดือน............................พ.ศ.................