La dormanto di valo
 
   
 
 
 
 

En truo verdoza ube kantas rivero
e fole akrochas a herbi shifonaji
arjentea; ube la suno, de la monto fier'
brilas: es mikra valo qua susuras pro radiaji.
 
 

Soldato yuna, boko aperta, kapo nud'
e la nuko balnanta en fresha kreso blu'
jacas; il su sternis en la herbaro sub cielo nud'
pale en sua lito verda ube la lumo pluv'
 
 

Sua pedi inter l'iridaro il dormas. Subridetas
quale subridas infanto malada, il dormetas:
il es kolda. Naturo, varme bersez il.
 
 

La parfumi ne tremigas naz-truo lua:
Il dormas en la suno, la manuo sur pektoro sua
tranquila. Du truin reda en la flanko dextra havas il.
 
 

Arthur Rimbaud, poeto Franca
tradukis Hans Stuifbergen

Arthur Rimbaud. Oktobre 1870

   
     
Poemo idolingua aparinta en

Ido-Saluto!
Alfred Neussner,
Thüringer Str. 3,
D-37284, WALDKAPPEL - Burghofen
Allemagne.

La langue internationale Ido

La franclingua originala versiono di ca pagino

Lecture méthodique

Plan possible

Analyse proposée par Eddie Saintot