La Diablala Magiolibro

La raportata historio debutis tre longa tempo ante nun. Forsan ye la 8esma yarcento. Probable en Skotia, Anglia o Germania; omnakaze en lando qua kredas ye la sorcistini e persekutas eli kruele.

Onu ne savas la nomo dil sorcistino, ol esis posible Kunigunda e kondamnesis brulesar sur rogo. El esis nur parte brulata, nam altra sorcisto kaptis elua restaji, kunportis oli a sua hemo e prilaboris oli.

Quon il facis? Ni ne savas, ma plura yari pose, libro ye malauguroza aspekto nigrigita quaze per la flami dil inferno esis vendebla. Kande onu apertas lu, onu lektas sur la unesma pagino pergamena: Magiolibro di Ahriman. La literi esas Mezepokal e la tota texto pritraktas instrucioni koncernante nigra magio. Kelka homi dicas ke la tota libro esis facita per homala pelo, nome olta di la tormentata sorcistino.

Ico eventis ye la unesma yari dil 9esma yarcento lor la kronizado di Karlo magna en Aachen. Segun legendo, eminentulo di ca urbo ofris la destranquiliganta libracho a la nova imperiestro. Kad ilua intenco esis amikala od enemikala? Kande onu savas la sequo dil historio, onu ne plus questionas su.

Onu naracas ke ica libro, precoza donaco, expozesis plu tarde en klozata vetrino. Ma, ye ula matino, la surprizon onu havis ritrovar la magiolibro sursule. La vetrino esis ruptata. Ulu komentas: Semblus ke ca diablala libro probis eskapar e ke ol ruptis la vetrino deinterne. Omnakaze la chambro esas hermetike klozata e nulu povas penetrar en ol dum la nokto. Kelka dii pose, la pordo dil dicita chambro esis forsata da nekonocata manui: ulu kaptis la magiolibro di Ahriman, e nur ica verko. Dum multa yari la libro desaparis komplete.

Ol divenis itere videbla e mem kelkete plunigrigita kande kelka yarcenti pose la domo di brokantisto parbrulas. Onu povas questionar su de ube il aquirabis la danjeroza skriburo. Kad la preirinta posedanti esabis sorcisti o nekromanciisti, heredanti di sorcistino?

Plu tarde onu ritrovas la manuskripto dum 1566 che Juda diamantalisto di Amsterdam. Ita viro, segun publika rumoro, posedas la magiolibro. E la babilema diamantalisto raportas stranja fakto: Me volis netigar mea magiolibro. La binduro esis tote makulizita per fumuro. Ma apene me komencis fricionar ol, ke la libro eskapis de mea manui e ke ol plunjis aden kuvego plena de aquo qua stacis avan me. Ica aquo qua ye la preirinta instanto esis tote fresha, subite ebulieskis... Nekredeble!

Omnakaze la babilema diamantalisto versimile rivivigis la malediko per parolar tro multe, nam, kurte pose, deliktanto eniras lua hemo, frapas il ed asomas il. Kande il rivekas, il remarkas ke onu furtis ad il... la libracho.

Dum du yarcenti la danjeroza verko obliviesas. Til la tempo, kande, en Praha, urbo de sorcisti e de nekromanciisti eminente, du fratuli heredas la magiolibro. Ico savesas, nam li interquerelas por la proprietajo dil infernalajo e lia querelo savesigas omnaloke. Li interdisputas talagrade ke li tandem duelas. Una ek la fratuli mortigas l'altra. La vinkero kunportas la manuskripto adheme, en la famoza strado dil Alkemiisti. Ye la sequanta dio, la habitanti di la strado mustas kombatar la fairo qua destruktas lua domo. Onu timas extenso dil incendio a la tota quartero.

Omnakaze la malefikanta magiolibro ne desaparis komplete, nam ol ridivenis videbla ye la komenco dil XXesma yarcento. Che la tre konocata asekuro-kompanio Llyods. Famoza pasajero asekurigis sua bagaji ante voyajo trans Atlantika Oceano. Pro ke il esas miliardiero, il posedas tre valoroza objekti e juveli, ma il asekurigas la magiolibro di Ahriman plu sorgoze kam lo cetera. Quale il aquirabis ol? Ni nesavas.

Ica miliardiero nomesas John J. Astor, e la navo sur qua il voyajas por transirar la Atlantika Oceano esas la TITANIC, pri qua onu asertas ke ol esas nesubmersebla...

La superba paketboko shokata da glaciomonto sinkis en la koldega maro. 1513 voyajeri perisis, inter li Astor e lua magiolibro. Danke Deo, depos ica tempo, ol ne plus esis itere trovebla.

La supra texto esas extrakturo di la libro Possession (Infernala posedajo) dal Franca autoro Pierre Bellemare.

Jean Martignon

Artiklo aparinta en Letro Internaciona Numero 4
Julio-Agosto 2000
Jurnaleto transfrontiera
Organo dil stabilista skolo
12, rue Maurice Utrillo
F-91600 Savigny sur Orge
France-Francia

Interreta adreso di la oficala TTTeyo: http://members.aol.com/idolinguo/index.html

Ica pagino es donata da

Havez vua propra senpaga ttteyo

Me esas gratitudoza a Magicspider pro donacir la fundo por ica telopagino.