บทเรียนผ่านเครือข่าย

Sequence
การโปรแกรมเบื้องต้น
ศัพท์อินเทอร์เน็ต
เคล็ด(ไม่)ลับจับให้ดี แต่งแต้มสีบนจอสวย ด้วยเลขฐานสิบหก
แผนการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ
การแปลงทางเรขาคณิต

 

ศูนย์นวัตกรรมและการนิเทศทางไกล หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา