รายชื่อสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ในโครงการอบรมการผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา
ระหว่างปี พ.ศ. 2541 - 2545 จำนวน 127 เรื่อง

ภาษาไทย | คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | สังคมศึกษาฯ | ศิลปะ | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | ภาษาต่างประเทศ
งานแนะแนว | งานห้องสมุด | งานนิเทศ | หมายเหตุ | ติดต่อสอบถาม

วิชา/งาน

เลขที่

เรื่อง

ผู้ผลิต - โรงเรียน/
หน่วยงาน

อบรมเมื่อ

แนะแนว

1

การค้นหาสไตล์การแต่งตัวของคุณเอง นางสาววิริยา พันธ์คง
ร.ร. สันติราษฎร์วิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร

13 - 24
ก.ค. 2541

2

บุคลิกแบบไหนบุคลิกคุณ

นางมัณฑนา ลิขิตธรรมนิตย์
ร.ร. สันติราษฎร์วิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร

27 ก.ค. -
7 ส.ค. 2541

3

คุณน่ารำคาญสำหรับใครบางคนรึเปล่า
นางสาวพัชรสมา แก้วชนะภัย
ร.ร. สันติราษฎร์วิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร

27 ก.ค. –
7 ส.ค. 2541

4

คุณเป็นโรคซึมเศร้า ?
นางสาริณี ปัญญา
ร.ร. สันติราษฎร์วิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร

17 - 28
ส.ค. 2541

5

มนุษยสัมพันธ์ นางพวงทิพย์ ศิริเจริญ
ร.ร. เตรียมอุดมศึกษา พัฒนาการ
กรุงเทพมหานคร

17 - 26
มิ.ย. 2542

6

แบบสำรวจ "คุณเป็นคนอยากรู้อยากเห็นไหม" นางสาวแสงรวี ศุทธกิจ
ร.ร. วิเชียรมาตุ
จ. ตรัง
(ย้ายไป หน่วยศึกษานิเทศก์
กรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 4 จ. ภูเก็ต)

23 ก.ย.-
2 ต.ค. 2542

7

แบบทดสอบ "คุณเคยมีปัญหากับคนรอบข้างบ้างไหม" นางเนตรนภิส ตันกุล
ร.ร. สตรีระนอง
อ. เมือง
จ. ระนอง

23 ก.ย. -
2 ต.ค. 2542

8

การแนะแนวศึกษาต่อสำหรับนักเรียนชั้น ม.3 นางอรวรรณ ดำประไพ
ร.ร. สุราษฎร์ธานี
อ. เมือง
จ. สุราษฎร์ธานี

จากการขยายผลของ
นางสาวภาทิพ
ศรีสุทธิ์
และคณะ

ภาษาไทย | คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | สังคมศึกษาฯ | ศิลปะ | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | ภาษาต่างประเทศ
งานแนะแนว | งานห้องสมุด | งานนิเทศ | หมายเหตุ | ติดต่อสอบถาม

วิชา/งาน

เลขที่

เรื่อง

ผู้ผลิต - โรงเรียน/
หน่วยงาน

อบรมเมื่อ

ศิลปศึกษา

1

เครื่องดนตรีไทย นายสิทธิชัย ตันเจริญ
ร.ร. สตรีวัดระฆัง
กรุงเทพมหานคร

27ก.ค. –
7 ส.ค. 2541

2

การปฏิบัติจังหวะ นายชนินทร์ พุ่มศิริ
ร.ร. วัดราชาธิวาส
กรุงเทพมหานคร

1 – 10
ก.ค. 2542

3

การขับร้องสากล นายพรศักดิ์ ฉุยจอหอ
ร.ร. สุรนารีวิทยา 2
จ. นครราชสีมา

19 – 28
เม.ย. 2542

4

การปฏิบัติจังหวะดนตรีสากล นายอาคเนย์ ชูอรุณ
โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"
อ. เบตง
จ. ยะลา

19 - 28
มิ.ย. 2543

5

การบอกชื่อโน้ตจากการฟังเสียง นายอาคเนย์ ชูอรุณ
ร.ร. อัมพวันวิทยาลัย
อ. อัมพวา
จ. สมุทรสงคราม

17 – 24
เม.ย. 2544

6

ศ 011 เรื่องพื้นฐานการวาดภาพ นางสุนทรา ชูศิลป์ทอง
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
อ. เมือง
สุราษฎร์ธานี

จากการขยายผลของ
นางสาวภาทิพ
ศรีสุทธิ์
และคณะ

ภาษาไทย | คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | สังคมศึกษาฯ | ศิลปะ | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | ภาษาต่างประเทศ
งานแนะแนว | งานห้องสมุด | งานนิเทศ | หมายเหตุ | ติดต่อสอบถาม

วิชา/งาน

เลขที่

เรื่อง

ผู้ผลิต - โรงเรียน/
หน่วยงาน

อบรมเมื่อ

สังคมศึกษา

1

การเจริญปัญญาด้วย
อุปายมนสิการ
นางสาวอรุณรัตน์ นิธิพิเชฐ
ร.ร. เทพศิรินทร์
กรุงเทพมหานคร

29 มิ.ย. -
10 ก.ค. 2541

 

2

พัทยา ตอนที่ 1 นายการุณ สุวรรณรักษา
ร.ร. วรนารีเฉลิม
จ. สงขลา

23 ก.ย. -
2 ต.ค. 2542

3

การขยายอำนาจของชาติตะวันตกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นางสาวเสาวนีย์ เพชรทรัพย์
ร.ร. สุราษฎร์พิทยา
จ. สุราษฎร์ธานี

11- 20
ต.ค. 2542
ที่สุราษฎร์ธานี

4

ประเทศออสเตรเลีย นางสาวพรจันทร์
อัครสารธีระ
ร.ร. สุราษฎร์ธานี
จ. สุราษฎร์ธานี

จากการขยายผลของ
นางสาวภาทิพ
ศรีสุทธิ์
และคณะ

5

เรื่องทวีปแอฟริกา นางสาวสาคร เรืองมา
ร.ร. สุราษฎร์ธานี
จ. สุราษฎร์ธานี

จากการขยายผลของ
นางสาวภาทิพ
ศรีสุทธิ์
และคณะ

6

พระพุทธศาสนา เรื่องอคติ 4

นางสาวพนิดา สงวนทรัพย์
ร.ร. สุราษฎร์ธานี
จ. สุราษฎร์ธานี

จากการขยายผลของ
นางสาวภาทิพ
ศรีสุทธิ์
และคณะ

7

ส 401 เรื่องการจัดระเบียบทางสังคม นายธีรเดช จู่ทิ่น
ร.ร. สุราษฎร์ธานี
จ. สุราษฎร์ธานี

จากการขยายผลของ
นางสาวภาทิพ ศรีสุทธิ์
และคณะ

8

มารยาทไทย นางกานดา โกละกะ
ร.ร. กาญจนดิษฐ์
อ. กาญจนดิษฐ์
จ. สุราษฎร์ธานี

จากการขยายผลของ
นางแอนนา
เทพเลื่อน

9

พระพุทธศาสนา ม.1 นางสาวขวัญใจ ทองทวี
ร.ร. สามง่ามชนูปถัมภ์
อ. สามง่าม
จ. พิจิตร

จากการขยายผลของ
นางสาวทัศนีย์
มงคลรัตน์

ภาษาไทย | คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | สังคมศึกษาฯ | ศิลปะ | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | ภาษาต่างประเทศ
งานแนะแนว | งานห้องสมุด | งานนิเทศ | หมายเหตุ | ติดต่อสอบถาม

วิชา/งาน

เลขที่

เรื่อง

ผู้ผลิต - โรงเรียน/
หน่วยงาน

อบรมเมื่อ

ภาษาไทย

1

รามเกียรติ์

นางศิริพันธ์ พัฒรชนม์
ร.ร. ราชวินิตมัธยม
กรุงเทพมหานคร

27 ก.ค. –
7 ส.ค. 2541

2

คำขาน นางศิริพันธ์ พัฒรชนม์
ร.ร. ราชวินิตมัธยม
กรุงเทพมหานคร

12 – 17
ก.ค. 2542

3

ลิลิตตะเลงพ่าย

นางศิริพันธ์ พัฒรชนม์
ร.ร. ราชวินิตมัธยม
กรุงเทพมหานคร

12 – 17
ก.ค. 2542

4

ราตรี

นางบูชาศรี ซื่อสุวรรณ
ร.ร. ราชวินิตมัธยม
กรุงเทพมหานคร

17 – 28
ส.ค. 2541

5

การแยกข้อเท็จจริงจาก
ข้อคิดเห็น
นายเอกสิทธิ์ หมันใจดี
ร.ร. พิมานพิทยาสรรค์
จ. สตูล

3 – 12
พ.ค. 2542

6

แบบสร้างของคำ

นายเอกสิทธิ์ หมันใจดี
ร.ร. พิมานพิทยาสรรค์
จ. สตูล

3 – 12
พ.ค. 2542

7

การสื่อสาร

นางสาวอัญชลี ปิ่นรอด
ร.ร. ฤทธิณรงค์รอน
กรุงเทพมหานคร

2 – 11
ส.ค. 2542

8

คำประสม

นางสาวอัญชลี ปิ่นรอด
ร.ร. ฤทธิณรงค์รอน
กรุงเทพมหานคร

2 – 11
ส.ค. 2542

9

การเขียนร้อยกรอง
(กาพย์ฉบัง 16)
นางสาวภาทิพ ศรีสุทธิ์
ร.ร. สุราษฎร์ธานี
จ. สุราษฎร์ธานี

2 – 11
ส.ค. 2542

10

การเขียนร้อยกรอง
(กาพย์ยานี 11)
นางสาวภาทิพ ศรีสุทธิ์
ร.ร. สุราษฎร์ธานี
จ. สุราษฎร์ธานี

2 – 11
ส.ค. 2542

11

การเขียนร้อยกรอง
(กลอนสุภาพ)
นางสาวภาทิพ ศรีสุทธิ์
ร.ร. สุราษฎร์ธานี
จ. สุราษฎร์ธานี

2 – 11
ส.ค. 2542

12

คำซ้อน นายอนุรัตน์ แพนสกุล
ร.ร. สุราษฎร์พิทยา
จ. สุราษฎร์ธานี

19 - 28
เม.ย. 2542

13

พยัชนะไทย นายยุทธพงศ์ นวเลิศปัญญา
ร.ร. บ้านนาสาร
อ. บ้านนาสาร
จ. สุราษฎร์ธานี

11 - 20
ต.ค. 2542
ที่ จ. สุราษฎร์ธานี

14

การเขียนร้อยกรอง
(กาพย์สุรางคนางค์ 28)
นางสาวภาทิพ ศรีสุทธิ์
ร.ร. สุราษฎร์ธานี
จ. สุราษฎร์ธานี

3 - 12
ก.ค. 2543

15

คำนาม
ท 101
ม.1
นางสาวทัศนีย์ มงคลรัตน์
ร.ร. สามง่ามชนูปถัมภ์
ต. สามง่าม อ. สามง่าม
จ. พิจิตร

19 - 28
มิ.ย. 2543

16

สนุกกับคำพ้อง
ม. ต้น
นางอุไรวรรณ ศรีสุระ
ร.ร. ปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ต. พรหมณี   อ. เมือง
จ. นครนายก

21 - 30
มี.ค. 2543

17

ประโยคเพื่อการสื่อสาร
ม. ต้น
นางบลรัตน์ พิศดำขำ
ร.ร. ปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ต. พรหมณี   อ. เมือง
จ. นครนายก

จากการขยายผลของ
นางอุไรวรรณ
ศรีสุระ

18

คำประสม นางวรวรรณ ศรีเสถียร
ร.ร. วัฒโนทัยพายัพ
จ. เชียงใหม่

จากการขยายผลของ
น.ส. ปานทิพย์
ธนะศรี

19

ทบทวน ท 102
ม. 1
พร้อมแบบทดสอบบ
นางสาวภาทิพ ศรีสุทธิ์
ร.ร. สุราษฎร์ธานี
อ. เมือง
จ. สุราษฎร์ธานี

3 - 12
ก.ค. 2543

20

การเล่านิทานเบิกบานใจ
ประกอบวิชา ท 031
(นิทานพื้นบ้าน)
นางสาวศิริรัตน์ อาศนะ
ร.ร. วัฒโนทัยพายัพ
จ. เชียงใหม่

29 พ.ค. -
7 มิ.ย. 2543

21

ลิลิตตะเลงพ่าย นายยุทธพงศ์ นวเลิศปัญญา
ร.ร. บ้านนาสาร
อ. บ้านนาสาร
จ. สุราษฎร์ธานี

17 - 24
เม.ย. 2544

22

การใช้คำ นางสาวอัญชลี ปิ่นรอด
ร.ร. ฤทธิณรงค์รอน
กรุงเทพมหานคร

3 - 12
ก.ค. 2543

23

คำสมาส นางกัลยา รัตนพันธ์
ร.ร. สุราษฎร์ธานี
จ. สุราษฎร์ธานี

จากการขยายผลของ
นางสาวภาทิพ
ศรีสุทธิ์
และคณะ

24

เรื่องคำสนธิ นางธนา ลิมปกรณ์กุล
ร.ร. สุราษฎร์ธานี
จ. สุราษฎร์ธานี

จากการขยายผลของ
นางสาวภาทิพ
ศรีสุทธิ์
และคณะ

25

การเพิ่มคำ
ท 402
นางสาวอุไรวรรณ
บุญญานุกูล
ร.ร. สุราษฎร์ธานี
จ. สุราษฎร์ธานี

จากการขยายผลของ
นางสาวภาทิพ
ศรีสุทธิ์
และคณะ

26

คำเป็นคำตาย
ท 101
นางสุกานดา ปาลิโพธิ
ร.ร. สุราษฎร์ธานี
จ. สุราษฎร์ธานี

จากการขยายผลของ
นางสาวภาทิพ
ศรีสุทธิ์
และคณะ

27

คำประสม
ท 305
นางจวงจันทน์ ก้อนนาค
ร.ร. สุราษฎร์ธานี
จ. สุราษฎร์ธานี

จากการขยายผลของ
นางสาวภาทิพ
ศรีสุทธิ์
และคณะ

28

ภาษาไทย ม.1
นางสาวทัศนีย์ มงคลรัตน์
ร.ร. สามง่ามชนูปถัมภ์
ต. สามง่าม อ. สามง่าม
จ. พิจิตร

17 - 24
เม.ย. 2544

29

ภาษาไทย ม.2 นางอรุณี บุญแก้ว
ร.ร. สามง่ามชนูปถัมภ์
อ. สามง่าม
จ. พิจิตร

จากการขยายผลของ
นางสาวทัศนีย์
มงคลรัตน์

30

ภาษาไทย ม.3 นางสุกัญญา
เทพสุริยวงศ์
ร.ร. เนินปอรังนกชนูทิศ
อ. สามง่าม
จ. พิจิตร

จากการขยายผลของ
นางสาวทัศนีย์
มงคลรัตน์

31

คารมเป็นต่อ รูปหล่อเป็นรอง
และสื่อเสริมความรู้ภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา
นางบลรัตน์ พิศดำขำ
ร.ร. ปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ต. พรหมณี   อ. เมือง
จ. นครนายก

17 - 24
เม.ย. 2544

32

สื่อเสริมความรู้ภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา นางอุไรวรรณ ศรีสุระ
ร.ร. ปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ต. พรหมณี   อ. เมือง
จ. นครนายก

17 - 24
เม.ย. 2544

ภาษาไทย | คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | สังคมศึกษาฯ | ศิลปะ | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | ภาษาต่างประเทศ
งานแนะแนว | งานห้องสมุด | งานนิเทศ | หมายเหตุ | ติดต่อสอบถาม

วิชา/งาน

เลขที่

เรื่อง

ผู้ผลิต - โรงเรียน/
หน่วยงาน

อบรมเมื่อ

คณิตศาสตร์

1

การยูเนียนของเซต นางวิไล กุนทีกาญจน์
ร.ร. มักกะสันพิทยา
กรุงเทพมหานคร

17 – 28
ส.ค. 2541

2

ลำดับเลขคณิต
ค 015
ม. 6
นายปัญญา ชูเกียรติศิริ
ร.ร. อุโมงค์วิทยาคม
จ. ลำพูน

19 - 28
เม.ย. 2542

3

การแปรผันโดยตรง นางปราณี เสียงสนั่น
ร.ร. ฤทธิณรงค์รอน
กรุงเทพมหานคร

24 พ.ค.–
2 มิ.ย. 2542

4

แผนภาพของเวนน์ - ออยเลอร์ นางสาวสุทธานันท์ สุขแสง
ร.ร. คีรีรัฐวิทยาคม
จ. สุราษฎร์ธานี

23 ก.ย. -
2 ต.ค.2542

5

การบวกลบทศนิยม

นางสาวละออง เชื้อบ่อคา
ร.ร. กาญจนาภิเษกวิทยาลัย-
สุราษฎร์ธานี
ต.เลม็ด อ. ไชยา
จ. สุราษฎร์ธานี

23 ก.ย. -
2 ต.ค. 2542

6

การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว นายมามุ ดือราแม
ร.ร. สุวรรณไพบูลย์
อ.ยะหริ่ง
จ. ปัตตานี

21 - 30
มี.ค. 2543

7

Set (แผนภาพเวนน์ - ออยเลอร์) นายปริญญ์ พวงนัดดา
หน่วยศึกษานิเทศก์
กรมสามัญศึกษา
เขตการศึกษา 6
จ. ลพบุรี

6 - 15
มีนาคม 2543

8

กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ นางกมลชนก ภาคภูมิ
ร.ร. กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
ต. ไร่ขิง อ. สามาพราน
จ. นครปฐม

19 - 28
เม.ย. 2542

9

พาราโบลา นางสาวละออง เชื้อบ่อคา
ร.ร. กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
ต. เลม็ด อ. ไชยา
จ. สุราษฎร์ธานี

3 - 12
ก.ค. 2543

10

ตรีโกณมิติ นางสาวละออง เชื้อบ่อคา
ร.ร. กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
ต. เลม็ด อ. ไชยา
จ. สุราษฎร์ธานี

3 - 12
ก.ค. 2543

11

ระยะห่างระหว่างจุดสองจุด
ค 011
นางสาววันเพ็ญ รำไพรุจิพงศ์
ร.ร. กันตังพิทยากร
อ. กันตัง
จ. ตรัง

จากการขยายผลของ
เขตการศึกษา 4

12

การสร้างรูปเรขาคณิตอย่างง่าย นางสาวกัญจนะ มิตรวงค์
โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา
อ. ท้ายเหมือง
จ. พังงา

จากการขยายผลของ
เขตการศึกษา 4

13

คณิตศาสตร์ ม.2 นางปริฉัตร หมอนทอง
ร.ร. วชิรบารมี
อ. วชิรบารมี
จ. พิจิตร

จากการขยายผลของ
นางสาวทัศนีย์
มงคลรัตน์

ภาษาไทย | คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | สังคมศึกษาฯ | ศิลปะ | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | ภาษาต่างประเทศ
งานแนะแนว | งานห้องสมุด | งานนิเทศ | หมายเหตุ | ติดต่อสอบถาม

วิชา/งาน

เลขที่

เรื่อง

ผู้ผลิต - โรงเรียน/
หน่วยงาน

อบรมเมื่อ

วิทยาศาสตร์

1

ถ่านหิน ถ่านไม้ และฟืน นายมณฑล อนันตรศิริชัย
ร.ร. หอวัง
กรุงเทพมหานคร

3 –12
พ.ค. 2542

2

การใช้อุปกรณ์ทาง
วิทยาศาสตร์
นายธีรทัศน์ เมฆธรรม
ร.ร. ฤทธิณรงค์รอน
กรุงเทพมหานคร

24 พ.ค. -
2 มิ.ย 2542

3

ส่วนประกอบของดอกไม้
ว 101
นางสมใจ ศรีสุข
ร.ร. สตรีสมุทรปราการ
อ. เมือง
จ. สมุทรปราการ

21 - 30
มี.ค. 2543

4

ระบบทางเดินอาหารและการย่อย
ว 203
ม.2
นางอุบล สงพรหม
ร.ร. กาญจนดิษฐ์
จ. สุราษฎร์ธานี

จากการขยายผลของ
นางแอนนา
เทพเลื่อน

5

เรื่องอาหาร นางสุชาดา สุวรรณโชติ
ร.ร. สุราษฎร์ธานี
จ. สุราษฎร์ธานี

จากการขยายผลของ
นางสาวภาทิพ
ศรีสุทธิ์
และคณะ

6

ระบบนิเวศ นางสมใจ ศรีสุข
ร.ร. สตรีสมุทรปราการ
อ. เมืองสมุทรปราการ
จ. สมุทรปราการ

17 - 24
เม.ย. 2544

7

สำรวจอาหารสัตว์ นางสมใจ ศรีสุข
ร.ร. สตรีสมุทรปราการ
อ. เมืองสมุทรปราการ
จ. สมุทรปราการ

17 - 24
เม.ย. 2544

เคมี

1

เซลล์ไฟฟ้าเคมี นายคณิน นาคะไพบูลย์
ร.ร.รัตนาธิเบศร์
จ. นนทบุรี

19 – 28
เม.ย. 2542

2

สารละลาย นายเดชา เข้ามั่น
ร.ร. การุ้งวิทยาคม
จ. อุทัยธานี

6 - 15
มี.ค. 2543

ชีววิทยา

1

การแบ่งเซลล์แบบ Meiosis นางสาวอุไร ดำศรี
ร.ร. สุราษฎร์พิทยา
จ. สุราษฎร์ธานี

2 – 11
ส.ค. 2542

ฟิสิกส์

1

โมเมนตัม นายสุเทพ วรรณทอง
ร.ร. อนุกูลนารี
จ. กาฬสินธุ์

19 – 28
เม.ย. 2542

2

การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ นางสาวพงารัตน์ บุญเฉิด
ร.ร. สิเกาประชาผดุงวิทย์
อ. สิเกา
จ. ตรัง

23 ก.ย. -
2 ต.ค. 2542

ภาษาไทย | คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | สังคมศึกษาฯ | ศิลปะ | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | ภาษาต่างประเทศ
งานแนะแนว | งานห้องสมุด | งานนิเทศ | หมายเหตุ | ติดต่อสอบถาม

วิชา/งาน

เลขที่

เรื่อง

ผู้ผลิต - โรงเรียน/
หน่วยงาน

อบรมเมื่อ

คอมพิวเตอร์

1

ส่วนประกอบของ
คอมพิวเตอร์
นางประภากร เชียงทอง
ร.ร. สามเสนวิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร

13 – 24
ก.ค. 2541

2

เทคโนโลยีสารสนเทศ

นายสุภาพ ศิลปวาที
ร.ร. สามเสนวิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร

27 ก.ค. -
7 ส.ค. 2541

3

บุคลากรคอมพิวเตอร์ นายสุภาพ ศิลปวาที
ร.ร. สามเสนวิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร

27 ก.ค. -
7 ส.ค. 2541

4

วิวัฒนาการของตารางทำงาน นายพิษณุ พรหมคำ
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
จ. พิษณุโลก

3 – 12
พ.ค. 2542

5

ระบบเลขฐาน นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
ร.ร. สุราษฎร์พิทยา
จ. สุราษฎร์ธานี

11 - 20
ต.ค. 2542
ที่สุราษฎร์ธานี

6

การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint นางสาวปานทิพย์ ธนศรี
ร.ร. วัฒโนทัยพายัพ
จ. เชียงใหม่

6 - 15
มี.ค. 2543

7

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
(อุปกรณ์และองค์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์)
นางพรเพ็ญ ขวัญพัทลุง
ร.ร. คณะราษฎร์บำรุง-
จังหวัดยะลา
อ. เมือง
จ. ยะลา

29 พ.ค. -
7 มิ.ย. 2543

8

เริ่มต้นกับเพ้นต์
ประกอบวิชา
ช 02138
(งานกราฟิกและการนำเสนอข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์)
นางสาวปานทิพย์ ธนะศรี
ร.ร. วัฒโนทัยพายัพ
จ. เชียงใหม่

3 - 12
ก.ค. 2543

9

การวาดภาพการ์ตูน

นางสาวปานทิพย์ ธนะศรี
ร.ร. วัฒโนทัยพายัพ
เชียงใหม่

17 - 24
เม.ย. 2544

10

งานกราฟิกและการนำเสนอข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์
ช02138
งานกราฟิก
นางโชติกา จักรานนท์
ร.ร. สุราษฎร์ธานี
จ. สุราษฎร์ธานี

จากการขยายผลของ
นางสาวภาทิพ
ศรีสุทธิ์
และคณะ

11

การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาโลโก นางสาวละออง เชื้อบ่อคา
ร.ร. กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
ต. เลม็ด อ. ไชยา
จ. สุราษฎร์ธานี

17 - 24
เม.ย. 2544

12

การใช้งานโปรแกรม Microsoft Powerpoint เบื้องต้น นายวิศววิทย์ วิเชียรนิตย์
ช่วยราชการ สศจ. ศรีสะเกษ
จ. ศรีสะเกษ

22 - 28
ก.ค. 2545

13

ความแตกต่างระหว่างข้อมูลกับสารสนเทศ นางพรเพ็ญ ขวัญพัทลุง
ร.ร. คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
อ. เมือง
จ. ยะลา

17 - 24
เม.ย. 2544

การดูแลรักษาบ้าน

1

การจัดการในบ้าน เรื่องการออมทรัพย์ นางสาวนิรมล เพชรรักษ์
ร.ร. สุราษฎ์ธานี
จ. สุราษฎร์ธานี

จากการขยายผลของ
นางสาวภาทิพ
ศรีสุทธิ์
และคณะ

2

การรักษาความสะอาด
ง 011
นางภัทราพร ทองจันทร์
ร.ร. สุราษฎ์ธานี
จ. สุราษฎร์ธานี

จากการขยายผลของ
นางสาวภาทิพ
ศรีสุทธิ์
และคณะ

งานไฟฟ้า

1

งานไฟฟ้า

นายปรีชา คุ้มวงษ์
ร.ร. กระทู้วิทยา
อ. กระทู้
จ. ภูเก็ต

จากการขยายผลของ
เขตการศึกษา 4

เกษตรกรรม

1

หลักและวิธีการจัดตู้ปลา

นางอันธิกา เสรีวัฒนา
ร.ร. มัธยมวัดหนองแขม
กรุงเทพมหานคร

29 มิ.ย -
10 ก.ค. 2541

คหกรรม

1

เทคนิคการประกอบอาหาร
ตอนการต้ม
นางรุ่งนภา จันทรภิรมย์
ร.ร. ศรีอยุธยา
กรุงเทพมหานคร

13 - 24
ก.ค. 2541

2

อุปกรณ์ในการตวงอาหาร
นางสาวธารินี มิ่งวงศ์
ร.ร. โซ่พิสัยพิทยาคม
อ. โซ่พิสัย
จ. หนองคาย

24 พ.ค. -
2 มิ.ย. 2542

3

เทคนิคการประกอบอาหาร
ตอนการอบ
นางรุ่งนภา จันทรภิรมย์
ร.ร. ศรีอยุธยา
กรุงเทพมหานคร

12 - 17
ก.ค. 2542

โครงงาน

1

ช0155 เรื่องประวัติขนมไทย

นางจันทิมา นาวารัตน์
ร.ร. สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี

จากการขยายผลของ
นางสาวภาทิพ
ศรีสุทธิ์
และคณะ

พาณิชย-
กรรม
(ธุรกิจศึกษา)

1

ประเภทของพนักงานขาย

นางสาวกุลปรียา
ไพศาลเรืองรุ่ง
ร.ร. เทพศิรินทร์
กรุงเทพมหานคร

29 มิ.ย. -
10 ก.ค. 2541

2

กระดาษทำการ
(Work Sheet or Working Paper)
นางสาวฐิติวรรณ
สุวรรณเตมีย์
ร.ร. เทพศิรินทร์
กรุงเทพมหานคร

27 ก.ค. -
7 ส.ค. 2541

3

การวิเคราะห์รายการค้า นางสาวสุขใส
มงคลธนตระกูล
ร.ร. คณะราษฎร์บำรุง –
ปทุมธานี
จ. ปทุมธานี

17 – 28
ส.ค. 2541

4

ภาคตะวันออก
(ธุรกิจท่องเที่ยว)
นางสาวประวีต ส่องแสง
ร.ร. ราชวินิตบางเขน
กรุงเทพมหานคร

19 – 28
เม.ย. 2542

ภาษาไทย | คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | สังคมศึกษาฯ | ศิลปะ | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | ภาษาต่างประเทศ
งานแนะแนว | งานห้องสมุด | งานนิเทศ | หมายเหตุ | ติดต่อสอบถาม

วิชา/งาน

เลขที่

เรื่อง

ผู้ผลิต - โรงเรียน/
หน่วยงาน

อบรมเมื่อ

ภาษาอังกฤษ

1

Past Simple Tense กับ
Present Perfect Tense
นายสมหมาย กิณาชาติ
ร.ร. สตรีนนทบุรี
จ. นนทบุรี

17 – 28
ส.ค. 2541

2

Pronouns นางศศิกาญจน์ อุไรรัตน์
ร.ร. มัธยมวัดดุสิตาราม
กรุงเทพมหานคร

13 - 24
ก.ค. 2541

3

สัญลักษณ์มือกับ
ภาษาอังกฤษ
นายณภัทร ศรีละมัย
ร.ร. พิบูลประชาสรรค์
กรุงเทพมหานคร

17 - 28
ส.ค. 2541

4

หลักการเติม s และ es ที่คำกริยา นางแอนนา เทพเลื่อน
ร.ร. กาญจนดิษฐ์
จ. สุราษฎ์ธานี

23 ก.ย. –
2 ต.ค. 2542

5

นามเอกพจน์และพหูพจน์ นางแอนนา เทพเลื่อน
ร.ร. กาญจนดิษฐ์
จ. สุราษฎ์ธานี

23 ก.ย. –
2 ต.ค. 2542

6

Verb to be นายมนตรี รังสน
ร.ร. หล่มเก่าพิทยาคม
อ. หล่มเก่า
จ. เพชรบูรณ์

13 - 22
ส.ค. 2542

7

Present continuous tense นางแอนนา เทพเลื่อน
ร.ร. กาญจนดิษฐ์
จ. สุราษฎร์ธานี

23 ก.ย. -
2 ต.ค. 2542

8

การใช้คำ Two-word verbs (Idioms)
ม. ปลาย
นายสมหมาย กิณาชาติ
ร.ร. สตรีนนทบุรี
จ. นนทบุรี

3 - 12
ก.ค. 2543

9

Present Simple Tense

นางแอนนา เทพเลื่อน
ร.ร. กาญจนดิษฐ์
จ. สุราษฎ์ธานี

17 - 24
เม.ย. 2544

10

คำศัพท์
อ 025ง
ภาษาอังกฤษอ่านเขียน
นางยุพา จูงพงศ์
ร.ร. สุราษฎร์ธานี
จ. สุราษฎ์ธานี

จากการขยายผลของ
นางสาวภาทิพ
ศรีสุทธิ์
และคณะ

11

การสนทนา
อ 0111
นางสมนึก วรรณศรี
ร.ร. สุราษฎร์ธานี
จ. สุราษฎร์ธานี

จากการขยายผลของ
นางสาวภาทิพ
ศรีสุทธิ์
และคณะ

12

Past Simple Tense นางดารณี พลชัย
ร.ร. ราชวินิต มัธยม
กรุงเทพมหานคร

22 - 28
ก.ค. 2545

13

Wh-Questions นางแอนนา เทพเลื่อน
ร.ร. กาญจนดิษฐ์
จ. สุราษฎ์ธานี

17 - 24
เม.ย. 2544

ภาษาฝรั่งเศส

1

Temps Imparfait

นายณัฐพล ชนินพร
ร.ร. พรตพิทยพยัต
กรุงเทพมหานคร

19 – 28
เม.ย. 2542

 

2

Le Pronom 'EN'

นางสาวอุบล ละมั่งทอง
หน่วยศึกษานิเทศก์
กรมสามัญศึกษา
เขตการศึกษา 12
จ. ชลบุรี

1 - 10
ก.ค. 2542

3

เรื่องงานฉลอง นางนงลักษณ์
ศิวะบรรพกุล
ร.ร. สุราษฎร์ธานี
จ. สุราษฎร์ธานี

จากการขยายผลของ
นางสาวภาทิพ
ศรีสุทธิ์
และคณะ

ภาษาไทย | คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | สังคมศึกษาฯ | ศิลปะ | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | ภาษาต่างประเทศ
งานแนะแนว | งานห้องสมุด | งานนิเทศ | หมายเหตุ | ติดต่อสอบถาม

วิชา/งาน

เลขที่

เรื่อง

ผู้ผลิต - โรงเรียน/
หน่วยงาน

อบรมเมื่อ

งานห้องสมุด

1

การจัดหมวดหมู่หนังสือด้วยระบบเลขทศนิยมของดิวอี้

นางสาววรรณเฉลิม ขำสะนะ
ร.ร. สุนทโรเมตตาประชาสรรค์
ต. บ่อเงิน อ. ลาดหลุมแก้ว
จ. ปทุมธานี

6 - 15
มี.ค. 2543

2

แนะนำห้องสมุดโรงเรียนสุราษฎร์ธานี

นายสัญชัย ศิริสุข
ร.ร. สุราษฎร์ธานี
อ. เมือง
จ. สุราษฎร์ธานี

จากการขยายผลชอง
นางสาวภาทิพ
ศรีสุทธิ์
และคณะ

ภาษาไทย | คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | สังคมศึกษาฯ | ศิลปะ | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | ภาษาต่างประเทศ
งานแนะแนว | งานห้องสมุด | งานนิเทศ | หมายเหตุ | ติดต่อสอบถาม

วิชา/งาน

เลขที่

เรื่อง

ผู้ผลิต - โรงเรียน/
หน่วยงาน

อบรมเมื่อ

งานนิเทศ

1

เทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา
กับการนิเทศทางไกล
นายอนนท์ ศรีพิพัฒน์
หน่วยศึกษานิเทศก์
เขตการศึกษา 1
จ. นครปฐม

19 - 28
เม.ย. 2542

2

การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

นายอดุลย์ วงษ์ใหญ่
หน่วยศึกษานิเทศก์
เขตการศึกษา 6
จ. ลพบุรี

30 ส.ค. –
8 ก.ย. 2542

3

การใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้

นายฐิติพงษ์ รักแต่งาม
หน่วยศึกษานิเทศก์
เขตการศึกษา 4
จ. ภูเก็ต

3 – 12
พ.ค. 2542

4

การผลิตชุดการสอนแบบ ศูนย์การเรียน นางสาวพัฒนา สมุทรสาร
หน่วยศึกษานิเทศก์
เขตการศึกษา 4
จ. ภูเก็ต

13 – 22
ส.ค. 2542

ภาษาไทย | คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | สังคมศึกษาฯ | ศิลปะ | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | ภาษาต่างประเทศ
งานแนะแนว | งานห้องสมุด | งานนิเทศ | หมายเหตุ | ติดต่อสอบถาม

หมายเหตุ

เรื่อง "การปฏิบัติจังหวะ" ได้รับรางวัล เหรียญทอง

เรื่อง "ราตรี" ได้รับรางวัล เหรียญทอง

เรื่อง "การขยายอำนาจของชาติตะวันตกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้"

ได้รับรางวัล เหรียญเงิน

เรื่อง "คำขาน" ได้รับรางวัล เหรียญเงิน

เรื่อง "การเขียนร้อยกรอง (กาพย์ฉบัง 16)" ได้รับรางวัล เหรียญเงิน

เรื่อง "นามเอกพจน์และพหูพจน์" ได้รับรางวัล เหรียญเงิน

เรื่อง "มนุษยสัมพันธ์" ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง

เรื่อง "การแบ่งเซลแบบ Meiosis" ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง

เรื่อง "หลักการเติม s และ es" ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง

ในการประกวดสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ในงานโครงการเด็กไทย IT ปี 2000 : การศึกษากับเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 7 - 16 มกราคม 2543 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลอง) กรุงเทพมหานคร

เรื่อง "เทคโนโลยีสารสนเทศ" และ "บุคลากรคอมพิวเตอร์" ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ของโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยและกลุ่มโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา ส่วนกลาง กลุ่มที่ 3

เรื่อง "การยูเนียนของเซต" ได้รับรางวัลที่ 3 ในการประกวดสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของกลุ่มโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา ส่วนกลาง กลุ่มที่ 3

เรื่อง "ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์" ได้รับรางวัลที่ 3 ในการประกวดสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

เรื่อง "การเพิ่มคำ" ได้รับรางวัลที่ 1 จากการประสวดสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามโครงการพัฒนาการผลิตสื่อการสอน ปีการศึกษา 2544 ของโรงเรียนสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เรื่อง "งานไฟฟ้า" ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดสื่อการเรียนการสอน งานเสมา' 45: เปิดโลกการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

*****************************

ภาษาไทย | คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | สังคมศึกษาฯ | ศิลปะ | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | ภาษาต่างประเทศ
งานแนะแนว | งานห้องสมุด | งานนิเทศ | หมายเหตุ | ติดต่อสอบถาม

ติดต่อเจ้าของผลงานโดยตรง จะได้ผลงานที่ปรับปรุงล่าสุด
สอบถามหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่นี่ค่ะ

ติดต่อ ดร. ไพจิตร สดวกการ
ศูนย์นวัตกรรมและการนิเทศทางไกล หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา

http://www.reocities.com/inno_thai/

13 เม.ย. 2546