Şarap


Benden Muhammed Mustafa’ya saygı selam
Deyin ki hoş görürse bir şey soracak Hayyam,
Neden yüce efendimizin buyruklarında
Ekşi ayran helal da, güzelim şarap haram..?

Ömer Hayyam

Nahl Suresi 67. ayete baktığımızda Kuran’da şarabın haram olmadığını, tam tersine  Allah’ın nimetlerinden biri olarak gösterildiğini görürüz.

Nahl / 67. Hurma ve üzüm gibi meyvelerden hem içki hem de güzel gıdalar edinirsiniz. İşte bunlarda da aklını kullanan kimseler için büyük bir ibret vardır.

( Nahl 67 ayette geçen içki kelimesi bazı meallerde şıra olarak çevrilmektedir. Kelimenin arapça aslı olan ‘sekerin’ kelimesinin anlamı alkollü içki demektir. Ancak, ayette içki kelimesinin sonraki ayetlerle bir çelişki içine gireceğini düşünen bazı çevirmenler kelimeyi şıra şeklinde çevirerek bu çelişkiyi kapatmaya çalışırlar. )

Bazı İslamilerin Tevrat ve İncil’de de şarabın yasak edildiğine dair iddiaları vardır. Bu iddiaların ne derece doğru olduğunu anlamak için önce Tevrat’a bakalım.

Tevrat'ta şarap Yehova’nın bir nimeti olarak geçer ve Yehova şöyle der,
Hosea, Bap 2
8. Çünkü kendisine buğday ve yeni şarap ve yağ veren  ve Baal için kullandıkları gümüşle altını kendisine çoğaltan ben olduğumu bilmedi.
9. Bundan ötürü vaktinde buğdayımı ve mevsiminde yeni şarabımı geri alacağım.

Ancak şarap dua edileceği zaman yasaktır.

Levililer Bap / 10
8. Ve Rab Haruna şöyle dedi,
9. Sen ve seninle beraber oğulların toplanma çadırına girdiğiniz zaman ölmeyesiniz diye şarap ve içki içmeyin. Nesillerinizce ebedi kanun olacak.

Gene Tevrat’da şarap Rabbe yapılan takdimenin bir parçasıdır.
Levililer Bap / 23
12. Ve demeti salladığınız günde Rabbe yakılan takdime olarak bir yıllık kusursuz erkek bir kuzu arzedeceksiniz.
13. Ve onun ekmek takdimesi, Rabbe ateşle yapılan takdime, hoş koku olarak yağla  yoğurulmuş bir efa unun  onda ikisi olacak ve onun dökülen takdimesi bir hin şarabın dörtte biri olacak.

Aynı şekilde Çıkış Bap / 29 da Rabbe şarap takdim edilir.
40. Ve kuzunun bir ile dörtte bir hin ezilmiş zeytin yağı ile yoğrulmuş onda bir efa ince un ve dökülen takdime için dörtte bir hin şarap takdim edeceksin. 

Gene Rabbe şarap takdimi.
Tevrat – Sayılar Bap / 15
5. Ve yakılan takdime, yahut kurban için, herbir kuzu için, dökülen takdime olarak bir hinin dörtte biri şarap hazırlayacaksın.
7. Ve Rabbe hoş koku olarak dökülen takdime için bir hinin üçte biri şarap takdim edeceksin.
10. Ve dökülen takdime olarak, ateşle yapılan takdime, Rabbe hoş koku olarak  yarım hin şarap takdim edeceksin.

Yukarıdaki ayetlerden görüldüğü gibi, Tevrat’ta şarap yasak edilmemiştir. Yasak edilmediği gibi Rabbe sunulan bir içecektir. Aynı şekilde, Rabbin Yeremya’ya  isteğidir Rekabilere şarap içirtmek.

Tevrat-Yeremya Bap 35
1. Yahuda kralı Yoşiya oğlu Yehoyakimin günlerinde Rab’den Yeremya’ya şu söz geldi.
2. Rekabiler evine git ve onlara söyle ve Rab evine, odaların birine onları getir ve onlara şarap içir.

Şarabın içilmemesi gereken durumlar da vardır.
Tevrat – Hakimler Bap / 13
2. Ve Daniler sıptından Tsoralı bir adam vardı ve onun  adı Manoah idi ve karısı kısır olup doğurmazdı.
3. Ve Rabbin meleği kadına görünüp ona dedi, işte şimdi sen kısırsın ve doğurmuyorsun  fakat gebe kalacaksın ve bir oğul doğuracaksın.
4. Ve şimdi isterim ki,  sakın şarap ve içki içme ve hiç murdar bir şey yeme.

Herhangi bir erkek ya da kadının, Nezir adağı için kendini Rabbe hazırlaması durumunda, sadece şarap değil, asma ağacından elde edilen her türlü içecek ve yiyecek yasaktır.

Tevrat Sayılar Bap / 6
1. Ve Rab, Musa’ya söyleyip dedi,
2. İsrailoğullarına söyle, ve onlara de, ‘Bir erkek yahut bir kadın adanan Nezir adağını adamak için kendini Rabbe ayırırsa,
3. Şaraptan ve içkiden çekinecek, şarap sirkesi ve içki sirkesi içmeyecek, ve hiç üzüm suyu içmeyecek, ve yaş yahut kuru üzüm yemiyecek.
4.Bütün ayrılığı günlerinde, çekirdekten kabuğa kadar asmadan yapılan hiçbir şey yemiyecektir.

Benzer bir yasaklama biraz daha değişik şekli ile İncil’de de vardır ancak burada belli bir süre için yasağı kendisine koyan İsa’dır.
Luka / Bap 22
16. Size şunu söyleyeyim, Fısıh yemeğini, Tanrı'nın Egemenliğinde yetkinliğe erişeceği zamana dek, bir daha yemeyeceğim.
17. Sonra kâseyi alarak şükretti ve, ‘Bunu alın, aranızda paylaşın’ dedi.
18. Size şunu söyleyeyim, Tanrı'nın Egemenliği gelene dek, asmanın ürününden bir daha içmeyeceğim.

Benzer bir anlatım Markos’ta da vardır.
Markos Bap 14
23. Sonra bir kâse alıp şükretti ve bunu öğrencilerine verdi. Hepsi bundan içti.
24. ‘Bu benim kanım’ dedi İsa, ‘birçokları uğruna akıtılan antlaşma kanıdır’.
25. Size doğrusunu söyleyeyim, Tanrı'nın Egemenliğinde tazesini içeceğim o güne dek, asmanın ürününden bir daha içmeyeceğim.
Bu ayetlerden, İsa’nın kendisinin de şarap içtiğini anlayabiliriz.

Bazı İslamiler, Luka Bap / 1 deki 15. ayette geçen ‘o hiç şarap içmeyecek’ ifadesini öne sürerek  İncil’de şarabın İsa’ya da yasak olduğunu ileri sürerlerse de bu tamamen yanlış ve saptırmadır.
Önce bu ayete bakalım,
Luka Bap /1
15. O, Rab'bin gözünde büyük olacak. Hiç şarap ve içki içmeyecek; daha annesinin rahmindeyken Kutsal Ruh'la dolacak.

Ancak aynı Bap’ın 8. ayetinden itibaren okuduğumuzda, bahsi edilen kişinin İsa olmadığı Yahya olduğu görülecektir.
8. Zekeriya, hizmet sırasının kendi bölüğünde olduğu bir gün, Tanrı'nın önünde kâhinlik görevini yerine getiriyordu.
9. Kâhinlik geleneği uyarınca Rab'bin tapınağına girip buhur yakma görevi kurayla ona verilmişti.
10. Buhur yakma saatinde bütün halk topluluğu dışarıda dua ediyordu.
11. Bu sırada, Rab'bin bir meleği buhur sunağının sağında dikilip Zekeriya'ya göründü.
12. Zekeriya onu görünce şaşırdı, korkuya kapıldı.
13. Melek ona, ‘Korkma, Zekeriya’ dedi, duan kabul edildi. Karın Elizabet sana bir oğul doğuracak, onun adını Yahya koyacaksın.
14. Sevinip coşacaksın. Birçokları da onun doğumuna sevinecek.

Ve gene Yahya’nın şarap içmemesi ile ilgili başka bir ayet,
Luka Bap / 7
33. Vaftizci Yahya geldiği zaman oruç tutup şaraptan kaçındı, ona ‘cinli’  diyorsunuz.

Aynı şekilde İsa’nın mucizelerinden biri de suyu şaraba dönüştürmesi olarak gösterilir.
Yuhanna Bap 2
1.Üçüncü gün Galile'nin Kana köyünde bir düğün vardı. İsa'nın annesi oradaydı.
2. İsa ve öğrencileri de düğüne çağrılmışlardı.
3. Şarap tükenince İsa'nın annesi O'na, ‘Şarapları kalmadı’  dedi.
4. İsa, ‘Anne, benden ne istiyorsun? Benim saatim daha gelmedi’ dedi.
5. hizmet edenlere, ‘Size ne derse onu yapın’ dedi.
6. Yahudilerin geleneksel temizliği için oraya konmuş, her biri seksenle yüz yirmi litre alan altı taş küp vardı.
7. İsa hizmet edenlere, ‘Küpleri suyla doldurun’ dedi. Küpleri ağızlarına kadar doldurdular.
8. Sonra hizmet edenlere, ‘Şimdi bundan alın, şölen başkanına götürün’  dedi. Onlar da götürdüler.
9.  Şölen başkanı, şaraba dönüşmüş suyu tattı. Bunun nereden geldiğini bilemedi, oysa suyu küpten alan hizmetkârlar biliyorlardı.
10. Şölen başkanı güveyi çağırıp ona dedi ki, ‘Herkes önce iyi şarabı, çok içildikten sonra da kötüsünü sunar. Ama sen iyi şarabı şimdiye dek saklamışsın’.

Buraya kadar ki ayetlerden görüldüğü gibi İncil’de de şarap yasak edilmemiştir ancak, aşağıdaki ayetleden de anlaşılacağı üzere, ifrata kaçarak sarhoş olmak  erdemsizlik olarak vasıflandırılmış ve insanlar sorhoşluğa karşı uyarılmışlardır.

Galatyalılar Bap / 5
19.Benliğin işleri açıktır.
20. Bunlar cinsel ahlaksızlık, pislik, sefahat, putperestlik, büyücülük, düşmanlık, çekişme, kıskançlık, öfke, bencil tutkular, ayrılıklar, bölünmeler, çekememezlik, sarhoşluk, çılgınca eğlenceler ve benzeri şeylerdir.

Efesoslular / Bap 5
18. Şarapla sarhoş olmayın, sizi sefahate götürür. Bunun yerine Ruh'la dolu olun.

Timoteosa / Bap 3
8. Aynı şekilde topluluğun görevlileri, özü sözü ayrı, şarap tutkunu ve haksız kazanç peşinde koşan kişiler değil, ağırbaşlı kişiler olmalı.

Titusa / Bap 1
7. Gözetmen, Tanrı evinin kâhyası olduğuna göre, eleştirilecek yönü olmamalı. Dikbaşlı, tez öfkelenen, şarap düşkünü, zorba, haksız kazanç peşinde koşan biri olmamalı.

Luka Bap / 21
34. Kendinize dikkat edin! Yürekleriniz sefahat, sarhoşluk ve bu yaşamın kaygılarıyla ağırlaşmasın.

Romalılara / Bap 13
13. Çılgınca eğlencelere ve sarhoşluğa, cinsel ahlaksızlığa ve sefahate, çekişmeye ve kıskançlığa kapılmayalım. Gün ışığında olduğu gibi, saygın bir yaşam sürelim

Romalılara / Bap 14
21. Et yememen, şarap içmemen ya da kardeşinin sürçmesine yol açacak bir şey yapmaman iyidir..

Bütün bu ayetlerden anladığımız, gerek Tevrat gerek İncil'de şarap kararınca içildiğinde yasak değildir.
Tekrar Kuran’a baktığımızda, Maide / 90 ayete gelinceye kadar şarapla ilgili diğer ayetlerde kesin olarak konulmuş bir yasak olmadığını görürüz. 

Bakara / 2l9. Sana, şarap ve kumar hakkında soru sorarlar. De ki: Her ikisinde de büyük bir günah ve insanlar için bir takım faydalar vardır. Ancak her ikisinin de günahı faydasından daha büyüktür.

Nisa / 43. Ey iman edenler! Siz sarhoş iken -ne söylediğinizi bilinceye kadar- cünüp iken de -yolcu olan müstesna- gusül edinceye kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hasta olur veya bir yolculuk üzerinde bulunursanız, yahut sizden biriniz ayak yolundan gelirse, yahut kadınlara dokunup da (bu durumlarda) su bulamamışsanız o zaman temiz bir toprakla teyemmüm edin: Yüzlerinize ve ellerinize sürün. Şüphesiz Allah çok affedici ve bağışlayıcıdır.

Daha sonra şarabı haram kılan ayet gelir.
Maide / 90. Ey iman edenler! Şarap, kumar, dikili taşlar (putlar), fal ve şans okları birer şeytan işi pisliktir; bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz.

Önceleri haram olmayan şarap, daha sonra neden haram olmuştur ? Ömer Hayyam, bir başka şiirinde Muhammed’in şarabı neden yasaklandığını dile getirir.

Tanrı cenette şarap içeceksin der,
Aynı Tanrı şarabı nasıl haram eder ?
Hamza bir Arab'ın devesini öldürmüş,
Şarabı yalnız ona haram etmiş Peygamber..

Bu şiirin yazılış nedeni aşağıdaki hikayedir.

2253 - Hasan İbnu Ali (radıyallâhu anhümâ) babasından naklen anlatıyor: "Bedir savaşı ganimetinden hisseme düşen yaşlı bir devem vardı. Resülullah (aleyhissalatu vesselâm) da humus'dan (o gün) bana yaşlı bir deve daha verdi. Develerim, Ensar'dan bir zatın hücresinde ıhmış dururken (yanlarına) geldim. Bir de ne göreyim, develerimin hörgüçleri kesilmiş, böğürleri oyulmuş, ciğerleri de sökülmüştü. Bu manzarayı görünce kendimi tutamayıp, ağladım.    "Bunu kim yaptı?" diye sordum.    "Hamza yaptı. Şu anda, falanca evde, Ensardan birinin içki meclisindedir. Şarkıcı câriye ona şarkı okumuş, şarkısında şunları söylemişti" dediler:    "Ey Hamza! şişman yaşlı develere dikkat et,    Onlar avluda bağlıdırlar,    Bıçağı onların sinesine vur,    Pirzola veya benzerini çabuk yap!"     Bu şarkı üzerinde Hamza (radıyallâhu anh) fırlayıp, kılıcı kapıp develerin hörgüçlerini kesmiş, karınlarını yarmış, ciğerlerini sökmüş."    Hz. Ali (radıyallâhu anh) devamla şunları söyledi: "Ben hemen gidip Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ın huzuruna çıktım. Yanında Zeyd İbnu Hârise vardı. Beni görünce, başımdan geçenleri yüzümden okudu.    "Neyin var?" diye sordu. Ben:    "Ey Allah'ın Resülü! Bugünkü gibi (dehşetli bir manzara) görmedim. Hamza iki deveme saldırıp hörgüçlerini kesmiş, böğürlerini yarmış. Hemencecik şurada, bir içki meclisinde!" dedim. Bunun üzerine Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm) ridâsını istedi, getirdiler, giyip yayan gitti. Biz de arkasına düştük. Hamza'nın bulunduğu eve kadar geldi.    İzin istedi, buyur ettiler. Girince bir içki meclisiyle karşılaştı. Resülullah (aleyhissalatu vesselâm) fiilinden dolayı Hamza'yı ayıplamaya başladı.    Hamza sarhoştu, gözleri kızarmıştı. Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm)'a baktı, sonra nazar edip aşağıdan dizlerine kadar süzdü, tekrar ayağından başlayıp beline kadar süzdü, sonra tekrar bakışlarıyla süzerek yüzüne kadar geldi ve:    "Siz benim babamın kölelerinden başka bir şey misiniz?" dedi. Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm) onun sarhoş olduğunu anladı. Hemen izinin üstüne geri döndü, çıkıp gitti. Peşinden biz de çıktık.    Bu vak'a hamr'ın haram edilmesinden önce idi." 
Buhârî, Hums 1, Büyü 28, Şirb 13, Meğazî 11, Libâs 7
Müslim, Eşribe 2, (1979)
Ebü Dâvud, Harac 20, (2986).

Muhammed, herkesin içinde amcası Hamza’yı ayıplamıştır. Hamza’da, Muhammed’e herkesin içinde hakaretamiz sözler sarfetmiştir.  Ümmetinden başka insanların da sarhoşken kendisi ile aynı şekilde konuşarak prestijini sarsacağı düşünülürse, Muhammed’in içkiyi yasaklamak istemesi anlaşılır.
Ancak, Muhammed bu yasağı şarabı çok seven amcası Hamza’nın Uhud savaşında ölmesinden sonra getirebilmiştir. Yasağın gelmesi aşamalı olarak Ömer’in istekleri doğrultusunda olmuştur.

592 - Ömer İbnu'l-Hattâb (radıyallahu anh) anlatıyor: Ömer: "Allah'ım, şarap hakkında bize tatminkâr bir açıklamada bulun" diye dua etmişti ki Bakara suresinde bulunan şu ayet indi: "Sana içki ve kumarı sorarlar de ki: "İkisinde hem büyük günah ve hem insanlara bazı faydalar vardır. Günahları faydasından daha büyüktür." (Bakara 219).     Bunun üzerine Ömer (radıyallahu anh) çağırıldı ve ayet kendisine okundu. Ömer yine: "Allah'ım şarap hakkında bize tatminkâr bir açıklamada bulun" dedi. Bir müddet sonra Nisa suresindeki: "Ey iman edenler! Sarhoşken ne dediğinizi bilene kadar, cünübken, -yolcu olan müstesna- gusledene kadar namaza yaklaşmayın..." (Nisa, 43) ayeti nazil oldu. Ömer (radıyallahu anh) çağırıldı ve ayet kendine okundu. Ömer yine: "Allah'ım şarap hakkında bize tatminkar bir açıklamada bulun" dedi.     Bir müddet sonra, Maide suresindeki ayet indi: "Ey iman edenler! İçki, kumar, putlar ve fal okları şüphesiz şeytan işi pisliklerdir. Bunlardan kaçının ki saadete eresiniz. Şeytan şüphesiz içki ve kumar yüzünden aranıza düşmanlık ve kin sokmak ve sizi Allah'ı anmaktan alıkoymak ister. Artık bunlardan vazgeçersiniz değil mi?" (Maide 90-91). Ömer yine çağırılıp ayet kendisine okundu. Bu sefer "Evet Rabbimiz vazgeçtik, vazgeçtik" dedi. 
Tirmizi, Tefsir, Maide (3053)
Ebu Davud, Eşribe 1, (3670)
Nesâi, Eşribe 1, (8, 286, 287).

Şarapla ilgili diğer hadisler aşağıdaki gibidir.

215 - Abdurrahman İbnu Va'le'nin anlattığına göre, İbnu Abbas (radıyallahu anh)'dan üzüm şırası hakkında sorunca ondan şu cevabı almıştır: "Adamın biri Resûlullah (aleyhissâlatu vesselâm)'a bir şarap dağarcığı hediye etmişti, kendisine "Allah'ın bunu haram kıldığını bilmiyor musun?" dedi. Adam: "Hayır bilmiyorum" cevabını verdi ve yanında bulunan birisine birşeyler fısıldadı. Resûlullah (aleyhissâlatu vesselâm) adama "Ona ne fısıldadın?" diye sorunca adam: "Onu satmasını emrettim" dedi. Resûlullah (aleyhissâlatu vesselâm): "İçilmesi haram olanın satılması da haramdır" buyurdu ve iki şarap dağarcığının ağızlarını açarak içlerini boşalttı." 
Müslim, Musâkat 68, (1579);
Muvatta, Eşribe 12, (2, 846),
Nesâî, Büyû 90, (7, 307-308). 

555 - Hz. Ali (radıyallahu anh) anlatıyor: "İbnu Avf (radıyallahu anh) bizim için yemek hazırlayarak bizi davet etti, gittik, yemeği yedik. Arkadan şarap ikram etti, içtik. Bu ziyafet şarabın haram edilmesinden önce idi. Şarab beni sarhoş etmişti. Namaz vakti gelince imam olmamı istediler. Namazda Kâfirûn suresini okudum. Ancak "sizin taptığınıza ben tapmam" diyecek yerde "biz, sizin taptığınıza taparız" şeklinde yanlış okudum. Bunun üzerine: "Ey iman edenler! Sarhoşken, ne dediğinizi bilene kadar, cünübken -yolcu olan müstesna- gusledene kadar namaza yaklaşmayın..." ayeti nazil oldu." 
Ebu Davud, Eşribe 1, (3671);
Tirmizi, Tefsir, Nisa (3029).

591 - Yine Müslim'in bir başka rivayetinde Bera (radıyallahu anh) şunu anlatıyor: "Şarap haram edilmezden önce, Ashab (radıyallahu anhüm)'tan bazıları vefat etmişti. Şarap haram edilince birçok kimse: "Arkadaşlarımız şarap içerek öldüler, onların hali ne olacak?" dediler. Bunun üzerine ayet indi: "İnananlara, ve faydalı iş yapanlara... daha önceleri tatmış olduklarından dolayı bir sorumluluk yoktur" (Maide 93) ayeti indi." 
Tirmizi, Tefsir Maide, (3054).

1615 - İbnu Ömer (radıyallâhu anhümâ) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Kim (ısrarla) içki içerse dördüncü sefere kadar kamçılayın, sonra (devam ederse) öldürün."  Ebû Dâvud, Hudud 37, (4482); Tirmizî, Hudud 15, (1444).    Ebû Dâvud'un, Kabîsa İbnu Züeyb (radıyallâhu anh)'den yaptığı bir rivâyette şöyle denmiştir: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'a Şarap içmiş bir adam getirildi. Hemen celde yapıldı, sonra tekrar getirildi, yine celde yapıldı, sonra tekrar getirildi, yine celde yapıldı, sonra tekrar getirildi yine celde yapıldı ve öldürme kaldırıldı. Artık, ölüm cezası bir ruhsat olarak kaldırılmıştı."  

2240 - Ebü Müsa (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resülullah'a "Ey Allah'ın Resülü, dedim, Yemen'de yapmakta olduğumuz şu iki şarap hakkında bize fetva ver: Bit'; bu baldandır, şiddetleninceye kadar nebiz yapılır. İkincisi mizr'dir, bu mısırdan ve arpadan yapılır, bu da şiddetleninceye kadar nebiz yapılır." Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm):    "Ben her sarhoşluk veren şeyi yasaklıyorum" buyurdular." 
Buhârî, Megazî 60, Cihâd 164, Edeb 80, Ahkâm 22,
Müslim, Cihâd 7, (1733), Eşribe 70; Ebu Dâvud, Eşribe 5, (3684)
Nesâî, Eşribe 23, 24, (8, 298, 299).

2246 - Hz. Enes (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resülullah (aleyhissalatu vesselam) hamrla ilgili olarak on kişiye lanet etti: "(Hammaddesinden şarap yapmak maksadıyla) sıkana ve sıktırana, içene ve sâkilik yapana, (imalathâneden veya depodan, toptancıdan perakendeciye veya müstehlike kadar) taşıyana ve taşıtana, satana ve satın alana, bağışlayana, bunun parasını yiyene."
Tirmizî, Büyü 59, (1295)
İbnu Mâce, Eşribe 6, (3381).

2251 - İbnu Ömer (radıyallâhu anhümâ) demiştir ki: "Hamr haram edildiği zaman Medîne'de mevcut beş çeşit içki arasında üzümden yapılan şarap yoktu." 
Buhârî, Eşribe 2, Tefsîr, Mâide 10.

2261 - Hz. Enes İbnu Malik (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resülullah (aleyhissalâtu vesselam) çağala hurma ile olmuş hurmanın karıştırılıp (nebiz yapılmasını) sonra da bunun içilmesini yasakladı. Şarap haram edildiği zaman (Arapların) içeceklerinin tamamını nerdeyse bu teşlkil ediyordu." 
Müslim, Eşribe 8, (1981)
Nesâî, Eşribe 13, (8, 291, 292).

2272 - Hz. Ebü Hüreyre (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resülullah (aleyhissalâtu vesselam) buyurdular ki: "Miraca çıkarıldığım gece bana iki kadeh getiriIdi, birinde şarap diğerinde de süt vardı. Ben sütü aldım. Melek: "Seni fıtrata irşad eden Allah'a hamd olsun. Eğer şarabı alsaydın ümmetin azmıştı" dedi." 
Nesâî, Eşribe 41, (8, 312)
Buhârî, Eşribe 1;
Müslim, İman 272, (168).

6964 - Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor: "Resülullah aleyhissalatu vesselâm buyurdular ki: "Dünyada şarap içen, onu ahirette içemeyecektir."

 

Ey zahit şaraba eyle ihtiram
Müslüman ol terk et bu kilükali
Ehline helaldir na-ehle haram
Biz içeriz bize yoktur vebali

Sevaba girmek içün içeriz şarap
İçmezsek oluruz duçar-i azap
Senin aklın ermez bu başka hesap
Meyhanede bulduk biz bu kemali

Kandil geceleri kandil oluruz
Kandilin içinde fitil oluruz
Hakkı göstermeye delil oluruz
Fakat kör olanlar görmez bu hali

Sen münkirsin sana haramdır bade
Bekle ki içesin öbür dünyada
Bahs açma Harabi bundan ziyade
Çünkü bilmez haram ile helali

Harabi

Kelb rakip haram diyormuş şarabın bir katresine
Saki doldur, ben içerim, günah benim kime ne

Nesimi