Jurnal Keningau
Refleksi Kerja Kursus Berportfolio
DEFINISI, ANALISIS DAN PENGAJARAN AYAT DAN FRASA BAHASA MELAYU
oleh Salisah binti Rasimin
(PAPM Semester II, April 1997)

PENDAHULUAN

Kerja kursus berportfolio (KKB) kali ini menghendaki pengkajian, penyelidikan dan penganalisisan intensif tentang ayat dan frasa dalam bahasa Melayu. Bahan rujukan utama merupakan bahan yang berprestij karangan penulis veteran dan berautoriti seperti Prof. Asmah Haji Omar, Prof. Nik Safiah Karim, Za‘aba, Prof. Abdullah Hassan dan lain-lain. Objektif langsung tugasan ini ialah guru pelatih dapat merumus, memahami konsep dan membandingbezakan frasa dan ayat dalam bahasa Melayu.

KESUKARAN PROSEDUR


Pada awal tugasan ini, saya menghadapi kesukaran mencari bahan kerana bahan yang berkaitan terhad sedangkan bilangan guru pelatih yang memerlukannya ramai. Saya terpaksa berkejar ke sana ke mari dan bertanya rakan dalam dan luar opsyen untuk mendapatkan bahan. Oleh kerana tugasan kali ini cukup mencabar dan memerlukan inisiatif dan kreativiti yang tinggi, saya perlu memperoleh bahan secepatnya supaya dapat menghasilkan KKB yang terbaik.

Bagi mengatasi masalah ketandusan bahan rujukan tersebut, saya telah memfotokopi bahan daripada rakan-rakan yang terlebih dahulu mendapatkannya dari pusat sumber atau punca-punca lain. Namun demikian, saya dan rakan-rakan gagal memperoleh karya Nik Safiah Karim secara individu; yang ada hanya gabungan idea beliau bersama tiga orang penulis lain dalam buku Tatabahasa Dewan. Apabila kami mengadukan hal tersebut kepada pensyarah, beliau menyarankan agar kami menggunakan buku pakar yang lain seperti Lutfi Abas dan Sutan Takdir Alisjahbana. Saya bersyukur kerana pensyarah telah meminjamkan saya buku Linguistik Am untuk Guru Bahasa Malaysia milik beliau untuk rujukan tambahan.

PERBANDINGAN

Setelah membuat kajian, saya mendapati kebanyakan pakar memberi definisi ayat dan frasa dengan menggunakan gaya bahasa yang tersendiri tetapi tetap menghala ke arah maksud yang sama. Contohnya ialah Za’aba. Beliau menggunakan gaya bahasa klasik yang sesuai dengan gaya pemikiran pada zamannya. Penerangannya berjela-jela dan agak sukar difahami jika dibaca sepintas lalu. Lutfi Abas pula memberi definisi yang ringkas, padat dan ilmiah. Menurut beliau, ayat adalah suatu bentuk linguistik yang dapat berdiri sendiri secara sintaksis dan fonologis. Sementara kumpulan penulis pilihan Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) menyatakan ayat sebagai unit pengucapan yang paling tinggi dalam susunan tatabahasa yang mengandungi makna yang lengkap, terbentuk daripada satu atau lebih perkataan yang pengucapannya dimulai dan diakhiri dengan kesenyapan. Walaupun definisi ini agak panjang, namun definisi ini lebih mudah difahami kerana ciri-ciri ayat terhimpun dalam satu definisi.

Pendapat-pendapat pakar tentang definisi frasa juga tidak jauh berbeza antara satu sama lain. Misalnya, Asmah Haji Omar menyatakan frasa adalah unit yang terletak di atas kata dan di bawah klausa. Abdullah Hassan berpendapat frasa sebagai unit yang wujud dalam sistem tatabahasa dan merupakan unit terkecil dalam sintaksis yang terletak di bawah klausa. Kedua-dua definisi ini menjurus kepada satu maksud iaitu tempat frasa ialah di antara klausa dan kata.

Dalam bahasa Melayu terdapat beberapa pola ayat dasar yang dinamai pola dasar. Asmah Haji Omar mengemukakan dua sahaja pola dasar iaitu FB + FB dan FB + FK. FB dalam kedua-dua pola itu adalah frasa benda yang merupakan subjek ayat. Istilah FB dan FK ini agak sukar difahami oleh pengkaji baharu seperti saya. Setelah meneliti penjelasan daripada Asmah Haji Omar, baharulah saya faham maksud dan peranan istilah tersebut. FB adalah frasa benda yang terdiri daripada kata nama, klausa atau frasa nama, kata bilangan, frasa bilangan dan kata ganti nama. Ia berfungsi di tempat subjek, objek dan predikat nama dalam ayat. Frasa karyaan pula ialah kata kerja atau kata sifat yang beriringan dengan objek atau keterangan dalam predikat ayat.

Terdapat penulis yang membanding beza dahulu pola-pola dasar yang dibuat oleh penulis-penulis lain kemudian mengubahsuainya untuk menghasilkan pola dasar sendiri. Contohnya Abdullah Hassan yang menghasilkan pola dasar selepas membandingkan pendapat Asmah dan Subbiah dengan pendapat Halimah. Pola dasar beliau ada enam iaitu:

  1. Kata Nama + Kata Nama

  2. Kata Nama + Kata Kerja Tak Transitif + (Kata Verb)

  3. Kata Nama + Kata Sifat

  4. Kata Nama + Kata Kerja Transitif + Kata Nama

  5. Kata Nama + Ada/Punya + Kata Nama

  6. Ada + Kata Nama + Kata Verb Tempat/Waktu

Pada pendapat saya, pola dasar yang dibuat oleh kumpulan penulis Tatabahasa Dewan lebih mudah difaham dan diingat kerana, selain ringkas dan padat, istilah yang mereka gunakan juga mudah. Pola-pola dasar mereka ialah

  1. Frasa Nama + Frasa Nama (FN + FN)

  2. Frasa Nama + Frasa Kerja (FN + FK)

  3. Frasa Nama + Frasa Adjektif (FN + FA)

  4. Frasa Nama + Frasa Sendi Nama (FN + FS)

Berdasarkan kajian dan perbandingan pendapat pakar bahasa, kolaborasi dengan rakan dan pensyarah, boleh dikatakan kefahaman saya tentang tajuk ini semakin baik dan berkembang.

Dapat dirumuskan bahawa satu ungkapan yang panjang tidak semestinya ayat. Begitu juga sesuatu ungkapan yang pendek itu tidak semestinya frasa. Ungkapan yang pendek itu mungkin boleh bertaraf ayat jika sempurna maksudnya dan terletak di antara dua kesenyapan. Abdullah Hassan menyebutnya sebagai ayat tidak sempurna kerana ia boleh berdiri sendiri walaupun tidak mempunyai pola dasar. Contohnya #lihat#. Jika kita mendengar pengucapan ayat itu, sebagai pendengar sudah tentu kita boleh memahami maksud perintah yang terkandung di dalamnya walaupun subjeknya tidak dinyatakan. Jelasnya, ayat ini hanya sempurna dari sudut fonologi sedangkan dari sudut sintaksis ia kurang sempurna. Oleh itu ia tidak dikatakan ayat. Ini dijelaskan oleh Lutfi Abas. Menurut beliau, ayat mesti boleh berdiri secara sintaksis dan fonologis, bukan sintaksis atau fonologis. Dengan perkataan lain, ayat itu boleh difahami secara lisan dan tulisan tanpa mengabaikan subjek dan predikatnya.

Saya berpendapat bahawa frasa adalah serupa dengan rangkai kata. Hal ini demikian kerana menurut Asmah Haji Omar, frasa dalam pengertian tradisional adalah dua perkataan yang letaknya berturutan tetapi tidak mempunyai subjek dan predikat. Oleh itu, seandainya diberi dua kata yang berturutan tanpa subjek dan predikat, pasti ia adalah rangkai kata. Frasa itu sendiri merupakan perkataan Inggeris "phrase" yang dimelayukan menjadi frasa. Menurut Kamus Progresif Inggeris-Melayu 1992, "phrase" bermaksud gatra atau penggalan kata yang menjadi bahagian dalam ayat. Gatra atau penggalan kata tersebut samalah dengan maksud "unsur-unsur ayat". Oleh itu rangkai kata yang juga dijadikan unsur dalam ayat sebenarnya adalah frasa. Tambahan pula rangkai kata adalah istilah termudah dan makna terhampir bagi kepada "dua perkataan berurutan" seperti dalam definisi frasa oleh Asmah Haji Omar.

Walau bagaimanapun tidak selamanya frasa itu adalah rangkai kata kerana frasa boleh terdiri daripada deretan perkataan yang lebih panjang daripada rangkai kata, sedangkan rangkai kata lazimnya dua perkataan sahaja. Ringkasnya, frasa dikatakan serupa dengan rangkai kata pada ketika konstruksinya bertepatan dengan konstruksi rangkai kata. Kaitan frasa dengan rangkai kata serupa dengan kaitan antara frasa dengan klausa, iaitu unit yang lebih kecil boleh sama konstruksi dengan unit yang lebih besar tetapi unit yang lebih besar kadang kala tidak boleh menjadi sama dengan unit yang kecil.

MENGANALISIS AYAT

Bagi tugasan menganalisis ayat daripada cerpen, saya telah menganalisis tiga ayat seperti yang didemonstrasikan oleh pensyarah di bilik kuliah sebelumnya. Pada peringkat awalnya terdapat beberapa kesilapan penaakulan yang telah dikesan oleh pensyarah. Saya terpaksa membetulkannya semula. Akan tetapi ada juga analisis yang saya pertahankan setelah menyemak dengan teliti sumber-sumber yang berkenaan. Walau bagaimanapun kesilapan ini memberi pengajaran agar pada masa akan datang saya lebih berhati-hati dan dapat berdiri di atas hujah-hujah sendiri yang kukuh.

Harapan saya, apa yang telah saya kemukakan adalah benar dan tidak menyimpang daripada rumus-rumus nahu yang telah ditetapkan walaupun kemungkinan ia akan berubah mengikut peredaran zaman. Jika terdapat hujah-hujah saya bercanggah daripada landasan linguistik, teguran membina amat saya harapkan, supaya kelak tidak ada murid yang mewarisi kedangkalan ilmu gurunya.

BAHAN SUMBER MENGAJAR

Bagi tugasan terakhir iaitu membina bahan sumber mengajar, saya telah memilih bahan berbentuk cerita bergambar berserta soalan-soalan latihan. Saya mengaggapnya sesuai kerana bahan sumber seperti ini sering diaplikasikan oleh guru Bahasa Melayu tahun tiga dalam pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Hal ini terbukti apabila saya mendapati kemahiran yang berkaitan dengan bahan tersebut ada dalam buku Huraian Sukatan Pelajaran Tahun Tiga. Kemahiran-kemahiran tersebut ialah:

1.32 Bercerita berpandukan gambar-gambar atau keadaan sebenar.

2.17 Membaca dan memahami perkataan dan ayat.

3.20 Menyusun dan menulis ayat-ayat yang sesuai mengikut urutan isi.

Bahan bantu tersebut sesuai untuk sesi pengajaran satu jam dan boleh menggabungjalinkan tiga kemahiran bahasa iaitu membaca, menulis, dan lisan.

Walau bagaimanapun saya, masih musykil mengenai isi kandungan bahan bantu itu. Adakah ia sesuai atau terlalu mudah untuk murid sasaran? Menjawab persoalan ini, guru Bahasa Melayu tahun tiga S.K. Timbou, Tambunan, Puan Julita Impas menyatakan bahawa isi kandungan bahan itu sudah memadai dan lebih daripada sesuai untuk murid tahun tiga. Menurutnya, jika taraf isinya agak tinggi, kemungkinan besar murid tidak dapat mengikuti isi pengajaran yang hendak disampaikan.

Puan Julita, 26 tahun, bekas pelatih Maktab Perguruan Keningau, menyatakan demikian berdasarkan pengalaman beliau sendiri sebagai guru Bahasa Melayu selama lima tahun, termasuk setahun di tahun tiga. Saya telah bertemu bual dengan beliau pada 1 April 1997 iaitu pada minggu pertama saya menjalani praktikum di sekolah tempat beliau bertugas.

PENUTUP

Setakat ini, alhamdulillah, saya berpuas hati dengan kerja kursus yang telah saya siapkan ini walaupun kemungkinan terdapat kekurangan dari mana-mana sudut yang tidak saya sedari. Saya amat mengharapkan teguran dan maklum balas dari mana-mana pihak agar dapat saya menghasilkan kerja kursus yang lebih baik pada masa akan datang. Sesungguhnya hidup atau matinya suatu ilmu itu bergantung generasi yang memilikinya.

BIBLIOGRAFI

Abdullah Hassan, 1980. Linguistik Am untuk Guru Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Fajar Bakti.

Abdullah Hassan dan Ainon Mohamad, 1995. Bahasa Melayu STPM Kertas 1 & 2. Shah Alam: Fajar Bakti.

Asmah Haji Omar, 1986. Nahu Melayu Mutakhir. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Kamarudin Haji Hussin dan Siti Hajar Hj. Abdul Aziz, 1997. Ketrampilan Berbahasa. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman.

Lutfi Abas, 1985. Linguistik Deskriptif dan Nahu Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mok Soon Sang, 1995. Asas Pendidikan 3, Kurikulum dan Praktikum. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman.

Nik Safiah Karim et. al., 1996. Tatabahasa Dewan. Edisi Baharu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

 

1