Sumber

PENDEKATAN STRUKTURAL

 

Pendekatan ini telah digunakan oleh guru-guru di sekolah sejak tahun 1960-an lagi. Ciri-cirinya ialah:

1.       Kritikan Moden Karya dikaji berasaskan kritikan sastera moden.

2.       Pembacaan Teliti Guru dan pelajar mesti membaca dan meneliti karya kerana penganalisisan hanya dapat dilakukan setelah karya itu benar-benar difahami dan dihayati.

3.       Menganalisis Struktur Pendekatan ini menekankan pemahaman dan analisis terhadap unsur-unsur yang membina karya itu seperti plot, perwatakan, tema, latar, ciri-ciri simbolik, klimaks dan lain-lain. Hubungan antara unsur-unsur ini amat erat dan membentuk satu satuan yang unik, yang dijadikan alat untuk mencerminkan peristiwa-peristiwa dan hakikat kehidupan masyarakat penulisnya.

4.       Induktif* Pembelajaran bersifat induktif, iaitu murid-murid sendiri mengesan dan mengenal pasti, serta menganalisis struktur sesebuah karya. Misalnya, mereka sendiri mengesan tema, persoalan-persoalan sampingan, watak utama, watak sampingan, sifat-sifat utama, jalan cerita, penyampaian dan lain-lain. Tugas guru hanya membantu dan memandu murid-murid membuat rumusan-rumusan yang betul dan tepat. Unsur-unsur yang dikaji itu hendaklah dilihat sebagai satu kesatuan. Setiap unsur itu mempunyai pertalian antara satu sama lain. Misalnya, tema ditonjolkan melalui perlakuan dan pengalaman-pengalaman yang dilalui oleh watak, plot juga dijalin melalui peristiwa-peristiwa yang dialami oleh watak. Satu teknik yang penting untuk membantu murid mengesan dan mengenal pasti dengan tepat akan ciri-ciri struktur karya itu, ialah dengan mengemukakan soalan-soalan yang dapat mengarah pemikiran murid kepada perkara yang menjadi fokus pengajaran. *Boleh dibincangkan.

5.       Berdasarkan Objektif Tertentu Dalam sesuatu masa pengajaran, guru mesti memberi tumpuan terhadap sesuatu objektif yang tertentu. Misalnya dalam soal tema, maka aspek temalah yang diajarkan secara terperinci. Ini dilakukan supaya murid-murid benar-benar dapat memahami, mengenal pasti, menginterpretasi dan menghayati pokok persoalan sesebuah karya itu.

6.       Menjelaskan Konsep Lazimnya, sebelum analisis terhadap karya dijalankan, guru terlebih dahulu menjelaskan konsep-konsep tertentu yang menjadi fokus pengajaran. Misalnya, konsep dan pengertian plot, unsur ketegangan, kemuncak, sorotan kembali, sorotan muka, peleraian, nada dan sebagainya. Perlulah dipastikan bahawa murid-murid telah memahami konsep-konsep tersebut sebelum aktiviti bilik darjah dijalankan.

7.       Kognitif Kemahiran kognitif yang lebih ditekankan oleh guru dalam pengajaran ialah kemahiran kefahaman, iaitu memahami dengan mendalam akan karya yang dipelajari dari segi unsur-unsur yang membentuknya.

8.       Deskriptif Di samping menekankan kemahiran pemahaman, pendekatan ini juga memberatkan latihan-latihan penghuraian dan penganalisisan terhadap struktur sesebuah karya yang dikaji. Misalnya menginterpretasi sifat-sifat watak, tema, latar cerita, penggunaan bahasa pengarang dan sebagainya.

9.       Mengutamakan Struktur Luaran Walaupun murid-murid diberi kebebasan untuk berbincang, tetapi pembelajaran lebih banyak dipandu oleh guru dan berasaskan landasan-landasan yang telah diajarkan. Dengan kata lain, pembelajaran sastera terbatas pada struktur luaran yang telah ditentukan.

10.   ABM Tidak Penting Oleh sebab pengajaran dan pembelajaran karya sastera lebih berfokus pada struktur sesebuah karya, maka alat bantu mengajar tidaklah begitu dipentingkan. Pengajaran lazimnya lebih berupa “penerangan” guru dan perbincangan antara murid dengan guru dan murid dengan murid.

Contoh Pengajaran

Tajuk:  Mengesan Tema dan Perwatakan dalam Cerpen

Langkah 1:  Guru menerangkan konsep tema dalam sesebuah cerita. Misalnya, tema ialah "Gagasan fikiran atau persoalan yang menjadi pemikiran atau permasalahan yang mendasari karya". Perwatakan ialah "Gambaran keseluruhan  sifat-sifat watak yang ditonjolkan dalam sesebuah cereka, misalnya kelakuan, perasaan, cara berfikir dan sebagainya".  (Generalisasi)

Langkah 2: Guru memberikan ringkasan cerpen yang hendak diajarkan pada hari itu untuk menarik minat dan perhatian murid. (Contoh)

Langkah 3: Guru menjelaskan makna perkataan sukar yang terdapat dalam cerpen untuk membantu murid-murid memahami cerpen tersebut dengan lebih cepat. (Proses yang bersifat deduktif)

Langkah 4:  Murid-murid diberi masa untuk membaca senyap. Mereka juga diminta mengesan tema dan aspek-aspek perwatakan sebagaimana yang telah diterangkan. (Proses generalisasi, ciri induktif)

Langkah 5:  Beberapa orang murid diminta menceritakan cerita dalam cerpen itu sekali lagi secara ringkas untuk menguji kefahaman mereka. (Peneguhan)

Langkah 6:  Penganalisisan dan pengesanan terhadap tema dan aspek-aspek perwatakan dilakukan secara perbincangan. Untuk memandu dan membimbing murid-murid, guru mengemukakan soalan-soalan yang dapat mencungkil kebolehan murid-murid mengenal pasti tema dan perwatakan cerita. (Proses induktif)

Langkah 7:  Guru membuat rumusan tentang persoalan, tema dan perwatakan bagi cerpen yang diajarkan pada hari itu dan membuat catatan di papan hitam. Murid-murid menyalin catatan itu. Atau Guru membuat rumusan secara lisan dan murid-murid diminta menuliskannya dalam buku masing-masing dengan menggunakan bahasa mereka sendiri. (Generalisasi deduktif [dilakukan oleh guru] dan peneguhan.)

Catatan: Untuk menjimatkan masa, cerpen boleh diberi oleh guru dua atau tiga hari sebelum pengajaran dijalankan. Untuk mengukuhkan kefahaman dan keupayaan pelajar, guru boleh menyuruh mereka mengesan tema dan perwatakan cerpen lain sebagai kerja rumah.

Nota MIR: Pada saya, langkah-langkah ini lebih bersifat eklektik dengan kewujudan kedua-dua unsur induktif dan deduktif.

Kelebihan Pendekatan Struktural

1.       Memahami Konsep Pendekatan ini dapat memberikan kefahaman yang mendalam kepada murid tentang pengertian konsep-konsep dalam kajian teks sastera kerana murid dapat mengesan unsur-unsur yang dikaji itu daripada karya yang diajarkan.

2.       Mudah Mengajar Guru lebih mudah mengajar kerana analisis setiap struktur dibuat satu persatu dan pada waktu-waktu pengajaran yang tertentu. Dengan perkataan lain, tumpuan dapat dibuat pada analisis sesuatu struktur secara mendalam, sebelum beralih kepada penganalisisan struktur yang lain.

3.       Pembacaan Teliti Pembacaan terhadap karya perlu dilakukan dengan teliti dan terperinci kerana hanya dengan demikian analisis struktur dapat dilakukan. Ini dapat memastikan pemahaman murid mendalam.

4.       Tidak Banyak ABM Pendekatan ini lebih mudah dijalankan kerana tidak memerlukan banyak alat bantu mengajar.

Kelemahan Pendekatan Struktural

1.   Terpisah Dengan menganalisis sesebuah karya sastera berdasarkan struktur seolah-olah karya itu dapat dipisah-pisahkan dan unsur-unsur seolah-olah dapat wujud secara terasing; walhal karya sastera sebenarnya dibentuk daripada gabungan unsur-unsur tersebut. Pengajaran sastera berdasarkan pendekatan ini sukar memperlihatkan hubungan antara unsur-unsur yang membentuk sesebuah karya sastera itu.

2.   Membosankan Pelajar berkemungkinan bosan kerana mereka tidak berpeluang mengalami dan menghayati karya yang dipelajari.

3.   Menghafal Menggalakkan pelajar menghafal, bukan mengamalkan nilai-nilai murni dalam karya yang dikaji.

Stereotaip Teknik dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran bersifat stereotaip. Hal ini akan meninggalkan kesan yang membosankan terutama jika guru tidak menggunakan alat bantu mengajar. Aktiviti hanya bertumpu di bilik darjah dan banyak dipraktikkan teknik huraian dan perbincangan. Murid-murid tidak berpeluang melakonkan adegan-adegan dalam cerita. Mereka tidak berpeluang melakukan aktiviti yang dapat menimbulkan penikmatan dan penghayatan terhadap karya itu.

Sumber
Juriah Long, Raminah Hj. Sabran dan Sofia Hamid, 1990. Perkaedahan Pengajaran Bahasa Malaysia. Petaling Jaya: Fajar Bakti, 326--331 (diubahsuai).

1