โรงเรียนชุมชนแหลมงอบฯ                             

HOME / ข้อมูลพื้นฐาน / แนะนำสถานศึกษา / แผนการจัดการเรียนรู้ / พูดจาประสาคร / แก่นสารการศึกษา  /ลูกไม้ลายไทย /นานาสาระ /  LINKS & GUESBOOK

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

แฟ้มสะสมงานนักเรียน

คือ การเก็บรวบรวมผลงานของนักเรียนเอง หรือภายใต้การแนะนำของครู มาสะสมไว้อย่างเป็นระบบ โดยครูและนักเรียนมีส่วนร่วม   ในการสร้างและประเมินแฟ้มสะสมงานด้วยกัน

แฟ้มสะสมงานของนักเรียนเป็นการประเมินผลย่อยมากกว่าประเมินผลสรุปรวม จึงควรมีลักษณะดังนี้

1. นักเรียนต้องมีส่วนร่วมในการคัดเลือกรายการต่าง ๆ ในแฟ้มสะสมงาน

2. ต้องมีเกณฑ์ในการคัดเลือกตัดสินผลงาน

3. มีหลักฐานแสดงผลการประเมิน

จุดเด่นของแฟ้มสะสมงาน

1. เพิ่มแรงจูงในในการเรียนของนักเรียน และมีความคิดสร้างสรรค์

2. พัฒนาทักษะทางวิชาการระดับสูงแก่นักเรียน

3. พัฒนาทักษะการทำงานเป็นหมู่คณะเพื่อให้งานสำเร็จ

4. เป็นการปรับเปลี่ยนการเรียนรู้จากนามธรรมไปสู่รูปธรรม

5. แสดงพัฒนาการของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง และได้ปรับปรุงตลอดเวลา

6. วัดความสามารถของนักเรียนได้หลายด้าน

7. นักเรียนมีความสุขในการทำแฟ้มสะสมงานของตน

8. งานทุกชิ้นสามารถเขียนชื่อ วัน เดือน ปี ได้

9. การประเมินจากแฟ้มสะสมงานเป็นการเปิดเผยตรงไปตรงมา

10. แฟ้มสะสมงามสามารถนำผลงานมาปรับเปลี่ยนให้ดีขึ้นได้

องค์ประกอบของแฟ้มสะสมงานนักเรียน

แฟ้มสะสมงานนักเรียนอาจมีรูปร่างอย่างไรก็ได้ ขึ้นอยู่กับสภาพการเก็บสะสม โดยยึดหลักการใช้สะดวก และมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีองค์ประกอบดังนี้

ส่วนที่ 1   คำนำ สารบัญ ประวัติส่วนตัว เก็บรายจุดประสงค์การเรียนรู้ ชิ้นงาน งานที่ทำในห้องเรียน ซึ่งครู และนักเรียนร่วมกันคัดเลือก

ส่วนที่ 2   ตัวบ่งชี้ประกอบงาน แบบรายงานแสดงรายละเอียดของงาน จำนวนหนังสือที่อ่าน เวลาที่ใช้ในการ ทำงาน คะแนนจากแบบทดสอบ การบ้าน แบบสำรวจรายการของครู บันทึกประจำวันเกี่ยวกับงาน/วิชาของ นักเรียน

ส่วนที่ 3   เกณฑ์การตัดสินแฟ้มสะสมงานม และข้อมูลประเมินของครู ตนเอง เพื่อน ผู้ปกครอง และผู้สนใจอื่น ๆ รวมทั้งภาคผนวก(ถ้ามี)

การใช้แฟ้มสะสมงานนักเรียน

แฟ้มสะสมงานนักเรียนสามารถนำไปใช้ประเมินนักเรียนโดยตรง และสามารถนำไปใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

1. สะท้อนให้เห็นความคิดของนักเรียน ให้รู้จักการวิพากษ์วิจารณ์ตนเอง

2. กระตุ้นให้นักเรียนเกิดทักษะในการวิเคราะห์และตัดสินใจได้ โดยพยายามให้นักเรียนได้นึกถึงคำถามต่าง ๆ เช่น อะไรส่งเสริมให้งานที่นักเรียนทำกลายเป็นงานชิ้นเอก เป็นต้น

3. นักเรียนสามารถนำแฟ้มสะสมงานของตนไปอภิปรายกับเพื่อน ๆ เพื่อประกาศถึงความสำเร็จ และแลกเปลี่ยน ความคิดเกี่ยวกับผลงานในอนาคต

4. นักเรียนสามารถนำไปแลกเปลี่ยนความคิดกับผู้ปกครอง ทำให้ผู้ปกครองทราบถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้อย่าง ถูกต้อง

5. ผลงานในแฟ้มสะสมงามนำไปจัดนิทรรศการ และสามารถเก็บรวบรวมไว้ในแฟ้มสะสมงานของผู้ปกครอง นักเรียน

ขั้นตอนการประเมินผลโดยใช้แฟ้มสะสมงานนักเรียน

1. การวางแผนการจัดทำ (Project)

2. การเก็บรวบรวมผลงาน (Collect)

3. การคัดเลือกงานหรือหลักฐาน (Select)

4. การแสดงความคิดเห็๋นหรือความรู้สึกต่องาน (Interject)

5. การตรวจสอบความสามารถของตน (Reflect)

6. การประเมินผลงาน (Inspect)

7. การแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับผลงาน (Perfect)

8. การปรับเปลี่ยนผลงาน (Connect)

9. การจัดระบบของแฟ้มสะสมงาน (Inject / Eject)

10. การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน (Respect)

การจัดทำแฟ้มสะสมงานอาจปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้บางขั้นตอนตามความเหมาะสม แต่ต้องมีขั้นตอนหลัก 4 ขั้นตอน คือ การรวบรวมผลงานหรือหลักฐาน , การคัดเลือกผลงาน , การแสดงความคิดเห็นหรือความรู้สึก และการประเมินผลงาน

HOME / UP / มุ่งสู่บูรณาการและเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง / พหุปัญญา / PERFORMANCE TASK