โรงเรียนชุมชนแหลมงอบฯ                            

HOME / ข้อมูลพื้นฐาน / แนะนำสถานศึกษา / แผนการจัดการเรียนรู้ / พูดจาประสาคร / แก่นสารการศึกษา  /ลูกไม้ลายไทย /นานาสาระ /  LINKS & GUESBOOK

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

แผนการสอนแบบบูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

แผนที่ 9 ภาคเรียนที่ 2

เรื่อง เรื่อง งามจับตารุ้งเจ็ดสี

สาระสำคัญ  1. กรวยเป็นรูปทรงที่มีฐานเป็นรูปวงกลมและมียอดแหลม ซึ่งไม่อยู่บนระนาบเดียวกับฐาน

                        2. ปริซึมเป็นรูปทรงตันมีหน้าตัดทั้งสองเป็นรูปเหลี่ยมเท่ากันทุกประการ และหน้าตัดทั้งคู่อยู่ในรูปขนานกัน

                         3. พีระมิดเป็นรูปทรงที่มีฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมต่าง ๆ มียอดแหลมที่ไม่อยู่ในระนาบเดียวกับฐาน และหน้าทุกหน้าเป็นรูปสามเหลี่ยมที่มีจุดยอดรวมกันที่ยอดแหลมนั้น

                        4. ปริมาตรและความจุของรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก หากได้จากความกว้าง X ความยาว X ความสูงของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนั้น

                        5. การหาความจุของรูปทรงที่กลวงทำได้โดยการตวงและนำวัตถุที่ตวงไปหาปริมาตร โดยใช้เครื่องตวงมาตรฐาน ปริมาตรที่หาได้คือความจุของรูปทรงที่กลวงนั้น

                        6. การประดิษฐ์ของเล่นทำให้เกิดความเพลิดเพลินและประหยัดค่าใช้จ่าย

                        7. การหักเหของแสงเกิดขึ้นเมื่อแสงเคลื่อนที่จากตัวกลางชนิดหนึ่งไปยังตัวกลางอีกชนิดหนึ่ง

                        8. แสงของดวงอาทิตย์ประกอบด้วยแสงสีต่าง ๆ เราจะเห็นแสงสีต่าง ๆ เมื่อมีการหักเหของแสงเกิดขึ้น

                        9. รุ้งกินน้ำเกิดจากการหักเหของแสงอาทิตย์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เนื่องจากในอากาศมีละอองน้ำเล็ก ๆ เกิดขึ้น เมื่อแสงอาทิตย์ส่องผ่านทำให้เกิดการหักเหของแสง แยกออกเป็นสีต่าง ๆ ในทิศทางตรงกันข้ามกับดวงอาทิตย์ ปรากฏการณ์นี้จะเกิดหลังฝนตก

                        10. การเรียนรู้คำศัพท์และการฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน เป็นพื้นฐานการเรียนภาษาอังกฤษ เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

                        11. การเขียนบทร้อยกรองโดยเข้าใจลักษณะของคำประพันธ์และเขียนเนื้อหาได้เหมาะสม จะทำให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกซาบซึ้ง และเห็นคุณค่าของภาษาไทยมากขึ้น

                        12. การอ่านบทร้อยกรองได้ถูกต้องและเข้าใจเนื้อหา ทำให้เห็นความงดงามและคุณค่าของภาษาไทย ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมทางภาษาของชาติ

จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. นักเรียนสามารถหาปริมาตรของรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากได้
  2. นักเรียนสามารถหาคำตอบจากโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการหาปริมาตรและความจุของรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ที่กำหนดให้ได้
  3. นักเรียนสามารถแยกรูปทรงในลักษณะของรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกระบอก ทรงกลม กรวย ปริซึม และพีระมิดได้
  4. นักเรียนสามารถบอกลักษณะหน้าตัดหรือด้านข้างของรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ปริซึม และพีระมิดได้
  5. นักเรียนสามารถประดิษฐ์ของเล่นหรือของตกแต่งจากรูปทรงต่าง ๆ ได้
  6. นักเรียนสามารถอธิบายการหักเหของแสงเมื่อแสงผ่านตัวกลางต่างกันได้
  7. นักเรียนสามารถทดลองและสรุปผลการทดลองเกี่ยวกับการหักเหของแสง เมื่อผ่านตัวกลางต่างกันได้
  8. นักเรียนสามารถทดลองและสรุปได้ว่าแสงอาทิตย์ประกอบด้วยสีต่าง ๆ
  9. นักเรียนสามารถทดลองได้ว่าเมื่อแสงผ่านละอองน้ำจะหักเห ทำให้เกิดแสงสีรุ้งได้
  10. นักเรียนสามารถสรุปได้ว่ารุ้งกินน้ำจะเกิดได้เมื่อมีแสงอาทิตย์และละอองน้ำ และจะเกิดในทิศทางตรงกันข้ามกับดวงอาทิตย์
  11. นักเรียนสามารถสื่อสารด้วยการฟัง พูด อ่าน และเขียน อย่างถูกต้อง ชัดเจนเหมาะสมกับระดับภาษาที่เรียน
  12. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ
  13. นักเรียนสามารถแต่งและอ่านกาพย์ยานี 11 ได้ถูกต้อง ไพเราะและเหมาะสมกับเรื่องที่กำหนด

เนื้อหา

                                             สปช.

การหักเหของแสง
แสงของดวงอาทิตย์
รุ้งกินน้ำ

คณิตศาสตร์

รูปทรงต่าง ๆ
การหาปริมาตรและความจุของรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
การสร้างรูปทรงต่าง ๆ

ภาษาไทย

การฟังรายงาน , การอภิปราย
การพูดอภิปราย , การตอบคำถาม , การสรุป
การเขียนบันทึก , รายงาน , กาพย์ยานี 11
การอ่านกาพย์ยานี 11 บัตรงาน

สลน.

การเขียนภาพระบายสีรุ้งกินน้ำ
ความอดทน , ความมีระเบียบวินัย

กพอ.

การประดิษฐ์รูปทรงเรขาคณิต
การต่อรูปทรงเรขาคณิตเป็นโครงสร้าง

ภาษาอังกฤษ

การสนทนาเรื่องสีของรุ้งกินน้ำ
การเขียนบรรยายภาพ

การบูรณาการ  

                                คณิตศาสตร์

รูปทรงเรขาคณิต
ลูกบาศก์
ปริมาตร , ความจุของรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก และรูปทรงที่กลวง

ภาษาไทย

การฟัง
การพูด
การอ่าน
การเขียน

สลน.

การเขียนภาพระบายสี

กพอ.

การประดิษฐ์ของเล่นหรือของตกแต่ง

ภาษาอังกฤษ

color

กิจกรรมการเรียนรู้

  1. นักเรียนหาวัสดุที่มีรูปทรงต่าง ๆ มากองรวมกัน
  2. นักเรียนช่วยกันแยกประเภทของรูปทรง พร้อมบอกชื่อและคุณสมบัติของรูปทรงนั้น ๆ (หน้าตัด หน้าข้าง) พร้อมออกแบบบันทึก
  3. ทบทวนการหาปริมาตร , ความจุ ของรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก โดยศึกษาจากบัตรการเรียนรู้ที่ 1 (ภาคผนวก)
  4. ร่วมกันอภิปรายถึงการหาปริมาตร , ความจุของรูปทรงต่าง ๆ ได้หรือไม่ อย่างไร เขียนบันทึกรายงานผลหน้าชั้นเรียน
  5. นักเรียนศึกษาการสร้างรูปทรงต่าง ๆ และสร้างรูปทรงตามความสนใจของตน
  6. นักเรียนเข้ากลุ่มตามรูปทรงเรขาคณิตที่ตนเองสร้างขึ้น แล้วนำรูปทรงที่สมาชิกในกลุ่มสร้างได้มาต่อเป็นโครงสร้างตามจินตนาการของสมาชิกภายในกลุ่ม
  7. นำผลงานมาจัดนิทรรศการ และเปลี่ยนเรียนรู้
  8. แต่ละกลุ่มสำรวจสิ่งปลูกสร้างในโรงเรียนว่ามีรูปทรงใดเป็นส่วนประกอบของสิ่งก่อสร้างบ้าง สรุปการนำรูปทรงมาใช้ได้ครบหรือขาดชนิดใดบ้าง
  9. ครูนำรูปปริซึมและพีระมิด มาร่วมกันอภิปรายว่าจะใช้ทำอะไรได้บ้าง เช่น ปริซึมแท่งแก้วสามเหลี่ยมสามารถนำไปใช้ทดลองเรื่องการหักเหของแสงได้
  10. ครูนำแก้วใสบรรจุน้ำประมาณครึ่งแก้วและดินสอมาอภิปรายร่วมกับนักเรียนว่าถ้าจุ่มดินสอลงไปในแก้วน้ำ จะมองเห็นดินสอเป็นอย่างไร ซึ่งนักเรียนอาจทำนายได้แตกต่างกันไป จากนั้นครูจุ่มดินสอลงไปในแก้วน้ำ ให้นักเรียนสังเกตลักษณะของดินสอที่มอง และส่งตัวแทนของกลุ่มรายงานผลการสังเกตหน้าชั้นเรียน
  11. ครูถามนักเรียนว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้น ซึ่งนักเรียนจะตอบอย่างไรครูก็รับฟังไว้ และให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำกิจกรรมตามบัตรงานที่ 1 (ภาคผนวก)โดยให้นักเรียนศึกษาบัตรงานจนเข้าใจแล้วช่วยกันตั้งจุดประสงค์ของการทดลอง จากนั้นจึงทำการทดลอง
  12. จากผลการทดลองและแนวคำถามในบัตรงาน ซึ่งนักเรียนให้คำตอบ ครูให้ความรู้ว่าแสงที่เบนออกจากแนวเดิมเรียกว่าแสงหักเห
  13. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มอภิปรายต่อไปตามกิจกรรมนำในข้อ 10 แล้วครูถามถึงการมองเห็นปลาในน้ำว่ามีการเดินทางของแสงและการหักเหของแสงอย่างไร ให้นักเรียนช่วยกันหาคำตอบ และร่วมกันอภิปรายถึงการนำหลักการหักเหของแสงไปใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น ประยุกต์ใช้ในการประดิษฐ์อุปกรณ์หรือของใช้ต่าง ๆ
  14. ครูถามนำว่าในธรรมชาติแสงแดดจะมีกี่สี และจะทดลองได้อย่างไร แล้วแบ่งนักเรียนเป็น 3 กลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มศึกษาและทำกิจกรรมตามบัตรงานที่ 2 (ภาคผนวก) ฐานละ 2 นาที โดยให้ตั้งจุดประสงค์การทดลองและออกแบบบันทึกผลการทดลองก่อนดำเนินการทดลองตามฐานดังนี้
ฐานที่ 1 การเป่าฟองสบู่หรือฟองแชมพู
ฐานที่ 2 แก้วปริซึม ฉากรับแสง
ฐานที่ 3 ไม้บรรทัดพลาสติกใส

                   15. ครูนำอภิปรายผลการทดลองและแนวคำถามในบัตรงาน เพื่อนำสู่การสรุปว่าแสงแดดซึ่งมองเห็นว่าไม่มีสีนั้นประกอบด้วยสีต่าง ๆ

                    16. ครูให้ความรู้เพิ่มเติมว่าการที่แสงแดดที่เราเห็นเป็นสีขาวสามารถแยกเป็นแสงสีต่าง ๆ ได้นั้น เพราะแสงแต่ละสีที่ประกอบเป็นแสงแดดหักเหได้ไม่เท่ากัน แถบสีต่าง ๆ นั้นเรียกว่า สเปกตรัม

                    17. ครูถามนักเรียนต่อไปว่า มีปรากฏการณ์ธรรมชาติอะไรบ้างที่มีการหักเหของแสงเหมือนปริซึม ซึ่งนักเรียนควรยกตัวอย่างปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดจากการหักเหของแสงได้ เช่น รุ้งกินน้ำ ฝ้าน้ำมันที่ลอยในน้ำ เป็นต้น

                    18. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มอภิปรายต่อไปว่า เราสามารถนำความรู้หรือหลักการเรื่องการหักเหของแสงไปประยุกต์ใช้ในการประดิษฐ์อะไรบ้าง นักเรียนอาจตอบว่านำไปประดิษฐ์ของเล่น ของใช้ต่าง ๆ และสิ่งประดิษฐ์ ซึ่งมีคุณค่าต่อการดำรงชีวิตประจำวัน

                    19. ครูถามนักเรียนต่อไปว่าเราจะทำให้เกิดรุ้งกินน้ำได้หรือไม่ อย่างไร

                    20. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกแบบการทดลอง และทำการทดลองเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดสีรุ้ง โดยศึกษาจากบัตรงานที่ 3 (ภาคผนวก)

                    21. ครูนำผลการทดลองและแนวคำถามในบัตรงานให้แต่ละกลุ่มอภิปราย และช่วยกันสรุป

                    22. ครูให้นักเรียนอภิปรายว่าสามารถนำหลักการการเกิดรุ้งกินน้ำไปประยุกต์ใช้ในการประดิษฐ์อะไรบ้าง แล้วให้นักเรียนบันทึกไว้

                   23. ครูสนทนากับนักเรียนดังนี้

   T : How many colors do you see?

   S : seven.

   T : What are they color?

   S : They are purple, light blue, blue, green, yellow, orange and red.

                24. ครูให้นักเรียนวาดภาพรุ้งกินน้ำ พร้อมทั้งเขียนคำศัพท์สีรุ้งกินน้ำใต้ภาพ

   T : Draw and color rain blow. Write color in it.

                25. ให้นักเรียนนำคำศัพท์สีทั้ง 7 สี มาแต่งประโยคต่าง ๆ 7 ประโยค ตามบัตรงานที่ 4 (ภาคผนวก)

                26. ให้นักเรียนแต่งกาพย์ยานี 11 ชื่อแสง……………อย่างน้อย 2 บท และคัดเลือกบทประพันธ์ที่ไพเราะของสมาชิกในกลุ่ม ออกมาอ่านให้เพื่อนฟัง

สื่อการเรียนการสอน

  1. รูปทรงต่าง ๆ
  2. รูปลูกบาศก์
  3. เครื่องตวงมาตรฐาน
  4. สิ่งก่อสร้าง
  5. กระดาษขาว-เทา
  6. กระดาษโปสเตอร์สี
  7. กรรไกร
  8. กาว
  9. ปริซึมแท่งแก้วสามเหลี่ยม
  10. บัตรงานที่ 1 - 4
  11. ดินสอสี
  12. กระดาษ เอ.4
  13. ผังบังคับกาพย์ยานี 11
  14. แก้วน้ำ
  15. ไม้บรรทัดพลาสติกใส
  16. น้ำ
  17. หลอดกาแฟ
  18. น้ำสบู่หรือน้ำแชมพูละลายในน้ำ
  19. กระบอกฉีดน้ำ
  20. ตารางบันทึกผลการสังเกตรูปทรง และตารางบันทึกผลการทดลองการหาปริมาตร

การวัดและประเมินผล

  1. สังเกต
การร่วมกิจกรรม
การทำงานกลุ่ม
ความตั้งใจ
การรายงานหน้าชั้นเรียน

                    2. ตรวจผลงาน

แบบบันทึกผล
โครงสร้างจากรูปทรงต่าง ๆ

                    3. ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

การสังเกต
การพยากรณ์
การทดลอง
การสื่อความหมายข้อมูล
การตั้งสมมติฐาน

ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา

……………………………………………………………………………………………………………………………………

บันทึกหลังการสอน

……………………………………………………………………………………………………………………………………

 

ภาคผนวก

 

บัตรการเรียนรู้ที่ 1

 1. ให้แต่ละกลุ่มนำลูกบาศก์ มาวางเรียงเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ดังรูป
 2. ให้แต่ละกลุ่มช่วยกันสังเกตรูปทรงที่ได้ และร่วมกันอภิปรายหาความสัมพันธ์ของความกว้าง ความยาว หรือความสูง และปริมาตรของสี่เหลี่ยม โดยการนับลูกบาศก์แล้วบันทึกผลลงในตาราง
 3. ให้แต่ละกลุ่มนำลูกบาศก์ที่แจกให้มาเรียงใหม่เป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากต่าง ๆ อีกประมาณ 4 - 5 รูป (โดยให้แต่ละกลุ่มคิดเอง) แล้วให้สังเกตความสัมพันธ์ และบันทึกลงในตาราง
 4. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันสังเกตความสัมพันธ์ของตัวเลขที่ได้จากการบันทึกผลในช่องปริมาตร กับช่องความกว้าง ความยาว และความสูง แล้วร่วมกันอภิปราย และสรุป
 5. ให้แต่ละกลุ่มทดลองนำลูกบาศก์มาเรียงให้เป็นรูปทรงอื่น ๆ นอกเหนือจากทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก และหาปริมาตรว่าสามารถทำได้หรือไม่ เพราะเหตุใด
 6. ให้แต่ละกลุ่มช่วยกันหาวัสดุ อุปกรณ์ หรือสิ่งของต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีอยู่ในห้องเรียนหรือในโรงเรียน แล้วทดลองวัดความกว้าง ความยาว ความสูงหรือหนา โดยใช้ไม้บรรทัดหรือไม้เมตร กลุ่มละประมาณ 4 - 5 ชนิด แล้วบันทึกผลลงในแบบบันทึก
 7. แต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานตามแนวการนำเสนอดังนี้
  1. มีการวางแผนการดำเนินงานอย่างไร
  2. มีการมอบหมายหน้าที่ให้สมาชิกในกลุ่มหรือไม่ อย่างไร
  3. การมีส่วนร่วมหรือความร่วมมือของสมาชิกในกลุ่ม
  4. การปฏิบัติเป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่ มีปัญหาอุปสรรคอะไร และมีการแก้ไขปัญหาอย่างไร
  5. ผลงานที่ได้กลุ่มมีความภูมิใจมากหรือน้อย และสิ่งที่ประทับใจในผลงานมากที่สุดคืออะไร
  6. ถ้ามีโอกาสใหม่อีกครั้ง กลุ่มคิดว่าจะปรับปรุงแก้ไขอะไรเพื่อให้ผลงานดีขึ้นกว่าเดิม

ตารางบันทึกผลการสังเกตรูปทรง

รูปที่

ความกว้าง

(หน่วย)

ความยาว

(หน่วย)

ความสูง

(หน่วย)

ปริมาตร

(ลูกบาศก์หน่วย)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

       

 

ตารางบันทึกผลการทดลองหาปริมาตรของรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

รูปที่

ชื่อวัสดุ/อุปกรณ์/ของใช้

ความกว้าง

(ซม.)

ความยาว

(ซม.)

ความสูง

(ซม.)

ปริมาตร

(ลบ.ซม.)

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

         

 

 บัตรงานที่ 1

 

ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมตามบัตรงาน และตอบคำถามข้างล่างนี้

1. วางแก้วน้ำที่มีน้ำลงบนกระดาษ 2. ขีดเส้นรอบก้นแก้ว แล้วฉายไฟให้แสงผ่าน

โดยให้แสงตกกระทบน้ำเป็นแนวเฉียง

3. ใช้ดินสอจุดตรงตำแหน่งทางเดินของแสง 4 จุดดังรูป

4. ลากเส้นต่อจุด ก - ข ข - ค และ ค - ง

 

 1. เส้น ก - ข , ข - ค และ ค - ง เป็นเส้นตรงแสดงอะไร
 2. เส้น ก - ข , ข - ค และ ค - ง ต่อเป็นเส้นตรงเดียวกันหรือไม่
 3. เส้น ก - ข , ข - ค และ ค - ง อยู่ในตัวกลางชนิดใด
 4. เส้นที่ต่อกันระหว่างตัวกลางสองชนิด เป็นอย่างไร
 5. นักเรียนจะสรุปผลการทดลองได้ว่าอย่างไร

 

ตัวอย่างบันทึกผลการทดลองตามบัตรงานที่ 1

บันทึกครั้งที่…………………………………บัตรงานที่…………………
วันที่…………เดือน……………………………พ.ศ…………………

จุดประสงค จุดประสงคเพื่อศึกษาทางเดินของแสงเมื่อผ่านจากอากาศไปสู่น้ำ และจากน้ำออกไปสู่อากาศว่ามีลักษณะอย่างไร

 

 

 บัตรงานที่ 2

ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำกิจกรรมทั้ง 3 ฐาน ฐานละ 5 นาที แล้วตอบคำถามข้างล่างนี้

ฐานที่ 1

ฐานที่ 2

ฐานที่ 3

แถบแสงที่เกิดจากฟองสบู่มีสีอะไรบ้าง
แถบแสงที่เกิดจากปริซึมมีสีเหมือนกับแถบที่เกิดจากฟองสบู่หรือไม่
แถบแสงที่เกิดจากไม้บรรทัดมีสีเหมือนกับแถบแสงที่เกิดจากฟองสบู่และปริซึมหรือไม่
แสงจากดวงอาทิตย์มีแถบสีกี่สี

 

บัตรงานที่ 3

 

 

ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำกิจกรรมตามบัตรงาน แล้วตอบคำถามข้างล่างนี้

แถบแสงที่เกิดจากฟองสบู่มีสีอะไรบ้าง
แถบแสงที่เกิดจากปริซึมมีสีเหมือนกับแถบที่เกิดจากฟองสบู่หรือไม่
แถบแสงที่เกิดจากไม้บรรทัดมีสีเหมือนกับแถบแสงที่เกิดจากฟองสบู่และปริซึมหรือไม่
แสงจากดวงอาทิตย์มีแถบสีกี่สี

 

บัตรงานที่ 4

ชื่อ(ภาษาอังกฤษ)………………………………………………………………ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ให้นักเรียนเขียนภาพรุ้งกินน้ำ พร้อมทั้งระบายสี และเขียนคำศัพท์ต่าง ๆ ใต้ภาพรุ้งกินน้ำ

 

 

 

ให้นักเรียนนำคำศัพท์สีทั้ง 7 สี มาแต่งประโยคใหม่ 7 ประโยค

…………………………………………………………………………………………………………

 

ความเห็นของตนเอง ความเห็นของเพื่อน ความเห็นของครู

…………………………………..      …………………………………..     …………………………………

…………………………………..     …………………………………..     …………………………………

…………………………………..     …………………………………..     …………………………………

(ลงชื่อ)…………………………..      (ลงชื่อ)……………………………    (ลงชื่อ)………………………..

HOME / UP / แผนการสอน