โรงเรียนชุมชนแหลมงอบฯ                            

HOME / ข้อมูลพื้นฐาน / แนะนำสถานศึกษา / แผนการจัดการเรียนรู้ / พูดจาประสาคร / แก่นสารการศึกษา  /ลูกไม้ลายไทย /นานาสาระ /  LINKS & GUESBOOK

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

แผนการสอนแบบบูรณาการ กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   เรื่อง สิ่งแวดล้อมที่รัก

สาระการเรียนรู้

            - มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ

                    - การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม

                    - การกระทำของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อม

                    - ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติที่มีต่อมนุษย์

            - รอบตัวน่ารู้

                    - ลักษณะทั่วไปของเปลือกโลก  หิน อากาศ ดิน น้ำ ทราย

                    - การเปลี่ยนแปลง  เมฆ หมอก ฝน ดวงดาว ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์

ประเด็นของการเรียนรู้

            - สิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัว

                    - มีชีวิต  คน สัตว์ พืช

>

                    - ไม่มีชีวิต  ดิน น้ำ หิน ทราย อากาศ ดวงดาว ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์

            - การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม

                    - ประโยชน์ของสิ่งแวดล้อม

                    - การดูแลรักษา   ดูแลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน การปลูกป่า การดูแลรักษาน้ำ ดิน หิน ทราย

            - การกระทำของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อม

                    - ทิ้งขยะ ควันรถ ตัดไม้ทำลายป่า<

            - ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อมนุษย์

                    - น้ำท่วม น้ำเน่า อากาศเสีย

การบูรณาการ

        - สปช.

                    - สิ่งแวดล้อมที่มีชีวิต และไม่มีชีวิต

                    - ประโยชน์ของสิ่งแวดล้อม

                    - การกระทำของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อม

                    - ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อมนุษย์

                    - การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

        - ภาษาไทย

                    - การเล่าเรื่อง

                    - การเขียนเรื่อง

                    - การคัดลายมือ

                    - การอ่าน

                    - การฟัง

        - คณิตศาสตร์

                    - การวัด

                    - เวลา

        - ภาษาอังกฤษ

                    - ทิศ

        - สร้างเสริมลักษณะนิสัย

                    - การวาดภาพ

                    - การร้องเพลง

        - การงานและพื้นฐานอาชีพ

                    - การดูแลรักษาแปลงไม้ดอกไม้ประดับ

                    - การรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียน

สาระสำคัญของความรู้

        สิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเรามีทั้งสิ่งที่มีชีวิต และสิ่งที่ไม่มีชีวิต มีทั้งสวยงามและให้ประโยชน์ต่อมนุษย์ เราควรช่วยกันดูแลรักษา ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมเหล่านั้น

รายละเอียดของกิจกรรม

        1. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในห้องเรียนและนอกห้องเรียนว่ามีอะไรบ้าง ให้นักเรียนกลุ่มที่ 1 ช่วยกันหาสิ่งแวดล้อม ภายในห้องเรียน และให้กลุ่มที่ 2 หาสิ่งแวดล้อมภายนอกห้องเรียน และนำเสนอผลงานเขียนเป็นตารางประกอบ

        2. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต และพานักเรียนออกไปยืนริมสนาม ให้นักเรียนสิ่งของที่อยู่รอบๆ ตัว เช่น ต้นไม้ ถังขยะ และหาวิธีทดสอบว่าสิ่งใดอยู่ใกล้ตัวนักเรียน ครูอาจใช้หน่วยกลางในการวัด เช่น ไม้ และให้อาสาสมัครตรวจสอบดูว่าวัดได้ถูกค้อง หรือไม่ ให้นักเรียนสำรวจด้วยว่าอะไรสูงกว่าตัวนักเรียน อะไรต่ำกว่าตัวนักเรียน และช่วยกันสรุปลักษณะของสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆ ตัวทั้งที่มี ชีวิตและไม่มีชีวิต

        3. ครูนำภาพการเปลี่ยนแปลงของดินมาให้นักเรียนดู และสนทนาถึงลักษณะการเปลี่ยนแปลง สาเหตุของการเปลี่ยนแปลง ผลกระทบที่เกิดจาก การเปลี่ยนแปลง วิธีบำรุงรักษาดิน ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปการอภิปราย และให้นักเรียนร่วมกันเล่าถึงประสบการณ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของ ดิน

        4. ครูนำภาพการเปลี่ยนแปลงของหินและทรายมาให้นักเรียนดู และสนทนาร่วมกันเกี่ยวกับลักษณะของการเปลี่ยนแปลง สาเหตุของการเปลี่ยน แปลง ผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของหินและทราย ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการอภิปราย และแบ่งกลุ่มนักเรียนให้ร่วมกันอภิปรายถึง วิธีการบำรุงรักษาและการปฏิบัติตนในการบำรุงรักษาหินและทราย แล้วตัวแทนกลุ่มนำเสนอหน้าชั้นเรียน

        5. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกไปนำน้ำจากที่ต่างๆ ใส่ภาชนะที่เตรียมมา และนำมาสังเกต ดม ว่าน้ำแต่ละแหล่งที่มามีลักษณะแตกต่างกันอย่างไร และหาเหตุผลว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้น ครูให้นักเรียนร่วมกันดูภาพแม่น้ำลำคลองที่ถูกทำลาย

        6. ครูพานักเรียนไปยืนใต้ร่มไม้แล้วถามนักเรียนว่า " นักเรียนมีความรู้สึกอย่างไร " และให้นักเรียนดูภาพควันพิษจากโรงงาน ภาพถนนที่มีรถ จอแจ ภาพการเกิดพายุหมุน และสนทนาถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของอากาศ ครูนำอภิปรายถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของอากาศที่มี ต่อมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม นักเรียนร่วมกันสรุปผลการอภิปราย

        7. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มละ 4-5 คน แต่ละกลุ่มไปสำรวจแหล่งต่างๆ ดังนี้

                - กลุ่มที่ 1   บริเวณกองขยะใกล้โรงเรียน

                - กลุ่มที่ 2   ที่เลี้ยงสัตว์ในชุมชน

                - กลุ่มที่ 3  ถนนที่มีรถวิ่งไปมา

                - กลุ่มที่ 4   แหล่งน้ำทิ้งที่โรงเรียน

                - กลุ่มที่ 5  ทะเล

        นักเรียนแต่ละกลุ่มสรุปแบบสำรวจและรายงานหน้าชั้นเรียน และให้นักเรียนวาดภาพตามที่นักเรียนได้พบเห็นมา และร่วมกันทั้งชั้นอภิปรายว่า ภาพใดอากาศดี ภาพใดอากาศเสีย นักเรียนร่วมกันสรุปว่าลักษณะของอากาศดีเป็นอย่างไร และลักษณะของอากาศเสียเป็นอย่างไร

        8. ครูแจกภาพต้นไม้ ผลไม้ คน สัตว์ชนิดต่างๆ ให้นักเรียนช่วยกันระบายสีและติดกระดาษกาวด้านหลัง ครูนำกระดาษขาว-เทามาติดบน กระดานดำ และให้นักเรียนนำภาพที่ระบายสีมาจัดลงในกระดาษ และให้นักเรียนรวมกลุ่ม แต่ละกลุ่มช่วยกันบรรยายภาพโดยแบ่งหัวข้อต่างๆ ดังนี้

                - ต้นไม้มีประโยชน์ต่อใคร

                - สัตว์แต่ละชนิดมีประโยชน์อย่างไร และต้องอาศัยอะไร

                - คนได้รับประโยชน์จากอะไรบ้าง

                - ถ้าคนตัดต้นไม้มากๆ จะเกิดผลเสียต่อคน พืช สัตว์อย่างไร

        นักเรียนร่วมกันสรุปถึงการกระทำของคนที่มีผลกระทบต่อพืชและสัตว์

        9. ครูชวนนักเรียนเล่าถึงประสบการณ์ของตนเองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่นักเรียนชอบ และบอกด้วยว่าสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นของใคร เป็นของส่วนรวมหรือไม่ นักเรียนแต่ละคนเขียนเรียงความเรื่อง " เราช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมกันอย่างไร " ครูนำผลงานให้นักเรียนนำเสนอหน้าชั้นเรียน

        10. นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันคิดว่าหากสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราเปลี่ยนแปลงไป เช่น ฝนไม่ตกตามฤดูกาล ไม่มีแสงสว่าง ไม่มีน้ำในแม่น้ำลำคลอง ชีวิตของมนุษย์จะเป็นอย่างไร และให้นักเรียนช่วยกันหาวิธีดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมนั้น และนำผลมาอภิปรายสรุป

        11. ครูนำภาพร่มรื่นของต้นไม้และลำธาร และภาพต้นไม้ที่ถูกตัดมาติดบนกระดานดำ ให้นักเรียนสังเกตภาพทั้งสองและตอบคำถามดังนี้

                - จากภาพที่มีแต่ความแห้งแล้งและต้นไม้ถูกตัด เกิดขึ้นได้อย่างไร

                - ถ้าเกิดความแห้งแล้งและต้นไม้ถูกตัดแล้ว บริเวณนั้นจะเป็นอย่างไร

                - ถ้าต้องการให้บริเวณนั้นร่มรื่นสวยงามเหมือนเดิม จะต้องทำอย่างไีร

        นักเรียนช่วยกันสรุปผลเสียของการทำลายต้นไม้ และประโยชน์ของต้นไม้ ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลง " ป่าสวย "

        12. ครูชวนนักเรียนแต่ละกลุ่มสนทนาถึงเรื่อง " ประโยชน์ของถุงพลาสติก ของใช้ที่เป็นพลาสติก โทษของถุงพลาสติก การกำจัดถุงพลาสติก " โดยให้นักเรียนจับฉลากเลือกหัวข้อและอภิปรายตามหัวข้อนั้น ต่อจากนั้นให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนรายงานหน้าชั้นเรียน ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป หน้าชั้นเรียนอีกครั้ง

        13. ครูชวนนักเรียนไปเดินรอบบริเวณโรงเรียนหนึ่งรอบ แล้วถามนักเรียนว่า " โรงเรียนของเราสะอาดหรือไม่ บริเวณใดบ้างที่ยังไม่สะอาด นักเรียนมีวิธีการอย่างไรจึงจะทำให้บริเวณนั้นสะอาดได้ " นักเรียนปรึกษากันจนได้คำตอบว่า " ต้องเก็บขยะ " ครูชวนนักเรียนร้องเพลง " อย่าทิ้ง ขยะ " แล้วแจกถุงให้นักเรียนในแต่ละกลุ่มออกไปเก็บขยะในบริเวณโรงเรียนใส่ถุงนั้น เมื่อได้เวลาพอสมควรครูจึงขอดูผลงานโดยให้นักเรียนแต่ละ กลุ่มเทขยะลงบนพื้นและแยกประเภทของขยะ กระดาษ พลาสติก ไม้ โลหะ ใบไม้ นักเรียนจะได้คำตอบว่าขยะประเภทใดมีมากที่สุด ที่ใดมีขยะมาก ที่สุด บริเวณโรงเรียนมีกลิ่นเหม็นหรือไม่ ถ้ามีเพราะเหตุใด

        14. ครูทบทวนถึงประโยชน์ของดวงอาทิตย์ แล้วพานักเรียนออกไปกลางสนาม อยู่กลางแดดนานๆ และถามนักเรียนว่า " นักเรียนรู้สึกอย่างไร " นักเรียนร่วมกันสรุปถึงอันตรายจากดวงอาทิตย์ ต่อจากนั้นให้นักเรียนดูภาพการเกิดข้างขึ้นข้างแรม และวาดภาพข้างขึ้นข้างแรม และร่วมสนทนาถึง ผลเสียของเดือนมืด

        15. ครูให้นักเรียนชี้ว่าดวงอาทิตย์ขึ้นทางใด และดวงอาทิตย์ตกทางใด ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปว่าทิศที่ดวงอาทิตย์ขึ้นเราเรียกว่า " ทิศ ตะวันออก " และทิศที่ดวงอาทิตย์ตกเราเรียกว่า " ทิศตะวันตก " ให้นักเรียนทุกคนยืนขึ้นให้มือขวาของนักเรียนอยู่ทางพระอาทิตย์ขึ้น เพราะฉะนั้น มือซ้ายของนักเรียนก็เป็น " ทิศตะวันตก " ทางด้านหน้าของนักเรียนก็คือทิศเหนือ และทางด้านหลังของนักเรียนก็คือทิศใต้ ครูแจกใบความรู้ให้ นักเรียนอ่าน และให้ตอบคำถามปากเปล่า ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลงทิศทั้งสี่

        16. แบ่งนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม แต่ละกลุ่มรับผิดชอบดูแลไม้ดอกไม้ประดับรอบบริเวณโรงเรียน โดยทำกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

                - รดน้ำ                     - พรวนดิน                     - ใส่ปุ๋ย

        ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลงร่วมมือกันเถิด

        17. ครูชวนนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันของนักเรียน เช่น เราจะจุดตะเกียงเมื่อใด เปิดไฟเมื่อไร กิจกรรมที่นักเรียนปฏิบัติใน ช่วงเวลากลางวัน เช่น พระออกบิณฑบาตร ฝูงนกกาเริ่มออกหากิน นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันสังเกตเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเวลาเช้า สาย เที่ยง บ่าย เย็น แล้วร่วมกันอภิปรายเพื่อสรุปกิจกรรมในช่วงเวลากลางวันและกลางคืน และให้นักเรียนทำบัตรงานเป็นรายบุคคล

สื่อการเรียนการสอน

        - ตารางสิ่งแวดล้อมภายนอกห้องเรียน                     - ตารางสิ่งแวดล้อมภายในห้องเรียน

        - ภาพการเปลี่ยนแปลงของดิน                                 - ภาพการเปลี่ยนแปลงของหินและทราย

        - ภาพควันพิษจากโรงงาน                                       - ภาพถนนที่มีรถยนต์จอแจ>

        - ภาพการเกิดพายุหมุน                                          - ภาชนะใส่น้ำ เช่น แก้ว ถุงพลาสติก

        - ตารางแบบบันทึกการสังเกตน้ำ                             - แบบสำรวจ

        - ภาพต้นไม้ คน สัตว์ บ้าน                                     - แปลงไม้ประดับบริเวณโรงเรียน

        - บัวรดน้ำ หรือภาชนะรดน้ำต้นไม้                         - ส้อมพรวน ไม้แหลม

        - ปุ๊ยคอก                                                             - ภาพต้นไม้ ลำธาร คนตัดต้นไม้

        - ถังขยะ                                                             - แผนภูมิเพลงอย่าทิ้งขยะ และเพลงป่าสวย

        - กระดาษวาดภาพ                                             - สี

        - กระดาษขาว-เทา                                             - กรรไกร

การประเมินผล

                           กิจกรรม / พฤติกรรม / ผลงาน                                                      วิธีการ

        1. ความกระตือรือร้นในการทำงาน                                                                  การสังเกต

           การให้ความร่วมมือทำงานกลุ่ม                                                                     การสังเกต

           การแสดงความคิดเห็น                                                                                การสังเกต

           การนำเสนอผลงาน                                                                                     การสังเกต

           ทำงานเสร็จทันเวลา                                                                                    การสังเกต

        2. การเล่าเรื่อง                                                                                              การสังเกต

           การร้องเพลง                                                                                             การสังเกต

           การออกเสียงภาษาอังกฤษ                                                                           การสังเกต

        3. ผลการปฏิบัติงาน

           การวัด                                                                                                     การสังเกต

           การเขียนเรื่อง                                                                                           ตรวจผลงาน

           การวาดภาพ                                                                                            ตรวจผลงาน

           การดูแลรักษาแปลงดอกไม้                                                                        ตรวจผลงาน

           การรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียน                                                        ตรวจผลงาน

        4. การทำแบบทดสอบ                                                                                  ตรวจผลงาน

คำถามที่ใช้ในการเรียนการสอน " สิ่งแวดล้อมที่รัก "

        - สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่มีอยู่รอบตัวเรามีอะไรบ้าง

        - สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่เป็นสิ่งมีชีวิตได้แก่อะไรบ้าง

        - สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่เป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตได้แก่อะไรบ้าง

        - สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่ถูกคนทำลายมีอะไรบ้าง

        - ถ้าไม่ตัดไม้ทำลายป่าจะเกิดอะไรขึ้น

        - ป่าไม้ถูกทำลายเพราะสาเหตุใดบ้าง

        - น้ำเน้าเสียเกิดจากสาเหตุใดบ้าง

        - สิ่งที่ทำให้สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไปได้แก่อะไรบ้าง

        - น้ำท่วมน่าจะมีสาเหตุมาจากอะไรบ้าง

        - น้ำท่วมมีใครเดือดร้อนบ้าง

        - ป่าไม้ถูกทำลายจะมีผลต่อสิ่งมีชีวิตอื่นอย่างไร

        - สิ่งแวดล้อมถูกทำลายจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง

        - ฝนไม่ตกจะเกิดอะไรขึ้นกับคน สัตว์ และพืช

        - น้ำที่นักเรียนพบเห็นแต่ละสถานที่แตกต่างกันหรือไม่

        - เมื่อนักเรียนได้กลิ่นควันรถยนต์ นักเรียนรู้สึกอย่างไร

        - บอกได้ไหมว่าอากาศดีเป็นอย่างไร

        - ที่ใดบ้างที่อากาศเสีย

        - ทำไมทุกวันนี้ฝนจึงไม่ตกตามฤดูกาล

        - ถ้านักเรียนมองแสงจ้าๆ ของดวงอาทิตย์ นักเรียนรู้สึกอย่างไร

        - นักเรียนต้องการให้ไม้ดอก ไม้ประดับในโรงเรียนของเราสวยงามไหม และเราควรทำอย่างไร

        - หากนักเรียนต้องการเห็นน้ำไหลตามลำธาร นักเรียนต้องทำอย่างไร

        - ถุงพลาสติกมีประโยชน์อย่างไร

        - โทษของถุงพลาสติกคืออะไรบ้าง

        - เราจะใช้สิ่งใดแทนถุงพลาสติกได้บ้าง

        - ทำอย่างไรในโรงเรียนของเราจึงจะสะอาด

        - ทำไมห้องน้ำห้องส้วมจึงมีกลิ่นเหม็น ควรแก้ไขอย่างไร

ภาคผนวก

เพลงอย่าทิ้งขยะ

                อย่าทิ้งขยะ   เกะเกะ  เกะกะ (ซ้ำ)                     อย่าทิ้งขยะ   เกะกะ  กลางถนน

        มือพี่อย่าทำซุกซน (ซ้ำ)                                         ทิ้งกลางถนน   เกะกะ  เกะกะ (ซ้ำ)

เพลงป่าสวย

            (สร้อย) ป่าสวยช่วยสร้างสรรค์                         ลดพิษควันที่อันตราย

        ชีวิตจะอยู่ยืนยาว (ซ้ำ)                                            หากพวกเราไม่มุ่งทำลาย (สร้อย)

        ปลูกป่ากันให้เพิ่มพูน   (ซ้ำ)                                      รักษาสมดุลย์ธรรมชาติเอาไว้    

เพลงร่วมมือกันเถิด                                                  - เนื้อร้อง อ.สมจิต จันทร์จรูญ

                (สร้อย) ลามะลิลา  ขึ้นต้นเป็นมะลิซ้อน             พอแตกใบอ่อนเป็นมะลิลา

        แม่น้ำจะใสสะอาด (ซ้ำ)                                           จะต้องไม่ทิ้งขยะลงนา (สร้อย)

        ถุงพลาสติกใช้แล้วใช้อีก (ซ้ำ)                                    เป็นการลดขยะได้นา (สร้อย)

        บนถนนมีควันดำคลุ้ง (ซ้ำ)                                       เชิญคุณคุณปลูกต้นไม้นา (สร้อย)

        บริเวณที่มีขยะ (ซ้ำ)                                               ช่วยกันนะหยิบทิ้งถังนา (สร้อย)

เพลงทิศทั้งสี่                                                             - เนื้อร้อง อ.สมจิต จันทร์จรูญ                 - ทำนอง  มากินข้าวซิ<

                ชื่อทิศทั้งสี่   ชื่อทิศทั้งสี่    มีทิศเหนือ (ซ้ำ)     และมีทิศใต้  ตะวันออก   ตะวันตก

แบบทดสอบเรื่อง " สิ่งแวดล้อมที่รัก "

                คำสั่ง   จง x ทับหัวข้อของคำตอบที่เห็นว่าถูกต้องที่สุด

        1. ประโยชน์ที่สำคัญที่สุดของต้นไม้ คือข้อใด

            ก. ทำให้เกิดลม                                         ข. ทำให้อากาศดี                                     ค. ให้ความสวยงาม

        2. ข้อใดเป็นผลเสียที่เกิดจากการทำลายสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ

            ก. ฝนตกชุก                                             ข. พื้นดินแห้งแล้ง                                     ค. มีต้นไม้เพิ่มมากขึ้น

        3. นักเรียนจะช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร

            ก. ตัดต้นไม้ที่ยังเล็กทิ้ง                              ข. ปล่อยน้ำเสียลงในลำคลอง                     ค. ทิ้งงขยะลงในถังขยะ

        4. ต้นไม้ให้ประโยชน์อย่างไร

            ก. นำมาสร้างบ้าน                                    ข. ให้ความร่มรื่น                                      ค. ถูกทุกข้อ

        5. บริเวณใดอากาศบริสุทธิ์ที่สุด

            ก. ในเมือง                                               ข. ในตลาดสด                                         ค. ชายทะเล

        6. บริเวณที่ไม่มีต้นไม้จะเป็นอย่างไร

            ก. ชุ่มชื้น                                                 ข. แห้งแล้ง                                             ค. ฝนตกชุก

        7.   ข้อใดทำให้สิ่งแวดล้อมเกิดการเปลี่ยนแปลง

            ก. น้ำ                                                     ข. มนุษย์                                                 ค. อากาศ

        8. ปัจจุบันป่าไม้ถูกทำลายโดยสิ่งใดมากที่สุด

            ก. น้ำ                                                     ข. ลม                                                     ค. มนุษย์

        9. สิ่งใดทำให้สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติเปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆ

            ก. การเกิดลมพายุ                                     ข. ลำคลองตื้นเขิน                                   ค. การเกิดน้ำท่วม

        10. การกระทำของมนุษย์ในข้อใดมีผลทำให้ฝนแล้งและน้ำท่วม

            ก. ทำนาปีละ 2 ครั้ง                                 ข. ตัดไม้ทำลายป่า                                   ค. สร้างเขื่อนกั้นน้ำ

        11. ข้อใดคือสาเหตุที่ทำให้น้ำเน่าเสีย

            ก. ฝนตกมาก                                         ข. ทิ้งของเสียลงแม่น้ำลำคลอง                    ค. เรือแล่นไปมา

        12. เราจะรักษาชุมชนของเราให้สะอาดได้อย่างไร

            ก. ทิ้งขยะลงในถัง                                 ข. ทิ้งเศษอาหารลงในแม่น้ำ                         ค. ทิ้งถุงขนมลงบนถนน

        13. ชุมชนไม่สะอาดเพราะเหตุใด

            ก. มีคนอยู่มาก                                     ข. คนขาดระเบียบ                                        ค. มีคนดีๆ หลายคน

        14. เมื่อสุนัขตาย เราควรทำอย่างไร

            ก. เอาไปฝัง                                         ข. ทิ้งถังขยะ                                               ค. โยนลงทะเล

        15. ใครทำให้น้ำสกปรก

            ก. แดงเทขยะลงในแม่น้ำ                       ข. ตาทอดแหลงในน้ำ                                  ค. ดำว่ายน้ำในแม่น้ำลำคลอง

บัตรงาน เรื่อง " เวลา "

        จงตอบด้วยวาจาโดยใช้คำว่า กลางวัน หรือ กลางคืน

        1. เรามองเห็นดวงอาทิตย์เวลาใด

        2. เรามองไม่เห็นดวงอาทิตย์เวลาใด

        3. เรามองเห็นดวงดาวเวลาใด

        4. เราเรียนหนังสือเวลาใด

        จงตอบด้วยวาจาโดยใช้คำว่า เช้า สาย เที่ยง บ่าย เย็น กลางวัน หรือ กลางคืน

        1. ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลาใด

        2. ดวงอาทิตย์ตกเวลาใด

        3. ดวงอาทิตย์อยู่ตรงศีรษะเวลาใด

        4. นักเรียนตื่นนอนเวลาใด

        5. นักเรียนเล่นกีฬาเวลาใด

        6. โรงเรียนเลิกเวลาใด

        7. นักเรียนเข้านอนเวลาใด

        8. นักเรียนรับประทานอาหารเวลาใดบ้าง

HOME / UP / แผนการสอน