โรงเรียนชุมชนแหลมงอบฯ                            

HOME / ข้อมูลพื้นฐาน /แนะนำสถานศึกษา /แผนการจัดการเรียนรู้

พูดจาประสาคร / แก่นสารการศึกษา  /ลูกไม้ลายไทย /นานาสาระ /LINKS & GUESBOOK

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

แผนการสอนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

บทที่ 1 หมู่บ้านแห่งความรัก / บทที่ 2 อุตสาหกรรมกับสังคมไทย

  บทที่ 1      หมู่บ้านแห่งความรัก (มีผู้ส่งแผนการสอนนี้มาให้ หากละเมิดลิขสิทธิ์ท่านใด

                                              โปรดแจ้งให้ทราบด้วย)

                    - แผนที่ 1  การอ่านในใจ          

                    - แผนที่ 2  การอ่านในใจ(วิเคราะห์โครงเรื่อง)

                    - แผนที่ 3   การใช้คำให้ถูกต้องตามความหมาย   

                    - แผนที่ 4   มารยาทในการฟังอภิปราย(การใช้ภาษา)

                    - แผนที่ 5   การเขียนบันทึกเหตุการณ์และวิพากษ์วิจารณ์เรื่อง

                    - แผนที่ 6  การอ่านบทร้อยกรองเสริมบทเรียน

                    - แผนที่ 7   การอ่านเสริมบทเรียน

                    - แผนที่ 8   การแต่งกาพย์ยานี 11

                    - แผนที่ 9  การอ่านออกเสียงและเขียนตามคำบอก

                    - แผนที่ 10 กิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษา

บทที่ 2     อุตสาหกรรมกับสังคมไทย

                - แผนที่ 1  การอ่านในใจ

                    - แผนที่ 2  การวิเคราะห์โครงเรื่อง

                    - แผนที่ 3  พยางค์ คำ วลี ประโยค

                    - แผนที่ 4  มารยาทในการฟัง

                    - แผนที่ 5  มารยาทในการใข้ห้องสมุด

                    - แผนที่ 6  การเขียนเรื่องสร้างสรรค์(การบรรยายโวหาร)

                    - แผนที่ 7  การอ่านออกเสียงและเขียนตามคำบอก

                    - แผนที่ 8  กิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษา

                    - แผนที่ 9  การอ่านบทร้อยกรองเสริมบทเรียน

                    - แผนที่ 10 การอ่านบทร้อยกรองและบทอ่านเสริมบทเรียน

HOME / UP