โรงเรียนชุมชนแหลมงอบฯ                            

HOME / ข้อมูลพื้นฐาน /แนะนำสถานศึกษา /แผนการจัดการเรียนรู้

พูดจาประสาคร / แก่นสารการศึกษา  /ลูกไม้ลายไทย /นานาสาระ /LINKS & GUESBOOK

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

แผนการสอนกลุ่มทักษะภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

บทที่ 1 เรื่อง หมู่บ้านแห่งความรัก สัปดาห์ที่ 1

แผนที่ 3 การใช้คำให้ถูกต้องตามความหมาย เวลา 3 คาบ

สาระสำคัญ

การรู้จักใช้คำให้ถูกต้องตามความหมายเป็นพื้นฐานในการแต่งประโยคและการเขียนเป็นเรื่องราว

จุดประสงค์ ( จุดประสงค์ ป.02 ข้อ 9 , 16)

ใช้คำได้ถูกต้องตามความหมาย
ใช้คำที่กำหนดแต่งประโยคได้
มีความรับผิดชอบในขณะทำงาน

เนื้อหา

หมู่บ้านแห่งความรัก

การใช้คำให้ถูกต้องตามความหมาย
การแต่งประโยค

กิจกรรมการเรียนการสอน

  1. นักเรียนอ่าน “การเลือกใช้คำให้ถูกต้องตามความหมาย” จากความรู้ทางภาษา ท้ายบทเรียน ที่ 1 ให้เข้าใจ
  2. แบ่งกลุ่มนักเรียน ให้แต่ละกลุ่มเขียนคำศัพท์จากคำยากของบทเรียน กลุ่มละ 10 คำ แล้วหาความหมายจากพจนานุกรม เช่น ละแวก พืชผล มรดก ดอกเบี้ย ต่อต้าน ประหยัด หวาดวิตก ขยาย บริหาร มั่วสุม
  3. นักเรียนนำคำที่หาความหมายแล้ว แต่งประโยคให้ได้ 10 ประโยค ดังตัวอย่าง ละแวก ความหมาย บริเวณ เขต
  4. แดงและดำมีบ้านอยู่ละแวกเดียวกัน

  5. แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน ให้เพื่อน ๆ เป็นผู้ประเมินว่าแต่ละประโยคถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง
  6. นักเรียนช่วยกันหาสำนวนจากบทเรียนเช่น เก็บหอมรอมริบ ไม่ลืมหูลืมตา ทำมาหากิน ปู่ย่าตายาย ช่วยเหลือเกื้อกูล
  7. นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็น 2 กลุ่ม เพื่อเล่นเกมต่อสำนวน โดยครูแจกบัตรสำนวนที่เขียนยังไม่จบให้แต่ละกลุ่ม กลุ่มละ 1 ชุด ทำในเวลาที่กำหนด กลุ่มใดเสร็จก่อนออกมายืนเรียงแถวหน้าชั้นเรียนแล้วร่วมกันอ่าน
  8. นักเรียนทุกคนคัดสำนวนลงในสมุดแล้วหาสำนวนเพิ่มเติมให้มากขึ้นอีก แล้วส่งครู
  9. ทำแบบฝึกหัดที่ 1 ข้อ 8 – 10 เป็นการบ้าน

สรุป

นักเรียนและครูสรุปเนื้อหาได้ว่า คำทุกคำนั้นมีความหมาย หลากหลายใกล้เคียงกัน เมื่อต้องใช้ให้เลือกใช้ให้ดี เพื่อให้ถูกต้องตรงความหมาย

สื่อการเรียนการสอน

  1. พจนานุกรม
  2. เกมต่อสำนวน
  3. หนังสือเรียนภาษาไทย ชั้น ป.6 เล่ม 1
  4. แบบฝึกหัดภาษาไทย ชั้น ป. 6 เล่ม 1

การวัดผลประเมินผล

  1. การสังเกต
  2. - ความสนใจในการเรียน

   - การทำงานเป็นกลุ่มและความสำเร็จของกลุ่ม

   - การเล่นเกมต่อสำนวน

   - สรุปข้อคิดการใช้คำ

  3. ตรวจงาน

- การหาความหมายของคำ

- การแต่งประโยค

- สำนวนเพิ่มเติม

แบบฝึกหัดที่ 1 ข้อ 8 - 10

ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา

 

บันทึกหลังการสอน 

HOME / แผนที่ 4 มารยาทในการฟังอภิปราย(การใช้ภาษา)