โรงเรียนชุมชนแหลมงอบฯ                            

HOME / ข้อมูลพื้นฐาน /แนะนำสถานศึกษา /แผนการจัดการเรียนรู้

พูดจาประสาคร / แก่นสารการศึกษา  /ลูกไม้ลายไทย /นานาสาระ /LINKS & GUESBOOK

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

แผนการสอนกลุ่มทักษะภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

บทที่ 2 เรื่อง อุตสาหกรรมเกษตรกับสังคมไทย สัปดาห์ที่ 5

แผนที่ 10 การอ่านบทร้อยกรองและบทอ่านเสริมบทเรียน เวลา 3 คาบ

สาระสำคัญ

การศึกษาฉันทลักษณ์ของการแต่งกาพย์ยานี 11 ทำให้รู้แนวทางในการแต่งกาพย์ยานี 11ได้

การอ่านบทอ่านเสริมบทเรียน เป็นการปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน ทั้งการอ่านเป็นกลุ่มและอ่านตามลำพัง

จุดประสงค์การเรียนรู้

แต่งกาพย์ยานี 11 ได้
มีนิสัยรักการเขียน
อ่านหนังสือเองได้ตามลำพัง
เขียนรายงานการอ่านได้
มีความรับผิดชอบต่อการทำงาน

เนื้อหา

บทที่ 2 เรื่องอุตสาหกรรมเกษตรกับสังคมไทย

การแต่งกาพย์ยานี 11
การอ่านบทเสริมบทเรียน เรื่อง ไข่ไก่อาหารเพื่อสุขภาพ

กิจกรรมการเรียนการสอน

  1. ครูทบทวนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ฉันทลักษณ์ และลักษณะของกาพย์ยานี 11 เช่น
  2. - 1 บท มีกี่คำ

   - 2 วรรคแรก เรียกว่าอะไร

   - 2 วรรคหลัง เรียกว่าอะไร

   - วรรคหน้ามีกี่คำ วรรคหลังมีกี่คำ

   - ลักษณะการสัมผัสคล้องจองเป็นอย่างไร

  3. ถ้ามีนักเรียนคนใดยังมีปัญหาสงสัยไม่เข้าใจให้นักเรียนออกมาเขียนบนกระดานดำเป็นแผนผังกาพย์ยานี 11 พร้อมโยงคำสัมผัสคล้องจองให้ถูกต้อง
  4. ครูนำใบงานบทร้อยกรองที่แต่งกาพย์ยานี 11 ไว้แต่ตัดคำบางคำออก ให้นักเรียนช่วยหาคำมาเติมให้ได้ใจความสมบูรณ์
  5. ให้นักเรียนเข้าห้องสมุดหาบทร้อยกรองกาพย์ยานี 11 แล้วคัดลอกโดยตัดคำบางคำออก ให้เพื่อน ๆ กลุ่มอื่น ๆ หามาเติม ผลัดกันหรือแข่งขันกันระหว่างกลุ่มก็ได้
  6. นักเรียนแบ่งกลุ่ม ครูแจกใบงานฝึกแต่งกาพย์ยานี 11 ให้โดยครูเริ่มต้นให้บทละ 1 วรรค
  7. แต่ละกลุ่มเสนอผลงาน ครูนำผลงานที่ถูกต้องติดบนป้ายแสดงผลงาน เพื่อให้นักเรียนชื่นชมผลงาน
  8. ครูให้ใบรายงานการอ่านนักเรียน แล้วให้นักเรียนอ่านบทอ่านเสริมบทเรียน เรื่อง ไข่ไก่อาหารเพื่อสุขภาพ เป็นการบ้าน
  9. ทำแบบฝึกหัดที่ 2 ข้อ 21 - 24

สรุป

ผลงานของนักเรียนบางกลุ่มที่ยังมีข้อบกพร่อง ให้เพื่อน ๆ กลุ่มอื่น ช่วยปรับปรุงแก้ไข

สื่อการเรียนการสอน

  1. ใบงานแต่งบทร้อยกรอง
  2. ใบรายงานการอ่าน
  3. หนังสือเรียนภาษาไทย ชั้น ป.6 เล่ม 1
  4. แบบฝึกหัดภาษาไทย ชั้น ป.6 เล่ม 1

การวัดและประเมินผล

  1. การสังเกต
  2. - ความสนใจในการเรียน

   - ความสนใจในการสนทนาซักถาม

   - การร่วมกิจกรรม

   - ความรับผิดชอบงาน

   - การทำงานกลุ่ม

   - ผลสำเร็จของงาน

  3. ตรวจผลงาน

- การแต่งกาพย์ยานี 11

- แบบฝึกหัดที่ 2 ข้อ 21 - 24

ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา

 

 

บันทึกหลังการสอน

 

ภาคผนวก

แบบจัดอันดับคุณภาพ

การเขียนแสดงความคิดอย่างเสรีและเชิงสร้างสรรค์

โรงเรียน…………………………ชั้น ป.6…. ภาคเรียนที่……. ปีการศึกษา ……… ครั้งที่ ……

เลข

 

ความคิด

การใช้ภาษา

ประโยชน์

สะอาด

สรุปผล

ที่

ชื่อ - สกุล

                       

ผ / มผ

1

                           

2

                           

3

                           

4

                           

5

                           

6

                           

7

                           

8

                           

9

                           

10

                           

11

                           

12

                           

13

                           

14

                           

15

                           

16

                           

17

                           

18

                           

19

                           

20

                           

21

                           

22

                           

 

แบบประเมินการอ่านบทร้อยกรอง

เลข

 

อ่านคำ

ทำนอง

อ่าน

เว้นจังหวะ

สรุป

ที่

ชื่อ - สกุล

ถูกต้อง

ถูกต้อง

คล่อง

วรรคตอน

ผ /มผ

1

           

2

           

3

           

4

           

5

           

6

           

7

           

8

           

9

           

10

           

11

           

12

           

13

           

14

           

15

           

16

           

17

           

18

           

19

           

20

           

21

           

22

           

 

HOME / UP