อารัมภบท

แบบตัวอย่างโนติสภาษาอังกฤษนี้ กระผมในฐานะผู้จัดทำโฮมเพลส"บ้านทนายความ2000" ได้คัดลอกมาจากหนังสือ "บันทึกการฝึกอบรมทนายความ"  ของท่านอาจารย์สนั่น อัชฌายกชาติ ทนายความอาวุโสท่านหนึ่ง   กระผมขอแสดงความขอบพระคุณอย่างสูงที่ท่านอาจารยสนั่น อัชฌายกชาติ  ได้กรุณาอนุญาตให้นำข้อมูลเหล่านี้มาไว้โฮมเพลส"บ้านทนายความ2000" เพื่อเป็นวิทยาทานแก่นักกฎหมายทั่วไปได้ศึกษา และนำไปเป็นต้นแบบเพื่อการใช้งานต่อไป

                                                                  ขอบคุณครับ

                                                          lawyerfm@yahoo.com

                                                                 ผู้จัดทำโฮมเพลส