kurisumasu no uta(eigo wa) The First Noel

Ma-ki-bi-to hi-tu-zi wo
Ma-mo-reru- sono- yoi,
Ta-e-na-ru mi-u-ta wa
A-me- yori- hibi-kinu
Yo-ro-ko-bi ta-taeyo,
Syu Yesu wa- uma-renu.
(roomago wa) In Dulci Jubilo

Morobito koe age
yorokobi tataeyo,
Kami no megumi
Kono yo ni araware
Dabide no mura no
Ibuseki umaya ni
Kiyoki Miko wa
Umareta mou.
(roomago wa) Flos de radice Jesse
(doitugo wa) Es ist ein' Ros' entsprungen
(eigo wa) Lo, how a rose e'er blooming

Esai no ne yori
O ii detaru
Kususiki hana wa
Sakisome keri
Wa ga Syu Yesu no
Umareta maisi
Kono yo kihi yo
(eigo wa) This Endris Night
Uru wa si no yo-i yo
Hosi wa hi--kari
Yumezi mo haru keku
Uta wa hibiku.
1