Jen du japanaj versioj de Amazing grace

Here are two Japanese versions of Amazing grace


El / From Seika (1958) kara

El / From Sanbika: Dai ni hen (1974) kara

1. Ware o mo sukui shi kushiki megumi,
   Mayoishi mi mo ima tachi kaerinu.

2. Osore o shinko ni kae tamai shi
   Waga Shu no mimegumi ge ni totoshi.

3. Kurushimi nayami mo kushiki megumi,
   Kyo made mamori shi Shu ni zo makasen.

4. Waga Shu no michikai towa ni katashi,
   Shu koso wa waga tate waga inochi zo.

5. Kono mi wa otoroe, yo o saru toki,
   Yorokobi afururu mikuni ni ikin.

Old Regular Baptist melody MIDI
1