ครุภัณฑ์ช่างกลโรงงาน

ห้องปฏิบัติการ Machine Workshopเป็น Workshop ที่ใช้ในการฝึกการผลิตชิ้นงานต่าง ๆ ด้วยเครื่องจักรกลโรงงานประกอบด้วยเครื่อง จักรกลทางช่างกลโรงงานประกอบด้วย เครื่องกลึง เครื่องไส เครื่องกัด เครื่องเจาะ เครื่องเจียรไนแบน เครื่อง เจียรไนกลม ที่สำคัญก็คือเครื่องกลึงยาวที่ใช้ในการกลึงเพลาเรือ


ห้องปฏิบัติการ CNC Machine

เป็นห้องที่ประกอบด้วย CNC คือ เครื่องกลึง CNC , เครื่องกัด CNC , เครื่อง Machaning Center เครื่อง CNC EDM และเครื่อง CNC Wirecut ใช้ในการผลิตชิ้นงานด้วยระบบอัตโนมัติ ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์


ห้องปฏิบัติการ Metrology

เป็นห้องปฏิบัติการสำหรับการฝึกใช้เครื่องวัดประเภทต่าง ๆ ในทางเครื่องกล ประกอบด้วยเครื่องมือวัด หลาย ชนิด ตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับสูงสุด โดยเฉพาะอย่างเครื่อง 3D Coordinate Measuring Machine


ห้องปฏิบัติการ Material Testing

เป็นห้องปฎิบัติการที่ใช้ในการทดสอบคุณสมบัติของวัสดุประกอบด้วย Universal Testing Machine เครื่อง Torsion เครื่อง Hardness Test เครื่อง Impact ตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในเรื่องของงาน โลหะวิทยาอีกมากมาย


ห้องปฏิบัติการ CNC Simulator

เป็นห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับการฝึกการเขียนโปรแกรมควบคุมเครื่องจักรด้วย CNC พร้อมทั้งสามารถจำ ลองการทำงานของโปรแกรมด้วยระบบ Simulation มี Solfware ช่วยในการออกแบบ CAD และช่วยในการผลิต CAM (Master CAM) ที่ใช้ในการออกแบบแปลงเป็นโปรแกรมควบคุมเครื่องจักร CNC ประเภทต่าง ๆ


ห้องปฏิบัติการเขียนแบบ

เป็นห้องปฏิบัติการเขียนแบบประกอบด้วยโต๊ะเขียนแบบพร้อมอุปกรณ์จำนวน 45 ชุด เครื่องพิมพ์เขียว เพื่อใช้ในการฝึกการเขียนแบบงานต่าง ๆ
ครุภัณฑ์ในสาขาต่าง ๆ

สาขาช่างต่อเรือ
สาขาช่างกลโรงงาน
สาขาช่างยนต์เรือ
สาขาช่างไฟฟ้าเรือ
สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์เรือ
กลับหน้าหลัก