תולוחה קראפ


2009 ץרמ ,םינצינ תולוח תרומש תזרכה סכט

קראפה ןופצב היישעת רוזיא תמקהל ןויסינ
? תולוחה קראפל עיגהל דציכ
תולוחה קראפ תפמ
תולוחה קראפ
עבט תרומשל הזרכהה יכילה
תולוחה קראפ יפוח
תולוחב תירגתא תוליעפ
רוביצל תוליעפ
...תושדח...תושדח ...תושדח
ותביבסו תולוחה קראפ ירתא
תולוחה קראפ לש ירוטסה דועית
םילויט
המלצמה ןיעב תולוחה קראפ
תולוחה קראפ לע םימויאה
ןונכת
קראפה תלצהל קבאמה
תורוקמב תולוחה
תיגולוקא הכרדהו םיפוטויב
םיעוריאה תיירלג
המקשה ץע
רופיסבו רויצב הרישב תולוחה קראפ
תולוחה קראפב םירקבמה ימשירמ
ןלוג הניל תנדס :םירויצ תכורעת
תולוחה קראפ לע םינוטרס
ףסונ עדימו תורוקמ
םירקס

תובוגתו םירושיק